Open menu
22 | 05 | 2022

Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2004

ΠΟΛ. 1023

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φoρoλoγίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2004 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

¶ρθρο 1

 

   1. Ορίζουμε ότι, για το οικον. έτος 2004, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιριών και των κοινοπραξιών,. καθώς και των αστικών Εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα έντυπο Ε5, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.
   2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε προεκτυπωμένα με μηχανογραφικά μέσα έντυπα (σχετική η 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.95 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

 

¶ρθρο 2

 

   1. Η πιο πάνω δήλωση θα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
      α) Αντίτυπο του εντύπου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Ε2).
      β) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ» (Φ-Ο1.0003)-(Ε3).
      γ) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16).
      δ) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου καταβολής φόρου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. (παράγραφος 5 άρθρου 33 Ν.2238/1994).
      ε) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.
   2. Σε περίπτωση συμμετοχής σε άλλες εταιρίες ή κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., βεβαιώσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές αυτών.
   3. Αν η κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, μαζί με την πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύστασή της ως τέτοιου φορέα.

 

 

¶ρθρο 3

 

   Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται επίσης από τα εξής δικαιολογητικά:
      α) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.4002/1959, Ν.289/1976. Ν.1262/1982, Ν.1892/1990 και Ν.2601/1998).
      β) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2003 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του Ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του Ν.1828/1989, που έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 2001 και 2002.
      γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α'), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης β' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.
      δ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του Ν.2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.
      ε) Κατάσταση επενδύσεων σε δύο αντίτυπα από τις επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 αφορολόγητο αποθεματικό λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων μέσα στη χρήση 2003. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζεται το είδος των καινούργιων επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις και το αντίστοιχο ύψος αυτών.
      στ) Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων λόγω αυξημένης κερδοφορίας έναντι της χρήσης 2002, θα υπoβάλλει υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.
          αα) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2003.
          ββ) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2002.
          γγ) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του αποθεματικού.
      ζ) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1023354/440/Α0012/ΠΟΛ.1092/7.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

¶ρθρο 4

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm