Open menu
21 | 02 | 2024

Αθήνα 15/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1047014

ΠΟΛ. 1104

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του v. 3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.
 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3320/23-2-2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) «(Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 έχει επιβληθεί φόρος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος ανέρχεται σε 3% στην αξία του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό, από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου. Οδηγίες για το φόρο αυτό έχουν δοθεί με την εγκ. 31/1980 (Τ.3839/1257/20-12-1980).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 και στον πωλούμενο στο εσωτερικό της χώρας ζύθο ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες.
Με τον τρόπο αυτό ο πωλούμενος στο εσωτερικό της χώρας ζύθος που εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες αντιμετωπίζεται από την πλευρά του φόρου ζύθου ομοιόμορφα, με τον παραγόμενο ζύθο.

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ.


Ειδικότερα για το φόρο που επιβάλλεται στον πωλούμενο στο εσωτερικό της χώρας ζύθο που εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες διευκρινίζονται τα εξής:

1. Αντικείμενο του φόρου.

Αντικείμενο του φόρου αποτελεί η πώληση στο εσωτερικό της χώρας του εισαγόμενου ή προερχόμενου από άλλες χώρες ζύθου, η πώληση δηλαδή που γίνεται από τον εισαγωγέα από τρίτη χώρα, μη μέλος της Ε.Ε. ή τον αποκτώντα το ζύθο από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. ή αντιπρόσωπό τους η από τρίτο για λογαριασμό τους.
Επειδή από το νόμο δεν γίνεται διάκριση ο φόρος αφορά το ζύθο ανεξάρτητα από τη μορφή που πωλείται (σε μπουκάλια, σε βαρέλια κ.τ.λ.). Εξάλλου, ο φόρος επιβάλλεται τόσο στις χονδρικές όσο και στις τυχόν λιανικές πωλήσεις από τα ανωτέρω πρόσωπα.

2. Υποκείμενο του φόρου.

Υποκείμενο του φόρου είναι ο εισαγωγέας ή ο αποκτών το ζύθο από άλλες χώρες, ο οποίος πωλεί αυτόν στο εσωτερικό της χώρας.

3. Συντελεστής του φόρου.

Ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 3%.

4. Βάση υπολογισμού του φόρου.

Ο φόρος επιβάλλεται στην αξία του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό από τα ανωτέρω πρόσωπα. Στην περίπτωση χονδρικής πώλησης ζύθου ο φόρος αναγράφεται διακεκριμένα επί των κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδιδομένων στοιχείων. Στην περίπτωση λιανικής πώλησης ο φόρος εξευρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση αφού πρώτα αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος βαρύνει τον αγοραστή, ο οποίος καταβάλλει το φόρο στον πωλητή μαζί με το τίμημα της πώλησης.

5. Υπόχρεος σε απόδοση, χρόνος και τρόπος απόδοσης.

Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι πωλητές στο εσωτερικό του εισαγόμενου ή αποκτώμενου από άλλες χώρες ζύθου. Ως προς το χρόνο και τρόπο απόδοσης του φόρου ισχύει ανάλογα ότι και για τον παραγόμενο ζύθο. Ο φόρος δηλαδή αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις είκοσι των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους με δήλωση για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

6. Κυρώσεις για μη νόμιμη απόδοση του φόρου. Καταλογισμός.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς απόδοσης του φόρου ή μη υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή μη υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός του φόρου και πρόσθετος φόρος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει για τους επιρριπτόμενους ή παρακρατούμενους φόρους.
Για τον καταλογισμό του φόρου, την εξώδικη λύση της διαφοράς και την εν γένει διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και του πρόσθετου φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΝΔ 4242/1962 για την προσωρινή βεβαίωση του φόρου.

7. Εισαγωγή Εσόδου.

Οι εισπράξεις κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, του φόρου επί του ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων εισάγονται στον Κ.Α.Ε. 81543 και αποδίδονται στο λογαριασμό 103543 του Ταμείού Παρακαταθηκών και Δανείων.

8. Έναρξη ισχύος

Η επέκταση του φόρου, σύμφωνα με τη κοινοποιούμενη διάταξη του άρθ. 33 ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23/2/2005.
Επομένως, πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή υπόκεινται στον προαναφερόμενο φόρο έστω και αν ο ζύθος είχε εισαχθεί ή είχε αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτήν. Με βάση τα ανωτέρω, η πρώτη δήλωση απόδοσης του φόρου έπρεπε να είχε υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. την 20/05/2005.
Επειδή, όμως διαπιστώθηκε ότι λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής τους οι υπόχρεοι δεν έχουν αποδώσει εμπρόθεσμα το φόρο που αντιστοιχεί στις πωλήσεις που πραγματοποίησαν από 23-2 έως 31-3-2005 εγκρίνομε την απόδοση του φόρου για το διάστημα αυτό, χωρίς κυρώσεις, μέχρι την προθεσμία απόδοσης του φόρου που αντιστοιχεί στο δεύτερο ημερολογιακό τρίμηνο του 2005, δηλαδή μέχρι 20/08/2005, με ξεχωριστή δήλωση.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm