Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 02/09//2005
Αρ. Πρωτ.: 1084478/5955/685/0014

ΠΟΛ. 1117

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18-12-87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8-1-88), όπως ισχύει.

 

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.
 

 

Αποφασίζουμε


Τη συμπλήρωση της απόφασής μας Π. 8271/4879/ΠOΛ. 366/18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/ 8.1.88), όπως ισχύει, ως εξής:


¶ρθρο 1


Στο Κεφάλαιο Β΄ «Παράδοση σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) της απόφασης Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/12-12-87 (ΦΕΚ3 Β/ 8.1.88), όπως ισχύει, μετά το άρθρο 6 προστίθεται άρθρο 6α, ως εξής:


¶ρθρο 6α
Παράδοση αλιευτικού σκάφους (κουφαριού) και μηχανής


1. Για Την απαλλαγή της παράδοσης σκαφών που προορίζονται για την αλιεία ή τη σπογγαλιεία, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο υπάγεται ο αγοραστής στην περίπτωση που ο προμηθευτής της μηχανής είναι διαφορετικός από τον πωλητή ή κατασκευαστή του σκάφους, ο αγοραστής υποβάλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:

α) για την απαλλαγή στην αγορά σκάφους (κουφαριού), αίτηση - δήλωση, η οποία περιλαμβάνει:

  • Τα πλήρη ατομικό στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή

  • Τον ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή

  • Τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. του πωλητή

  • Την αρμόδια λιμενική αρχή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η νηολόγηση του σκάφους καθώς και τη Δ.Ο.Υ. που θα φορολογείται αυτό

  • Τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (είδος σκάφους, άνομα, χωρητικότητα, κ.λ.π.) εφόσον ή όσα υπάρχουν

  • Αίτημα για τη χορήγηση βεβαίωσης για την χωρίς φόρο αγορά του συγκεκριμένου σκάφους (κουφαριού) και

  • Έγγραφο του πωλητή ή κατασκευαστή (π.χ. προτιμολόγιο, προσφορά κ.λ.π.) από το οποίο προκύπτει η αξία της αιτούμενης απαλλαγής.

β) για την απαλλαγή στην αγορά μηχανής υποβάλει επιπλέον των αναφερομένων στην ανωτέρω περίπτωση α΄ και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Απλή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη ατομικά στοιχεία του προμηθευτή της μηχανής, τον ΑΦΜ αυτού καθώς και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται

  • Έγγραφο του προμηθευτή (π.χ. προτιμολόγιο, προσφορά κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η αξία της μηχανής

  • Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι η εν λόγω μηχανή θα ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο σκάφος (κουφάρι) για το οποίο υποβάλλεται αίτημα απαλλαγής Φ.Π.Α.

2. Για τα αποδεικτικά στοιχεία του επαγγελματικού προορισμού του σκάφους, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 του (άρθρου 40 της εν λόγω απόφασης, τη διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής και τις υποχρεώσεις του αγοραστή ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 περίπτ. β, 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση ναυπήγησης σκάφους στο εσωτερικό της χώρας όπου χρησιμοποιείται η παλαιά μηχανή, στα πλαίσια αντικατάστασης παλαιών σκαφών λόγω ένταξης σε κοινοτικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, για τη χορήγηση της απαλλαγής ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παραγράφου.

 

¶ρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η "Βεβαίωση" που αναφέρεται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου β της Π. 8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.1987 απόφασής μας αντικαθίσταται με το συνημμένο Υπόδειγμα Βεβαίωσης στην παρούσα.

 


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ..............................

 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ (αρ. / / )


Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ...................

Βεβαιώνει ότι, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία μας, καθώς και από την υποβληθείσα αίτηση με Aρ.Πρωτ…………. και τα συνημμένα σ΄ αυτή δικαιολογητικά, η επιχείρηση ………………………………. με Α.Φ.Μ. …………………… είναι υποκείμενη στο φόρο και ασκεί το επάγγελμα του εκμεταλλευτή σκάφους, το δε σκάφος θα έχει επαγγελματικό προορισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟ Π. 8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.137, όπως ισχύει, συντρέχουν οι προϋποθέσεις αγοράς από την επιχείρηση:

Ι. Σκάφους ………………….. αξίας ευρώ …………………………… και με αναλογούντα Φ.Π.Α. ευρώ...................

Ή

ΙΙ. Σε εφαρμογή του άρθρου 6α της ανωτέρω ΑΥΟ:

α) Σκάφους (κουφαριού) αξίας ευρώ …………………………………………. και με αναλογούντα ΦΠΑ ευρώ ………………………………

β) Μηχανής αξίας ευρώ ……………………………………. και με αναλογούντα ΦΠΑ ευρώ ………………………….

Η παρούσα χορηγείται με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του Δημοσίου και για όσο χρόνο το σκάφος διατηρεί τον επαγγελματικό του προορισμό.


Ημερομηνία βεβαίωσης ……………………….


ο Προϊστάμενος ΔΟΥ

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm