feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
21 | 04 | 2024

Ακινήτων

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Α. 1062/2022. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022. 20 Μαϊος 2022
Α.1058/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 09 Μαϊος 2022
Ε. 2220/2021. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογητέα αξία για σκοπούς Φ.Π.Α. κατά την παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α΄ 246). 26 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2221/2021. Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα. 29 Νοεμβρίου 2021
Α. 1031/2021. Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.». 03 Μαρτίου 2021
ΑΑΔΕ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - Σεπτέμβριος 2020 10 Δεκεμβρίου 2020
Α. 1052/2020. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικ 27 Μαρτίου 2020
Α. 1012/2020. Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. 27 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2006/2020. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. 28 Ιανουαρίου 2020
Α. 1013/2020. Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. 27 Ιανουαρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1132841/2019. Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. 12 Νοεμβρίου 2019
Ε. 2152/2019. Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας. 12 Αυγούστου 2019
Ε. 2146/2019. Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης 08 Αυγούστου 2019
Α. 1193/2019. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β ́) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α ́) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απ 28 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 1136043/2018. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίη 18 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1095/2018. Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας. 23 Μαϊος 2018
ΠΟΛ. 1074/2016. Κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94). 08 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1069137/2016. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας. 14 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1024/2016. Κοινοποίηση διατάξεων του N . 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. 12 Φεβρουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1264/2015. Κοινοποίηση των άρθρων 20 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1191/2015. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS). 11 Αυγούστου 2015
ΠΟΛ. 1082/2015. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 - Φ2 TAXIS) 06 Απριλίου 2015
ΥΠΟΙΚ. 1178649/2013. Ερώτημα για άρση απαλλαγής από το φ.μ.α. σε αγορά ακινήτου εντός ΒΙ.ΠΕ. λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 Ν.3982/2011. 21 Νοεμβρίου 2013
ΠΟΛ. 1083/2006. Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές. 27 Μαϊος 2006
ΠΟΛ. 1071/2006. Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 ... 04 Μαϊος 2006
ΠΟΛ. 1039/06. Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο. 10 Μαρτίου 2006
Νόμος 3427/2005. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ,ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑ... 27 Δεκεμβρίου 2005
ΠΟΛ 1022/2004. Οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3220/2004 για την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. 29 Φεβρουαρίου 2004
ΠΟΛ. 1006/2003. Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ.1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3091/2002. οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠΑ. 14 Ιανουαρίου 2003
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3091/2002. Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 24 Δεκεμβρίου 2002
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm