Open menu
16 | 08 | 2022

Αθήνα 13/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  1045139
ΠΟΛ. 1076

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 1045138/2497/604/Δ0014/27.4.2005 «περί των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής των εμπροθέσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τους υποκειμένους στο φόρο, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ”

 

I. ΓΕΝΙΚΑ

 

Με την κοινοποιούμενη απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως – Φ.Ε.Κ. 615/10.05.2005 τ.Β΄ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, απο τους υπόχρεους στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, των εμπρόθεσμων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων – Αποκτήσεων του άρθρου 36 του ν. 2859/6.11.2000, όπως ισχύει, καί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-λιτών (Κ.Ε.Π.) όλης της χώρας.

Η διαδικασία που εισάγεται δια της ως άνω αποφάσεως δεν καταργεί εκείνη της υφισταμένης με την βασική Α.Υ.Ο.Ο. 1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 (Φ.Ε.Κ. 1027/24.7.2003 τ.Β΄) αλλά παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, απο τους υποχρέους στο φόρο, των εν θέματι πινάκων και μέσω των Κ.Ε.Π. τα οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της ανωτέρω αποφάσεως, θα έχουν πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται, εξ’ αφορμής παραπόνων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας από επιτηδευματίες, υπόχρεους στο φόρο, με μικρό κύκλο εργασιών οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες και μόνο της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των ως άνω δηλώσεων.
Βάσει των ανωτέρω και για την διευκόλυνση, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοποιουμένης αποφάσεως, των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων από τον υπόχρεο στο φόρο πρέπει πρώτα να πιστοποιηθεί , για το σκοπό αυτό, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/Α0014/ /ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/5.3.2001 τ.Β΄), για να λάβει όνομα (Username) και κωδικό πρόσβασης (Password).
Ο συνδυασμός του ονόματος (Username) και του κωδικού πρόσβασης (Password) ταυτοποιεί το συγκεκριμένο υποκείμενο στο φόρο, αποτελούν γι’ αυτόν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει ή σε πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους.
Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται, ο φορολογούμενος να προσέλθει, αυτοπροσώπως, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της επιλογής του, προσκομίζοντας:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελλείψει αυτού το Διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις απο το οποίο να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία για τη διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας του,

 • βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών, που εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται φορολογικά η επιχείρησή του, επι της οποίας είναι προεκτυπωμένος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), και

 • την τελευταία περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στην οποία αναγράφονται τα δηλωτικά στοιχεία υποβολής της στη Δ.Ο.Υ.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. αφού διαπιστώσει, από τα προσκομισθέντα σ΄αυτόν στοιχεία, την ταυτοπροσωπία του αιτούντος την πιστοποίηση υποχρέου στο φόρο, καταχωρεί:

 • στην πρώτη εμφανιζόμενη, οθόνη του υπολογιστή του, φόρμα «Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet – Βήμα 1ο από 5», στο πεδίο ΑΦΜ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, που είναι προεκτυπωμένος στην προσκομισθείσα βεβαίωση της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ.

 • στη συνέχεια, στη δεύτερη φόρμα εργασίας «Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet – Bήμα 2ο απο 5», επιλέγει (μαρκάρει) τον τύπου του προσώπου, δηλαδή φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο, ανάλογα, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.

 •  στην Τρίτη, εν συνεχεία αυτής, εμφανιζόμενη φόρμα «Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet – Βήμα 3ο απο 5», καταχωρείται ο ΑΦΜ του λογιστή του υποχρέου για το φόρο, εφόσον υπάρχει (λογιστής), άλλως καταχωρείται ο ΑΦΜ του υποχρέου για το φόρο χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να συμπληρώνεται το παραπλεύρως αυτού πεδίο «Αρ. Μητρώου Αδείας». Στο πεδίο «Στοιχεία Ταυτότητος (Τύπος)», πατώντας το δεξιό κουμπί, γίνεται επιλογή του είδους της ταυτότητος π.χ Αστυνομική Ταυτότητα (ΑΤ), Διαβατήριο (ΔΙ) κ.ο.κ., ανάλογα με το προσκομιζόμενο στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας του. Στα επόμενα πεδία «Στοιχεία επικοινωνίας (E-mail, τηλέφωνο, Fax)» καταχωρούνται αυτά του Κ.Ε.Π. το οποίο έχει επιλέξει, με ευθύνη του, ο φορολογούμενος, για την πιστοποίησή του και υποβολή των δηλωτικών του υποχρεώσεων στο Φ.Π.Α. Η τελευταία επιλογή αυτής της σελίδος είναι, στο πεδίο «Για ποιά υπηρεσία θέλετε να πιστοποιηθείτε;» επιλέγοντας τήν ένδειξη «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ»

 • στην τέταρτη οθόνη «Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet – Βήμα 4ο απο 5» απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή απο το χρήστη της εφαρμογής, καθόσον στα πεδία της οθόνης αυτής καταχωρούνται ειδικότερα προσδιοριστικά στοιχεία του φορολογουμένου, όπως η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται φορολογικά η δραστηριότητά του. Η παραπλεύρως αυτής επιλογή με την ένδειξη «ενδοκοινοτικές συναλλαγές» πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί το «Ναί» ενώ στο πεδίο «Κατηγορία βιβλίων» πρέπει να επιλεγεί η κατηγορία εκείνη που αναγράφεται στην προσκομιζόμενη βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών της Δ.Ο.Υ. Για την συμπλήρωση, όμως, των πεδίων «Αριθμ. τελευτ. Δήλωσης ΦΠΑ» και «Ημ/νία υποβολής τελευταίας δήλωσης ΦΠΑ» αυτά προκύπτουν μόνον από την τελευταία υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση ΦΠΑ που θα πρέπει να προσκομισθεί κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο Κ.Ε.Π. από το φορολογούμενο, ενώ για τα προσωπικά του στοιχεία «Επώνυμο», «Ονομα», «Πατρώνυμο», «Διεύθυνση» κ.λ.π. δεν χρήζει ιδιαίτερης επεξήγησης.

 • Με την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων επιλέγουμε «Τέλος» και εμφανίζεται η 5η και τελευταία οθόνη «Οδηγός Εγγραφής στο TAXISnet – Βήμα 5ο από 5» με το μήνυμα “Η διαδικασία εγγραφή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς”.

Με το πέρας των ανωτέρω ενεργειών ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχωρήσεως της αίτησης το οποίο επιδίδει στο φορολογούμενο.
Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης, αποστέλλονται από τη Γ.Γ.Π.Σ.στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Ε.Π. οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του φορολογουμένου το οποίο, εν συνεχεία, τον ενημερώνει εγγράφως και του επιδίδει αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τη μη πιστοποίησή του, το Κ.Ε.Π. επικοινωνεί εγγράφως για να του γνωρίσει το αποτέλεσμα.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η διαδικασία υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων ακολουθεί χρονικά, ως διαδικασία, εκείνη της πιστοποίησης απο τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υποχρέου για το φόρο.
Για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας αυτής ο φορολογούμενος προσκομίζει, από την 1η έως και την 26η του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της ημερολογιακής περιόδου, στο Κ.Ε.Π. που έχει πιστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω, συμπληρωμένο ενυπόγραφα από τον ίδιο , στη θέση «Ο ΔΗΛΩΝ», το έντυπο Φ4 ή Φ5 «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ» ή «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ» αντίστοιχα, κατά περίπτωση, και γνωστοποιεί στον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π., και μόνο για τις ανάγκες της συγκε-κριμένης συναλλαγής, τους προσωπικούς κωδικούς του (Κωδικός Χρήστη / Username, Κωδικός Πρόσβασης / Password) που του έχουν αποδοθεί, κατά την πιστοποίησή του, από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Γίνεται ιδιαίτερη μνεία, στο σημείο αυτό, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τόσο των ως άνω κωδικών πρόσβασης όσο και του περιεχομένου των υπ’ όψη δηλώσεων και ότι η επιλογή, εκ μέρους του υποχρέου στο φόρο, για την γνωστοποίησή τους στον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. εξομοιούται για τις ανάγκες εφαρμογής της κοινοποιουμένης αποφάσεως με δήλωση αποδοχής, εκ μέρους του, της ανωτέρω διαδικασίας.
Επίσης, εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δηλώσεων, αυτό καλύπτεται απο το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 58 του Ν.2859/2000, όπως ισχύει, και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή του σε οποιονδήποτε τρίτο, από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π., που θα διαχειρισθεί – καταχωρήσει τη δήλωση του υποχρέου στο φόρο.
Η καταχώρηση των στοιχείων του υποβαλλομένου Πίνακα είναι εφικτή αφού πρώτα γίνει ορθά η εισαγωγή στο σύστημα του Username και του Password απο την επιλογή «Χρήστες».
Στην συνέχεια και από την οθόνη «Αρχική σελίδα» «Δηλώσεις με Φόρμα» γίνεται επιλογή «ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ».
Στη δεύτερη εμφανιζόμενη οθόνη «Οδηγός νέας δήλωσης» γίνεται επιλογή του τύπου της δήλωσης, εν προκειμένω, «ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ».
Στη Τρίτη οθόνη «Οδηγός δήλωσης VIES» γίνεται επιλογή του τύπου της προς καταχώριση δήλωσης, σύμφωνα με την προσκομισθείσα, σε έντυπη μορφή, δήλωση από τον υπόχρεο στο φόρο, δηλαδή Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, κατά περίπτωση.
Στη τέταρτη οθόνη εμφανίζονται προεκτυπωμένα τα στοιχεία του δηλούντος, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η ημερολογιακή περίοδος στην οποία αναφέρεται η προς καταχώρηση δήλωσή του. Εάν, τα στοιχεία που εμφανίσθηκαν στην οθόνη δεν συμπίπτουν με αυτά που είναι αναγεγραμμένα στην έντυπη μορφή της δήλωσης (Πίνακα) δεν γίνεται η καταχώρηση των υπολοίπων στοιχείων του Πίνακα Β΄.
Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται ο Πίνακας που πρέπει τα πεδία του να συμπληρωθούν από τον χρήστη της εφαρμογής με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο σύστημα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που έχει συμπληρώσει ο φορολογούμενος στην έντυπη δήλωση που έχει προσκομίσει για υποβολή στο Κ.Ε.Π.
Η κάθε ηλεκτρονική σελίδα φέρει 25 γραμμές και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός με εκείνο της έντυπης μορφής.
Η ολοκλήρωση της καταχώρησης επιτυγχάνεται με την επιλογή «ΕΛΕΓΧΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ» και στην επόμενη εμφανιζόμενη οθόνη καταχωρείται ο ζητούμενος Α.Φ.Μ. προκειμένου να γίνει η τελική υποβολή και τελική καταχώρηση της δήλωσης στο VIES.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής καταχώρηση δήλωσης VIES» η οποία αφού εκτυπωθεί επιδίδεται στο φορολογούμενο.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙ-ΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ VIES.

1. Αν κατά την καταχώρηση του πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων:

 • κάποια αναλυτική γραμμή δεν είναι δυνατόν να καταχωρηθεί εξ αιτίας λανθασμένου ξένου Α.Φ.Μ. και

 • εφ’ όσον ο φορολογούμενος αδυνατεί να εντοπίσει έγκαιρα το σωστό ξένο Α.Φ.Μ.

τότε, υποβάλλει τη δήλωση με όλες τις σωστές αναλυτικές γραμμές, και εν συνεχεία, αφού εντοπίσει την ορθότητα του ξένου Α.Φ.Μ., πρέπει να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει φορολογικά, διορθωτικό Πίνακα που θα περιλαμβάνει μόνο τη συγκεκριμένη αναλυτική γραμμή που δεν ήταν δυνατόν να καταχωρηθεί, για τους ανωτέρω λόγους, από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.
2. Στην περίπτωση που η υποβληθείσα δήλωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. σε αναντίστοιχο, σε σχέση με την προσκομισθείσα δήλωση απο το φορολογούμενο σε έντυπη μορφή, ηλεκ-τρονικό είδος εντύπου (παραδόσεων ή αποκτήσεων) αλλά παρ’ όλα αυτά, η δήλωση – που υποβλήθηκε μέσω TAXISnet – ενημέρωσε τη Δ.Ο.Υ. του φορολογουμένου, τότε ο φορολογούμενος θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. διορθωτικές δηλώσεις για διόρθωση της λανθασμένης αρχικής.
3. Στις κάτωθι περιπτώσεις οι Πίνακες αποκτήσεων και παραδόσεων θα υποβληθούν υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.:

από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση εργασιών και έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση,

 • από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

 • από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

 • από την Τράπεζα της Ελλάδος,

 • από τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.

 • από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών,

 • από τους υποκείμενους που ανήκουν φορολογικά στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου, έως ότου αυτές ενταχθούν πλήρως στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα TAXIS,και

 • από τους υποκείμενους που έχει επέλθει αναστολή της πιστοποίησής των από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υποχρέου στο φόρο η μεταβολή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και μέσω των Κ.Ε.Π., κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm