Κεντρικό Μενού

Αθήνα 26/02/2015
Αρ. πρωτ.:Γ36/02/52

ΙΚΑ 9

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει «Συμφώνου Εξυγίανσης».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Τ.Α΄/10.5.2014) και της αρ. Δ28/34026/2522/6.10.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3169/Τ.Β΄/26.11.2014) που αφορούν ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει Συμφώνου Εξυγίανσης και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, και τα οποία δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Τα προαναφερόμενα Ν.Π.Ι.Δ. υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Σχέδιο Εξυγίανσης, στο οποίο δύναται να περιλαμβάνεται -εκτός των άλλων- πρόταση για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο καθώς και ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα.
Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπογράφεται Σύμφωνο Εξυγίανσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς τ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και του φορέα (Ν.Π.Ι.Δ.). Το Σχέδιο Εξυγίανσης έχει ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται σ΄ αυτό και μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρύθμιση οφειλών του φορέα προς τους Φ.Κ.Α.
Μετά την υπογραφή του κατά τα προαναφερόμενα, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αποστέλλει αντίγραφο του Συμφώνου Εξυγίανσης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εντός δέκα (10) ημερών από τη σύνταξή του.
Το εν λόγω Σύμφωνο Εξυγίανσης επέχει θέση έγκρισης ένταξης του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και επομένως αποκλείονται νέες οφειλές που γεννήθηκαν μετά την υπογραφή του.
Σε περίπτωση λύσης του Συμφώνου Εξυγίανσης η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας ενημερώνει άμεσα όλους τους φορείς και τις Δημόσιες Υπηρεσίες οι οποίες έχουν προβεί σε ρυθμίσεις οφειλών του φορέα σε εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν.4262/2014 .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α.
1. Αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης
Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, το Ν.Π.Ι.Δ. απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχετική αίτηση, προσκομίζοντας και το υπογραφέν Σύμφωνο Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχεται και η ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εμπίπτουν στις κοινοποιούμενες διατάξεις, αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση απόφασης διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, καθώς και την παρακολούθηση τήρησης των όρων αυτού, είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ανήκει η έδρα του Ν.Π.Ι.Δ..
Προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί ενεργή, ο φορέας υποχρεούται στην άμεση καταβολή της α΄ δόσης.

2. Τρόπος ρύθμισης
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ως άνω Ν.Π.Ι.Δ., προς τους Φ.Κ.Α., ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα άρθρα 99 και 106β του Πτωχευτικού Κώδικα με τους παρακάτω όρους:

Α. Για εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση των πρόσθετων τελών (Π.Τ.) ποσοστού 80%
Β. Υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης:

• Μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση Π.Τ. 60%
• Μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) ισόποσες μηνιαίες με έκπτωση Π.Τ. 50%
• Μέχρι ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση Π.Τ. 40%
• Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση Π.Τ. 30%
• Μέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις (144) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση Π.Τ. 20%
• Μέχρι εκατόν εξήντα (160) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση Π.Τ. 10% και
• Μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Επισημαίνεται ότι, οφειλές που δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο εξυγίανσης, κατά συνέπεια δεν εντάσσονται στον ως άνω διακανονισμό, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση ισχύος ευμενέστερων διατάξεων για ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αυτόματα και για τα νομικά πρόσωπα της παρούσας απόφασης.

3. Απώλεια Ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την απώλεια των ευεργετημάτων και καθιστώντας άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής:

α. λόγω μη καταβολής δόσης ρύθμισης ή /και
β. λόγω μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών
γ. λόγω λύσης του Συμφώνου Εξυγίανσης, μετά από σχετική ενημέρωση από τη Γενική Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
δ. λόγω ανατροπής της αντίστοιχης ρύθμισης του φορέα προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου

Επισημαίνεται ότι, πέραν των προαναφερόμενων, στο Σύμφωνο Εξυγίανσης δύναται να τίθενται και άλλοι παράγοντες ως αιτίες απώλειας της ρύθμισης οι οποίοι πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνονται υπόψη από την υπηρεσία κατά την παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτής.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Για τους οφειλέτες που εντάσσονται στον προαναφερόμενο διακανονισμό και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι του (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς παρακράτηση, σύμφωνα με το αρ.55 του Ν.4262/2014 .

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Για όσο διάστημα ισχύει και τηρείται η ρύθμιση αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Για ίσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών.
Τονίζεται ότι από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση αναστέλλονται οι πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ΚΕΔΕ ή βάσει οποιασδήποτε άλλης κείμενης διάταξης, τόσο κατά του φορέα όσο και κατά κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεδομένου ότι σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων το αρμόδιο Περ/κό Κ.Ε.Α.Ο. ή η αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κρίνεται απαραίτητο να τηρείται αρχείο με τους φορείς που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, προκειμένου το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αφού ελέγχεται εάν τηρείται η ρύθμιση ή έχει απολεστεί, να γνωστοποιούνται τα σχετικά στοιχεία στην προαναφερόμενη Γενική Διεύθυνση.