Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2003

Αρ. Πρωτ.: 1115296/2491/Α0012

ΠΟΛ: 1142

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3156/2003 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 19 και 26 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α) Και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

¶ρθρο 19

 

Με το άρθρο 19 του κοινοποιούμενου νόμου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 για τις επιχειρήσεις των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής.

Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 η αναγνώριση δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων, εβδομαδιαίων, δεκαπενθημέρων, μηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών γενικά (περίπτωση γ΄). Ως ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω επιχειρήσεων επί των οποίων εφαρμόζονται τα ποσοστά της έκπτωσης λαμβάνονται αυτά που προέρχονται από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις γενικά σε αυτά. Επίσης, η παράταση της προθεσμίας μέχρι 31.12.2004 ισχύει και για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης (περίπτ. δ΄), για τα ακαθάριστα έσοδά τους που προέρχονται μόνο από διαφημίσεις.

 

¶ρθρο 26

 

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι νέοι επαγγελματίες οι οποίοι υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ως δικαιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 .

Η απαλλαγή αυτή ισχύει για επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 1η lανουαρίου 2003 και μετά.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κoινoπoιoύμενoυ νόμου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994.

Με ης νέες διατάξεις προκειμένου για οικοδομικές επιχειρήσεις (ανέγερση - πώληση ακινήτων) προβλέπεται ότι ως φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα θα λαμβάνονται τα μεγαλύτερα αν από επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία που έχει η επιχείρηση ή διαπιστώνει ο έλεγχος προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση οικοδομών μεγαλύτερα από την αντικειμενική τους αξία που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 , όπως εξάλλου ισχύει και για τη μεγαλύτερη αξία πώλησης που ενδεχόμενα αναγράφεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια.

Ως επίσημα ή ανεπίσημα στοιχεία, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται οποιαδήποτε έγγραφα στοιχεία, εκτός των αναγραφομένων στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, όπως π.χ. με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία ΚΒΣ της επιχείρησης, από συμβάσεις δανείων με τράπεζες, αντέγραφα μεταξύ ενδιαφερομένων, κατασχεθέντα κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία τραπεζικούς λογαριασμούς αγοραστή ή πωλητή κ.τ.λ. Περαιτέρω όμως διευκρινίζεται ότι τέτοια στοιχεία δεν αποτελούν η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που στηρίζεται στην τιμή πώλησης, όπως αυτή προκύπτει π.χ. από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες τιμών αγοραπωλησιώv, από συγκρίσεις τιμών μεταξύ πωλουμένων διαμερισμάτων στην ίδια οικοδομή ή άλλων οικοδομών κ.τ.λ

 

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για οικοδομές των οποίων η έναρξη ανέγερσης πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.