Open menu
19 | 09 | 2021

ΥΠΟΙΚ. 19509 - 4/5/2004

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2601/98


Επειδή έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα επιχειρήσεων, που υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 (άρθρο 3 παρ. 1) χωρίς να έχουν προηγούμενη αντίστοιχη δραστηριότητα, να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη τους (που προκύπτουν από τις άλλες δραστηριότητές τους) ενόσω διαρκεί ακόμη η υλοποίηση της ενισχυόμενης από τον Ν.2601/98 επένδυσης, εκδίδεται η παρούσα Εγκύκλιος.

Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2601/98, όπως ισχύει, ορίζει τις κατηγορίες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων του.
Για τις συγκεκριμένες αυτές επενδύσεις παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της φορολογικής απαλλαγής.

Α. Εφαρμογή της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου για επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.2601/98 (π.χ. μεταποιητικός τομέας κλπ.) έχουν οι επιχειρηματικοί φορείς που είτε τελούν υπό σύσταση (μετά την έγκριση της αίτησής των θα πρέπει να συσταθεί η επιχείρηση) είτε αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις με διαφορετικά ενδεχομένως αντικείμενα δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου π.χ. εταιρία που έχει δραστηριότητα 3 (τριών) ετών στον τομέα παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 2610/98 για ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας, εφόσον βέβαια προβλέπεται στους καταστατικούς σκοπούς της.

Β. Εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής

Τα άρθρα 8 παρ. 24 στ και 6 παρ. 27 στ του Ν. 2601/98, όπως ισχύει, ορίζουν ότι η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη υποβολή αίτησης και η έκδοση πράξης ένταξης οποιουδήποτε οργάνου. Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αίτηση με την οποία θα ζητά τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης.

- Ειδικότερα με την περ. α της παρ. 27 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου «Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται .……..».
Ακόμη σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής το αφορολόγητο αποθεματικό «Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση ή η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού ... Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ……. οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις».
- Επομένως μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διάφορους οικονομικούς τομείς (είτε υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου είτε όχι) εφόσον υλοποιήσει επένδυση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2601/98 και δεν έχει τύχει των κινήτρων της επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, έχει δικαίωμα να σχηματίσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του αφορολόγητο αποθεματικό αξιοποιώντας τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητας της (ανεξαρτήτως αν σ΄ αυτά περιλαμβάνονται κέρδη από την υλοποιούμενη επένδυση) π.χ. εμπορική εταιρία με έδρα την Αθήνα υλοποίησε επένδυση, εντός του έτους 2003, που αφορούσε την ίδρυση βιοτεχνικής μονάδας στην περιοχή της Βοιωτίας, συνολικού κόστους 300.000 Ευρώ. Το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στον Νομό Βοιωτίας – Γ΄ ζώνη κινήτρων – είναι 70% και η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δικαίωμα να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 210.000 Ευρώ, με βάση τα κέρδη που προέκυψαν κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2003 (οικονομικό έτος 2004 από την συνολική δραστηριότητα της, ή σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν από τις αμέσως - μέχρι δέκα - επόμενες διαχειριστικές χρήσεις.
Η περίπτωση (γ) της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν. 2601/98 παρέχει τη δυνατότητα ... για επενδύσεις ή/και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης, …... σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται σταδιακά, κάθε χρόνο ή και για τα μισθώματα του εξοπλισμού που η χρήση του αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή/και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής τους».
Από τη συσχέτιση των δύο διατάξεων της παρ. 27 του άρθρου 6 του Ν. 2601/98, δηλαδή της περίπτωσης (α) βάσει της οποίας ο σχηματισμός του αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής μπορεί να προέλθει από τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητας του επιχειρηματικού φορέα και της περίπτωσης (γ) σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης - πέραν της μιας χρήσης - της ενισχυόμενης από τον αναπτυξιακό νόμο επένδυσης προκύπτει το δικαίωμα των επιχειρήσεων να σχηματίζουν κάθε διαχειριστική χρήση το προβλεπόμενο αφορολόγητο αποθεματικό, αντίστοιχο των πραγματοποιούμενων δαπανών, από τα κέρδη της συνολικής δραστηριότητάς τους π.χ. η εμπορική εταιρεία του ανωτέρω παραδείγματος υλοποιεί την επένδυση της κατά 50% το έτος 2003 και το υπόλοιπο 50% στο 2004. Η εταιρεία έχει δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης του 2003 (προφανώς από τα κέρδη που προκύπτουν από την εμπορική της δραστηριότητα), ύψους μέχρι 105.000 Ευρώ (στο 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης των 300.000 Ευρώ που είναι 150.000 Ευρώ θα υπολογιστεί το 70% που προβλέπεται ως ποσοστό φορολογικής απαλλαγής στην Γ΄ ζώνη.
- Στην περίπτωση που η επιχείρηση, η οποία έχει ασκήσει το δικαίωμα του σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού δεν ολοκληρώσει την επένδυση της εντός της προβλεπόμενης πενταετίας θα έχει τις συνέπειες του άρθρου 11 παράγραφος 11 περ. iii (γ) του Ν. 2601/98, όπως ισχύει.
- Εξυπακούεται ότι επιχείρηση εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος της τμηματική; δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού παράλληλα με την πρόοδο της υλοποιούμενης επένδυσης (Ν. 2601/98, άρθρο 6, παρ. 27 , περ. γ) έχει τη δυνατότητα εφαρμογής του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής με την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η επένδυση ή αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν το αφορολόγητο αποθεματικό (μέχρι βέβαια το ύψος που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη επένδυση) σχηματίζεται από τα κέρδη των επόμενων - έως δέκα - διαχειριστικών χρήσεων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm