Open menu
22 | 01 | 2022

Αθήνα 04/03/2014

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1067

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του N .4015/2011 περί "Ευθύνης εκκαθαριστών - Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του N . 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του N .4224/2013 (ΦΕΚ 288Α /31.12.2013).

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του N. 2523/1997 , όπως ίσχυαν κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπίστωνε φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προέκυπτε ότι δεν είχε αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000€ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, ή διαπιστώνονταν παράβαση λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών, πλαστών και νόθευσης τέτοιων στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 300.000€ εφαρμόζονταν οι κυρώσεις της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου.
Σύμφωνα δε με την παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονταν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 46 του N.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄/26.7.2013) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθ.47 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄/31.12.2013) εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώσει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000€ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ.1 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, εφόσον η αξία των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 300.000€, μπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλονται σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.
3. Κατά τις διατάξεις δε, της παρ.6 του άρθ.46 του Ν.4174/2013 τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ.1 του άρθ.55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αριθ. ΠΟΛ 1282/31.12.2013 κατά την οποία για συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών τα μέτρα επιβάλλονται στους προέδρους, στους αντιπροέδρους, στους γραμματείς, στους ταμίες ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών .
4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4138/2013 , προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 19α του Ν.4015/2011 ως εξής:

«2. Από την λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπ. εε΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιοδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε β΄ βαθμό, οι πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις, καθώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησής τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γραμματείς και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης».

Η παραπάνω διάταξη κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ανασταλούν οι αστικές και ποινικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των φυσικών προσώπων που διετέλεσαν μέλη Δ.Σ. που ανέλαβαν τη διαχείριση των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ ή εξακολουθούν να την ασκούν, με παρότρυνση όλων των ενδιαφερομένων, διώξεις που ασκούνται για πράξεις των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα του Ν. 2238/1994 (Α΄ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (Α΄ 179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄ 43) «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» και όσων άλλων διατάξεων καθιερώνουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα και που επιφέρουν μεταξύ των άλλων την επιβολή ποινικών κυρώσεων και την δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των φυσικών προσώπων.
5. Ήδη με το άρθρο 19 του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288Α΄/31.12.2013) η ανωτέρω προθεσμία αναστολής ή άρσης των εν λόγω μέτρων παρατείνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους. Συγκεκριμένα κατά τις ως άνω διατάξεις και μέχρι 31.12.2014 αίρονται τα διασφαλιστικά μέτρα, που εφαρμόσθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2523/97 σε βάρος φυσικών προσώπων που έφεραν μία από τις αναφερόμενες ιδιότητες της περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 ενώ αναστέλλεται η εφαρμογή των διασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 , όπως ισχύουν, σε βάρος των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του Ν.2810/2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών Α.Ε του άρθρου 32 του ιδίου νόμου) καθώς και των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, των Διαχειριστών, των Γραμματέων, των Ταμίων των Οργανώσεων αυτών εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι 31.12.2013, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οργανώσεις συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19° ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο , συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθάρισης και αυτή δεν έχει περατωθεί.
6. Επίσης, αναστέλλονται για ένα έτος οι διατάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιων των ποινικών δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες, πλην των περιπτώσεων που τα ως άνω πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm