Open menu
09 | 08 | 2022

Αθήνα 24/01/2006
YΠΟΙΚ. 1008182/124/Α0012

 

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των αγροτών που προσδιορίζουν το καθαρό γεωργικό εισόδημά τους α) με την αντικειμενική μέθοδο και β) με βάση τα στοιχεία που κατέχουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό για την έκδοση άδειας φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ.

 

Ύστερα από διαμαρτυρίες αγροτών σχετικά με τη δυσκολία απόδειξης των ακαθαρίστων εσόδων τους δεδομένου ότι το καθαρό γεωργικό εισόδημά τους προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο και από υποδείξεις και προτάσεις των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. για εξεύρεση ενιαίου τρόπου προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων των αγροτών αυτών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.2238/1994 προσδιορίζεται το καθαρό γεωργικό εισόδημά τους και φορολογούνται με βάση αυτό το εισόδημα, οι γεωργικές
επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και οι επιχειρήσεις που από τα τηρούμενα βιβλία ή στοιχεία του Κ.Β.Σ. από τα οποία δεν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα προκύπτει καθαρό γεωργικό εισόδημα μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο. Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές προσδιορίζεται απευθείας καθαρό γεωργικό εισόδημα με συνέπεια να μην προκύπτουν τα ακαθόριστα έσοδά τους.
2. Σης παραπάνω επιχειρήσεις η εξεύρεση των ακαθαρίστων εσόδων τους μπορεί να γίνεται με αναγωγή του καθαρού εισοδήματος σε ακαθόριστα έσοδα, με τη χρήση των ειδικών κατά κλάδο εκμετάλλευσης συντελεστών καθαρού εισοδήματος που εφαρμόζεται στο ακαθάριστο εισόδημά τους.
Στις περιπτώσεις που ο συντελεστής καθαρού εισοδήματος ορίζεται μεταξύ 10% έως 20% ή 5% έως 8%, θα εφαρμόζεται ο μέσος όρος, δηλαδή 15% ή 6,5% αντίστοιχα.
Ο τύπος που θα χρησιμοποιείται είναι:

 

Ακαθάριστα έσοδα = καθαρό εισόδημα αντικειμενικής μεθόδου χ 100
Συντελεστής Καθαρού Εισοδήματος ή Μ,Ο.


3. Σας υπενθυμίζουμε τους συντελεστές καθαρού εισοδήματος κατά κατηγορία γεωργικών επιχειρήσεων

  • Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: 6% (Α.Υ.Ο. 1092052/1645/ΑΟΟ12/ΠΟΛ.1267/18-12-90)

  • Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις: 5% (Α.Υ.Ο. 1 026761/192/ΠΟΛ.1063/24-2-1989)
    (εφαρμόζεται και για παραγωγή γάλακτος)

  • Χοιροτροφίες εκμεταλλεύσεις 5% (Α.Υ.Ο. 1 026761/192/ΠΟΛ.1063/24-2-1989)

  • Στις λοιπές εκμεταλλεύσεις προϊόντων ζωικής ή φυτικής παραγωγής οι συντελεστές του καθαρού εισοδήματος που ίσχυσαν κατά το οικ. έτος 1998 δηλαδή 10% -20% (Α.Υ.Ο. 1026761/192/ΠΟΛ.1063/24-2-1989)

  • Σποροπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις 5% - 8% (άρθρο 9 παραγ.1 ν.δ.4535/1966)

  • Ανθοπαραραγωγικές εκμεταλλεύσεις: 8% (Με ης προϋποθέσεις της ΑΥΟ Ε14245/1986)

4. Τέλος στις περιπτώσεις που η ζητούμενη χρονική περίοδος πραγματοποίησης ακαθαρίστων εσόδων από γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνει και ακαθάριστα έσοδα επόμενου οικονομικού έτους (δηλαδή από 1-7-2004 έως 30-6-2005), ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου ενδιαφερομένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να προσδιορίσει ακαθάριστα έσοδα της περιόδου αυτής με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (τιμολ. πώλησης, εκκαθαρίσεις, αξία παραγωγής κτλ) προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό ακαθαρίστων εσόδων απαραίτητο για την έκδοση άδειας φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. (σχετ. έγγρ. 1134191/33/A0012/23-1-1998).
5. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα προκύπτει και από τα στοιχεία που κατέχει ο αγρότης (Τιμολόγια, εκκαθαρίσεις βεβαιώσεις επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων κλπ.) ή από τον υπολογισμό της αξίας ,ης παραγωγής (αυτοκατανάλωση, ή χρησιμοποίηση της παραγωγής ενός κλάδου ως πρώτη ύλη και διατροφή σε άλλο κλάδο). Στον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής δύναται να προστεθεί η αξία των αuτοκαταναλωθέvτων προϊόντων Και η αξία των παραγομένων και χρησιμοποιηθέντων σε άλλο κλάδο ως πρώτη ύλη ή για αναπαραγωγή. (σχετ. εγκύκλ 1131294/2518/ΑΟΟ12 / ΠΟΛ 1069/26.2.97).
Επίσης με υπεύθυνη δήλωση v.1599/86 δύναται ο αγρότης να δηλώνει στην αρμόδια ΔΟΥ γα ακαθάριστα έσοδα από τη γεωργική εκμετάλλευση συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των παραστατικών που προβλέπονται από ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις, Δελτία Αποστολής, ζυγολόγιο, δικαιολογητικά σφαγείου, βεβαιώσεις αρμόδιων διευθύνσεων των Νομαρχιών, δικαιολογητικά ΟΓΑ ή ΕΛΓΑ, παραστατικά αποζημιώσεων ή επιχορηγήσεων, φωτοαντίγραφα της άδειάς πώλησης των προϊόντων σης λαϊκές αγορές κλπ.).
6. Οι τρόποι και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται διαζευκτικά επειδή πρόκειται για πραγματικό γεγονός και η αρμοδιότητα προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων υπάγεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ ο οποίος δύναται να λαμβάνει υπόψη του και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που Προτείνει ο γεωργός ή και ότι προέρχεται από την κατά τόπο πρακτική των συναλλαγών.

Επισημαίνεται ότι:

α) Σε όλες τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του 2859/00, Κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικά τα άρθρα 41 και 42, περί ειδικού καθεστώτος αγροτών, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες

β) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού τζίρου και σης περιπτώσεις των αγροτών και για χρονικό διάστημα μικρότερο της διαχειριστικής χρήσης,

γ) Στις περιπτώσεις που τα ακαθόριστα Έσοδα, που προσδιορίζονται με τους προαναφερθέντες τρόπους, δεν έχουν δηλωθεί με την αρχική δήλωση, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, πριν από τη χορήγηση του αιτούμενου πιστοποιητικού

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm