Open menu
06 | 07 | 2022

Αθήνα 15/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1100938
ΠΟΛ. 1136

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

Έχοντας υπόψη:........

κλπ......

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Για το οικονομικό έτος 2005 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών, έχει ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα δικαιολογητικά που ορίστηκαν με την
1106005/506/0013 ΠΟΛ 1125/25-11-2003 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
4. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2005, απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ).
5. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5, Κ1-Κ9 και Αντικειμενικής Αξίας Γης), είναι δυνατόν να υποβληθούν σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1 και στα οικεία φύλλα.
6. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 3%
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Για ακίνητα που υπάρχουν τη 1η Ιανουαρίου 2005 

Προς τη Δ.Ο.Υ. ______________________________                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Α.Φ.Μ.

001

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

002

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (στην Ελλάδα)

003

 

ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ

004

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

005

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

006

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

007

 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / Α.Φ.Μ.

008

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

009

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

010

 

 

ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

012

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ (ΚΑΕ   0221)

ΑΞΙΑ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

013

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 3%

ΑΞΙΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

014

 

 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

015

 

 

Χ 3% =

 

 

 

 

 

Ο Βεβαιώσας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 

ΣΕΙΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ Α.Φ.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

 

 

Παρελήφθη την________________

 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Α/Α

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α/Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ - ΘΕΣΗ -ΟΙΚΙΣΜΟΣ- ΧΩΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟ­ΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑ­ΓΩΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΡΟΦΟΣ

 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΟ­ΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

 

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ή Α.Β.Α.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

 

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ή ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

1. Συμπλήρωση της πρώτης σελίδας της δήλωσης. 

Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και στους αντίστοιχους κωδικούς αναγράφονται από τον φορολογούμενο ευδιάκριτα στα αντίστοιχα πεδία η Δ.Ο.Υ. που υποβάλλεται η δήλωση, τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση επαγγέλματος κ.λπ.), τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα της εταιρείας (επώνυμο, όνομα, Α.Φ.Μ., διεύθυνση επαγγέλματος κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία του προσώπου που καταθέτει τη δήλωση.

Το πλαίσιο «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο, αν πρόκειται για αρχική, συμπληρωματική, ανακλητική ή δήλωση που υποβάλλεται με επιφύλαξη.

Το πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» συμπληρώνεται από την υπηρεσία

Στο πίνακα εξαιρέσεων από το φόρο σημειώνετε Χ εφόσον ανήκετε σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο «ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (κωδ. 015) αναγράφεται το άθροισμα των γραμμών «ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ» (κωδ. 012), «ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ» (κωδ. 013) και «ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ» (κωδ. 014).

 

2. Συμπλήρωση του εσωτερικού της δήλωσης 

Το εσωτερικό της δήλωσης είναι χωρισμένο σε στήλες με τους ενδεικτικούς αριθμούς από 1 έως 20. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχεί ένα ακίνητο και αναγράφονται ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία ως ακολούθως:

 

ΣΤΗΛΗ 1 : 

Αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου, Ξεχωριστή σειρά και αύξοντα αριθμό όπου απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού ή η αξία υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία.

ΣΤΗΛΗ 2: 

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται μόνο για ακίνητα που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και θα αναγράφεται ο α/α της γραμμής του κυρίου ακινήτου

ΣΤΗΛΗ 3: 

Αναγράφεται ο κωδικός συστήματος σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ. 1:   Για κτίσματα και οικόπεδα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα υπολογισμού 1 έως 5 και Κ4 έως Κ9)

ΚΩΔ. 2    Για κτίσματα και αγροτεμάχια εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ)

ΚΩΔ. 3  Για κτίσματα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και οικόπεδα εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ)

ΣΤΗΛΕΣ 4-7:

Αναγράφεται ο νομός ο δήμος ή η κοινότητα, ο ταχυδρομικός κωδικός, η οδός και ο αριθμός ή θέση που βρίσκεται το ακίνητο, & ο αριθμός του Ο.Τ. όπως είναι καταγεγραμμένο στους πίνακες του Υπ. Οικονομικών.

ΣΤΗΛΗ 8:

Αναγράφεται α κωδικός κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔ.   1:   Κατοικία ή Διαμέρισμα (Ε1 ή Κ1)

ΚΩΔ.   2:   Μονοκατοικία (Ε1 ή Κ2)

ΚΩΔ.   3:   Επαγγελματική Στέγη (Ε2 ή Κ3)

ΚΩΔ.   4:   Οικόπεδο (Ε3)

ΚΩΔ.   5:   Γεωργικά - Κτηνοτροφικά κτήρια, Αποθήκες (Ε4 ή Κ5)

ΚΩΔ.   6:   Θέση Στάθμευσης (Ε5)

ΚΩΔ.   7:   Σταθμοί αυτοκινήτων (Κ4)

ΚΩΔ.  8:    Βιοτεχνικά ή Βιομηχανικά κτήρια (Κ4)

ΚΩΔ.   9:   Νοσηλευτήρια, Ευαγή Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Τουριστικές Εγκαταστάσεις (Κ6)

ΚΩΔ. 10:   Εκπαιδευτήρια (Κ7)

ΚΩΔ. 11 :  Αθλητικές εγκαταστάσεις (Κ8)

ΚΩΔ. 12:   Κτήρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες(Κ9)

ΣΤΗΛΗ 9:

Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου δηλαδή Υ για το υπόγειο, 0 για το ισόγειο, 1 για το 1° ΟΡΟΦΟ, 2 για το 2° όροφο κ.ο.κ.

ΣΤΗΛΕΣ 10-12:

Αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων, των βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου  ή του αγροτεμαχίου

ΣΤΗΛΗ 13:   

Αναγράφεται η χρονολογία που αποκτήθηκε το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 14:

Αναγράφεται η τιμή ζώνης ή εκκίνησης του ακινήτου

ΣΤΗΛΗ 15:

Αναγράφεται η συνολική αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τα φύλλα υπολογισμού ή τα συγκριτικά στοιχεία

ΣΤΗΛΗ 16: 

Αναγράφεται το ποσοστό της πλήρους κυριότητας μόνο όταν ο Φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΕΣ 17-18:

Αναγράφεται το ποσοστό του εμπράγματος δικαιώματος κυριότητας μόνο όταν ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα αυτό.

ΣΤΗΛΗ 19: 

Αναγράφεται η αξία του ακινήτου κατά το ποσοστά που ανήκει στο φορολογούμενο και φορολογείται.

ΣΤΗΛΗ 20:

Αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. στη περιοχή της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm