Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα 20/04/2005
Αρ. Πρωτ.:  1041939
ΠΟΛ. 1066

 

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα παραστατικά κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων – ΤΑΞΙ - Διαδικασία μεταβίβασης – μεταβολής ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου – Απλούστευση διαδικασιών.
 

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, από επαγγελματικούς συνδικαλιστικούς φορείς και από τις Δ.Ο.Υ., παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη μεταβίβαση επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων.


Α. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΤΑΞΙ

Ι. Για τη μεταβίβαση Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ (οχήματος - άδειας), από επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ και ανεξάρτητα από τις λοιπές μη φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις άλλων νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.χ. ν.δ. 1146/1972, ν.3091/2002 κ.λ.π.), μπορεί να εκδοθούν εναλλακτικά τα πιο κάτω παραστατικά:

α) Συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής θεωρημένο, ή Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και αθεώρητο Τιμολόγιο Πώλησης, από τον πωλητή προς τον αγοραστή.
β) Εναλλακτικά, αντί Δ.Α. – Τ. ή Δ.Α. και Τιμολογίου, η μεταβίβαση (οχήματος -άδειας) μπορεί να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 12 παρ.16α του ΚΒΣ). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση και Δ.Α..
γ) Για τη μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ (οχήματος – άδειας) από ιδιώτη (π.χ. κληρονόμο ή πρώην επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ που έχει δηλώσει παύση επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης κ.α.), σε άλλο επαγγελματία εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, εκδίδεται άμεσα από τον τελευταίο (αγοραστή) θεωρημένο τιμολόγιο αγοράς όχι και Δ.Α. ή συντάσσεται και στην περίπτωση αυτή συμβολαιογραφικό έγγραφο ως ανωτέρω περίπτωση β΄.

  • Αυτονόητο είναι ότι σε όποιο από τα ως άνω παραστατικά εκδίδεται κατά περίπτωση, γίνεται διακεκριμένη αναγραφή – περιγραφή των αγαθών (με τα χαρακτηριστικά τους) που μεταβιβάζονται (αυτοκίνητο όχημα – τύπος, αριθμός κυκλοφορίας, ταξίμετρο, ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου - αριθμός μητρώου, άδεια κ.λ.π.).

  • Σημειώνεται ότι τα παραπάνω παραστατικά (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή τιμολόγιο αγοράς) που εκδίδονται κατά περίπτωση για την μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ), ανεξάρτητα εάν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι ή όχι στην τήρηση φορολογικών βιβλίων, πρέπει να φυλάσσονται για όσο χρόνο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)
Συντάσσονται και υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ – αγοραστή, από τον πωλητή και τον αγοραστή ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή μέσω αρμόδιου φορέα ή μέσω του συμβολαιογραφικού εγγράφου εφόσον ρητά αναφέρεται σ΄ αυτό, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το έντυπο Β2 ΤΑΧΙS

  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

  • Η δήλωση αυτή μπορεί να μην υποβάλλεται, εφόσον αναγράφεται στο προαναφερόμενο έντυπο Β2 ΤΑXIS και ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος – ΤΑΞΙ, κάτω από τους πίνακες β΄ και γ΄ στη θέση «παρατηρήσεις». Το έντυπο αυτό στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης – πώλησης του ΕΔΧ (συνενωμένου θεωρημένου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης ή συμβολαίου μεταβίβασης ενώπιον συμβολαιογράφου) και προσκόμιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου.

  • Φωτοαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του πωλητή και του εκδοθέντος πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» του αγοραστή – εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

Σημείωση: Το ανωτέρω δεκαήμερο μετράει από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης του παραστατικού μεταβίβασης – πώλησης του Ε.Δ.Χ. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου πέφτει Κυριακή ή γενική αργία, όχι και τοπική αργία, τότε η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

  • Στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών – ΒΣΕ της ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου αναγράφονται στην κατάλληλη σελίδα που υπάρχει σ΄ αυτό, τα στοιχεία του πωλητή (παλαιού εκμεταλλευτή) και του αγοραστή (νέου εκμεταλλευτή), η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά – αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υπογράφεται – σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή και παραδίδεται στο νέο αγοραστή».

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ.Ο.Υ.
Ο αρμόδιος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει τις αντίστοιχες σελίδες του ΒΣΕ με τα στοιχεία της Δ.ΟΥ., θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον νέο κάτοχο – χρήστη (αγοραστή ΤΑΞΙ) προς φύλαξη καθώς και πρωτοκολλημένο αποδεικτικό παραλαβής των υποβληθέντων στοιχείων. Κατόπιν με εσωτερικές ενέργειες η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στην Δ.Ο.Υ. του, η οποία ενεργεί μεταβολή – παύση (κωδικός 5). Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει την μεταβολή και καταχωρεί στο σύστημα έναρξη στο νέο κάτοχο – χρήστη». Τόσο η Δ.Ο.Υ του πωλητή όσο και η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή αποστέλλουν ταχυδρομικά το αποδεικτικό καταχώρησης της μεταβολής κατά περίπτωση στο υποσύστημα ΤΑXIS Κ.Β.Σ. στους ενδιαφερόμενους.

Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΞΙ)
Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες (αγοραστής και πωλητής ΤΑΞΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988, όπως ισχύουν, μπορούν αντί της περιγραφόμενης στη παράγραφο Β’ της παρούσης διαδικασίας, να απευθύνεται ο καθένας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, με τα αντίστοιχα ως άνω δικαιολογητικά και εντός της ίδιας προθεσμίας (10 ημέρες), για την δήλωση μεταβολής της ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.
Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή για την υπογραφή, σφράγιση και παράδοση του ΒΣΕ στο νέο κάτοχο (αγοραστή) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της μεταβολής-παύσης από τον πωλητή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτού.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΕΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΞΙ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ.
Ο νέος αγοραστής του Ε.Δ.Χ. πρέπει πριν την αγορά του οχήματος να έχει πάρει Α.Φ.Μ. εφόσον δεν έχει.
Επίσης επισημαίνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες (παρ. Β΄ και Δ΄) της παρούσης, δηλαδή η εντός δεκαημέρου υποχρεωτική δήλωση μεταβολής-παύσης (διαγραφής) της ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου του πωλητή και έναρξής της στο νέο αγοραστή, είναι ανεξάρτητες και δεν ανακόπτονται από την τυχόν εκπλήρωση ή όχι άλλων υποχρεώσεων του πωλητή – εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ (π.χ. διαδικασία παύσης εργασιών – διακοπής επαγγέλματος κ.λ.π.).

ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δεν θεωρείται μεταβίβαση ΤΑΞΙ η περίπτωση που εκμεταλλευτής – επιτηδευματίας – ΤΑΞΙ δίδει εντολή σε επιτηδευματία – πωλητή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (μάντρα) για την εξεύρεση αγοραστή. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται, στο χρόνο που θα βρεθεί ο αγοραστής και εκδοθούν κατά περίπτωση τα παραστατικά πώλησης του ΤΑΞΙ.
Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. μέσω των Προϊσταμένων των αρμοδίων Τμημάτων Κ.Β.Σ. παρακαλούνται να παρακολουθούν την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών μεταβολής της ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου λόγω μεταβίβασης του οχήματος – ΤΑΞΙ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφερομένους.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm