Αθήνα 16 Ιουνίου 2004

ΠΟΛ. 1054.

 

Θέμα: Κοινοποίηση της 208/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει ΑΦΜ και βεβαίωση έναρξης εργασιών Kοινωνίας Kληρονόμων ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση που για τη συνέχιση της ατομικής επιχείρησης, δεν συμφωνεί το σύνολο των κληρονόμων, αλλά η πλειοψηφία αυτών.

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τη σχετική με το ανωτέρω θέμα 208/04 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Ρεγκούζα.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι για την απόφαση επαναλειτουργίας της ατομικής επιχείρησης θανόντος εμπόρου από τους κληρονόμους του, η οποία αποδεικνύεται από τη δήλωση έναρξης εργασιών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., απαιτείται η συμφωνία όλων των συγκληρονόμων - κοινωνών και επομένως και οι απαιτούμενες έντυπες δηλώσεις προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη των εργασιών και τη χορήγηση Α.Φ.Μ. πρέπει να υπογράφονται ανεξαιρέτως απ' όλους τους κοινωνούς.