Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 11/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1068469/441/0015

ΠΟΛ. 1100

 

ΘΕΜΑ: Μη ενημέρωση του βιβλίου έργων για έργα που έχει καταρτιστεί σχετικό συμφωνητικό και έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή του μηχανήματος και αντίγραφο αυτού βρίσκεται επί του μηχανήματος.

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

 

1. Με τις διατάξεις της περίπτ. ιζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων τηρεί για κάθε μηχάνημα βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργοδότη, τη διεύθυνση ή τη θέση του έργου, το είδος του έργου, το ποσό της αμοιβής που συμφωνείται και τη χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου. Επί ωριαίας αμοιβής αναγράφεται κάθε φορά η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας.
2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτ. στ΄ της παραγράφου 1 της
1051083/550/0015/ ΠΟΛ 1083/2.6.2003, απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ.186/1992,  απαλλάσσονται της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ΄ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
3. Από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων υποχρεούνται για κάθε ένα από αυτά να τηρούν ξεχωριστό θεωρημένο βιβλίο έργων, στο οποίο για κάθε έργο που αναλαμβάνουν και εκτελούν με το συγκεκριμένο μηχάνημα καταχωρούν τα δεδομένα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 της εγκυκλίου 1082121/591/ ΠΟΛ 1206/17.7.1996, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 134/1996, τηρείται σε κάθε μηχάνημα έργου και ενημερώνεται με τα δεδομένα που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις, ανεξάρτητα αν για την εκτέλεση του έργου που εκτελείται καταρτίσθηκε συμφωνητικό μεταξύ αυτών και του εργοδότη και ανεξάρτητα αν αυτό κατατέθηκε σε Δ.Ο.Υ. (του εργοδότη ή του επιτηδευματία).
4. Μετά από τις προαναφερόμενες διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες τήρησης του βιβλίου έργων, την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων και την εξασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων των συγκεκριμένων συναλλαγών (στόχος που επιτυγχάνεται και με την κατάρτιση συμφωνητικού), παρέχουμε τη δυνατότητα μη ενημέρωσης του βιβλίου έργων για συγκεκριμένο έργο με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Για το έργο που αναλαμβάνεται να εκτελεστεί έχει καταρτισθεί και κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του εκμεταλλευτή του μηχανήματος συμφωνητικό (ανεξάρτητα αν όμοιο συμφωνητικό έχει κατατεθεί από τον εργοδότη σε άλλη Δ.Ο.Υ.), από το οποίο βέβαια προκύπτουν τα δεδομένα που απαιτείται να αναγράφονται στο βιβλίο έργων.

  • Αντίγραφο αυτού του συμφωνητικού θα βρίσκεται επί του μηχανήματος από την έναρξη και καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα τίθεται άμεσα στη διάθεση του ελέγχου, θα διαφυλάσσεται δε για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..

  • Στο αντίγραφο του συμφωνητικού θα αναγράφεται πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου ο αριθμός του μηχανήματος έργου που θα χρησιμοποιείται, εφόσον δεν προκύπτει από αυτό.

  • Επί μεταβολής κρίσιμων όρων του συμφωνητικού (π.χ. χρονική διάρκεια του έργου, ύψος αμοιβής κ.λπ.), πρέπει να κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. νέο συμφωνητικό και αντίγραφο αυτού καθώς και του αρχικού να βρίσκεται επί του μηχανήματος.

5. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν θα ενημερώνεται το βιβλίο έρ­γων λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, επειδή τα συμφωνητικά ουσιαστικά αναπληρώνουν το βιβλίο έργων, εκδίδονται αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών βάσει της A.Υ.O.Ο . ΠΟΛ. 1083/2003, ο α/α και η αξία των οποίων θα αναγράφονται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο του οικείου συμφωνητικού.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm