Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 27/01/1998

ΥΠΟΙΚ 1009959/158/Α0012

ΠΟΛ.1026

 

Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3).
 

Επειδή με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1998 θα πρέπει να συνυποβληθεί για πρώτη φορά και το νέο έντυπο "Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών" (Ε3), για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσής του σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.


ΓΕΝΙΚΑ


Το έντυπο αυτό αποτελεί συγχώνευση των εντύπων, που συνυποβλήθηκαν με τη δήλωση του προηγούμενου οικον. έτους 1997, Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπα Ε3 και Ε4) εμπλουτισμένο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με νέα στοιχεία.

Α. Ποιοι υποβάλλουν το Έντυπο Ε3

1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα του είδους και του κερδοσκοπικού ή όχι χαρακτήρα αυτών, εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Δηλαδή, υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα όσο και από τις ομόρρυθμες και  ετερόρρυθμες εταιρίες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ανώνυμες εταιρίες καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.
2. Το έντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου που προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση, το νομικό αυτό πρόσωπο υποβάλλει ένα έντυπο στο όνομά του εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 έτη από τη μετατροπή ή συγχώνευση και αν δεν έχει παρέλθει πενταετία, τότε συνυποβάλλει και άλλο ή άλλα έντυπα στο όνομα των νομικών προσώπων από τα οποία προέρχεται για τα  υπόλοιπα έτη της πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα του εντύπου και από τη δεύτερη σελίδα μόνο ο πίνακας Ζ'.

Για παράδειγμα

η ΟΕ "Χ" μετατράπηκε στις30.6.1995 στην ΕΠΕ "Ψ". Η ΕΠΕ "Ψ" θα συνυποβάλει με τη δήλωση οικον. έτους 1998 δύο έντυπα. Το πρώτο θα αφορά την ίδια, θα είναι συ μπληρωμένο κανονικά και στον πίνακα Ζ' θα είναι συμπληρωμένα τα έτη 1997, 1996 και 1995. Το δεύτερο θα αφορά την Ο.Ε. "Χ" και θα είναι συμπληρωμένο μόνο στην πρώτη σελίδα και στον πίνακα Ζ' για τα έτη 1995, 1994 και 1993. Τονίζεται ότι ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που διέκοψε τη λειτουργία του μέσα στα έτη 1993 έως και 1996 χωρίς να μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε άλλης μορφής επιχείρηση, δεν έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου αυτού για το διάστημα των ετών 1993 - 1996 που λειτούργησε.

Β. ΠΟΥ, ΠΩΣ και ΠΟΤΕ υποβάλλεται το Έντυπο Ε3

1. Το έντυπο συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Από αυτά το ένα αντίτυπο θεωρείται στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση το αντίτυπο αυτό αποτελεί απόδειξη παραλαβής του εντύπου (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

2. Ειδικά για εφέτος, προκειμένου για δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του εντύπου  Ε3 από λογιστή - ελεύθερο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), μαζί με τα ίδια έντυπα άλλων φορολογουμένων (πακέτο), χωριστά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση ονομαστική κατάσταση που θα συνοδεύει τα έντυπα αυτά και θα υποβάλλεται μέχρι 30 Απριλίου 1998 στον προϊστάμενο, της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος των  φορολογουμένων, δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (μία κατάσταση για κάθε Δ.Ο.Υ.).
Η κατάσταση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου και υπογράφεται από το λογιστή του οποίου φέρει τα στοιχεία εντύπως, ή ευκρινώς τη σφραγίδα του. Η ευχέρεια αυτή παρέχεται μόνο για φυσικά πρόσωπα και υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994. Τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους (είτε από τους ίδιους είτε από τον υπεύθυνο λογιστή) στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του πιο πάνω νόμου, θα συνυποβάλλουν γνωστοποίηση του λογιστή -  ελεύθερου επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για την υποβολή του εντύπου Ε3, η οποία θα φέρει τα στοιχεία του λογιστή εντύπως ή ευκρινώς τη σφραγίδα του και η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.
Το έντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ 1295/16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Πως συμπληρώνεται το Έντυπο Ε3

1. Κάθε φορολογούμενος από τους υποχρέους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.
2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώρηση όλων των σχετικών στοιχείων του υποχρέου,  υποχρέου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.
3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί "Χ" σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το "Χ" σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.
4. Συμπλήρωση Πινάκων - Κωδικών

Κωδικός 001: Γράψτε το οικονομικό έτος που αφορά το έντυπο που υποβάλλεται.
Κωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλεται.
Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.
Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που υπάγεται ο φορολογούμενος. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη Δ.Ο.Υ. του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της. Αριστερά από τον κωδικό συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη Δ.Ο.Υ. που ο κωδικός της αναφέρεται στον κωδικό 005 του εντύπου Ε3 (π.χ. Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου).
Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρία.
Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3 ή Ε4 (έκδοση 1996 ή προγενέστερη). Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τον Κωδικό 005.
Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού πρέπει να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.

 

Κωδικός 009: Γράψτε το επώνυμο ή την επωνυμία.
Κωδικός 010: Γράψτε το όνομά σας, εφόσον είσθε φυσικό πρόσωπο.
Κωδικός 011: Γράψτε το όνομα του πατέρα σας, εφόσον είσθε φυσικό πρόσωπο. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο πρέπει να γραφτεί το όνομα του συζύγου, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί το επώνυμό του ή το όνομα του πατέρα της, εφόσον χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο.
Κωδικός 012: Γράψτε τον τίτλο της επιχείρησης, εφόσον αυτή έχει τίτλο.
Κωδικός 013: Γράψτε τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης.
Κωδικός 014: Γράψτε το Δήμο ή την Κοινότητα που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
Κωδικός 015: Γράψτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
Κωδικός 016: Γράψτε το τηλέφωνο από το οποίο μπορούν να ζητηθούν τυχόν διευκρινίσεις. Γράψτε πρώτα τον κωδικό υπεραστικής κλήσης της περιοχής (01, 031 κτλ.) σε κάθε περίπτωση και χωρίς τη μεσολάβηση κενού.
Κύρια δραστηριότητα: Γράψτε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας ή σε περίπτωση που ασκείτε περισσότερες από μια, την κύρια από αυτές.
Κωδικός 017: Ο Κωδικός Αριθμός της Κύριας Δραστηριότητας της επιχείρησης ειδικά για το οικον. έτος 1998 δεν θα συμπληρωθεί. 
Κωδικός 018: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του φυσικού ή νομικού προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Έντυπο Ε3, γράψτε το δικό της Α.Φ.Μ. 
Κωδικός 019: Σημειώστε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "1". Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους, που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν "Χ" στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα.
Κωδικός 020: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας συνεχώς, εποχιακώς ή πλανοδίως.
Κωδικός 021: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο της λέξης "ΝΑΙ", εφόσον είσθε γραμμένος στη μητρώο VIES, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιήσατε ενδοκοινοτικές συναλλαγές κατά τη χρήση που έληξε. Στην αντίθετη περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που έχει δηλωθεί η διακοπή ενδοκοινοτικών συναλλαγών με δήλωση μεταβολών, σημειώστε "Χ" πάνω στη λέξη "ΟΧΙ".
Κωδικός 022: Γράψτε το είδος της ταυτότητας με βάση τον παρακάτω πίνακα.

ΑΤ για ταυτότητες Πολιτών
ΕΣ για ταυτότητες Στρατού
ΠΝ για ταυτότητες Πολεμικού Ναυτικού
ΠΑ για ταυτότητες Πολεμικής Αεροπορίας
ΕΑ για ταυτότητες Ελληνικής Αστυνομίας
ΛΙ για ταυτότητες Λιμενικού Σώματος
ΠΣ για ταυτότητες Πυροσβεστικού Σώματος
ΚΑ για ταυτότητες Κέντρου Αλλοδαπών
ΔΙ για διαβατήρια

Κωδικός 023: Γράψτε πρώτα το γράμμα και μετά τα έξι ψηφία της ταυτότητάς σας. Αν η ταυτότητά σας δεν έχει γράμμα ή έχει λιγότερα ψηφία, γράψτε τα ψηφία της στα τελευταία τετραγωνίδια και συμπληρώστε τα κενά τετραγωνίδια με μηδέν (π.χ. Σ000365).
Κωδικός 024: Γράψτε την ημερομηνία που υποβάλατε τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας.
Κωδικός 025: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή. Το "Χ" πρέπει να μπεί στο λευκό τετραγωνίδιο, όχι πάνω στον αριθμό.
Κωδικός 026: Γράψτε τη νομική μορφή με κεφαλαία γράμματα, εφόσον έχετε σημειώσει "Χ" στην ένδειξη 6 του κωδικού αριθμού 025. 
Κωδικός 027: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο ανάλογα με το φύλο σας, εφόσον είσθε φυσικό πρόσωπο.
Κωδικός 028: Γράψτε την ημερομηνία οριστικής παύσης των εργασιών σας, εφόσον αυτή έγινε μέσα στη χρήση. 
Κωδικός 029: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με τη νομική μορφή, εφόσον είσθε κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο.
Κωδικός 030: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν είσθε αλλοδαπός, ανήλικος ή δημόσια ή δημοτική επιχείρηση.
Κωδικός 031: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της κεντρικής εγκατάστασης. Αν δεν χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση για τις εγκαταστάσεις σας ή αν αυτή που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει περισσότερα από τέσσερα ψηφία, γράψτε τον αριθμό 0001. Αν χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση και αυτή περιλαμβάνει λιγότερα από τέσσερα ψηφία, γράψτε τα ψηφία στα τελευταία τετραγωνίδια και συμπληρώστε τα κενά τετραγωνίδια με μηδέν (π.χ. 0015).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ: Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

Κωδικός 041: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του συζύγου.
Κωδικός 042: Γράψτε το είδος της ταυτότητας του συζύγου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για τη συμπλήρωση του κωδικού 022.
Κωδικός 043: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται όπως και ο κωδικός 023. 
Κωδικός 044: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. του συζύγου. Εφόσον οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση, αυτή πρέπει να είναι η Δ.Ο.Υ. υποβολής του εντύπου Ε3. Υπενθυμίζεται ότι, αφού συμπληρώνετε αυτό τον πίνακα, στον κωδικό 005 πρέπει να έχετε γράψει τη Δ.Ο.Υ. που βρίσκεται η επιχείρηση της συζύγου.
Κωδικός 045: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. που αναγράψατε στον Κωδικό 044.
Κωδικός 046: Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.
Κωδικός 047: Γράψτε το όνομα του συζύγου. Στο χώρο δεξιότερα του κωδικού 047 γράψτε τη διεύθυνση του συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός 051: Γράψτε τη λέξη "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ" ή "ΑΠΟΘΗΚΗ" ή "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ" ή  "ΠΡΑΤΗΡΙΟ" κτλ., ανάλογα με το είδος της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Κωδικός 052: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αν δεν χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση για τις εγκαταστάσεις σας ή αν αυτή που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει περισσότερα από τέσσερα ψηφία, γράψτε τον αριθμό 0002 για την πρώτη, μη υπολογιζομένης της κεντρικής εγκατάστασή σας, τον αριθμό 0003 για τη δεύτερη εγκατάστασή σας, τον αριθμό 0004 για την τρίτη εγκατάστασή σας και ούτω καθεξής. Αν χρησιμοποιείτε κωδικοποίηση και αυτή περιλαμβάνει λιγότερα από τέσσερα ψηφία, γράψτε τα ψηφία της κάθε εγκατάστασής σας στα τελευταία τετραγωνίδια και συμπληρώστε τα κενά τετραγωνίδια με μηδέν (π.χ. 0019).
Κωδικός 053: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη σχετική δραστηριότητά σας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συνεχώς ή εποχιακώς ή πλανοδίως.
Κωδικός 054: Γράψτε τον κωδικό της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η συγκεκριμένη εγκατάστασή σας. Στο κενό αριστερά του κωδικού, γράψτε τη Δ.Ο.Υ. (π.χ. Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου). 
Κωδικός 055: Γράψτε την πόλη ή το χωριό που βρίσκεται η συγκεκριμένη επαγγελματική σας εγκατάσταση.
Κωδικός 056: Γράψτε την οδό και τον αριθμό της εγκατάστασης.
Κωδικός 057: Γράψτε τον ταχυδρομικό κώδικα της παραπάνω εγκατάστασης.
Κύρια δραστηριότητα: Γράψτε τη δραστηριότητα του υποκαταστήματός σας ή σε περίπτωση που ασκείτε περισσότερες από μια, την κύρια από αυτές.
Κωδικός 058: Ο κωδικός αυτός της Κύριας Δραστηριότητας ειδικά για το οικον. έτος 1998 δεν θα συμπληρωθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ' - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνεται και το υποκατάστημα του προηγούμενου πίνακα.
Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε "0" (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του Κ.Β.Σ., άσχετα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.
Μη συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές-οικοδομικές επιχειρήσεις) τα οποία θα γραφτούν στον κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις, που θα γραφτούν στον κωδικό 073.  Υπενθυμίζεται ότι, δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 21α του ν.1642/1986.
Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 21α του ν.1642/1986, των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.
Κωδικός 063: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ" αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιοδήποτε τρόπο, λόγω υποχρέωσής σας. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρ' όλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον Κ.Β.Σ., σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ". Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σημειώστε "Χ" στην ένδειξη "ΟΧΙ".
Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μη συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον κωδικό 061.
Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολουμένων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.
Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον κωδικό 063.
Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον κωδικό 064.
Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον κωδικό 065.
Κωδικός 069: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ" αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".
Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον κωδικό 061.
Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της κλειόμενης, για την οποία υποβάλλετε το έντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.
Κωδικός 072: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", εάν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε "ΝΑΙ" και στην περίπτωση που τα βιβλία εκτυπώνονται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. γι' αυτό.
Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 061,064,067,070 και 062.
Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 (περί Ανωνύμων Εταιριών) όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις γράψτε "Ο" (μηδέν).
Κωδικός 075: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", εάν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' - ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ.

Γράψτε στις οικείες θέσεις:

α) τον αριθμό πράξης θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε το βιβλίο Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρήσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε,
β) τον τίτλο του κάθε πρόσθετου βιβλίου του Κ.Β.Σ. που τηρήσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, καθώς και τον αριθμό πράξης θεώρησης και το έτος που θεωρήθηκε αυτό και
γ) τον τίτλο της κάθε κατηγορίας στοιχείων εσόδων του Κ.Β.Σ. που εκδόσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου εσόδου της κάθε κατηγορίας που εκδόθηκε μέσα στη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'- Ι.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γράψτε στις οικείες θέσεις για κάθε μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης που σας ανήκε και χρησιμοποιούσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητάς σας:

α) τον αριθμό κυκλοφορίας του και
β) τους φορολογήσιμους ίππους του ή το ωφέλιμο φορτίο του ή τον αριθμό των θέσεών του, αναλόγως αν πρόκειται για Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή λεωφορείο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στοιχεία Αντιπρόσωπου-Νόμιμου Εκπρόσωπου ή Αντίκλητου

Γενικά: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο του αντιπρόσωπου ή του αντίκλητου, εφόσον έχει ορισθεί τέτοιο πρόσωπο ή του νόμιμου εκπρόσωπου, εφόσον είσθε νομικό πρόσωπο.
Επώνυμο - Όνομα - Διεύθυνση: Γράψτε το επώνυμο, το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπρόσωπου ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του αντίκλητου με κεφαλαία γράμματα.
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Γράψτε το είδος και τον αριθμό της ταυτότητας του αντιπρόσωπου ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του αντίκλητου, όπως προαναφέρθηκε και για τη συμπλήρωση του κωδικού 022.
Α.Φ.Μ.: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του αντιπρόσωπου ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του αντίκλητου φυσικού προσώπου.
Δ.Ο.Υ.: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του αντιπρόσωπου ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του αντίκλητου.

Συμπλήρωση Στοιχείων Λογιστή

Στους κωδικούς 081 έως 088 συμπληρώνονται τα στοιχεία του λογιστή που μετέφερε στο έντυπο Ε3 τα δεδομένα από τα βιβλία και από τα φορολογικά στοιχεία. Αν δεν συμπληρώθηκε το έντυπο αυτό από λογιστή, οι κωδικοί αυτοί παραμένουν κενοί. Εάν τα βιβλία τηρούνται και υπογράφονται από λογιστή ή η δήλωση και τα υπόλοιπα έντυπα συμπληρώνονται χωρίς όμως αυτός να τηρεί και τα βιβλία, υποχρεωτικά το έντυπο θα φέρει την υπογραφή του λογιστή. Σε περίπτωση που ο  επιτηδευματίας τηρεί τα βιβλία του μόνος και ο ίδιος υπογράφει τα υπόλοιπα υποβαλλόμενα έντυπα, τότε έχει τη δυνατότητα να υπογράφει ο ίδιος το έντυπο Ε3.
Συμπλήρωση στοιχείων αυτού που υποβάλει τη δήλωση. Το τετραγωνίδιο αυτό περιλαμβάνει την υπογραφή αυτού που υπέβαλε τη δήλωση και το ονοματεπώνυμό του με κεφαλαία γράμματα, τη διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. ή τον αρ. δελτίου ταυτότητας.
Συμπλήρωση στοιχείων δηλούντος. Εάν το έντυπο δεν έχει συμπληρωθεί από λογιστή, πάνω από την υπογραφή του δηλούντος, θα αναγράφεται ρητά από αυτόν η ένδειξη "Το παρόν συντάχθηκε από τον ίδιο". Η συμπλήρωση και υπογραφή της ένδειξης αυτής, ως προς τις συνέπειες, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'- ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΤΛ.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους ή την κατηγορία των βιβλίων που τήρησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ή δεν τήρησαν αν και υπόχρεοι ή είχαν απαλλαγή.
Στον πίνακα Ζ' καταχωρούνται στοιχεία των πέντε (5) τελευταίων χρήσεων, των διαχειριστικών δηλαδή περιόδων που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αναφέρεται στην κορυφή κάθε στήλης.

Σημειώνεται ότι, ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική επιχείρηση και απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων, δεν θα συμπληρώσουν τον πίνακα αυτόν.
Παρατήρηση: Οι ισότητες που αναφέρονται παρακάτω μεταξύ των κωδικών των πινάκων είναι απλώς ενδεικτικές. Δεν ισχύουν, εφόσον πρέπει να συμπληρωθούν οι πίνακες Ι' και ΙΑ' του εντύπου Ε3.
Κωδικοί 101-105: Γράψτε το σύνολο των αγορών εμπορεύσιμων στοιχείων της αντίστοιχης χρήσης (δεν περιλαμβάνονται αγορές πάγιων στοιχείων).

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θα μεταφέρουν στον κωδικό 102 το άθροισμα των κωδικών 303 + 453 + 456 του εντύπου Ε3 οικον. έτους 1997 ενώ θα συμπληρώσουν και τους υπόλοιπους κωδικούς με ανάλογο τρόπο. Σημειώνεται ότι, ο κωδικός 101 πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των κωδικών 251+ 252 + 253 του πίνακα Ι' του εντύπου αυτού.
Οι επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θα μεταφέρουν εδώ το σύνολο των αγορών, όπως απεικονίζονται στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20 έως 26 και 28 του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), δηλαδή του π.δ.1123/1980, όπως ισχύει σήμερα. Σημειώνεται  ότι ο κωδικός 101 σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των κωδικών 421+422+423 του πίνακα ΙΑ' του εντύπου αυτού.
Κωδικοί 106-110: Γράψτε τα μεικτά έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων (χωρίς Φ.Π.Α.).
Κωδικοί 111-115: Συμπληρώνονται όπως και οι προηγούμενοι κωδικοί 106-110 και αφορούν προϊόντα ίδιας παραγωγής.
Κωδικοί 116-120: Συμπληρώνονται όπως και οι κωδικοί 106-110 και αφορούν την παροχή υπηρεσιών.
Κωδικοί 121-125: Γράψτε τα έσοδα που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Ζ' κατηγορίας άρθρο 48 ν.2238/1994), χωρίς την αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε (15%) ή τυχόν άλλης παρακράτησης και χωρίς να συμπεριλάβετε τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Κωδικοί 126-130: Γράψτε την αξία των εμπορεύσιμων στοιχείων, όπως προκύπτει από την απογραφή τέλους χρήσης. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θα μεταφέρουν στον κωδικό 127 το άθροισμα των κωδικών 457+ 458 +  459 + 701 + 702 + 703 του εντύπου Ε3, οικον. έτους 1997, εφόσον υπήρχε υποχρέωση και συντάχθηκε απογραφή. Με ανάλογο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι κωδικοί. Σημειώνεται ότι, ο κωδικός 126 πρέπει να συμφωνεί με τον κωδικό 271 και ο κωδικός 127 με τον κωδικό 270 του πίνακα Ι' του εντύπου αυτού.
Οι επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας τους Κ.Β.Σ. θα μεταφέρουν εδώ το σύνολο της απογραφής, όπως απεικονίζεται στους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 20 έως 26 και 28 (Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης) του Ε.Γ.Λ.Σ. Σημειώνεται ότι, σ' αυτή την περίπτωση, ο κωδικός 126 πρέπει να είναι ίσος με τον κωδικό 450 και ο κωδικός 127 με τον κωδικό 449 του πίνακα ΙΑ' του εντύπου αυτού.
Κωδικοί 131-135: Γράψτε το σύνολο των δαπανών κάθε χρήσης. Στα ποσά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες παραγωγής. Οι επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μεταφέρουν στους κωδικούς αυτούς όλα τα ποσά που χαρακτηρίζονται δαπάνες, όπως: ενοίκια, αμοιβές προσωπικού, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ. Στον κωδικό 132 μεταφέρετε το άθροισμα των κωδικών 326 και 470 του εντύπου Ε3, οικον. έτους 1997 και αντίστοιχα συμπληρώστε τους κωδικούς 133 έως 135. Ο κωδικός 131 πρέπει να συμφωνεί με τον κωδικό 258 του πίνακα Ι' του εντύπου αυτού. Όσοι τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας θα γράψουν στους κωδικούς αυτούς το σύνολο της ομάδας 6, προσαυξημένο (ή μειωμένο) με το άθροισμα των λογαριασμών 95 και 97 του  Ε.Γ.Λ.Σ., εφόσον τηρούνται οι λογαριασμοί αυτοί από την οικονομική μονάδα. Ενδεικτικά το ποσό του κωδικού 131, πρέπει να είναι ίσο με αυτό του κωδικού 462 του πίνακα ΙΑ' του εντύπου αυτού.
Κωδικοί 136-140: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στους κωδικούς 137 έως 140 μπορούν να μεταφερθούν τα ποσά από τον κωδικό 517 του εντύπου Ε4 οικον. έτους 1997 και προηγούμενων αντιστοίχως.
Κωδικοί 141-145: Γράψτε τα καθαρά κέρδη (φορολογούμενα και απαλλασσόμενα) ανεξάρτητα εάν αυτά προσδιορίζονται λογιστικά ή με τη χρήση Συντελεστών Καθαρού Κέρδους. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 34 του ν.2238/1994, στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν αυτά τα τεκμαρτά κέρδη.
Κωδικοί 146-150: Γράψτε τα κέρδη που προσδιορίζονται βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων των άρθρων 33 και 42 παράγραφοι 1 έως 4 του ν.2238/1994. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο από τα νομικά πρόσωπα. Τα νομικά αυτά πρόσωπα που υπάγονται στα αντικειμενικά  κριτήρια συμπληρώνουν τους κωδικούς 146-147-148 και 149.
Ειδικά για τις γεωργικές επιχειρήσεις στους κωδικούς 146, 147, 148 και 149 θα μεταφερθεί το ποσό του κωδικού αριθμού 635 του πίνακα ΙΕ' ή προκειμένου για προγενέστερες χρήσεις το ποσό του κωδικού αριθμού 602 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3.
Κωδικοί 151-155: Γράψτε τις λογιστικές διαφορές που δηλώθηκαν με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τα νομικά πρόσωπα μεταφέρουν τα ποσά των λογιστικών διαφορών από τις οικείες δηλώσεις τους. Π.χ. Μία ΕΠΕ θα συμπληρώσει τον κωδικό 147 με το άθροισμα των κωδικών 018 + 019 + 020 + 450 + 021+ 022 + 023 του εντύπου Φ- 01.013, οικον. έτους 1997.Τα  φυσικά πρόσωπα - ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες - που προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς με τα ποσά των λογιστικών διαφορών, με τα οποία προσαύξησαν τα φορολογητέα κέρδη τους κατά την αντίστοιχη περίοδο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η' - ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Οι κωδικοί 161 έως 194 συμπληρώνονται αποκλειστικά από επιχειρήσεις που τηρούν κατά το τέλος της χρήσης βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχουν υποχρέωση να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αντίγραφο ισολογισμού.
Κωδικοί 161-194: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη 

'"Έναρξη": αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης. Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο π.δ.1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.), όπως ισχύει σήμερα.
Κωδικός 195: Γράψτε τα έσοδα από πωλήσεις παγίων (χωρίς Φ.Π.Α.) που έγιναν μέσα στη χρήση. Ο κωδικός συμπληρώνεται από όλες τις οικονομικές μονάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ο πίνακας συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. και εφόσον βέβαια συντρέχει περίπτωση. Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με ταμειακές καταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση αποκλειστικά.

Κωδικός 201: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που καταβάλατε μέσα στη χρήση, άσχετα από την αιτία που το καταβάλατε, χωρίς όμως να συμπεριλάβετε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή τυχόν πρόστιμα Φ.Π.Α. που επιβλήθηκαν (αυτά θα γραφτούν στον κωδικό 215 παρακάτω). Π.χ. στον κωδικό 201 θα συμπεριλάβετε το ποσό που καταβλήθηκε με την τελευταία περιοδική της προηγούμενης χρήσης, αλλά όχι το ποσό που καταβλήθηκε με την τελευταία περιοδική της κλειόμενης χρήσης. Επίσης, εάν αποδόσατε Φ.Π.Α. που χρωστούσατε από παλιά, θα το συμπεριλάβετε εδώ, αλλά όχι την προσαύξηση που καταβάλατε γι' αυτό (κωδικός 215).

Κωδικός 202: Γράψτε τη διαφορά Σύνολο Φ.Π.Α. εκροών που αναλογεί, μείον (-) Συνολο Φ.Π.Α. εισροών που αναλογεί (κωδικός 637 - κωδικός 684 της Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. - έντυπο έκδοσης 1996). Η διαφορά, αν προκύπτει αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο), γράφεται με το αρνητικό σύμβολο (-) ευκρινώς πριν από τον αριθμό ή θέτοντας τον αριθμό σε παρένθεση.
Κωδικός 203: Γράψτε τα ποσά φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), φόρου αποζημιώσεως απολυομένων (παραγράφου 1 άρθρου 14 ν.2238/1994) με τα ποσά χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου καθώς και με τα ποσά Ο.Γ.Α. φόρου, όπου προβλέπονται, που καταβάλατε μέσα στη χρήση, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στον κωδικό 201. Τυχόν προσαυξήσεις ή πρόστιμα που  επιβλήθηκαν θα γραφτούν στον κωδικό 215.
Κωδικός 204: Γράψτε το Φ.Μ.Υ. και φόρο αποζημιώσεως απολυομένων που παρακρατήθηκε μέσα στη χρήση, για να αποδοθεί στο Δημόσιο, ανεξάρτητα εάν αποδόθηκε ήδη ολόκληρο το ποσό ή όχι.
Κωδικός 205: Συμπληρώνεται όπως και ο κωδικός 203, με τα ποσά του φόρου που καταβάλατε για αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων και λοιπές αμοιβές Ζ' κατηγορίας (άρθρο 48, ν.2238/1994) καθώς και με τα ποσά του χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. Τυχόν πρόσθετοι φόροι ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν θα γραφτούν στον κωδικό 215.
Κωδικός 206: Γράψτε το φόρο που παρακρατήσατε μέσα στη χρήση σε αμοιβές ελευθέριων επαγγελμάτων και λοιπές αμοιβές Ζ' κατηγορίας ανεξάρτητα αν αποδώσατε ήδη ολόκληρο το ποσό ή όχι.
Κωδικός 207: Γράψτε το ποσό που καταβάλατε μέσα στη χρήση για οποιουσδήποτε άλλους τυχόν παρακρατηθέντες ή επιρριπτόμενους φόρους που δεν αναφέρονται παραπάνω (π.χ. φόρος σε επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστή - εταίρου Ε.Π.Ε., για εργολήπτη τεχνικών έργων, για δικαιώματα και αποζημιώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, σε προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε τόκους δανείων κτλ., με τα ποσά χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, όπου προβλέπονται), σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για τους κωδικούς 201, 203, 205. Τυχόν πρόσθετοι φόροι ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν θα γραφτούν στον κωδικό 215.
Κωδικός 208: Γράψτε το ποσό που παρακρατήσατε (ή προεισπράξατε) για οποιοδήποτε φόρο δεν αναφέρεται παραπάνω, ανεξάρτητα αν ήδη αποδώσατε ολόκληρο αυτό το ποσό ή όχι.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω κωδικοί 211-214 ΔΕΝ θα συμπληρωθούν από φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες).

 

Κωδικός 211: Γράψτε το σύνολο των ποσών που καταβάλατε για φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη χρήση που αφορούσαν. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, από υπερτίμημα πώλησης αυτοκινήτου ως παγίου κτλ. Τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις που πληρώσατε, θα γραφτούν στον κωδικό 215.
Κωδικός 212: Γράψτε το ποσό που υπολογίσθηκε στη δήλωση φόρου εισοδήματος και οφείλετε να πληρώσετε για την κλειόμενη χρήση. Δηλαδή θα γράψετε το φόρο που πρόκειται να καταβληθεί, μετά την προσθήκη και το συμψηφισμό προκαταβολών και την αφαίρεση τυχόν έκπτωσης λόγω καταβολής του ποσού εφάπαξ. Επίσης, γράψτε τα συνολικά ποσά φόρου από  αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, από υπερτίμημα πώλησης αυτοκινήτου ως παγίου κτλ.
Κωδικός 213: Γράψτε το ποσό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 22-28 ν.2459/1997) που τυχόν καταβάλατε (ταμειακά) μέσα στην κλειόμενη χρήση.
Κωδικός 214: Γράψτε το ποσό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας που οφείλετε να καταβάλετε κατά τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους και αναλογεί στην κλειόμενη χρήση (Μεταφορά από τα σχετικά έντυπα 1 έως 5 και Κ1 έως Κ9).
Κωδικός 215: Γράψτε το σύνολο των ποσών που καταβάλατε μέσα στη χρήση για προσαυξήσεις ή και τυχόν πρόστιμα που αφορούν τη φορολογία του εισοδήματος, το Φ.Π.Α. και τον Κ.Β.Σ.
Κωδικός 216: Γράψτε τα ποσά προσαυξήσεων ή προστίμων των τριών παραπάνω φορολογικών αντικειμένων που αφορούν την κλειόμενη χρήση, αλλά θα καταβληθούν ή ήδη καταβλήθηκαν στη νέα.
Κωδικός 217: Συμπληρώνεται όπως και ο κωδικός 215, αλλά με ποσά που δεν αφορούν φορολογία εισοδήματος Φ.Π.Α. ή Κ.Β.Σ. (π.χ. ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων, κτλ.) καθώς και με τα τυχόν πρόστιμα ή προσαυξήσεις τους. Στον κωδικό αυτό αναγράφονται επίσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
Κωδικός 218: Συμπληρώνεται όπως και ο κωδικός 216, για ποσά που γράφονται στον κωδικό 217.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' ή Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλίο Αγορών ή Εσόδων - Εξόδων, όπως επίσης και από εκείνους που:

-Δεν τηρούν βιβλίο Αγορών λόγω απαλλαγής.
-Παρέχουν υπηρεσίες και από το νόμο απαλλάσσονται από την τήρηση του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.
-Είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίου Αγορών ή Εσόδων - Εξόδων και δεν το τήρησαν.

α) Αγορές: Στον υποπίνακα αυτόν γράφονται οι αγορές που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

-Αγορές Εσωτερικού: Το σύνολο των αγορών αυτών γράφεται στους κωδικούς 231, 235, 239, 243 και 247, ανάλογα με το είδος της αγοράς.
- Εισαγωγές: Είναι οι αγορές που γίνονται από πωλητή εγκατεστημένο εκτός κράτους-μέλους της Ε.Ε. Οι εισαγωγές, συνήθως, ενσωματώνουν κάποιες δαπάνες (π.χ. έξοδα τελωνείου, μεταφορικά), ενώ άλλες όχι (π.χ. Συναλλαγματικές Διαφορές). Μεταφέρετε στους κωδικούς  232,236,240,244 και 248 την αξία των εισαγωγών, ακριβώς όπως τις έχετε καταχωρήσει στο βιβλίο σας (άσχετα από το ποια έξοδα έχουν συμπεριληφθεί στο κόστος εισαγωγής).
- Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις: Είναι οι αγορές που γίνονται από πωλητή εγκατεστημένο εντός της Ε.Ε., αλλά εκτός Ελλάδας. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις απεικονίζονται στα βιβλία με την πραγματική αξία τους, αλλά και την πλασματική για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. Μεταφέρετε στους κωδικούς 233,237,241,245 και 249 την πραγματική αξία των ενδοκοινοτικών  αποκτήσεων κατά είδος.

β) Απογραφή: Ο υποπίνακας συμπληρώνεται από εκείνους που έχουν υποχρέωση να συντάξουν απογραφή. Η κατά είδος απογραφή της 31-12-1997, γράφεται στη στήλη "Λήξης". Στη στήλη "Έναρξης" γράψτε την κατά είδος απογραφή της 31-12-1996, εφόσον υπήρχε υποχρέωση σύνταξής της.

γ) Δαπάνες: Γράψτε τις δαπάνες κατά είδος.

Κωδικός 234: Γράψτε τις αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβάνοντας τις εργοδοτικές εισφορές.
Κωδικός 238: Γράψτε τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλατε σε ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς τρίτους.
Κωδικός 242: Γράψτε τα μισθώματα της χρήσης όπως και τις δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ. του επαγγελματικού σας χώρου.
Κωδικός 246: Γράψτε τους φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν στη χρήση, εάν τα καταχωρήσατε στα βιβλία σας.
Κωδικός 250: Γράψτε τα έξοδα κίνησης και συντήρησης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιείτε για τους επαγγελματικούς σας σκοπούς, όπως επίσης και άλλα έξοδα π.χ. για έντυπα και γραφικά, για φωτοαντίγραφα, έξοδα που κάνατε για περιποίηση του προσωπικού ή των πελατών σας και άλλα έξοδα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες.
Κωδικός 254: Γράψτε τους δεδουλευμένους τόκους δανείων που έχετε συνάψει για επαγγελματικούς σκοπούς και αναλογούν στη χρήση, καθώς και τόκους επί τιμολογίων προμηθευτών.
Κωδικός 255: Γράψτε τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της κλειόμενης χρήσης.

δ) Ακαθάριστα Έσοδα Εμπορικών Επιχειρήσεων

Κωδικοί 263, 266, 269 και 272: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις, αντίστοιχα σε κάθε κωδικό που αφορά.

Κωδικός 273: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης.
Κωδικός 276 και 279: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε και συμπληρώστε στη διάστικτη γραμμή το είδος των παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Κωδικός 282: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από λοιπές πράξεις που δεν αναφέρονται στους άλλους κωδικούς του πίνακα Ι' (δ'), κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

ε) Ακαθάριστα Έσοδα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (άρθρο 48 ν.2238/1994).

Κωδικός 274: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
275: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Κωδικός 277: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Κωδικός 280: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την καταβολή αυτών των ακαθάριστων εσόδων, παρακράτησαν φόρο εισοδήματος.
Κωδικοί 278 και 281: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία δεν τα έχετε περιλάβει στα ακαθάριστα έσοδα που έχετε γράψει στους κωδικούς 274, 275, 277 και 280 και συμπληρώστε στο χώρο αριστερά του κωδικού αριθμού την προέλευσή τους.

στ) Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας

Σε περίπτωση που οι γραμμές του υποπίνακα δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις πέντε (5) πρώτες γραμμές του πίνακα και κατόπιν να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση, που θα  φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έκτη σειρά (κωδικοί 333, 334 και 335). Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα γενικά σύνολα θα γραφτούν στους κωδικούς 343, 344 και 345.
Επίσης, σημειώνεται ότι, η στήλη για τον Κ.Α.Δ., για το οικον. έτος 1998 δεν θα συμπληρωθεί.

 

Επιχειρήσεις με βιβλία Α' κατηγορίας (βιβλίο Αγορών)

Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.": Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή για συναφή ή συγγενή με αυτή, δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ., συμπληρώστε την έβδομη γραμμή του υποπίνακα (κωδικοί 339, 340 και 341).
Στήλη "Σύνολο Αγορών": Γράψτε την αξία των εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών κτλ., που αγοράσατε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας.
Στήλη "Συντελεστής μεικτού κέρδους (%)": Γράψτε το συντελεστή μεικτού κέρδους της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως αυτός προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ τιμής κόστους και τιμής πώλησης των εμπορευμάτων ή προϊόντων, κατά περίπτωση. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται προαιρετικά.
Στήλη "Ακαθάριστα Έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις αγορές και το συντελεστή μεικτού κέρδους, ανεξάρτητα αν τα καθαρά κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας προσδιορίζονται με την εφαρμογή Μ.Σ.Κ.Κ. επί των αγορών ή επί των ακαθάριστων εσόδων.
Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους (%)": Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή για συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται  Μ.Σ.Κ.Κ., αυτός προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Αν τηρήσατε βιβλίο αγορών γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. επί αγορών και εφόσον δεν προβλέπεται τέτοιος τον αντίστοιχο Μ.Σ.Κ.Κ. επί ακαθάριστων εσόδων.
Στήλη "Καθαρά Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του Μ.Σ.Κ.Κ. επί των αγορών ή επί των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση, αυτής της δραστηριότητας.


Σημείωση:  Εάν υπάρχουν έσοδα των περιπτώσεων α',β',γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 (π.χ. υπεραξία από πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου), γράφονται σ' αυτή τη στήλη, στον κωδικό 341, εάν δεν είναι συμπληρωμένος, χωρίς να γραφτεί δίπλα Συντελεστής Καθαρού Κέρδους. Εάν ο κωδικός 341 είναι συμπληρωμένος, τα έσοδα αυτού του είδους θα συμπεριληφθούν στο γενικό σύνολο που αναγράφεται στον κωδικό 345 και στη περίπτωση αυτή, θα γίνει σχετική μνεία και θα γραφτεί το ποσό του υπερτιμήματος στο χώρο "Σημειώσεις φορολογούμενου" στην τέταρτη σελίδα του εντύπου αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου ως πάγιου στοιχείου δεν αναγράφεται στους κωδικούς του εντύπου Ε3 είτε ο υπόχρεος επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως ο φόρος του υπερτιμήματος που καταβλήθηκε ή οφείλεται θα γραφτεί στους κωδικούς 211 και 212 του πίνακα Θ'.
Επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας (εμπορία ή παραγωγή αγαθών).

 

Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.": Συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν τηρούνται βιβλία Α' κατηγορίας (βιβλίο Αγορών).
Στήλη "Σύνολο αγορών": Από όσους τήρησαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. συμπληρώνεται προαιρετικά.
Στήλη "Συντελεστής μεικτού κέρδους (%)": Από όσους τήρησαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. συμπληρώνεται προαιρετικά.
Στήλη "Ακαθάριστα Έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτά προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους (%)": Συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και όταν τηρούνται βιβλία Α' κατηγορίας (βιβλίο Αγορών).
Στήλη "Καθαρά Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του Μ.Σ.Κ.Κ. επί των ακαθάριστων εσόδων, αυτής της δραστηριότητας.


Σημείωση: Εάν υπάρχουν έσοδα των περιπτώσεων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.2238/1994 (π.χ. υπεραξία από πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου) εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν και για τα βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο
Ε1) του οικονομικού έτους 1998, το υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθεί γι' αυτό το ποσό με βάση τις γενικές διατάξεις, γράφεται χωριστά στους κωδικούς 407 - 408 του πίνακα 8 και όχι στους κωδικούς 401 - 402. Σ' αυτή την περίπτωση ο φόρος υπερτιμήματος που καταβλήθηκε θα γραφτεί στους κωδικούς 607-608 του πίνακα 11 του προαναφερόμενου εντύπου Ε1. Αν ο φορολογούμενος (ατομική επιχείρηση) δεν επιθυμεί να φορολογηθεί για το υπερτίμημα με τις γενικές διατάξεις και δεν έχει γράψει στους κωδικούς 407 - 408, 607 - 608 του εντύπου Ε1 κανένα ποσό, το ποσό του υπερτιμήματος δεν θα συμπεριληφθεί στη στήλη αυτή του εντύπου Ε3, αλλά ο φόρος που καταβλήθηκε ή οφείλεται θα γραφτεί στους κωδικούς 217 και 218 του πίνακα Θ'.

ζ) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας και ελεύθερων επαγγελματιών.

Τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών υπολογίζονται μαζί στον υποπίνακα ζ', αντί ξεχωριστά όπως παλαιότερα.

Κωδικός 306: Γράψτε τα καθαρά κέρδη της εμπορικής σας επιχείρησης (κωδικός 345), εφόσον αυτά προσδιορίζονται με χρήση των Μ.Σ.Κ.Κ. ή τη διαφορά ακαθάριστων εσόδων μείον φορολογικά εκπεστέες δαπάνες, εφόσον πρόκειται για εμπορική επιχείρηση που τα καθαρά της κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά (από πίνακα Ι') ή πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία (κωδικοί 283-258 πίνακα Ι').
Κωδικός 312: Γράψτε το αφορολόγητο ποσό για επενδύσεις που υπάγονται στο ν.1892/1990, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση που υπάγεται στο άρθρο 2 του νόμου αυτού.
Κωδικός 318: Γράψτε το τυχόν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που σχηματίσθηκε, εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση που υπάγεται στο ν.1828/1989.
Κωδικός 324: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο εφόσον πρόκειται για αρχιτέκτονα ή μηχανικό που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994. Η διαφορά αυτή ισούται με τη διαφορά μεταξύ των τεκμαρτών δαπανών και των δαπανών των βιβλίων.

Π.χ.: Έστω πολιτικός μηχανικός που κατά τη διάρκεια του 1997 απέκτησε ακαθάριστες (νόμιμες) αμοιβές από μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων 10.000.000 δραχμές.

Από το βιβλίο εσόδων-εξόδων που τήρησε προκύπτουν δαπάνες 2.000.000 δραχμές.

Ο συντελεστής καθαρού κέρδους για μελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων είναι 38%.

Τεκμαρτές δαπάνες 10.000.000 Χ 62% = 6.200.000.

Διαφορά δαπανών 6.200.000 - 2.000.000 = 4.200.000 δραχμές.

Σημειώνεται ότι, επειδή η διαφορά μεταξύ των δαπανών που προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων εξόδων και των τεκμαρτών δαπανών είναι μεγαλύτερη από το 20% των τεκμαρτών δαπανών (4.200.000 > 6.200.000 Χ 20% = 1.240.000 δρχ.), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προσαυξήσει το συντελεστή καθαρού κέρδους κατά ποσοστό 20% (38% Χ 1,2 = 45,6%).

Εφόσον ο πολιτικός μηχανικός του παραδείγματος το επιθυμεί, μπορεί να γράψει στον κωδικό 346 τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τον προσαυξημένο συντελεστή καθαρού κέρδους, δηλαδή το ποσό των 4.560.000 δραχμών (10.000.000 Χ 45,6%).

Στην περίπτωση αυτή, στον κωδικό 342 θα γραφτεί "Κτιριακά Έργα".
Κωδικός 330: Γράψτε το ποσό της δαπάνης αγοράς συσκευών φυσικού αερίου που αναγνωρίζεται για έκπτωση με βάση το ν.2364/1995 (ποσοστό 75% της συνολικής δαπάνης). Σημειώνεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ατομικά η δαπάνη αυτή εκπίπτει μαζί με τις άλλες δαπάνες του άρθρου 8 του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια δεν γράφεται στον κωδικό αυτόν.
Κωδικός 336: Γράψτε το άθροισμα της δαπάνης αγοράς φορολογικής ταμειακής μηχανής και του τυχόν τέλους παιγνίων που καταβλήθηκε μέσα στη χρήση.
Κωδικός 342: Για τον κωδικό αυτό γίνεται αναφορά στην επεξήγηση του κωδικού 324.
Κωδικός 346: Γράψτε τα καθαρά κέρδη ή τις ζημιές (εφόσον αναγνωρίζονται), όπως αυτά προκύπτουν εάν από τα καθαρά κέρδη ή τις ζημιές που έχετε γράψει στον κωδικό 306, αφαιρέσετε τις υπόλοιπες εκπιπτόμενες δαπάνες του υποπίνακα ζ'.


Προσοχή: Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, δεν μπορούν να γράψουν σ' αυτόν τον κωδικό ζημιές, γιατί τα καθαρά κέρδη τους προσδιορίζονται εξωλογιστικά, σύμφωνα με το παράδειγμα του κωδικού  324.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Υποπίνακας α' - Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά είδος, στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη. Υπενθυμίζεται ότι το άθροισμα των κωδικών 421 έως 423 πρέπει να είναι ίσο με τον κωδικό 101 του πίνακα Ζ' του εντύπου αυτού.
Υποπίνακας β' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης, κατά είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του κωδικού 449 πρέπει να συμπίπτει με το ποσό του κωδικού 127 του πίνακα Ζ', ενώ το ποσό του κωδικού 450 με αυτό του κωδικού 126 του πίνακα Ζ'.
Υποπίνακας γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Υποπίνακας δ' - Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό. Στον κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται να αναγραφεί. Σημειώνεται ότι, τυχόν δαπάνες παραγωγής που αναγράφηκαν στον κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν και στις  δαπάνες του υποπίνακα αυτού. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του κωδικού 462 πρέπει να συμπίπτει με το ποσό του κωδικού 131 του πίνακα Ζ'.
Υποπίνακας ε' - Πωλήσεις - Μεικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις: Οι κωδικοί 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486 και 487 συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα ποσά, που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
Ο κωδικός 488 συμπληρώνεται με το άθροισμα όλων των προηγούμενων κωδικών.
Στον κωδικό 492 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 434 του υποπίνακα γ'.
Στον κωδικό 496 προσδιορίζεται το μεικτό αποτέλεσμα σαν διαφορά των κωδικών 488 μείον 492.
Στον κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις κόστος πωληθέντων): κόστος πωληθέντων Χ 100].
Στον κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μεικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων): πωλήσεις Χ 100].
Στους κωδικούς 508 και 512 αναγράφονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων.

Υποπίνακας στ' - Έσοδα - κόστος - μεικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από τις μεικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των κωδικών 455 και 457 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.
Υποπίνακας ζ' - ¶λλα στοιχεία επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας: Μεταφέρετε τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Υποπίνακας η' - Έσοδα κατά δραστηριότητα και επάγγελμα: Η στήλη με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ειδικά για το οικον. έτος 1998 δεν θα συμπληρωθεί.
Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων  Μ.Σ.Κ.Κ." (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους): Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16071/Γ0012/ΠΟΛ 1122/19.5.1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους, μη συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ'αυτή στον κωδικό 511.
Στήλη "Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.": Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ' - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)

Στήλη "Τοποθεσία Τεχνικού Έργου.": Γράψτε την τοποθεσία του τεχνικού έργου (ενός ή περισσοτέρων) που εκτελέσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Κωδικοί 601, 603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου. Σημειώνεται όμως ότι, αν για κάποιο τεχνικό έργο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994, θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Στήλες "Αξία Υλικών": Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.
Στήλη "Συντελεστής Καθαρού Κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο  συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 ν.2238/1994).
Κωδικοί 602, 604 και 606: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ' - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στήλη "Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου": Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν τα ακίνητα που ανεγείρατε και πωλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Στήλη "Τοποθεσία οικοδομής ή έργου": Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.
Κωδικοί 611, 614 και 617: Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου.
Κωδικοί 612, 615 και 618: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κτλ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κτλ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους οικοδομής σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.


Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15%).
Κωδικοί 613, 616 και 619: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου διαμερίσματος κτλ., όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ' - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους υπόχρεους που απόκτησαν γεωργικό εισόδημα κατά την κρινόμενη χρήση και τήρησαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ ή προαιρετικά από τους υπόχρεους που απόκτησαν γεωργικό εισόδημα και δεν τήρησαν βιβλία του Κ.Β.Σ. Ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος γίνεται με  την εφαρμογή των προβλεπόμενων, κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συντελεστών καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Τα ποσά τυχόν επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης και το  συνολικό διαμορφούμενο ποσό αποτελεί το ακαθάριστο εισόδημα επί του οποίου εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα (Σχετικές οδηγίες για την προαιρετική συμπλήρωση του πίνακα ΙΔ', καθώς και για τους εφαρμοζόμενους συντελεστές καθαρού κέρδους έχουν δοθεί με τις 1043050/979/Α0012/ΠΟΛ 1118/8.4.1996 και 1013271/200/Α0012/ΠΟΛ 1025/1.2.1995).
Ειδικότερα για τη συμπλήρωση αυτού του πίνακα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Στήλη "Περιοχή (Δήμος ή Κοινότητα) αγροκτήματος": Γράψτε την περιοχή όπου ασκείται η γεωργική σας εκμετάλλευση.
Στήλη "Έκταση σε στρέμματα": Γράψτε την έκταση σε στρέμματα της γεωργικής σας εκμετάλλευσης.
Στήλη "Είδος αγροτικής παραγωγής (φυτικό ή ζωικό προϊόν)": Γράψτε το είδος του παραγόμενου προϊόντος.
Στήλη "Ακαθάριστο εισόδημα (1)": Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα ανά είδος γεωργικής εκμετάλλευσης, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των τυχόν επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής.
Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους (2)": Γράψτε τον προβλεπόμενο κατά κλάδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συντελεστή καθαρού κέρδους.
Στήλη "Καθαρά κέρδη (3)=(1)Χ(2)": Γράψτε τα καθαρά κέρδη ανά είδος γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων της στήλης (1) με τα αντίστοιχα δεδομένα της στήλης (2).
Κωδικός 631: Γράψτε το άθροισμα του ακαθάριστου εισοδήματος της στήλης (1).
Κωδικός 632: Γράψτε το άθροισμα των καθαρών κερδών της στήλης (3).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ'- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι ενδείξεις αυτού του πίνακα συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους υπόχρεους που απόκτησαν γεωργικό εισόδημα κατά την κρινόμενη χρήση, είτε τήρησαν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. είτε όχι, προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και να υπολογισθούν οι εκπτώσεις και τα  αφορολόγητα ποσά που προβλέπονται αντίστοιχα από τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ίδιου νόμου.

Στήλη "Περιοχή (Δήμος ή Κοινότητα) αγροκτήματος": Γράψτε την περιοχή όπου ασκείται η γεωργική σας εκμετάλλευση.
Στήλη "Είδος παραγωγής α) είδος καλλιέργειας γης β) είδος εκτροφής ζώων γ) είδος άλλης μονάδας": Γράψτε το είδος του παραγόμενου προϊόντος.
Στήλη "Αριθμός α) στρεμμάτων β) ζώων γ) άλλων μονάδων (1)": Γράψτε τον αριθμό των μονάδων παραγωγής σε στρέμματα ή σε κεφαλές εκτρεφόμενων ζώων ή σε άλλες μονάδες παραγωγής.
Στήλη "Ορεινό, Ημιορεινό, Πεδινό": Γράψτε ολογράφως τη λέξη ορεινό ή ημιορεινό ή πεδινό, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η γεωργική σας εκμετάλλευση, εφόσον από τους πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος προβλέπεται αυτή η διάκριση.
Στήλη "Αρδευόμενο, Μη Αρδευόμενο": Γράψτε ολογράφως τη λέξη αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο ανάλογα αν η γεωργική σας εκμετάλλευση αρδεύεται ή όχι, εφόσον από τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος προβλέπεται αυτή η διάκριση.
Στήλη "κενή" : Γράψτε άλλη διάκριση, η οποία απαιτείται για τον προσδιορισμό τους εισοδήματος γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνεται στους πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος. Αν δεν υπάρχει στους πίνακες τέτοια διάκριση, η στήλη  παραμένει κενή.
Στήλη "Καθαρό εισόδημα α) ανά στρέμμα β) ανά κεφαλή ζώου γ) ανά άλλη μονάδα (2)": Γράψτε το ποσό του καθαρού εισοδήματος ανά είδος προϊόντος και ανά μονάδα παραγωγής, όπως αυτό προσδιορίζεται από τους πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.
Στήλη "Συνολικό καθαρό εισόδημα άρθρο 42 ν.2238/1994 (3)=(1)Χ(2): Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα ανά είδος γεωργικής εκμετάλλευσης όπως αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων της στήλης (1)  με τα αντίστοιχα δεδομένα της στήλης (2).
Κωδικός 635: Γράψτε το άθροισμα των ποσών του καθαρού γεωργικού εισοδήματος όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της στήλης (3).
Κωδικός 636: Γράψτε το ποσό του ενοικίου που καταβάλατε στη κρινόμενη χρήση για εκμίσθωση γεωργικής γής. Προς τούτο απαιτείται να συνυποβάλλετε φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου ή τις αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου.
Κωδικός 637: Γράψτε την αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού που αποκτήσατε μέσα στην κρινόμενη χρήση. Προς τούτο απαιτείται η συνυποβολή φωτοαντιγράφων των φορολογικών στοιχείων αγοράς που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.
Κωδικός 638: Γράψτε το 25% της αξίας του πάγιου εξοπλισμού που έχετε γράψει στον κωδικό 637 ή το 50% της αξίας αυτής εφόσον είστε νέος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ηλικίας μέχρι 40 ετών (περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2520/1997, ΦΕΚ 173 Α').
Κωδικός 639: Γράψτε το άθροισμα των μειώσεων των κωδικών 636 και 638.
Κωδικός 640: Γράψτε τα ακόλουθα ποσά, κατά περίπτωση, μόνο αν είσθε φυσικό πρόσωπο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ' είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 632 του πίνακα ΙΔ' ή δεν έχετε συμπληρώσει τον  πίνακα ΙΔ' γιατί υπάγεστε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.

α) Το ποσό των 500.000 δραχμών αν είσθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δεν πήρατε εξισωτική αποζημίωση. 

β) Το ποσό του 1.000.000 δραχμών αν είσθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και πήρατε εξισωτική αποζημίωση.

Ειδικότερα αν είσθε νέος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δεν έχετε υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας σας, για τα πρώτα πέντε χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης τα πιο πάνω ποσά προσαυξάνονται αντίστοιχα  σε

α) 750.000 δραχμές
β) 1.500.000 δραχμές

και για τα επόμενα πέντε χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης προσαυξάνονται αντίστοιχα σε
α) 625.000
β) 1.250.000 δραχμές (παράγραφος 1 άρθρου 44 ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.2520/1997, ΦΕΚ 173 Α').

Κωδικός 641: Γράψτε, μόνο εφόσον είσθε φυσικό πρόσωπο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης:

α) το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 632 του πίνακα ΙΔ', εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ', ή

β) το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει αν από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ' αφαιρέσετε τα ποσά των μειώσεων και απαλλαγών που έχετε γράψει αντίστοιχα στους κωδικούς 639 και 640 αυτού του πίνακα, εφόσον το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 632 του πίνακα ΙΔ' είναι μικρότερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ'  ή εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει τον πίνακα ΙΔ' γιατί υπάγεστε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.

Κωδικός 642: Γράψτε, εφόσον είσθε φυσικό πρόσωπο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή υπόχρεο πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (εταιρία, κοινωνία, κτλ.):

α) το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 632 του πίνακα ΙΔ', εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ' ή
β) το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προκύπτει αν από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό  635 του πίνακα ΙΕ' αφαιρέσετε τα ποσά των μειώσεων που έχετε γράψει στον κωδικό 639 αυτού του πίνακα, εφόσον το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 632 του πίνακα ΙΔ' είναι μικρότερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που έχετε γράψει στον κωδικό 635 του πίνακα ΙΕ' ή εφόσον δεν συμπληρώσατε τον πίνακα ΙΔ' γιατί υπάγεστε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.

Για τη συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε5 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Όταν ο υπόχρεος φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο κατά κύριο ή μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης συμπληρώνει τον πίνακα ΙΔ' του εντύπου Ε3, τότε στην περίπτωση αυτή, μεταφέρει το ποσό που αναγράφεται στον κωδικό 632 του πίνακα αυτού στους κωδικούς 461 - 462 του πίνακα 9 του εντύπου Ε1.
β) Όταν ο πιο πάνω υπόχρεος συμπληρώνει μόνο τον πίνακα ΙΕ' του  εντύπου Ε3, δεν μεταφέρει κανένα ποσό στο έντυπο Ε1.
γ) Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (εταιρίες, κοινωνίες κτλ.) μεταφέρουν το ποσό που αναγράφεται στον κωδικό 642 του πίνακα ΙΕ' του εντύπου Ε3 στις αντίστοιχες ενδείξεις του εντύπου Ε5 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εταιριών, κοινωνιών κτλ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ' - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων που δεν τηρούν βιβλία Γ' Κατηγορίας.
Στήλη "Είδος οχήματος": Γράψτε τον αριθμό 1, εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ., τον αριθμό 2, εάν πρόκειται για λεωφορείο Δ.Χ. και τον αριθμό 3, εάν πρόκειται για φορτηγό Δ. Χ.
Στήλη "Αριθμός κυκλοφορίας": Γράψτε τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δ.Χ. (επιβατικού, λεωφορείου ή φορτηγού, κατά περίπτωση), που εκμεταλλευτήκατε κατά τη διαχειριστική χρήση που έληξε.
Στήλη "Μεικτό φορτίο για τα φορτηγά": Γράψτε το μεικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη "Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ.": Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του συγκεκριμένου επιβατικού Δ.Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.
Στήλη "Ωφέλιμο φορτίο φορτηγά Δ.Χ.": Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.
Στήλη "Είδος καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ": Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ, ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.
Στήλη "Οδηγός": Σημειώστε "Χ" ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.
Στήλη "Ποσοστό συνιδιοκτησίας %": Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
Στήλη "Έξοδα": Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
Στήλη "Καθαρά κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, όπως αυτά προκύπτουν αν από τα  ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευσή του αφαιρεθούν τα έξοδα που έγιναν γι αυτό.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στον πίνακα ΙΣΤ' είναι μισθωμένο, σημειώστε το γεγονός τούτο στον πίνακα ΙΖ', στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου", καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ' - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται εφόσον καταβάλετε μίσθωμα για εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλετε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε έναν τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε τα στο σημείο αυτό.
Στήλη "Διεύθυνση εγκατάστασης": Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κτλ.), για τις οποίες καταβάλατε ενοίκια.
Στήλη "Χαρακτηρισμός Εγκατάστασης": Γράψτε το είδος της εγκατάστασης (κεντρικό, υποκατάστημα, αποθήκη κτλ.).
Στήλη "Περίοδος μίσθωσης": Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε π.χ. 1.1. - 31.12.1997.
Στήλη "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή": Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.
Στήλη "Α.Φ.Μ. Εκμισθωτή": Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης. Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής δηλώσει ότι δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφήστε τον κωδικό κενό.
Στήλη "Ποσό": Γράψτε το ποσό που καταβάλατε για μίσθωμα της αντίστοιχης εγκατάστασης, σε όλη την περίοδο μίσθωσης μέσα στη χρήση.
Υποπίνακας "Επιδοτήσεις": Γράψτε στους κωδικούς 677 και 678, τα ποσά των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ενώ στον κενό χώρο αριστερά κάθε κωδικού, συμπληρώστε τον αντίστοιχο φορέα που κατέβαλε την επιδότηση.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm