Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 15/06/2000

ΥΠΟΙΚ 1054500/2524/346/Α0014

ΠΟΛ.1194

 

Θέμα: Προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων σε θέματα ΦΠΑ - Εφαρμογή της υπ'αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο.


Με αφορμή διάφορα ερωτήματα και υπομνήματα που αναφέρονται σε προβλήματα εξαγωγικών επιχειρήσεων στον τομέα του ΦΠΑ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Διαδικασία θεώρησης Δελτίων Απαλλαγής όταν παραδίδονται καθυστερημένα οι διασαφήσεις εξαγωγής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ, το όριο απαλλαγής από ΦΠΑ καθορίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ κατά το χρόνο της θεώρησης του προβλεπόμενου από την εν λόγω ΑΥΟ Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής (ΕΔΔΑ).
Η θεώρηση αυτή γίνεται πριν από την έναρξη διενέργειας απαλλασσόμενων πράξεων αγοράς ή εισαγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών με βάση τη συνολική αξία εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών που πραγματοποίησε ο υποκείμενος την προηγούμενη της αίτησης για θεώρηση του Ειδικού Δελτίου Απαλλαγής 12μηνης χρονικής ή διαχειριστικής περιόδου.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν έχει παραλάβει από τα Τελωνεία τις σχετικές διασαφήσεις (ΕΔΕ Νο 3) μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, μπορεί η επιχείρηση να υποβάλει δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει:

Την αξία των συνολικών εξαγωγών που πραγματοποίησε την προηγούμενη 12μηνη διαχειριστική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των εξαγωγών που πραγματοποίησε σ' αυτή την περίοδο για τις οποίες δεν έχει ακόμη παραλάβει τις εν λόγω διασαφήσεις (ΕΔΕ Νο 3), με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εκδοθεί πριν τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και ότι θα προσκομίσει τις μη παραληφθείσες διασαφήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής  περιόδου.
Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης η Δ.Ο.Υ. μπορεί να χορηγεί όριο απαλλαγής για το σύνολο των εξαγωγών της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Επισημαίνεται ότι, επειδή η θεώρηση του Δελτίου Απαλλαγής στην περίπτωση αυτή θα γίνει με τη ρητή επιφύλαξη της προσκόμισης των εκκρεμών διασαφήσεων, δεν μπορεί η επιχείρηση πριν την προσκόμισή τους να υπερβεί το όριο που αναλογεί στις εξαγωγές της, των οποίων τις διασαφήσεις κατέχει την ημερομηνία της αίτησης για τη θεώρηση του Δελτίου Απαλλαγής.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου ή της μη προσκόμισης των εκκρεμών διασαφήσεων, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ (ήδη άρθρο 4 του Ν.2523/1997).


2. Έκδοση αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής από παραδρομή
Σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1105/1999 και 1071/2000 ΑΥΟ του ΚΒΣ, καθιερώθηκε η απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων.

Οι ΑΥΟ αυτές, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ισχύ και στα στοιχεία που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ΦΠΑ, εντούτοις εφαρμόστηκαν "εκ παραδρομής" και για το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής (ΕΔΔΑ) ΦΠΑ της ΠΟΛ.1262/1993.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να εκδίδεται αθεώρητο το εν λόγω δελτίο.
Προκειμένου να τακτοποιηθούν τα μη θεωρηθέντα Δελτία Απαλλαγής, δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις η μη θεώρηση οφείλεται και στις Δ.Ο.Υ., γίνεται δεκτό να εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις της παρ. 5β' του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων του ΚΒΣ από παραδρομή.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκδότης των αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής πρέπει να ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία:

α) Να γνωστοποιεί με δήλωσή του στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, χωρίς πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2523/1997, την έκδοση των συγκεκριμένων αθεώρητων Δελτίων Απαλλαγής.
β) Να εφοδιάζει τους "προμηθευτές" του με ένα φωτοαντίγραφο της παραπάνω δήλωσης, προκειμένου να το συσχετίσουν με τα αντίστοιχα Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί "χωρίς ΦΠΑ" δυνάμει της ΠΟΛ.1262/1993.
γ) Να προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. μαζί με τη δήλωση και το ΕΔΔΑ προς θεώρηση, προκειμένου τα εκδιδόμενα στη συνέχεια δελτία να είναι θεωρημένα.

3. Χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, που έχει δημιουργηθεί λόγω διενέργειας εξαγωγών από την αιτούσα την επιστροφή επιχείρηση.
Παρά το γεγονός ότι η καθυστέρηση είναι δυνατό να οφείλεται σε υπαρκτούς οργανωτικούς ή πρακτικούς παράγοντες ανάλογα με τις δυνατότητες της Δ.Ο.Υ., υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που καταγράφονται στην ΠΟΛ.1112/1995 ΑΥΟ, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.
Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ που προβλέπεται από την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 ΑΥΟ, όπως ισχύει.

 

 


ΠΟΛ. 1112 / 1995

 

Αθήνα 7/04/1995
1045781/2138/607/0014

ΠΟΛ.1112Με αφορμή ερωτήματα και παράπονα φορολογούμενων που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το χρόνο επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και την μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 ΑΥΟ και επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καθιέρωσης ενός αντικειμενικού συστήματος για τη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ, παρέχουμε, με την επιφύλαξη των οριζομένων από την υπ' αριθ.  1007061/382/90/0014/ΠΟΛ.1026/26.1.1995 ΑΥΟ, η οποία τροποποίησε την  ΠΟΛ.1078/1991 ΑΥΟ, τις ακόλουθες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών επιστροφής:

1. Ο δικαιούχος της επιστροφής υποκείμενος υποχρεούται στην υποβολή της προβλεπόμενης για την επιστροφή αίτησης σε δύο αντίτυπα.
Το ένα αντίτυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά παραμένει υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ., ενώ το δεύτερο επιστρέφεται στον δικαιούχο. Και στα δύο αντίτυπα τίθεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σφραγίδα, με την οποία δηλώνεται ότι "το αιτούμενο με την αίτηση ποσό θα επιστραφεί στον υποκείμενο, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, σε καθορισμένη ημερομηνία", η οποία και αναφέρεται ρητά.
Η ανωτέρω επιστροφή θα αφορά το 90% του αιτούμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/2.4.1991 ΑΥΟ.
Εδώ σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη ημερομηνία θα καθορίζεται ως ακολούθως:

- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1-10 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 11-20 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής ορίζεται η 20ή ημέρα του επόμενου μήνα.
- Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 20-31 κάθε μήνα, ως ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι παραπάνω προθεσμίες - ημερομηνίες επιστροφής θα είναι απολύτως δεσμευτικές για τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και η ορθή τήρησή τους θα διαπιστώνεται από τον αριθμό και την ημερομηνία του πρωτοκόλλου των υποβληθεισών για την επιστροφή αιτήσεων.
2. Περαιτέρω, σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι το δικαίωμα επιστροφής δεν θεμελιώνεται, δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί ελλιπή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 ΑΥΟ, θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την προσκόμιση των ορθών δικαιολογητικών και θα προσδιορίζεται εκ νέου η ημερομηνία επιστροφής με σφραγίδα στην αρχική αίτηση.
3. Τέλος, για τους υποκείμενους στο φόρο που υποβάλλουν αίτηση επιστροφής για πρώτη φορά, για τους οποίους η επιστροφή διενεργείται κατόπιν προσωρινού ελέγχου όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ.1078/2.4.1991 ΑΥΟ, ο έλεγχος θα πρέπει να περαιώνεται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι την αρχική ημερομηνία επιστροφής που έχει προσδιορισθεί κατά τα προαναφερόμενα.
Εφόσον δε το αίτημα επιστροφής δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τότε ο υποκείμενος θα ενημερώνεται υποχρεωτικά με έγγραφο ή με την έκθεση ελέγχου, κατά περίπτωση, όπου θα διατυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος επιστροφής του ΦΠΑ.
Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι και Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm