Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 28/08/2014
Αρ. πρωτ.:
5020441


ΘΕΜΑ: Δίδονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στους Λιθάνθρακες, Λιγνίτες και Οπτάνθρακες, των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704»

 

ΣΧΕΤ: α)Η με αριθμό Φ. 1815/1013/28.12.2006 Α.Υ.Ο.Ο.
β)Η με αριθμό ΠΟΛ. 1112/16-4-2014 Α.Υ.Ο.
γ)Η με αριθμό ΔΕΦΚ Α 5012789 ΕΞ 2014 /26-5-2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της γ΄ σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. με την οποία κοινοποιήθηκε η β΄ σχετική Α.Υ.Ο. αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 της α΄ σχετικής Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στους Λιθάνθρακες, Λιγνίτες και Οπτάνθρακες, των κωδικών Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704» και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων Τελωνειακών Αρχών και φορέων, σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση εισαγωγής των ως άνω προϊόντων από δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., πρόσωπα, απευθείας χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιου προμηθευτή-μη δικαιούχου πρόσωπου, η καταβολή του οφειλόμενου κατά την εισαγωγή Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων θα πραγματοποιείται από το δικαιούχο απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. πρόσωπο-εισαγωγέα με καταχώρηση του πρόσθετου κωδικού εθνικής φορολογίας 1290 κα συμπλήρωση του πεδίου «κωδικός ατέλειας», στην καρτέλα «είδη» (θέση 44 του ΕΔΕ), με τους νέους κωδικούς ατέλειας Ε15 ή Ε16 ή Ε17 αναλόγως του είδους της απαλλαγής, ήτοι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. 1ζ΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1g article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

Ε16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. 1η΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1h article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied

Ε17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΙΓΝΙΤΗ & ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΠΕΡ. 19΄ ΑΡΘΡΟ 78 Ν.2960/2001) -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΦΚ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Import of coal & coke by exempted users (paragraph 1i article 78 law 2960/01) -Excise duty exemption- VAT & other taxes levied


Επισημαίνεται ότι όταν η εισαγωγή πραγματοποιείται από μη δικαιούχα απαλλαγής από τον ΕΦΚ πρόσωπα, η υποβολή του σχετικού παραστατικού συνεχίζει να πραγματοποιείται με καταχώρηση του πρόσθετου κωδικού εθνικής φορολογίας 1 296 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.697/358/23-5-2007 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο..
2. Αναφορικά με τα ερωτήματα που τίθενται από τις Τελωνειακές Αρχές και τους φορείς σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των εν λόγω προϊόντων, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 109 του ν.2960/01 παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των προσώπων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασμολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704. Η έκπτωση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.2859/00 και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτό και σύμφωνα με την διαδικασία που τηρείται για τα λοιπά ενεργειακά προϊόντα (Δ635/436/93 ΑΥΟ).
3. Όσον αφορά, την συμπλήρωση της θέσης 8 της Συγκεντρωτικής ΔΕΦΚ που κατατίθεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της Φ.1815/1023/06 Α.Υ.Ο.Ο. σας γνωρίζουμε ότι, στη θέση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του επιτηδευματία-πωλητή, ο οποίος καταβάλλει τις αναλογούσες επιβαρύνσεις και στο όνομα αυτού εκδίδεται το αποδεικτικό είσπραξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην φορολογική νομοθεσία.
4. Όσον αφορά, την επιβολή ΦΠΑ επί του Ειδικού Τέλους 50/οο σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ο αναλογών ΦΠΑ επί της παράδοσης των ανωτέρω αγαθών σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1112/2014 ΑΥΟ καταβάλλεται από τον πωλητή με Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ έως τις 20 του επομένου μήνα είτε η παράδοση αφορά μη δικαιούχα απαλλαγής από τον ΕΦΚ πρόσωπα (άρθρο 3) είτε δικαιούχα (άρθρο 4). Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/00. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΦΠΑ περιλαμβάνονται πέραν των άλλων, οι κάθε είδους φόροι, δικαιώματα, εισφορές, τέλη υπέρ του δημοσίου κλπ. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που ο πωλητής πέραν της καταβολής του ΦΠΑ είναι υπόχρεος και για την καταβολή του Ειδικού Τέλους 50/00 (πώληση σε μη δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα), τότε το τέλος αυτό συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία επί της οποίας καταβάλλεται ΦΠΑ. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του Ειδικού Τέλους 50/00 είναι το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, τότε δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί του τέλους αυτού.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm