Open menu
19 | 05 | 2022

Τα ευεργετήματα των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν για μία και μόνο ρύθμιση.

ΙΚΑ 06/10/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 73

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και του Οργανισμού Κωπαϊδας

 

Ακολουθούν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3385/05 (ΦΕΚ. 210 / τ.Α΄/19-8-05) «περί ρύθμισης οφειλών των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς το Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

 

Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις

οι καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που δεν έχουν καταβληθεί από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) καθώς και από τον Οργανισμό Κωπαίδας Ν.Π.Δ.Δ. (ν.δ. 2488/53) και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου δηλ. μέχρι 31/7/05 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς υποχρέωση καταβολής προκαταβολής και, χωρίς τον υπολογισμό προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, που αναλογούν στις παραπάνω κύριες οφειλές τα οποία διαγράφονται.

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται :

  • Οι οφειλές που προέρχονται από κύρια εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου.
  • Οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που εισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., Εργατική Εστία κ.α.)
  • Οι εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ

Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ανωτέρω νόμου,

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ήτοι μέχρι 18-10-2005.

Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η προηγούμενη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2005 μέσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των μας θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, και τον Οργανισμό Κωπαίδας, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά (μισθολόγια, ΒΑΕ, ΑΠΔ, κ.λ.π. στοιχεία) για την διενέργεια κατά προτεραιότητα τακτικού ελέγχου και προσδιορισμού της οφειλής.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου

Ε. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

θα χορηγούν άμεσα στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα με το ύψος της οφειλής.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση του εργοδότη θα διαβιβάζεται μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απ΄ όπου και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής, η οποία και θα υπογράφεται από τον εργοδότη, αφού καταβληθεί το σχετικό παράβολο αναλόγως του ύψους της οφειλής.

Η ως άνω οφειλή ρυθμίζεται ως κατωτέρω:

α)

Όλες οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές όπως προσδιορίσθηκαν ανωτέρω, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 150,00 ευρώ εκάστη.

β) Η πρώτη α΄ δόση καταβάλλεται μέχρι 28-2-2006

οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. 4ου/06 και τις εισφορές του 3ου/06 είναι ενήμερος μέχρι και την 31/5/06).

Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, καταλογισθούν εισφορές (από διεκπεραίωση καταγγελίας ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο) και ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι 31-7-05, οι ανωτέρω οφειλόμενες εισφορές θα θεωρούνται τρέχουσες και θα εξοφλούνται εφάπαξ.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.

Για δε την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαγραφή των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων κ.λ.π., επισημαίνεται ότι, τόσο ο υπολογισμός όσο και η πίστωση των δόσεων θα πραγματοποιείται κατά τις οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 3050/02 (σχετ. εγκ. 69/02).

Εξυπακούεται ότι, τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ κ.λ.π., τα οποία δεν θα καταβληθούν λόγω της προβλεπόμενης εκ των ανωτέρω διατάξεων διαγραφής, θα διαγραφούν μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής με απόφαση του αρμοδίου Δ/ντή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3385/05 η μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/8/05 και εφεξής συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών και την αναβίωση όλων των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων. Επιπλέον αμετάκλητη απώλεια της ρύθμισης επέρχεται και στην εξής περιπτώσεις :

  • μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων (4) συνεχών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (π.χ. την 1-6-2006 διαπιστώνεται ότι δεν καταβλήθηκε η πρώτη (1) δόση μηνός Φεβρουαρίου 2006 η οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 28-2-2006, η δεύτερη (2) δόση μηνός Μαρτίου 2006, η οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 31-3-2006, η Τρίτη (3) δόση μηνός Απριλίου η οποία έπρεπε να καταβληθεί 30-4-2006 καθώς και η τέταρτη (4) δόση μηνός Μαΐου 2006 η οποία έπρεπε να καταβληθεί 31-5-2006),

  • μη εμπρόθεσμη καταβολή έξι (6) συνολικών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (π.χ. την 1-12-2006 διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταβληθεί η δόση μηνός Μαρτίου 2006, Απριλίου 2006, Μαΐου 2006, Αυγούστου 2006, Σεπτεμβρίου 2006 και Νοεμβρίου 2006, οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν την 31-3-2006, την 30-4-2006, την 31-5-2006, την 31-8-2006, την 30-9-2006 και την 30-11-2006 αντίστοιχα,

Προς αποφυγή προβλημάτων οι αρμόδιοι υπάλληλοι (εκδότες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ή οι υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) θα πρέπει να ελέγχουν αυστηρά την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ζητώντας από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος κάθε μήνα. Επειδή η απώλεια της παρούσας ρύθμισης συνεπάγεται σημαντικές επιβαρύνσεις για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) επιβάλλεται η ενημέρωση τους για τις συνέπειες της απώλειας.

ΣΤ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τον Οργανισμό Κωπαίδας, που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 51-55 Ν.2676/99, ως ακολούθως:

  • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει, εξαλείφεται δε το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

  • Διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί, είναι δε δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κατά κινητών και ακινήτων, καθώς, και η εγγραφή νέων υποθηκών για διασφάλιση της οφειλής, χωρίς όμως να προσδιορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόγραμμα πλειστηριασμού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

  • Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η ρύθμιση.

  • Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π. (με ποσό παρακράτησης το τετραπλάσιο ποσό δόσης) και, για δανειοδότηση από Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα (με ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης 2%), κατά τις οδηγίες εφαρμογής των άρθρων 49-55 Ν.2676/99 όπως ισχύουν (σχετ. εγκ.52/99 και 20/04). στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και στον Οργανισμό Κωπαίδας βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας όπως ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, δηλ. ότι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση.

Όσον αφορά την περίοδο μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης (28/2/2006), θα χορηγούνται

Υπενθυμίζουμε δε ότι, για να χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει ο εργοδότης να είναι ασφαλιστικά ενήμερος (καταβολή δόσης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).

Επειδή, η κάθε δόση είναι απαιτητή στο τέλος εκάστου μήνα, ο εργοδότης θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος, εφόσον κατέβαλε τη δόση του προηγούμενου μήνα και τις απαιτητές τρέχουσες εισφορές (π.χ. ο εργοδότης που έχει καταβάλει τη δόση του

Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι, για όλους τους οφειλέτες θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης τόσο για την διασφάλιση της οφειλής όσο, και γιατί η ανωτέρω ενέργεια αποτελεί και λόγους διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να μην αναγκάζονται να κοινοποιούν τις καταλογιστικές πράξεις στο τέλος της δεκαετίας για διακοπή της παραγραφής

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΟ

1.

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές οφειλές χρονικής περιόδου μέχρι 31/7/05, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)

β)

γ)

Υπόλοιπο οφειλών από άλλες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις
Οι εισφορές υπέρ ΕΛΔΕΟ.
Οι κύριες οφειλές, οι εισφορές φορέων και λογαριασμών που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α)

β)

Καταβολή τρεχουσών εισφορών
Αριθμός Δόσεων

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Το αργότερο μέχρι 18/10/2005

4.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση και η τήρηση των όρων αυτής συνεπάγεται:

- Αναστολή ποινικής δίωξης

-Την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων

α) από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π. με ποσό παρακράτησης το τετραπλάσιο ποσό της μηνιαίας δόσης και το οποίο δεν συμψηφίζεται με τρέχουσες δόσεις και

β) για δανειοδότηση, χρηματοδότηση από Τράπεζα ή Πιστωτικά Ιδρύματα με ελάχιστο ποσοστό παρακράτησης 2%.

α) Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων (4) συνεχών δόσεων ( π.χ. η μη καταβολή της 1ης , 2ης , 3ης και 4ης δόσης μέχρι και την 1/6 /2006)

β) Η μη εμπρόθεσμη καταβολή έξι (6) συνολικών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (π.χ. η μη καταβολή της 2ης, 3ης, 4ης,7ης, 8ης, και 10ης δόσης μέχρι και την 1/12/2006) και,

γ) η μη εμπρόθεσμη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών

συνιστούν απώλεια της ρύθμισης και καθιστούν άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ΄ αυτή κατά την ημερομηνία της εξόφλησης οίκοθεν πρόσθετα , καθώς και το οφειλόμενο ποσό από αυτοτελή πρόσθετα τέλη, ΠΕΠΕΕ κ.λ.π. τα οποία αναβιώνουν μετά την απώλεια της ρύθμισης.

 

 

 

¶ρθρο 13 Ν. 3385/05

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., που δεν έχουν καταβληθεί από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, καθώς και από τον Οργανισμό Κωπαΐδας Ν.Π.Δ.Δ. (ν.δ. 2488/ 1953) και αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή απαιτείται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, η υποβολή σχετικής αίτησης και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έκτου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και όσες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων (4) συνεχόμενων δόσεων ή έξι (6) συνολικών δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών με τη διάταξη αυτή και την αναβίωση των πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ως προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. οι διατάξεις των άρθρων 5155 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α), όπως ισχύουν.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται από το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση.

Σε 120 ισόποσες, άτοκες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 150,00 ευρώ, με ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης μέχρι 28/2/2006.

Υποχρεωτική εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών προκειμένου να καταβληθεί η δόση κάθε μήνα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm