Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 20/09/2002
Αρ.Πρωτ.: 1077160/10691/Β0012

ΠΟΛ.: 1228

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2992/2002, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.

 

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10,12,13,14,15 και 16 του ν.2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την  ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 54 Α'/20.3.2002) οι οποίες αναφέρονται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος.
2. Για τις διατάξεις καθενός από τα παραπάνω άρθρα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη  εφαρμογή τους.

 

¶ρθρο 10
Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αφαιρείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 12962/3.11.1987 (ΦΕΚ 734Β'/22.12.1987).
Οι δαπάνες που ορίζονται με την απόφαση αυτή, αφορούν στις εξής δραστηριότητες:

α. Μελέτη και εκπόνηση πρωτότυπων εργασιών, που έχουν σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με γενικά παραδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή την επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα (επιστημονικές έρευνες).
β. Μελέτη και εκπόνηση συστηματικών εργασιών που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων (συσκευών, μηχανών, κατασκευών κ.λ.π.), την κατάρτιση νέων διαδικασιών συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές (τεχνολογικές έρευνες).

Επίσης, στις παραπάνω δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι δραστηριότητες για:

α. κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζήτηση συγγενών εφευρέσεων, υποστήριξη του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας των επινοημάτων (άρθρο 5 του Ν.1733/22.9.1987),
β. εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών (ENGINEERING) για το τελικό προϊόν και την τελική διαμόρφωση του προϊόντος, ώστε να είναι εμπορεύσιμο, δοκιμαστική κατασκευή μικρής σειράς πρωτοτύπων,
γ. εκτέλεση βιομηχανικών σχεδίων (INDUSTRIAL DESIGN),
δ. σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για εξαρτήματα, υλικά, διατάξεις και προτύπων προδιαγραφών προϊόντων και μεθόδων εξέτασης και ελέγχου αυτών,
ε. οριστική διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, εργαλείων και των προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και παραγωγής,
στ. υλοποίηση έργων επίδειξης (DEMONSTRATION PROJECTS), εφόσον αυτά συνδυάζονται με δοκιμαστική εφαρμογή νέου προϊόντος ή μεθόδου παραγωγής,
ζ. εκτέλεση μελετών αγοράς και εμπορίας (MARKETING) νέων προϊόντων μιας επιχειρηματικής μονάδας.

Ενδεικτικά, ως τέτοιες δαπάνες αναφέρονται οι εξής:

α. εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών,
β. αμοιβές προσωπικού κάθε βαθμίδας (εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί, διοικητικοί κ.λ.π.), που απασχολούνται στην εκτέλεση του έργου κατά το χρόνο διάρκειάς του,
γ. μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται για να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικες συναντήσεις κ.τ.λ..
δ. αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων),
ε. χρόνος απασχόλησης Η/Υ, αγορά πακέτων προγραμμάτων Η/Υ,
στ. δαπάνη για άδεια εκμετάλλευσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία κ.λ.π., που έχει σχέση με την εκτέλεση του ερευνητικού έργου,
ζ. ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή τμήματος) με σύμβαση,
η. δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης από την ίδια συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Δημόσιο (π.χ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής 'Ερευνας, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης κ.τ.λ.) ή από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή διεθνείς οργανισμούς.

Επισημαίνεται, ότι παρά το γεγονός ότι η δαπάνη του εξοπλισμού εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών  θεωρείται επενδυτική δαπάνη που εκπίπτει ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα τριών χρήσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. ια της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ποσοστό 50% της εν λόγω δαπάνης θα εκπίπτει εξολοκλήρου από τα καθαρά κέρδη της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε, καθόσον στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.2992/2002 δεν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση.
Το πιο πάνω ευεργέτημα (κίνητρο), αφορά όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις εν λόγω δαπάνες, ανεξάρτητα με τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, προσωπικές  εταιρίες, ατομικές επιχειρήσεις) και την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων του Κ.Β.Σ..
Η αφαίρεση του 50% των πιο πάνω δαπανών θα γίνεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994. Επομένως, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η αφαίρεση θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν μετά την λογιστική αναμόρφωση με τις ΜΗ αναγνωριζόμενες προς έκπτωση δαπάνες.
Δηλαδή, η διαλαμβανόμενη έκπτωση θα γίνεται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Επίσης, επειδή ο νόμος ορίζει ότι η αφαίρεση γίνεται από το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης, συνάγεται ότι σε περίπτωση που υφίσταται υπόλοιπο ζημίας παρελθουσών χρήσεων για μεταφορά, θα γίνεται πρώτα ο συμψηφισμός της ζημίας αυτής και από το προκύπτον υπόλοιπο καθαρών κερδών θα γίνεται η αφαίρεση των υπόψη δαπανών.
Αν πρόκειται για Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισμό που έχει και αφορολόγητα έσοδα ή εισοδήματα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, η αφαίρεση του 50% των πιο πάνω δαπανών θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 106 του ν.2238/1994.
Αν πρόκειται για κέρδη επιχείρησης με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η αφαίρεση θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31 ή 32 του ν.2238/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου.
Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις που θα μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη τους με τις πιο πάνω δαπάνες πρέπει να έχουν ήδη καταχωρήσει αυτές  στα βιβλία τους.
Επομένως, ο έλεγχος δεν θα αναγνωρίζει τη μείωση των φορολογητέων κερδών που έχει κάνει η επιχείρηση με βιβλία Β' ή Γ'  κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όταν διαπιστώνει ότι δεν έχουν ενημερωθεί τα βιβλία της με τα πιο πάνω ποσά.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σε περίπτωση κατά την οποία, μετά τη μείωση των φορολογητέων κερδών της επιχείρησης, με τις πιο πάνω δαπάνες προκύπτει ζημία, αυτή μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη των πέντε επόμενων οικονομικών ετών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, (τήρηση από την επιχείρηση κατά τα έτη αυτά, επαρκών και ακριβών βιβλίων).
Τέλος, επειδή ο νόμος ορίζει ότι η αφαίρεση των εν λόγω δαπανών, γίνεται από τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης, συνάγεται, ότι σε  περίπτωση κατά την οποία σε κάποια χρήση η επιχείρηση δεν έχει φορολογητέα κέρδη αλλά ζημία, τότε αυτή δεν δικαιούται να προσαυξήσει τη ζημία της με το 50% των πιο πάνω δαπανών.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου αυτού για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που  πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.
2. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις προσθέτονται στους δωρεοδόχους, προς τους οποίους οι δωρεές εκπίπτουν από το εισόδημα των δωρητών- φυσικών προσώπων ή από τα ακαθάριστα έσοδα των δωρητριών επιχειρήσεων, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν συσταθεί νόμιμα.
Οι πιο πάνω ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, με βάση το άρθρο 25 του ν.1514/1985, συνιστώνται, ενοποιούνται , χωρίζονται, μεταφέρονται  (ολικά ή μερικά), μετατρέπονται και καταργούνται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη  του Ε.Σ.Ε.Τ. Μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή να έχουν τη μορφή δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ.
Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του ν.1514/1985 διακρίνονται ως εξής:

1. Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα
2. Ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα
3. Ειδικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
4. Ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
5. Ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα
6. Κέντρα τεχνολογικής έρευνας
7. Μεταπτυχιακά ινστιτούτα

Τα ερευνητικά κέντρα που δε διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985, προκειμένου να αναγνωρίζονται ως εκπεστέες οι δωρεές προς αυτά πρέπει

α) να είναι ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και

β) να έχουν ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είτε από τα ίδια ή και τους εργαζόμενους σε αυτά είτε από τρίτους.

Τα παραπάνω ισχύουν για δωρεές που γίνονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20-3-2002 και μετά.

 

¶ρθρο 12
Εγκατάσταση αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταργείται - μεταξύ άλλων - και η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τις αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες οι οποίες εγκαθίστανται βάσει του α.ν.89/1967 στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.
Διευκρινίζεται, ότι για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, χρόνος εγκατάστασης των αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής άδειας εγκατάστασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (Ε.4230/85/ΠΟΛ 100/26.3.1987 εγκύκλιός μας).
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται, ότι για τις αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005. Κατά συνέπεια, τα κέρδη που θα πραγματοποιούν οι πιο πάνω εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά και τα οποία θα προκύπτουν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, θα υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.
Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

 

 

 ¶ρθρο  13
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων


1. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίστανται τα πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η παρεχόμενη έκπτωση 2,5% κατά την εφάπαξ καταβολή στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτό οφειλών και όταν αυτά βεβαιώνονται σε μία δόση. Επίσης, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, εκτός από την πιο πάνω έκπτωση, παρέχεται επιπλέον έκπτωση δυόμισι τοις εκατό (2,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατό δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 και μετά.
2. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθενται δύο εδάφια στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μη υποβολή των δικαιολογητικών δαπανών (ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές κ.λ.π.) που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 και μετά.
Τέλος, για θέματα επιστροφής φόρου πάνω από 1.500 ΕΥΡΩ από την εκκαθάριση των δηλώσεων οικον.έτους 2002, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, χορήγησης αντιγράφων φορολογικής δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2, Ε3 και Ε9, καθώς και διαφόρων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η 1046552/947/Α0012/ΠΟΛ.1169/30-5-2002 διαταγή.
3. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περίπτωση στ' στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η καταβαλλόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2026/1992 που αντικατέστησαν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν.1943/1991, μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα στους υπαλλήλους που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1878/1990, του άρθρου 2 του ν.1895/1990 και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του ν.1895/1990, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.1968/1991, διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στους υπαλλήλους και αστυνομικούς που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.
Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του κοινοποιούμενου νόμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν για αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.
4. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίστανται τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της ανάκλησης επιδίδεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με απόδειξη, γνωστοποίηση αυτής στο φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να την προσβάλει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 66 του ν.2717/1999. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο φορολογούμενο, με απόδειξη, ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει κατά της γνωστοποίησης αυτής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 66 του ν.2717/1999.
Με τις παραπάνω διατάξεις γίνεται εναρμόνιση των φορολογικών διατάξεων, αναφορικά με την προθεσμία ασκήσεως προσφυγής από το φορολογούμενο ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου σε περίπτωση απόρριψης της ανακλητικής δηλώσεώς του, με τις αντίστοιχες προθεσμίες που τάσσονται στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999-ΦΕΚ 97Α'). Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 66 του ν.2717/1999 είναι εξήντα (60) ημέρες.
Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20 Μαρτίου 2002 και μετά.
5. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέο όγδοο (εκ παραδρομής αναφέρεται στο κείμενο έβδομο εδάφιο) εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι, αν ο φορολογούμενος λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την 31η Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η ανάκληση γίνεται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 66 του ν.2717/1999.
Η νέα ρύθμιση καλύπτει νομοθετικά την περίπτωση λήψης του εκκαθαριστικού σημειώματος από το φορολογούμενο μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους, για διάφορους λόγους που αφορούν την αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δύναται να ανακαλέσει τη δήλωσή του στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δηλαδή εντός εξήντα (60) ημερών.
Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20 Μαρτίου 2002 και μετά.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι, τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν είναι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μοτοσικλέτας, κότερου ή θαλαμηγού ή ακάτου ή αεροσκάφους ή αυτοκινήτου τύπου JEEP ή σκαφών αναψυχής, καθώς και όταν έχουν στη διάθεσή τους για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους είτε στα μέλη που τους βαρύνουν.
Επίσης, τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το τεκμήριο απόκτησης και διαβίωσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων. Επίσης δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 10 του άρθρου 81 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), δηλαδή στην περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος στα περιουσιακά αυτά στοιχεία.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν.2707/1999, δηλαδή από τότε που ισχύει η συμφωνία έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου.
7. Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού προβλέπεται για τη χρήση 2002 η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος ορισμένων επιχειρήσεων ως αντιστάθμισμα της αύξησης από τις επιχειρήσεις αυτές της απασχόλησης κατά την ίδια πιο πάνω χρήση σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Ειδικότερα, με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται, ότι αποκλειστικά για τη χρήση 2002 (οικ. έτος 2003), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986 (ΦΕΚ 196Α') καθώς και των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, από τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) που ισχύει για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2003 και των επόμενων μειώνεται σε τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%), εφόσον η απασχόληση έναντι της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή της χρήσης 2001, αυξηθεί κατά πέντε τοις εκατό (5%), ή τριάντα τρία τοις εκατό (33%), εφόσον η απασχόληση έναντι της ίδιας πιο πάνω χρήσης αυξηθεί κατά δέκα τοις εκατό (10%) ή τριάντα δύο και πενήντα τοις εκατό (32,50%), εφόσον η απασχόληση έναντι της προηγούμενης και πάλι χρήσης αυξηθεί κατά δώδεκα και πενήντα τοις εκατό (12,50%).
Από τη διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων συνάγεται, ότι του ευεργετήματος του μειωμένου συντελεστή φορολογίας σε περίπτωση αύξησης του προσωπικού, μπορούν να τύχουν τα κέρδη των πιο πάνω νομικών προσώπων που αφορούν στο οικ. έτος 2003, ανεξάρτητα του χρόνου κλεισίματος του ισολογισμού (π.χ. 30 Ιουνίου 2003).
Η μείωση του φόρου εισοδήματος, όπως ο φόρος αυτός προκύπτει με τη χρήση των πιο πάνω μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος κατά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για κάθε νεοπροσληφθέντα από την επωφελούμενη επιχείρηση μέσα στη χρήση 2002 εργαζόμενο.
Επισημαίνεται, ότι όσες από τις επιχειρήσεις φορολογηθούν τελικά για τα κέρδη τους οικονομικού έτους 2003 (χρήση 2002) με μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να προβούν  σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη χρήση 2003 (οικ. έτος 2004).
Είναι αυτονόητο, ότι για την εφαρμογή του όρου αυτού θα εκδίδεται προσωρινό φύλλο ελέγχου οικ. έτους 2003, εφόσον ο έλεγχος φορολογίας εισοδήματος ενεργείται πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που ακολουθεί αυτή της οποίας τα κέρδη φορολογήθηκαν (προσωρινά) με το μειωμένο συντελεστή.
Με το τελευταίο εδάφιο των κοινοποιούμενων πιο πάνω διατάξεων προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (νυν Οικονομίας και Οικονομικών) με την οποία θα καθορίζεται ο όρος της απασχόλησης, οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής θα δοθούν και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.2598/1998. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται στην Εταιρία "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε." καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε αυτήν, για τα οποία χρηματικά ποσά δεν απαιτείται η διαδικασία της κατάθεσής τους σε  ειδικό λογαριασμό της εταιρείας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Επιπλέον με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι δεν απαιτείται παρακράτηση φόρου για τις παραπάνω δωρεές ή χορηγίες προκειμένου αυτές να αφαιρεθούν από το εισόδημα του φορολογουμένου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δωρεές ή χορηγίες που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2000 και μετά.
9. Με την παράγραφο 15 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν.2598/1998.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι η αξία των χορηγιών και των δωρεών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις προς την Εταιρεία (Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.) εκπίπτει, είτε από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι χορηγίες ή δωρεές, είτε τμηματικά και ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα της ίδιας χρήσης και των τεσσάρων επομένων.
Για την έκπτωση της αξίας των χρηματικών δωρεών απαιτείται:

α) διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του ποσού της δωρεάς, η οποία εκδίδεται από την Εταιρεία και

β) βεβαίωση της Εταιρείας, από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία της Εταιρείας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ως χορηγία θεωρείται κάθε δαπάνη για την απόκτηση ιδίως δικαιωμάτων χρήσης Ολυμπιακών συμβόλων, εμβλημάτων και σημάτων. Ως χορηγία θεωρούνται, επίσης, και τα συναφή έξοδα προβολής των χορηγών, είτε στο χώρο διεξαγωγής των Αγώνων είτε σε άλλους χώρους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των εξόδων προβολής που εμπίπτουν στην έννοια της χορηγίας, καθώς και τα δικαιολογητικά για την έκπτωση της αξίας των χορηγιών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν οι δωρεές προς την "Οργανωτική Επιτροπή  Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.", ανεξάρτητα αν αυτές είναι σε είδος ή χρήμα, καθόσον στο πρώτο εδάφιο των υπόψη διατάξεων δεν τίθεται κανένας περιορισμός.
Περαιτέρω προκύπτει, ότι οι πιο πάνω διατάξεις ως νεώτερες και ειδικότερες κατισχύουν των διατάξεων του ν.2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χορηγιών και δωρεών προς την "ΟΕΟΑ - Αθήνα 2004 Α.Ε" και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Κατά συνέπεια, οι πιο πάνω χορηγίες ή δωρεές σε χρήμα δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και δεν ισχύει η διαδικασία της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τραπεζικό λογαριασμό.
Τα παραπάνω αναφέρονται και στην εισηγητική έκθεση των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν.2992/2002, σύμφωνα με την οποία, για την έκπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών που πραγματοποιούν σε Ιερούς Ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία κλπ. νομικά πρόσωπα.
Εξάλλου, με τις υπόψη διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται διαφορετική διαδικασία και προϋποθέσεις από αυτές του άρθρου 31 του ν.2238/1994 για την αναγνώριση των εκπεστέων δωρεών ή χορηγιών προς την εταιρεία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, απαιτούνται:

α) διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του ποσού της δωρεάς, η οποία εκδίδεται από την ΟΕΟΑ - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε., και
β) βεβαίωση της ΟΕΟΑ - ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώριση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία της.

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου αυτού του κοινοποιούμενου νόμου, για χορηγίες ή δωρεές που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2000 και μετά.
10. Με την παράγραφο 17 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι τα πάσης φύσεως έσοδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όπως επίσης και της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, που προκύπτουν στην Ελλάδα λόγω της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, απαλλάσσονται παντός άμεσου φόρου υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Επομένως, στα δικαιώματα που τυχόν θα καταβληθούν στη ΔΟΕ καθώς και στην Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή δεν θα γίνεται καμία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αλλά θα καταβάλλονται ελεύθερα φόρου.
11. Με την παράγραφο 18 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που έχουν ανακηρυχθεί ή θα ανακηρυχθούν επίσημοι διεθνείς χορηγοί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμβαση με τη Δ.Ο.Ε. και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Ε.Ο.Α.) - ΑΘΗΝΑ 2004, σύμφωνα με την οποία, έχουν αναλάβει την υποχρέωση, σε εκτέλεση των παραπάνω συμβατικών υποχρεώσεων, να παρέχουν υπηρεσίες και αγαθά στην Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από τις πιο πάνω υπηρεσίες ή αγαθά, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.
Λόγω της γενικής διατύπωσης των πιο πάνω διατάξεων, η απαλλαγή των αλλοδαπών επιχειρήσεων - διεθνών χορηγών από το φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα είναι γενική και κατά συνέπεια καταλαμβάνει τόσο τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν αυτές από πηγή κείμενη στην Ελλάδα, όσο και από την απόκτηση μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας που εχει την κατοικία της η αλλοδαπή επιχείρηση - χορηγός.
Οι εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις, που ως φορολογικές ερμηνεύονται στενά, καθιερώνουν υποκειμενική απαλλαγή και συνεπώς καταλαμβάνουν, περιοριστικά, το εισόδημα των επίσημων διεθνών χορηγών, που προκύπτει από την εκτέλεση των υπηρεσιών και αγαθών που αυτοί παρέχουν απευθείας (και όχι μέσω άλλων εταιρειών, έστω και του ιδίου ομίλου) στην "Ο.Ε.Ο.Α.- ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Περαιτέρω, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τις πιο πάνω αλλοδαπές επιχειρήσεις δεν συνδέεται με την ύπαρξη ή όχι φορολογητέων κερδών. Δεδομένου δε ότι ο έλεγχος των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων (Φ.Μ.Υ., παρακρατούμενοι φόροι, κ.λ.π.) των υπόψη εταιρειών προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνάγεται, ότι οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα αν το εισόδημα που αποκτούν από την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. ¶λλωστε, οι διατάξεις του άρθρου 107 του ν.2238/1994, περί υποχρέων σε δήλωση, δεν εξαιρούν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα νομικά πρόσωπα - ημεδαπά ή αλλοδαπά - που, ενδεχόμενα, απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος, για όλα ή ορισμένα εισοδήματά τους.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού του κοινοποιούμενου νόμου, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις, από της συστάσεως της Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004, δηλαδή από 24.3.1998 (ν.2598/1998, ΦΕΚ 66Α'), μέχρι 31.12.2004.
12. Με την παράγραφο 20 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2819/2000 καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλονται από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002. Επομένως, οι υπόψη τόκοι, όταν καταβάλλονται σε μόνιμους κατοίκους της αλλοδαπής, θα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος στο σύνολό τους, δηλαδή δεν θα γίνεται σε αυτούς η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου, ενώ όταν θα καταβάλλονται σε κατοίκους της ημεδαπής, θα πραγματοποιείται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που αυτοί είχαν στην κατοχή τους τα υπόψη ομόλογα. Όταν δικαιούχοι είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, ο παρακρατούμενος φόρος θα εκπίπτει στο σύνολό του από το φόρο που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημά τους, μη εφαρμοζομένων, για το πιο πάνω χρονικό διάστημα, των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περ.β' της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.

 

 

 ¶ρθρο  14
Ρυθμίσεις στη φορολογία ναυτικών


1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού και το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) για τους αξιωματικούς και τρία τοις εκατό (3%) για το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που αναφέρονται στον υπολογισμό του φόρου στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού όταν έχουν και άλλα εισοδήματα εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό του φόρου στο συνολικό καθαρό εισόδημα του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος του εμπορικού ναυτικού.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέο προτελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που αναφέρονται στη  διαδικασία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου από τις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού εφαρμόζονται και για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου από τις αμοιβές του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος του εμπορικού ναυτικού.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 14 του κοινοποιούμενου νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2002 και μετά.

 

 

¶ρθρο 15
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων


1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται πλέον, ότι Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος. Δηλαδή, στις νέες διατάξεις δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στους υπόχρεους για παρακράτηση φόρου (1% για υγρά καύσιμα και τσιγάρα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών), οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
Οι οργανισμοί αυτοί και επιχειρήσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξομοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση, ούτως ώστε να λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Η ανάγκη δε αυτή κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική μετά την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική με βάση την οποία οι υπόψη δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με απώτερο σκοπό την εισαγωγή τους και στο Χ.Α.Α. (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.).
Επειδή, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η υποχρέωση παρακράτησης προκύπτει κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, συνάγεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για καταβολές που πραγματοποιούνται και αφορούν την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή από 20 Μαρτίου 2002 και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά τιμολόγια έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καταργήθηκε το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, με το οποίο, ως γνωστόν, προβλεπόταν η εξαίρεση ορισμένων δημόσιων εταιρειών (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε., ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, κ.λ.π.) από την υποχρέωση παρακράτησης των πιο πάνω φόρων καθόσον η εξαίρεση αυτή δεν είχε πλέον νόημα μετά την κατάργηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω, της υποχρέωσης για παρακράτηση από όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις.
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου ορίζεται, ότι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη στην κυριότητά τους ή θα περιέλθει σε αυτή ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από το ακίνητο (ακίνητα) αυτό (αυτά).
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διευκόλυνση έκδοσης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.2238/1994 πιστοποιητικού που απαιτείται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.
Σημειώνεται, ότι με την υποχρεωτική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα πιο πάνω αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα καθίσταται πιο ευχερής και ο έλεγχος για την απόκτηση ή μη εισοδήματος, καθώς και η δήλωση αυτού από το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αφού θα είναι εύκολο στη φορολογούσα Αρχή να ζητήσει την προσκόμιση συγκεκριμένων λογαριασμών της ΔΕΗ κ.λ.π..
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994.
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, είναι ίδια με αυτή των λοιπών νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., ΕΠΕ, αλλοδαπές κ.λ.π.), δηλαδή μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή από 20 Μαρτίου 2002 και μετά και επομένως η υποχρέωση υποβολής δήλωσης των αλλοδαπών νομικών προσώπων που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, καταλαμβάνει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2002 (χρήση 2001) και επομένων.
Με βάση τα οριζόμενα στην 1036263/10292/Β0012/ΠΟΛ.1095/4.4.2001 Α.Υ.Ο. τα οποία ισχύουν και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ευρισκόμενο στη Χώρα μας και ανεξάρτητα αν αποκτούν ή όχι εισόδημα από αυτό, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση του φόρου είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που βρίσκεται το ακίνητο. Εξαιρετικά, όταν τα ακίνητα αποκτώνται από αλλοδαπές Α.Ε. και βρίσκονται στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,  αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αντίστοιχης ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών.
6. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου, προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται η εξαίρεση από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής, που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), δυνάμει καθεστώτων στήριξης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασχολούνται με την παραγωγή φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.).
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου, εφαρμόζονται για ποσά επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την 1η Δεκεμβρίου 2001 και μετά.
7. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού παρατείνεται για δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή την 31 Δεκεμβρίου 2003, η ισχύς των διατάξεων της  παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.
Παρατείνεται επομένως για δύο ακόμη χρόνια η δυνατότητα που έχουν ήδη οι εξαγωγικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα γραφεία γενικού τουρισμού, οι επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τηλεόρασης και λοιπές επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις.
Σημειώνεται, ότι τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ποσά σε δραχμές δεν μετατράπηκαν σε ευρώ με τις διατάξεις του ν.2948/2001, καθόσον η ισχύς των εν λόγω διατάξεων έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2001.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.2948/2001 ορίζεται, ότι "τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου 2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μνημονευόμενες περιπτώσεις" προκύπτουν τα ακόλουθα ποσοστά δαπανών χωρίς δικαιολογητικά ανάλογα με τα έσοδα εκφρασμένα σε ευρώ:

α) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή από τις οποίες εισάγεται συνάλλαγμα, για τις επιχειρήσεις έκδοσης ημερήσιων, εβδομαδιαίων, δεκαπενθήμερων, μηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών γενικά, για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, για τα γραφεία γενικού τουρισμού:

- Μέχρι 8.804.109 ευρώ (3 δις δρχ.) ποσοστό έκπτωσης 1%
- Πάνω από 8.804.109 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 0,50%

β) Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα κατασκηνωτικά κέντρα:

- Μέχρι 2.201.027 ευρώ (750.000.000 δρχ.) ποσοστό έκπτωσης 2%
- Πάνω από 2.201.027 ευρώ και μέχρι 8.804.109 ευρώ (3 δις δρχ.) ποσοστό έκπτωσης 1%
- Πάνω από 8.804.109 ευρώ (3 δις δρχ.) ποσοστό έκπτωσης 0,5%.

 

¶ρθρο  16
Ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).
Με βάση τη νέα αυτή διάταξη, προστίθεται ως λόγος διπλασιασμού του ποσοστού προσαύξησης του μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους από 50% σε 100% και η περίπτωση που η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων οφείλεται και στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία.
Η ισχύς των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 20-3-2002.