Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 05/08/2005
Αρ. Πρωτ.: 1076283/11073/Β0012

ΠΟΛ. 1113

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Για την έγκριση της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποζημιώσεων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, αναδιοργάνωσης, κλπ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών και η οποία έχει συσταθεί με την 1060979/10726/Β0012/21.6.2005 Α.Υ.Ο., το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ της παρούσας, σε έξι (6) δεμένα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.
2. Σε περίπτωση που η σύμβαση, με βάση την οποία οφείλονται οι προαναφερόμενες δαπάνες, υπογραφεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο σε δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
3. Κατ’ εξαίρεση, για την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται στις περιπτώσεις
ι’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 και οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο 2005, η αίτηση εγκρίσεως με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή υποβολής της αίτησης χωρίς τη συνυποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 1 στοιχείων και πληροφοριών, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και οι υπόψη δαπάνες απορρίπτονται.
5. Η οριζόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία για την έγκριση των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων ακολουθείται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) όταν αυτά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις ή από μικτές επιχειρήσεις σε άλλες εμπορικές ή μικτές επιχειρήσεις της αλλοδαπής, κατά το μέρος όμως που αυτά αφορούν στον εμπορικό τους κλάδο, και αναφέρονται στη χρήση σημάτων, μεθόδων εμπορίας ή διανομής, καθώς και άλλων συναφών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το ύψος των σχετικών ποσών.
β) όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται από επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών (βιομηχανικές, μεταλλευτικές, παροχής υπηρεσιών κλπ.) σε μητρικές τους επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και εφόσον υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατό (4%) των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ετησίως.

Αν το ποσό των δικαιωμάτων υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτών επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 4%, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή. Αντίθετα, δεν απαιτείται προέγκριση όταν το υπόψη ποσοστό είναι το πολύ μέχρι και 4% των ακαθαρίστων εσόδων και το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανέρχεται μέχρι 500.000 ευρώ, αλλά εναπόκειται στον έλεγχο να αναγνωρίσει την εν λόγω δαπάνη (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Σε περίπτωση καταβολής συγκεκριμένου ετήσιου ποσού, θα πρέπει, για την εφαρμογή των ανωτέρω, να εξευρίσκεται και το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων στο οποίο αντιστοιχεί το εν λόγω ποσό.
6. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της έγκρισης των εκπιπτόμενων εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά άλλων υπηρεσιών, που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς και σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου, όταν αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιεί μία επιχείρηση (ημεδαπή επιχείρηση του ομίλου) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
Αν το ποσό των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κλπ., υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτών επί των αντίστοιχων δαπανών της ίδιας είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 5%, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή προκειμένου να αναγνωρισθεί ως δαπάνη. Αντίθετα, δεν απαιτείται προέγκριση όταν το υπόψη ποσοστό είναι το πολύ μέχρι και 5% των αντίστοιχων δικών της δαπανών και ταυτόχρονα το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανέρχεται μέχρι 100.000 ευρώ, αλλά ελέγχεται όπως και οι λοιπές δαπάνες. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, πρέπει να εξευρίσκεται και το ποσοστό επί των δαπανών στο οποίο αντιστοιχεί το εν λόγω ποσό.
7. Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την αναγνώριση ή μη των προαναφερόμενων δαπανών, έχει το δικαίωμα να ζητά από την αιτούσα επιχείρηση την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας ή διευκρίνισης κρίνει χρήσιμη και αναγκαία για τη διαμόρφωση της κρίσης της.
8. Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα Α’ και Β’, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες για δικαιώματα ή αποζημιώσεις της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Τα ακόλουθα γενικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης:

- επωνυμία,
- Α.Φ.Μ.,
- ΑΡΜΑΕ,
- ταχυδρομική διεύθυνση έδρας και τυχόν υποκαταστημάτων,
- αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
- κύριο αντικείμενο εργασιών και τυχόν άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες καθώς και τα ακαθάριστα έσοδά τους με τα αντίστοιχα ποσοστά αυτών επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, διαχειριστικής περιόδου,
- στοιχεία όλων των αλλοδαπών νομικών προσώπων (επωνυμία, διεύθυνση έδρας), που είναι εταίροι ή μέτοχοι, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής αυτών στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν πάνω από 10% κατά την έναρξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2) Τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, διαχειριστικής περιόδου.
3) Το τελικό ισοζύγιο λογαριασμών τελευταίου βαθμού ανάλυσης με τα οριστικοποιημένα κονδύλια των λογαριασμών των Ομάδων 6, 7, 8 και 9 (εφόσον τηρείται η Ομάδα αυτή) της ίδιας ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4) Τα συνολικά έσοδα των τελευταίων 5 διαχειριστικών περιόδων, διακεκριμένα αφενός μεν κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό και αφετέρου σ’ εκείνα που προσμετρώνται στη βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και σ’ εκείνα που δεν προσμετρώνται.
Η κατά τα πιο πάνω ανάλυση των συνολικών εσόδων κάθε διαχειριστικής περιόδου θα έχει τη μορφή του ακόλουθου πίνακα:

 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ……

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

70

71

72

ΛΟΙΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Προσμετρώμενα

 

 

 

 

 

Μη Προσμετρώμενα

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

Εάν η αιτούσα επιχείρηση προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των ως άνω διαχειριστικών περιόδων, υποβάλλονται ίδιοι πίνακες και για τα έσοδα της άλλης επιχείρησης, ώστε οι υποβαλλόμενοι πίνακες που αφορούν την αιτούσα και την άλλη επιχείρηση να καταλαμβάνουν το χρονικό διάστημα των ως άνω διαχειριστικών περιόδων. Το ίδιο ισχύει και για τα υποβαλλόμενα στοιχεία της παραγράφου 3.
5) Τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που πιστώθηκαν κατά τις ίδιες ως άνω διαχειριστικές περιόδους και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν συνεπεία των πιστώσεων αυτών, ως ακολούθως:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η' ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ……

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

 

…...%

…...%

- ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η' ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ,

- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν είχε προηγηθεί πίστωση, δεν συμπληρώνονται οι αντίστοιχες γραμμές των οικείων στηλών του πιο πάνω πίνακα.
6) Σε περίπτωση που έχουν απορριφθεί από το φορολογικό έλεγχο δικαιώματα ή αποζημιώσεις που αναφέρονται στις διαχειριστικές περιόδους 2000 – 2004 (οικονομικά έτη 2001 – 2005), ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτά έχουν καταστεί οριστικά ή όχι, θα αναφέρεται το ποσό των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που απορρίφθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο διακεκριμένα και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1) Κατάσταση των αλλοδαπών νομικών προσώπων, που είναι μέτοχοι ή εταίροι επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ομίλου, και τα οποία καταβάλλουν δικαιώματα ή αποζημιώσεις για τον ίδιο λόγο, όπως και η αιτούσα επιχείρηση.
2) Το ύψος των πιστωθέντων ή καταβληθέντων δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, ανά δικαιούχο επιχείρηση, καθώς και το ποσοστό και τη βάση υπολογισμού αυτών.
3) Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται και στην περίπτωση που τα δικαιώματα ή ποσά καταβλήθηκαν σε διαφορετικές εταιρίες του ίδιου ομίλου.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1) Το ύψος των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων για την έκπτωση των οποίων ζητείται έγκριση από την Επιτροπή, εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένο ποσό ή το εκτιμώμενο, εάν υπολογίζεται με ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων ή άλλο τρόπο.
2) Το λόγο καταβολής τους (χρήση σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.).
3) Τον τρόπο υπολογισμού τους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες για δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, κλπ. της περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Τα στοιχεία των παραγράφων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Α’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
2) Τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που βάρυναν την αιτούσα επιχείρηση τις τελευταίες 5 διαχειριστικές περιόδους, ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ……

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Σε περίπτωση που έχουν απορριφθεί από το φορολογικό έλεγχο έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που αναφέρονται στις διαχειριστικές περιόδους 2000 – 2004 (οικονομικά έτη 2001 – 2005), ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτά έχουν καταστεί οριστικά ή όχι, θα αναφέρεται το ποσό των εξόδων που απορρίφθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο διακεκριμένα και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τα αντίστοιχα στοιχεία των παρ. 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Β’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’. Αν συντρέχει περίπτωση υποβολής των στοιχείων της παρ. 2 του πιο πάνω Κεφαλαίου, να αναφερθεί σε τι ποσοστό των δικών τους δαπανών ανέρχονται τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του ομίλου, καθώς και σε ποιες επιχειρήσεις του ομίλου τα καταβάλλουν.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΛΠ.

1) Το ύψος των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, κλπ., για την έκπτωση των οποίων ζητείται έγκριση από την Επιτροπή.
2) Τα στοιχεία της δικαιούχου αλλοδαπής επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, κλπ.) και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ημεδαπή (αιτούσα) επιχείρηση ή όχι.
3) Εξειδίκευση των υπηρεσιών για τις οποίες καταβάλλονται τα ποσά.
4) Τη συμβολή των υπόψη δαπανών στη δημιουργία εισοδήματος στην Ελλάδα.
5) Μέθοδος προσδιορισμού της αξίας των υπηρεσιών υποστήριξης.
6) Γιατί δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm