Κεντρικό Μενού

Αθήνα 17/04/2015
Αρ. πρωτ.: 5008233

ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5006630 ΕΞ 2015/20.03.2015 Δ.Υ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 22.04.2015 και για το υπόλοιπο του μηνός Απριλίου 2015, η τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:

1 Ευρώ = 53,611 ρούβλι Ρωσίας (RUB)
1 Ευρώ = 8,415 νορβηγική κορόνα (ΝΟΚ)

Οι ανωτέρω τιμές αντικατάστασης εφαρμόζονται διότι η τελευταία βεβαιωθείσα τιμή της Ε.Κ.Τ. (15.04.2015) για αυτά το νόμισμα προς το ευρώ, παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5%) από την τιμή που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Απριλίου 2015.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.