Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 06/10/2021
Αρ. πρωτ.:
Α. 1225

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη - Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών» (Β’ 4173), περί υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.

 

Άρθρο 1


1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Είδη εγγυήσεων

Ι. Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής

α. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, ίση με το 5% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 5.000 ευρώ. Το ίδιο ποσοστό καθώς και το ίδιο ελάχιστο όριο ισχύει και για τα πρόσωπα που παρήγαγαν κατά το προηγούμενο έτος εκτός καθεστώτος αναστολής και αιτούνται τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης.
Εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωσή του θα παραχθούν ή θα αποθηκευτούν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο.
β. Στην περίπτωση που ο αποθηκευτής δε θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν προς τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.
γ. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στα ποσά εγγυήσεων παραγωγής μεταποίησης και κατοχής, όπως αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση στο παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.
Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήριο την χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα του αποθηκευτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών του, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και την επάρκεια των οικονομικών του πόρων για το ποσό που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της εγγύησης, σε κάτοχο άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δε χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.
δ. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν άδεια φορολογικής αποθήκης και δε διαθέτουν άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετικό αίτημά τους, μείωσης κατά 30% στα ποσά εγγυήσεων παραγωγής μεταποίησης και κατοχής, όπως αυτά υπολογίζονται κατά περίπτωση στο παρόν άρθρο, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

δα) Διατηρούν σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων και τηρεί ιστορικό αρχείο δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού ελέγχου από τη στιγμή που τα δεδομένα καταχωρούνται στο φάκελο.
δβ) Διαθέτουν διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης κατάλληλη για τη διαχείριση της ροής των εμπορευμάτων καθώς και σύστημα εσωτερικών ελέγχων, μέσω των οποίων μπορούν να αποτρέπονται, να ανιχνεύονται και να διορθώνονται σφάλματα αλλά και να αποτρέπονται και ανιχνεύονται τυχόν παράνομες ή παράτυπες συναλλαγές.
δγ) Φροντίζουν να δοθεί στους ενδιαφερόμενους εργαζομένους, η οδηγία να ενημερώνουν τις τελωνειακές αρχές, οποτεδήποτε εντοπίζονται δυσκολίες σχετικές με τη συμμόρφωση και θεσπίζουν διαδικασίες ενημέρωσης των τελωνειακών αρχών για αυτού του είδους τις δυσκολίες.
δδ) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με τις πληρωμές των φορολογικών επιβαρύνσεων.
δε) Δύναται να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το μέρος του ποσού αναφοράς που δεν καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση.
δστ) Δύναται να αποδείξουν, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, ότι διαθέτουν χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεών τους, λαμβανομένων υπόψη του είδους και του όγκου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, καθώς και ότι δεν έχουν αρνητική καθαρή θέση, εκτός αν αυτή μπορεί να καλυφθεί.

Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι κάτοχοι άδειας φορολογικής αποθήκης και δραστηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων του άρθρου 1 λιγότερο από 3 έτη αλλά κατ΄ ελάχιστον 1 έτος, οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση για το χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτού.

Η χορήγηση της εν λόγω μείωσης επανεξετάζεται ετησίως κατά τον έλεγχο της επάρκειας της εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω επανεξέταση για τη χορήγηση της μείωσης της προβλεπόμενης στην παρούσα παράγραφο εγγύησης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια, δε χορηγείται εκ νέου η σχετική μείωση.

ΙΙ. Εγγυήσεις διακίνησης

1. Η εγγύηση που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της εσωτερικής τους διακίνησης είτε κατά την παραλαβή των εν λόγω προϊόντων από άλλο Κράτος - Μέλος, είτε από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος είτε προς εξαγωγή ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών είτε από ένα Τελωνείο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Η εγγύηση αυτή πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπολείπεται του 75% του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων ανά τελωνείο για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα. Σε αντίθετη περίπτωση για το υπολειπόμενο ποσό κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.
2. Το ως άνω οριζόμενο ποσοστό μειώνεται σε 50% στην περίπτωση που ο αποθηκευτής έχει λάβει την προβλεπόμενη στο σημείο 31γ του παρόντος άρθρου, μείωση της εγγύησης αποθήκευσης.
3. Στις περιπτώσεις που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πληροί τα κριτήρια είτε του σημείου 3Ιγ είτε του σημείου 3Ιδ του παρόντος άρθρου, προκειμένου για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής προϊόντων φόρου κατανάλωσης μεταξύ φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό χώρας καθώς και διακίνησης προϊόντων με προορισμό άλλο Κράτος-Μέλος ή για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ή στην περίπτωση εξαγωγής, η οποία πραγματοποιείται εξολοκλήρου στο έδαφος της χώρας, ή εισαγωγής από Τρίτη χώρα και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική αποθήκη, παρέχεται εγγύηση η οποία καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το 70% του ύψους του αναλογούντος στα αποστελλόμενα προϊόντα φόρου κατανάλωσης.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο.».

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Να αποθηκεύει με διακριτό τρόπο τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένα καπνά και τα προϊόντα του άρθρου 1 για τη διευκόλυνση του ελέγχου.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 της περ. Α. του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Δελτίο Παραγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή με ηλεκτρονικό τρόπο και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από την φορο­λογική αποθήκη.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της περ. Β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 καθώς και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση συναποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν πριν την έναρξη κάθε αποστολής των προϊόντων του άρθρου 1 στο εσωτερικό της χώρας, να ενημερώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο το αρμόδιο τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία θα περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, ήτοι ο Α.Φ.Μ./ονοματεπώνυμο του προμηθευτή και του παραλήπτη, η συνολική ποσότητα και το είδος των προϊόντων καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία/τόπος παραλαβής και ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων».

5. Η παρ. 4 της περ. Β του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση όπου τα προϊόντα του άρθρου 1 παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη στο εσωτερικό της χώρας από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, και 3 της περίπτωσης Β.».

6. Η παρ. 3 της περ. Γ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές οφείλουν να προσκομίζουν εγγύηση στο τελωνείο υποβολής της διασάφησης εισαγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3ΙΙ του άρθρου 4.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 της περ. Γ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλαττον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώρηση της Δήλωσης Διακίνησης προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.».

8. Η παρ. 8 της περ. Γ του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση όπου τα προϊόντα του άρθρου 1 εισάγονται από τρίτη χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, ακολουθείται η προαναφερόμενη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 7 της περίπτωσης Γ».

9. Στο τέλος του άρθρου 6, μετά από την περ. Δ, προστίθεται περίπτωση Ε, ως εξής:

«Ε. Η Δήλωση Παραλαβής και η Δήλωση Διακίνησης υποβάλλονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο.».

10. Μετά από την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής:

«ε) Με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών.».

11. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο μετά από την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 7, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις β), γ),δ) και ε) υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο, Δήλωση Διακίνησης των εν λόγω προϊόντων στην Τελωνειακή Αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI).».

12. Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για την αποδέσμευση της κατατεθείσας για τη διακίνηση εγγύησης ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη.

Για την εν συνεχεία οριστικοποίηση της διακίνησης, πλέον της φορτωτικής του προηγούμενου εδαφίου, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής υποβάλλει και αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου στην οποία είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής στην οποία είναι καταχωρημένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής της και αποδεικτικό είσπραξης της μεσολαβούσας τράπεζας.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή υποχρεωτικά, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις δηλωτικές υποχρεώσεις του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000.

Σε περίπτωση κατά την οποία από τις συμβατικές υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προκύπτει η είσπραξη του αντιτίμου της συναλλαγής σε μεταγενέστερο της ανωτέρω τεθείσας προθεσμίας χρόνο ή τμηματική καταβολή του αντιτίμου της συναλλαγής, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τον ανωτέρω χρόνο, οποιοδήποτε δικαιολογητικό έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η υποχρέωση αυτή και η οριστικοποίηση της διακίνησης ολοκληρώνεται με την υποβολή του ως άνω αποδεικτικού είσπραξης.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της τεθείσας προθεσμίας, ή διαπίστωσης διαφορών μεταξύ των αποστελλομένων ποσοτήτων προϊόντων και των δηλωθέντων στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ή των δεδομένων του ελέγχου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Εάν αυτές δεν καταβληθούν από τον υπόχρεο, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε κατάπτωση της εγγύησης της παραγράφου 3Ι του άρθρου 4 της παρούσας και εάν αυτή δεν επαρκεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 356/1974 "Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Α΄ 90)».

13. Μετά από την παρ. 4 του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Έξοδος από φορολογική αποθήκη για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών».

α) Στις περιπτώσεις του εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες και διατυπώσεις περί εφοδιασμού.
β) Κατά την έξοδο των εν λόγω προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται από τον αποθηκευτή πριν την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη Δήλωση Διακίνησης στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής του αποθήκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σημεία α) και β) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και η διακίνηση περατώνεται με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εφοδιασμού, πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού».
γ) Κατ΄ εξαίρεση από τα διαλαμβανόμενα στο σημείο β) της παρούσας παραγράφου στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εφοδιασμού και φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με το παραστατικό εφοδιασμού, με το οποίο πιστώνεται και η αποθήκη».

14. Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Πάγια ή μεμονωμένη εγγύηση, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο κύριος χώρος παραλαβής των προϊόντων, το ύψος της οποίας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τον φόρο κατανάλωσης των παραλαμβανόμενων κάθε φορά προϊόντων.

Η πάγια εγγύηση ισούται με τον μέσο όρο του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Εφόσον πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη το ποσό φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο μέσο όρο των διακινήσεων που κατά δήλωσή τους πρόκειται να παραληφθούν κατά το πρώτο έτος.

Σε περίπτωση που η πάγια εγγύηση δεν επαρκεί κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση για μία ή περισσότερες διακινήσεις.
Η εγγύηση αυτή μπορεί κατ΄ επιλογή του ενδιαφερομένου να είναι τραπεζική ή χρηματική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.
Αντί της προβλεπόμενης στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εγγύησης, ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται να προκαταβάλλει με την υποβολή ΔΕΦΚ στην αρμόδια ως ανωτέρω τελωνειακή αρχή ελέγχου τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις με σύσταση παρακαταθήκης.

Η ΔΕΦΚ παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων, οπότε το ποσό εισπράττεται με την εκκαθάριση της παρακαταθήκης, η οποία εισάγεται ως δημόσιο έσοδο.

Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται πάγια εγγύηση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, η οποία δε συμπεριλαμβάνεται στην συσταθείσα παρακαταθήκη.».

15. Το πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) να υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά την παραλαβή των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας Δήλωση Παραλαβής (σε 2 αντίτυπα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παρούσας) με ηλεκτρονικό τρόπο, στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, σύμφωνα με την κείμενες διατάξεις.».

16. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Να καταχωρεί ημερησίως στο Δελτίο Παραγωγής (του Παραρτήματος IV της παρούσας) τις ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και να υποβάλλει εβδομαδιαίως συγκεντρωτική κατάσταση με συνημμένα τα εν λόγω Δελτία, εφόσον υπάρχει παραγωγή, στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου με ηλεκτρονικό τρόπο.».

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm