Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 21/01/2002

ΥΠΟΙΚ 1006263

ΠΟΛ. 1012
 

Θέμα: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3).


ΓΕΝΙΚΑ
Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Δηλαδή, υποβάλλεται τόσο από τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.
2. Το έντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των Νομικών Προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία σύμφωνα με τους α.ν. 378/1968 και 89/1967, όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του ν.27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου «Μηχανογραφικού Δελτίου Οικον. Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών», καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων αφού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.
4. Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε., διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δημόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.
5. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) στο όνομα τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το έντυπο Ε3.
6. Σε περίπτωση μετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2001 ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο έντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.
7. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό ακόμη κι αν υποβάλλουν το έντυπο Ε3 για άλλη δραστηριότητα (π.χ. γιατρός). Αντίθετα το έντυπο αυτό θα συνυποβληθεί με το έντυπο Ε5 από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

 

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

 

1. Το έντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).
2. Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης.
3. Το έντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην 1120810/2760/Α' 0012/ΠΟΛ.1295/ 16-11-1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

 

1. Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.
2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίστηκε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.
3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί «Χ» σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το «Χ» σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στη χρήση του έτους 2001, όπως π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αντικειμένου εργασιών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων -γραφείων - αποθηκών κτλ. δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολής, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

 

 

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ

 

Κωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.
Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογούμενος.
Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη Δ.Ο.Υ. του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρηση της.
Αριστερά από τον κωδικό, συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη Δ.Ο.Υ. που ο κωδικός της αναφέρεται στον κωδικό 005 του εντύπου Ε3 (π.χ. Παλαιού Φαλήρου).
Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α.Ε.
Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3. Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τον κωδικό 005.
Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με «Χ» το αντίστοιχο τετραγωνίδιο όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.
Κωδικός 009: Γράψτε το αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο Τ.Ε.Κ. ......... ή Π.Ε.Κ. ................. ή Ε.Θ.Ε.Κ. στο οποίο υπάγεσθε.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ


Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα Μη Φυσικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται τα Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η ομάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονομιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν Φυσικά Πρόσωπα.
Κωδικός 018: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο Ε3, γράψτε το δικό της Α.Φ.Μ.
Συμπληρώστε τα πεδία με τον αριθμό φορολογικού μητρώου από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά.
Κωδικός 705: Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.
Κωδικός 761: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητα της που είναι η παραγωγή τεχνιτών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (Κ.Α.Δ. 24.51.42) 50.000.000 ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της που είναι παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλα (Κ.Α.Δ. 24.51.43) 60.000.000 ακαθάριστα έσοδα, στον κωδικό 761, θα αναγραφεί ο Κ.Α.Δ. 24.51.43.
Κωδικός 895: Γράψτε (με λέξεις) τη δραστηριότητα από την οποία έχετε τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της επιχείρησης.
Κωδικός 009: Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.
Κωδικός 706: Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία μόνο, εφόσον, αυτό αναφέρεται στην ταυτότητα του. π.χ. Παππάς-Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφεται «Στάμου».
Κωδικός 010: Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.
Κωδικός 011: Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφτεί το όνομα του πατέρα της, ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.
Κωδικός 711: Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας.
Οι παρακάτω κωδικοί 041, 046, 047 και 721 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.
Κωδικός 041: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του συζύγου.
Κωδικός 046: Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.
Κωδικός 047: Γράψτε το όνομα του συζύγου.
Κωδικός 721: Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ.


Γράψτε στις οικείες θέσεις:

α) τον αριθμό πράξης θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε το βιβλίο Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε,
β) τον τίτλο του κάθε πρόσθετου βιβλίου του Κ.Β.Σ. που τηρήσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, καθώς και τον αριθμό πράξης θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε αυτό και
γ) τον τίτλο της κάθε κατηγορίας στοιχείων του Κ.Β.Σ. που εκδόσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου της κάθε κατηγορίας που εκδόθηκε μέσα στη χρήση.

Ο πίνακας αυτός δε συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Ι.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Γράψτε στις οικείες θέσεις για κάθε μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης που σας ανήκε και χρησιμοποιούσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας σας:

α) τον αριθμό κυκλοφορίας του και
β) τα κυβικά εκατοστά του ή το ωφέλιμο φορτίο του ή τον αριθμό των θέσεων του, αναλόγως αν πρόκειται για Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή λεωφορείο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ': ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Κωδικός 019: Σημειώστε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία των βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκεια της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους, για τους οποίους σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν «Χ» στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο κωδικός 019 παραμένει κενός.
Κωδικός 726: Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
Κωδικός 727: Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στον τρόπο ένταξης σας στη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων.
Κωδικός 728-729: Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον επιλέξατε την εκδοχή 3, στους κωδικούς 726 ή και 727.
Κωδικός 020: Σημειώστε «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητα σας συνεχώς, εποχιακά ή πλανόδια.
Κωδικός 730: Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με τη χρήση των αποφάσεων ΠΟΛ. 1144/1998 ή 1099/1994 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το άθροισμα των κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον κωδικό 071 του εντύπου Ε3, του προηγούμενου οικον. έτους 2001.
Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε «Ο» (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.
Μη συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις) τα οποία θα γραφτούν στον κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, που θα γραφτούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 26 του ν.2859/2000.
Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 του ν.2859/2000, των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.
Κωδικός 063: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ» αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, επειδή είχατε υποχρέωση. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρ' όλο που δεν προέκυπτε υποχρέωση σας από τον Κ.Β.Σ., σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ».
Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση) σημειώστε «Χ» στην ένδειξη «ΟΧΙ».
Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μη συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηριστεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον κωδικό 061.
Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντος του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολουμένων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.
Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον κωδικό 063.
Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον κωδικό
064.
Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον κωδικό
065.
Κωδικός 069: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ» αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ», αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ».
Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον κωδικό 061.
Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την οποία υποβάλετε το Έντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.
Κωδικός 072: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ», αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε «Χ» στο παραλληλόγραμμο «ΜΕΙΚΤΑ» στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. γι' αυτό.
Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεων σας, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062.
Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις γράψτε «Ο» (μηδέν).
Κωδικός 075: Σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΝΑΙ», αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε «Χ» στο τετραγωνίδιο «ΟΧΙ». Τέλος, σημειώστε «Χ» στο παραλληλόγραμμο «ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ» σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρ' όλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση σας από τον Κ.Β.Σ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε':

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Κωδικός 736: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω πίνακα Α'.
Κωδικοί 737 έως 749: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που υπογράφει το έντυπο ως «Ο ΔΗΛΩΝ». Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον πίνακα Α' του εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν είναι απαραίτητη.
Κωδικός 750: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε το έντυπο Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο «ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» (επιλογή 1) σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή του λογιστή. Εάν είστε λογιστής, μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο «ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ» (επιλογή 2). Τέλος, εάν είστε λογιστής - ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο «ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ» (επιλογή 3).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ':

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α'.Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Ή ΜΕΙΚΤΕΣ


Στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων που είτε δεν τηρούν βιβλία, είτε τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας, είτε προαιρετικά Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2238/1994.
Επίσης, στον πίνακα αυτόν προσδιορίζονται και το καθαρό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είτε δεν τηρούν είτε τηρούν βιβλία Β1 κατηγορίας του Κ.Β.Σ., είτε προαιρετικά Γ' κατηγορίας και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 2238/1994.
Ειδικότερα:

Υποπίνακας α' - Αγορές.
Στον υποπίνακα αυτόν γράφονται οι αγορές που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης με τη διάκριση στους κωδικούς 231-247 των αγορών εσωτερικού και στους κωδικούς 232-248 των εισαγωγών.


Υποπίνακας β' - Απογραφή. Δίνονται διευκρινήσεις παρακάτω.


Υποπίνακας ε' - Δαπάνες.
Γράψτε τις δαπάνες κατά είδος.

Κωδικοί 522 - 523 - 524: Γράψτε τις αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβάνοντας τις εργοδοτικές εισφορές.
Κωδικοί 525 - 526 - 527: Γράψτε τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλατε σε ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς τρίτους.
Κωδικοί 528 - 529 - 530: Γράψτε τα μισθώματα της χρήσης, όπως και τις δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ. του επαγγελματικού σας χώρου, καθώς και τους φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν στη χρήση.
Κωδικοί 534 - 535 - 536: Γράψτε τα έξοδα κίνησης και συντήρησης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιείτε για τους επαγγελματικούς σας σκοπούς, όπως επίσης και άλλα έξοδα π.χ. για έντυπα και γραφικά, για φωτοαντίγραφα, έξοδα που κάνατε για περιποίηση του προσωπικού ή των πελατών σας και άλλα έξοδα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες.
Κωδικοί 537 - 538 - 539: Γράψτε τους δεδουλευμένους τόκους δανείων που έχετε συνάψει για επαγγελματικούς σκοπούς και αναλογούν στη χρήση.
Κωδικοί 541 - 542 - 543: Γράψτε τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της κλεισμένης χρήσης.
 

Υποπίνακας γ' - Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας - μεταποίησης.
Κωδικοί 263, 266, 269 και 272: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις, αντίστοιχα σε κάθε κωδικό που αφορά.
Κωδικός 273: Γράψτε τα λοιπά ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητας.

Υποπίνακας στ' - Ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 279: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο.
Κωδικοί 276 και 519: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε και συμπληρώστε στη διάστικτη γραμμή το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
Κωδικός 282: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από λοιπές πράξεις που δεν αναφέρονται στους άλλους κωδικούς του υποπίνακα αυτού, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Υποπίνακας δ' - Ακαθάριστα έσοδα ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 48 ν. 2238/1994).
Κωδικός 274: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Κωδικός 277: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Κωδικός 280: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την καταβολή αυτών των ακαθάριστων εσόδων, παρακράτησαν φόρο εισοδήματος.
Κωδικός 275: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Κωδικός 278: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία δεν τα έχετε περιλάβει στα ακαθάριστα έσοδα που έχετε γράψει στους κωδικούς 274, 275, 277 και 280.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 33 και 51 του ν. 2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως:


Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.


Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιείται ο υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του κωδικού 345 μεταφέρεται στον κωδικό 583 του υποπίνακα Γ.
Σε περίπτωση που οι γραμμές του υποπίνακα ζ' δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητες σας σε κατάσταση, που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα γενικά σύνολα θα γραφτούν στους κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.,
Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.»: Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σας ή συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ., συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (κωδικοί 339, 340 και 341).

II. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του κωδικού 520 του υποπίνακα β' προστίθεται το άθροισμα των κωδικών 251 και 252 του υποπίνακα α' και από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του κωδικού 521 του υποπίνακα β'. Το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 552 του υποπίνακα η'. Τα ποσά των κωδικών 540 του υποπίνακα γ' και 544 του υποπίνακα ε' μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 548 και 556 του υπόΐπίνακα η1.
Στον κωδικό 564 του υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς 522 έως και 541 του υποπίνακα ε', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2238/1994. Το ποσό του κωδικού 568 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 578 του υποπίνακα ι'.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα λογιστικά κέρδη του κωδικού 578 είναι μεγαλύτερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% από τα εξωλογιστικά κέρδη που έχουν γραφτεί στον κωδικό 583, τα λογιστικά κέρδη του κωδικού 578 θα ξαναγραφτούν στον κωδικό 582 αλλά περιορισμένα στο ύψος των εξωλογιστικών κερδών προσαυξημένων κατά ποσοστό 50%.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών 256 έως και 270 του υποπίνακα β1, για τους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στις 31-12-2000, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογουμένου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφονται), ανά είδος, της χρήσης 2000, οι δε κωδικοί αυτοί του υποπίνακα β' θα συμπληρωθούν με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών αυτών της χρήσης 2000.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφεται) π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών χρήσης 2000 6.000.000 δρχ. και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης 2000 (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 500.000 δρχ., στον υποπίνακα β' των απογραφών θα συμπληρωθεί ο κωδικός 261 με το ποσό των 600.000 δραχμών (6.000.000 Χ 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κτλ.) και όχι η επιμέρους διάκριση αυτών π.χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠξ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠξ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ μ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

 

Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ Ι.


ΙΙ. Μεικτός τρόπος προσδιορισμού καθαρών κερδών

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, εξωλογιστικά, του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών, εφαρμόζεται επίσης η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση ΑΙ.
Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, λογιστικά του κλάδου της παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β Ι.
Τέλος, προκειμένου για επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προαιρετικά, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' για τα βιβλία αυτά.
Στις μεικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δραχμές, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2238/1994, σε περίπτωση αρνητικού συνολικού αποτελέσματος και στις δύο μεθόδους υπολογισμού του αποτελέσματος (λογιστικά - μεικτά) μεγαλύτερο θεωρείται το μικρότερο αρνητικό αποτέλεσμα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Όσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις για τη συμπλήρωση του πίνακα ΣΤ', ως μεικτές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εμπορίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια, επιχείρηση μόνο με κλάδους εμπορίας και παραγωγής δεν θεωρείται μεικτή.

 • Η σύγκριση λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών σε περίπτωση μεικτών επιχειρήσεων γίνεται συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης και όχι ανά κλάδο. Προς τούτο θα πρέπει στον κωδικό της τελευταίας στήλης 588 να μεταφερθεί το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των κωδικών 581 και 586 π.χ.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1ο

578 : 8.000.000 579 : 2.000.000 581 : 10.000.000

583 : 7.000.000 584 : 4.000.000 586 : 11.000.000

588 : 11.000.000

346 : 11.000.000

Κατ' εξαίρεση, λόγω της ρύθμισης, με την οποία περιορίζονται μέχρι και το οικον. έτος 2003 τα λογιστικά κέρδη των κλάδων εμπορίας ή παραγωγής στο ύψος των εξωλογιστικών πλέον του 50% αυτών, θα έχουμε π.χ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2ο

578 : 10.000.000 579 : 3.000.000 581 : 10.500.000

582 : 7.500.000

583 : 5.000.000 584 : 3.000.000 586 : 8.000.000

588 : 10.500.000

346 : 10.500.000

ή

578 : 10.000.000 579 : 4.000.000 581 : 11.500.000

582 : 7.500.000

583 : 5.000.000 584 : 15.000.000 586 : 20.000.000

588 : 20.000.000

346 : 20.000.000
 

Ειδικά για μεικτές επιχειρήσεις με κλάδο εμπορίας καυσίμων και  κλάδο παροχής υπηρεσιών (πλυντήριο αυτοκινήτων) οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης επιμερίζονται με βάση τη σχέση των εξωλογιστικών κερδών κάθε κλάδου προς τα συνολικά εξωλογιστικά κέρδη της επιχείρησης, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων  δαπανών για κάποιο κλάδο.

 

Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιείται ο υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών του κωδικού 345, αν ασκείται μόνο ελευθέριο επάγγελμα, μεταφέρεται στον κωδικό 585 του υποπίνακα ι'.

 

ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών, το ποσό του κωδικού 283 του υποπίνακα δ' (εκτός του κωδικού 275) μεταφέρεται στον κωδικό 550 του υποπίνακα η', ενώ το ποσό του κωδικού 546 του υποπίνακα ε' μεταφέρεται στον κωδικό 558 του υποπίνακα η'. Ο κωδικός 554 συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ενώ για τους λοιπούς το κόστος των υλικών αναγράφεται στον κωδικό 536 του υποπίνακα ε'. Το τελικό ποσό του κωδικού 570 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 580 του υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα πάνω από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, που τηρούν βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν συμπληρώνεται ο υποπίνακας ζ'.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. προαιρετικά, για τη συμπλήρωση του πίνακα ΣΤ', αν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τα βιβλία αυτά στην παραπάνω περίπτωση Β'.

 

ΙΙΙ. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες.

Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ο υποπίνακας θ'.
Για τη συμπλήρωση των κωδικών του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Ένδειξη επάγγελμα : Στην ένδειξη αυτή πρέπει να γράψετε έναν από τους παρακάτω επαγγελματίες: ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης, αναλυτής προγραμματιστής.

 • Στους κωδικούς 573-576, εφόσον χρησιμοποιείτε ως επαγγελματική εγκατάσταση τμήμα της κατοικίας σας αναγράφεται το των δαπανών της κατοικίας σας για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία και ύδρευση, ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών αυτών που έχουν γραφτεί ως δαπάνες στο τηρούμενο βιβλίο. Στον κωδικό 573, στην περίπτωση αυτή, γράφεται το τεκμαρτό μίσθωμα που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα  προκειμένου για ιατρό και ψυχολόγο και σε είκοσι (20) τετραγωνικά  μέτρα προκειμένου για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στην περίπτωση που εκμισθώνεται η κατοικία γράφεται το τμήμα του ενοικίου που αντιστοιχεί στα τ.μ. αυτά.

 • Στον κωδικό 515 γράψτε τον κωδικό αριθμό του επαγγέλματός σας, ως εξής: ιατρός 1, οδοντίατρος 2, κτηνίατρος 3, ψυχολόγος 4, φυσιοθεραπευτής 5, οικονομολόγος 6, σύμβουλος επιχειρήσεων 7, λογιστής ή φοροτέχνης 8, αναλυτής προγραμματιστής 9.

 • Στον κωδικό 517 γράψτε το ποσοστό 40% αν είσαστε ιατρός χειρούργος και ασκείτε χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή μαιευτήρας ή το ποσοστό 15% αν είσαστε ιατρός με άλλη κλινική ειδικότητα ή εκτελείτε ορθοδοντικές εργασίες.

 • Στον κωδικό 518 γράψτε το γινόμενο των επαγγελματικών δαπανών (κωδικός 577) επί το συντελεστή απόδοσης (κωδικός 516) προσαυξημένο κατά ποσοστό 40% ή 15% αυτού του γινόμενου. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 587 του υποπίνακα ι'.

Σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας, αποκτά εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες (κωδικός 572), στον κωδικό 587 μεταφέρεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του κωδικού 518, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό προσαυξημένο με το ποσό του κωδικού 572 θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό του κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση στον κωδικό 587 μεταφέρεται το υπόλοιπο της αφαίρεσης ποσό κωδικού 518  μείον ποσό κωδικού 572. π.χ.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3ο

572 : 5.000.000 572 : 2.000.000

518 : 6.000.000 518 : 6.000.000

580: 7.000.000 581 : 7.000.000

ή 580: 7.000.000 581 : 7.000.000

585 : 5.500.000 586 : 5.500.000

ή 585 : 5.500.000 586 : 5.500.000

587 : 3.000.000 589 : 3.000.000 587 : 4.000.000 589 : 4.000.000

588 : 7.000.000 588 : 7.000.000

346 : 7.000.000 346 : 7.000.000

 

 • Ειδικά, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή, εφόσον δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στον κωδικό 587 γράφετε το ποσό Ο (μηδέν) αν το άθροισμα του κωδικού 572 και του μεγαλύτερου εισοδήματος από την άσκηση του  ελευθέριου επαγγέλματος (κωδικοί 580 και 585) υπερβαίνει το ποσό του κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
  Υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον υποπίνακα ι', όπου έχουν μεταφερθεί από υπολογισμούς των υπόλοιπων υποπινάκων τα λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και το εισόδημα με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών.
  Σημειώνεται ότι όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του περιορισμού των λογιστικών κερδών, στον κωδικό 581 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 582 ή προκειμένου περί μεικτών επιχειρήσεων το άθροισμα των κωδικών 582 και 579.
  Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
  Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον υποπίνακα ια'.
  Τα ποσά των κωδικών του υποπίνακα αυτού προσθέτονται ή αφαιρούνται, κατά περίπτωση, από το ποσό του κωδικού 588.
  Περαιτέρω, για τους κωδικούς του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται και τα εξής:

 • Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων το αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998 αναγράφεται και αυτό στον κωδικό 318 αθροιστικά με το αφορολόγητο αποθεματικό του ν. 1828/1989, με διάκριση των ποσών αυτών στις Σημειώσεις φορολογουμένου στην τέταρτη σελίδα του εντύπου αυτού.
  Το ίδιο εφαρμόζεται και για τον κωδικό 336 όπου αναγράφεται αθροιστικά το ποσό της δαπάνης αγοράς Φ.Τ.Μ. και η έκπτωση του ποσοστού 50% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπάγονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 4 του ν. 2753/1999.

 • Προκειμένου για τους κωδικούς 336 (δαπάνες αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής) 592 (τέλος παιγνίων) και 330 (δαπάνη αγοράς συστημάτων φυσικού αερίου) του υποπίνακα ια', εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στις δαπάνες του υποπίνακα ε' του πίνακα ΣΤ', θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η', προκειμένου η σύγκριση των λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών στον υποπίνακα ι' να γίνει χωρίς τους παράγοντες αυτούς. Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από τις ατομικές επιχειρήσεις ή τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, κατά τα οριζόμενα ποσά από τις οικείες διατάξεις των νόμων που ορίζουν τα εκπιπτόμενα αυτά ποσά, με την αναγραφή τους στους κωδικούς που προαναφέρονται. Σημειώνεται ότι, αντίθετα, τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών του κωδικού 336 δεν προστίθενται ως λογιστική διαφορά.

 • Για τον κωδικό 840 του υποπίνακα αυτού, σημειώνεται ότι προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι οποίες προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, το υπερτίμημα από πώληση παγίου (καθώς και τα υπόλοιπα έσοδα του άρθρου 32 του ν. 2238/1994) αναγράφεται στον  κωδικό αυτόν και προστίθεται στα μεγαλύτερα κέρδη (λογιστικά - εξωλογιστικά). Στην περίπτωση αυτή το τίμημα της πώλησης δεν πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στους υποπίνακες των εσόδων, τυχόν δε αποσβέσεις της χρήσης 2001 που συμπεριλήφθηκαν στους κωδικούς 541, 542 και 543 του υποπίνακα ε' των δαπανών θα προστεθούν ως λογιστική διαφορά στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η'.
  Προκειμένου για, τυχόν, υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την επιλογή να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις ή όχι, το ποσό του δεν συμπεριλαμβάνεται ως έσοδο στους υποπίνακες των εσόδων γ', στ' και δ' του πίνακα ΣΤ', ενώ οι τυχόν αποσβέσεις του, της χρήσης 2001, που έχουν βαρύνει τις δαπάνες της χρήσης αυτής κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών θα προστεθούν ως δαπάνες μη  εκπιπτόμενες στον υποπίνακα η'.
  Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση επιλογής της φορολόγησής τους με τις γενικές διατάξεις, το υπερτίμημα αυτό αναγράφεται στους οικείους κωδικούς 407-408 του πίνακα Γ' της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και όχι στον κωδικό 840 του υποπίνακα ια' του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3.
  Στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε3, στο χώρο Σημειώσεις φορολογουμένου, θα αναγραφεί ο τρόπος υπολογισμού του υπερτιμήματος από πάγια στοιχεία γενικά.

 • Για τον κωδικό 324 σημειώνεται ότι ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται  μόνο εφόσον πρόκειται για αρχιτέκτονα ή μηχανικό που υπάγεται στις  διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994. Η διαφορά  αυτή ισούται με τη διαφορά μεταξύ των τεκμαρτών δαπανών και των δαπανών  των βιβλίων.
  Π.χ.: 'Εστω πολιτικός μηχανικός που κατά τη διάρκεια του 2001 απόκτησε ακαθάριστες (νόμιμες) αμοιβές από μελέτη- πίβλεψη κτιριακών έργων 10.000.000 δραχμές. Από το βιβλίο εσόδων - εξόδων που τήρησε προκύπτουν δαπάνες 2.000.000 δραχμές. Ο συντελεστής καθαρού κέρδους για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων είναι 38%. Τεκμαρτές δαπάνες 10.000.000 Χ 62% = 6.200.000. Διαφορά δαπανών 6.200.000 - 2.000.000 =  4.200.000 δραχμές. Σημειώνεται ότι, επειδή η διαφορά μεταξύ των δαπανών που προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων - εξόδων και των τεκμαρτών δαπανών είναι μεγαλύτερη από το 20% των τεκμαρτών δαπανών (4.200.000 > 6.200.000 Χ 20% = 1.240.000 δρχ.), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προσαυξήσει το συντελεστή καθαρού κέρδους κατά ποσοστό 20% (38% Χ 1,2 = 45,6%). Εφόσον ο πολιτικός μηχανικός του παραδείγματος  το επιθυμεί, μπορεί να γράψει στον κωδικό 346 τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τον προσαυξημένο συντελεστή καθαρού κέρδους, δηλαδή το ποσό των 4.560.000 δραχμών (10.000.000 Χ 45,6%).
  Στην περίπτωση αυτή, στον κωδικό 342 θα γραφτεί Κτιριακά 'Εργα.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


- Στις περιπτώσεις που για μία δραστηριότητα της επιχείρησης τηρείται βιβλίο αγορών (π.χ. πρατήριο υγρών καυσίμων), που δεν υπάγεται στο άρθρο 33 του ν. 2238/1994 και για κάποια άλλη βιβλίο εσόδων - εξόδων (π.χ. εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων) που υπάγεται στο άρθρο 33 του ν.2238/1994, τότε στους οικείους κωδικούς των υποπινάκων α', β', γ', ε' και στ' θα αναγραφούν τα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης και για τους δύο αυτούς κλάδους, στον υποπίνακα η' όμως θα μεταφερθούν μόνο τα μεγέθη που αφορούν τον κλάδο που υπάγεται στο άρθρο 33 του ν. 2238/1994. Για τούτο θα επισυνάπτεται στο έντυπο Ε3 χειρόγραφη κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο επιμερισμός αυτός.
- Προκειμένου για επιτηδευματίες που, εκτός από την άσκηση δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα ΣΤ, ασκούν και την εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (φορτηγό ή επιβατικό), προκειμένου να υπολογισθούν τα συνολικά καθαρά κέρδη του, απαιτείται και η συμπλήρωση του πίνακα ΙΓ'. Στη συνέχεια στους  οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5) θα μεταφερθεί το άθροισμα των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 και των τεκμαρτών κερδών που προσδιορίζονται στον πίνακα ΙΓ' του ίδιου εντύπου. Αν δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, θα μεταφερθούν τα ποσά καθαρού εισοδήματος του πίνακα ΙΓ' του εντύπου αυτού στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων.
- Προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή μεικτές επιχειρήσεις, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες, που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν. 2238/1994 και προσδιορίζουν  λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη ή με τη μέθοδο των επαγγελματικών δαπανών, στον πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 τα έκτακτα αποτελέσματα θα γραφτούν στον κωδικό 840 του υποπίνακα ια' προκειμένου να προστεθούν (τα θετικά) ή να αφαιρεθούν (τα αρνητικά) από τα μεγαλύτερα κέρδη που προσδιορίστηκαν στον προηγούμενο υποπίνακα ι. Στην περίπτωση τέτοιων αρνητικών αποτελεσμάτων μνεία του αρνητικού προσήμου τους θα γίνει  στην τελευταία σελίδα του εντύπου στο χώρο με τις Σημειώσεις του φορολογουμένου.
Κατά το λογιστικό υπολογισμό του αποτελέσματος των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 33 του ν.2238/1994, αρνητικό αποτέλεσμα δεν αναγνωρίζεται (μηδενίζεται) μόνο σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών (ή προκειμένου περί μεικτών επιχειρήσεων για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών αυτών), εφόσον οι  επιχειρήσεις αυτές τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ Στην περίπτωση αυτή στους οικείους κωδικούς αναγράφεται το μηδέν.
Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά το λογιστικό προσδιορισμό αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.
- Επίσης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.
- Τα τελικά φορολογητέα καθαρά κέρδη τα οποία γράφονται στον κωδικό 346 του υποπίνακα ια' (τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα μεταξύ των λογιστικών και εξωλογιστικών) μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ή των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.  2238/1994 (έντυπο Ε5).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ' :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.


Υποπίνακας α' - Ισολογισμού

Κωδικοί 161-194: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης.  Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη λναρξης αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.
Σε περίπτωση που υποβάλατε έντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη Λήξης, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη έναρξης, αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.
Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο π.δ. 1123/1980 (ΕΓΛΣ), που ισχύει σήμερα.

 

Υποπίνακας β' - Έσοδα

Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

 

Υποπίνακας γ' - Κόστη

Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα  αναγραφούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους κωδικούς 404 και 408 του υποπίνακα γ' του πίνακα Η' (κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων).

 

Υποπίνακας δ' - Δαπάνες

Κωδικός 461 : Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του υποπίνακα στ' του πίνακα Η'. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του υποπίνακα β' του πίνακα Η', θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 477: Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του υποπίνακα στ' του πίνακα Η'.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η':

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.


Υποπίνακας Α' - Πωλήσεις:
Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 488, 863, 864, 865 και 866.

 

Υποπίνακας Β' - 'Εσοδα από παροχή υπηρεσιών:

Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από  τις μεικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των κωδικών 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

 

Υποπίνακας Γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση):

Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

 

Υποπίνακας Δ' - Αγορές:
Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από Τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά είδος, στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη.
Στους κωδικούς 878-880 γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται στα σύνολα αγορών (κωδικοί 421 - 423).

Υποπίνακας Ε' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών:

Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης, κατ' είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση που υποβάλατε έντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωματική τη στήλη Λήξης, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη έναρξης, αφού τα ποσά είναι ήδη γνωστά.

 

Υποπίνακας ΣΤ' - Δαπάνες (συνολικά):

Συμπληρώσετε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά  πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.
Στον κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο αυτό να αναγραφεί.
Σημειώνεται ότι, τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφτηκαν στον κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν και στις δαπάνες το υποπίνακα αυτού.

 

Υποπίνακας Ζ' - Αποτελέσματα και δείκτες
Στον κωδικό 463 γράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 453+874+875+455+457+876+877 μείον 461).
Στον κωδικό 496 γράψτε το μεικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 488+863+864+865+866 μείον 434).
Στους κωδικούς 473, 479,481 και 485 μεταφέρονται τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Στον κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων): κόστος πωληθέντων Χ 100].
Στον κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων): πωλήσεις Χ 100].
Στον κωδικό 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή υπηρεσιών [(έσοδα Π.Υ. - δαπάνες Π.Υ.): έσοδα Π.Υ. Χ 100].

 

Υποπίνακας Η' - 'Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.:
Στήλη κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ. (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους): Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16701/Γ0012/ ΠΟΛ1122/19-5-1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, μη συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον κωδικό 886.
Στήλη "'Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ." : Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ':

 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (αρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)


Κωδικοί 601, 603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκτέλεση τεχνικών έργων κατά συντελεστή καθαρού κέρδους.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν για κάποια τεχνικά έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών), θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Κωδικοί 602, 604 και 606: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον πίνακα Θ' θα πρέπει να συνυποβάλετε αναλυτική κατάσταση των τεχνικών έργων, τα έσοδα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:
Στήλη "Τοποθεσία Τεχνικού 'Εργου" : Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου, δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κτλ.
Στήλη "Ακαθάριστα 'Εσοδα" : Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των  κωδικών 601, 603 και 605.
Στήλες "Αξία Υλικών" (εργολάβου - εργοδότη) : Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.
Στήλη "Συντελεστής Καθαρού Κέρδους" : Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 ν.2238/1994).
Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη" : Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των κωδικών 602, 604 και 606.
Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει αναλυτικά να έχει τα εξής στοιχεία:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρα 34,35 και 36 ν. 2238/1994)

-----------------------------------------------------------------------
Α/Α 1 2 3 ΣΥΝΟΛΟ
-----------------------------------------------------------------------
Τοποθεσία τεχνικού έργου
-----------------------------------------------------------------------
Είδος έργου (δημόσιο, ιδιωτικό κτλ).
-----------------------------------------------------------------------
Ακαθάριστα έσοδα από πιστοποιήσεις 601 603 605 607  Δημόσιων τεχνικών έργων ή αξία  εκτελεσθέντος ιδιωτικού έργου  -----------------------------------------------------------------------
Αξία υλικών Εργολάβου
-----------------------------------------------------------------------
Αξία υλικών Εργοδότη
-----------------------------------------------------------------------
Συντελεστής καθαρού κέρδους
-----------------------------------------------------------------------
Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη 602 604 606 608


Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994)που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο Σημειώσεις φορολογούμενου να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά  φορολογητέα κέρδη τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' :

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Κωδικοί 620, 623, 626: Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της χρήσης.
Κωδικοί 621, 624, 627: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από  πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών κτισμάτων που ανεγείρατε.
Κωδικός 622, 625, 628: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κτλ., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (15%) επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν από αυτά.
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον πίνακα Ι' θα πρέπει να συνυποβάλετε αναλυτική κατάσταση των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση των οποίων  περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

Στήλη "Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου" : Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Στήλη "Τοποθεσία οικοδομής ή έργου" : Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.
Στήλη "Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου" : Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των κωδικών 620, 623, 626.
Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ." : Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κτλ που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των κωδικών 621, 624, 627.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κτλ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης  ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον  προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.  2238/1994.
Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους" : Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15%).
Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη" : Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού των κωδικών 622, 625, 628.
Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να έχει αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-----------------------------------------------------------------------
Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου
αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο
συμβολαιογράφου
-----------------------------------------------------------------------
Τοποθεσία οικοδομής ή έργου
-----------------------------------------------------------------------
Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου ΣΥΝΟΛΟ
αγοράς οικοπέδου 620 623 626
-----------------------------------------------------------------------
Ακαθ.έσοδα από πωλήσεις
διαμερισμάτων κτλ (άρθρα 34,
35 και 36 ν.2238/1994) 621 624 627
-----------------------------------------------------------------------
Συντ/στής καθαρού κέρδους
-----------------------------------------------------------------------
Καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη 627 625 628

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ' :

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων δημόσιας χρήσης που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας προαιρετικά ή υποχρεωτικά.
Κωδικοί 889, 893 και 896: Γράψτε το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.
Οσοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον πίνακα ΙΓ' θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατάσταση όλων των οχημάτων που εκμεταλλεύονται και στην οποία θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
Στήλη "Είδος οχήματος" : Γράψτε εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ. για λεωφορείο Δ.Χ. ή για φορτηγό Δ.Χ.
Στήλη "Μεικτό φορτίο για φορτηγά" : Γράψτε το μεικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη "Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ." : Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του συγκεκριμένου επιβατικού Δ.Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.
Στήλη "Ωφέλιμο φορτίο φορτηγών Δ.Χ." : Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη "Είδος Καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ" : Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ, ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.
Στήλη "Οδηγός" : Σημειώστε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται  από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.
Στήλη "Ποσοστό συνιδιοκτησίας %" : Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα" : Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
Στήλη "Έξοδα" : Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
Κωδικοί 890 και 897: Συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος) και προκειμένου για λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ ανάλογα με τον αριθμό των θέσεών τους.
Σημειώνεται ότι, για τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ ισχύουν τα ίδια ποσά καθαρών κερδών όπως και για τα ΤΑΞΙ.
Κωδικός 894: Συμπληρώνεται από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται, επίσης, στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ανάλογα με τους τόνους ωφέλιμου φορτίου και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος).
Τα ποσά των κωδικών 890,894 και 897 μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5) και αυτά λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου. Αν, εκτός από την εκμετάλλευση αυτή , υπάρχουν και άλλες εκμεταλλεύσεις, τα καθαρά κέρδη των οποίων υπολογίζονται στις λοιπές σελίδες του εντύπου αυτού, το άθροισμα των τεκμαρτών κερδών του πίνακα ΙΓ' και των κερδών από τις  λοιπές σελίδες θα μεταφερθεί στις οικείες ενδείξεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 ή Ε5).
Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές αυτοί για την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων τους θα συμπληρώσουν ανάλογα με τα δεδομένα αυτών των εκμεταλλεύσεων (έσοδα, δαπάνες κτλ) και τους οικείους υποπίνακες των εσόδων και δαπανών του πίνακα ΣΤ' για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, μέχρι και το οικονομικό έτος 2002 τα καθαρά κέρδη που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες, θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη της παραγράφου αυτής και όχι τα λογιστικά τους κέρδη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στη συνημμένη κατάσταση είναι μισθωμένο, σημειώστε το στον πίνακα ΙΔ', στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου", καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ':

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ


Κωδικός 681: Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδικός 904: Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδικός 905: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αναλυτική κατάστση αυτών των ενοικίων, θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του πίνακα ΙΔ'. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλτε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε το στο σημείο αυτό.
Στήλη "Διεύθυνση εγκατάστασης" : Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κτλ).
Στήλη "Περίοδος μίσθωσης" : Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε, π.χ.1/1-31/12/2001.
Στήλη "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή" : Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm