Open menu
05 | 12 | 2022

Αθήνα 10/08/2004 ΠΟΛ . 1085

Αριθ. Πρωτ: 1033499/10474/Β0012


ΘΕΜΑ: Οι τόκοι που αποκτούν από καταθέσεις και από πράξεις REPOS τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 ή του Α.Ν. 89/1967, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στους τόκους οι οποίοι προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης σε τράπεζα ή ταμιευτήριο που είναι στην Ελλάδα και αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 288 Α΄/21.12.2001), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30 Α΄/21.2.2002), προστέθηκαν δύο νέα εδάφια στο τέλος της πιο πάνω παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994.
Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται, ότι τα εισοδήματα που προκύπτουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3632/1928 , δηλαδή από την εξωχρηματιστηριακή πώληση ή αγορά τίτλων του Δημοσίου με ειδική συμφωνία (πράξεις REPOS και REVERSE REPOS, αντίστοιχα), θεωρούνται τόκοι καταθέσεων (παρ. 7) και φορολογούνται με συντελεστή 7% (παρ. 8).
3. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με το άρθρο αυτό οι τόκοι που προκύπτουν από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.
4. Με την 1071124/1267/Α0012/ ΠΟΛ. 1195/1997 εγκύκλιό μας είχε γίνει δεκτό, ότι οι τόκοι καταθέσεων σε συνάλλαγμα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975, Α.Ν. 89/1967 και Α.Ν. 378/1968, εξαιρούνται της αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 15%, λόγω της αναγκαστικής εισαγωγής συναλλάγματος, που προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιούν στην Ελλάδα.
5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 89/1967 ορίζεται, ότι οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρίες, οι οποίες εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και γενικά από κάθε τέλος, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου υφιστάμενου ή επιβληθησομενου στο μέλλον για το εισόδημα που αποκτούν από εργασίες, το αντικείμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας.
6. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 378/1968 ορίζεται, ότι αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις κάθε τύπου και μoρφής δύνανται να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 και να απολαμβάνουν όλων των πλεονεκτημάτων του νόμου αυτού αλλά και του Α.Ν. 378/1968.
7. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 378/1968 ορίζεται, ότι η αληθής έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφ. (δ) περίοδος πρώτη του Α.Ν. 89/1967 είναι ότι οι υπαχθείσες ή εφεξής υπαγόμενες στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 εμποροβιομηχανικές ή ναυτιλιακές επιχειρήσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ως και παντός τέλους εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, υφιστάμενου ή επιβληθησομενου στο μέλλον, για το εισόδημα το κτώμενο από όλες τις δραστηριότητες αυτών, των εγκρινόμενων μέσω της παρεχούσης την άδεια εγκατάστασης ή μέσω της υπαγούσης αυτές στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 υπουργικής απόφασης.
8. Η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ με την αριθ. 124/2004 γνωμοδότησή της, η γνώμη της πλειοψηφίας της οποίας (ψήφοι 19 έναντι 15 της μειοψηφίας) έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό, γνωμοδότησε ότι η γενικότητα της διατύπωσης της πιο πάνω απαλλακτικής ρήτρας του Α.Ν. 378/1968 δεν καταλείπει καμία αμφιβολία ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να μην υφίσταται καμία φορολογική ή άλλη επιβάρυνση στο κτώμενο στην ημεδαπή εισόδημα των επιχειρήσεων του Α.Ν. 89/1967 (εμποροβιομηχανικών) και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ναυτιλιακών) που εγκαθιστούν γραφεία στην Ελλάδα, ούτε αμέσως αλλά ούτε και εμμέσως.

Η ειδική αυτή μεταχείριση των πιο πάνω επιχειρήσεων καθιερώθηκε λόγω της ωφέλειας που εκτιμάται, ότι θα έχει η εθνική οικονομία από τη λειτουργία των γραφείων αυτών στην Ελλάδα (εισαγωγή συναλλάγματος, δημιουργία θέσεων εργασίας, κ.λ.π.).
Με δεδομένη λοιπόν τη σαφή βούληση του νομοθέτη για τη μη φορολόγηση, καθοιονδήποτε τρόπο, του εισοδήματος που αποκτούν οι επιχειρήσεις αυτές από τη νόμιμη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται και η δια μέσου των τραπεζικών ιδρυμάτων διαχείριση και διακίνηση των χρηματικών διαθεσίμων τους, συνάγεται ότι οι καταθέσεις των εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει των πιο πάνω νόμων επιχειρήσεων και οι τοποθετήσεις σε πράξεις REPOS των εσόδων τους από την επιτρεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα αν αυτές είναι σε ξένο νόμισμα ή σε νόμισμα της ευρωζώνης, καθώς και των εισαγόμενων ποσών συναλλάγματος, απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος.
9. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την αριθ. 124/2004 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.

 

Δείτε την Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 124/2004


Νόμος 3632 / 1928
Περί Χρηματιστηριακών συναλλαγών


¶ρθρο 15

Παράγραφος 7.

α) Επιτρέπεται η εξωχρηματιστηριακή πώληση εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου εισηγημένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) τόσο τοις μετρητοίς όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι Τράπεζες.
β) Μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος (Α.Α.Σ.Ε.) άϋλων τίτλων του Δημοσίου μέσω του συστήματος άϋλων τίτλων του Χ.Α.Α. είναι επίσης έγκυρη η εξωχρηματιστηριακή πώληση άϋλων τίτλων εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Δημοσίου, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), τόσο τοις μετρητοίς, όσο και με ειδικές συμφωνίες, εφόσον ο αγοραστής ή ο πωλητής ή και οι δύο είναι μέλη του Χρηματιστηρίου.


 

Επιστροφή 


Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm