Open menu
21 | 04 | 2024

Αθήνα 18 Ιουλίου 2003

Αρ.Πρωτ.:1041855/477/0015

ΠΟΛ.: 1099

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων έτους 2002, που αναγράφουν την αξία της συναλλαγής σε δραχμές.

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα και τα προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Κ.Β.Σ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) τα βιβλία και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον  τρόπον.

Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ’ αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α'), από την 1η Ιανουαρίου 2001 το ευρώ αντικατέστησε τη δραχμή ως νόμισμα της χώρας σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, (ΕΕ L 162/97), 974/98 (ΕΕ L 139/98), 2866/98 (ΕΕ L 359/98) του Συμβουλίου. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε δραχμές διατήρησαν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος στην ημεδαπή έως την 28η Φεβρουαρίου 2002.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. Ζ1-412/30.10.2000, η αναφερόμενη στο άρθρο 15 του ν. 2842/2000 υποχρέωση διπλής αναγραφής των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών άρχισε την 1/1/2001, με εξαίρεση τις μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούσαν προσωπικό κάτω των 10 ατόμων για τις οποίες άρχισε την 1/3/2001, και έληξε την 28/2/2002.

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 8 τής Κ.Υ.Α. Ζ1-412/26.10.2000, πράξεις ή    παραλείψεις, που ανάγονται στην εφαρμογή της απόφασης αυτής, επισύρουν μόνο τις κυρώσεις του άρθρου 20 του ν. 2842/2000 και όχι αυτές που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις.

4. Ακόμη, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

5. Ενόψει των ανωτέρω για τη λήψη τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία εκδόθηκαν κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα και στα οποία η αξία της συναλλαγής έχει αναγραφεί σε  δραχμές, δεν συντρέχει λόγος επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. σε βάρος του λήπτη με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν πραγματική συναλλαγή και είναι ακριβής η αναγραφή της αξίας αυτών.

Β. Φ.Π.Α.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου, 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή τις λήψεις υπηρεσιών τις οποίες χρησιμοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.

2. Η επιστροφή του φόρου γίνεται με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστών στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών, που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κ.Β.Σ. και προέρχονται από την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

3. Κατόπιν των ανωτέρω τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που αναγράφουν την αξία της συναλλαγής σε δραχμές και έχουν εκδοθεί μέχρι 28.2.2002 μπορούν να συμπεριληφθούν στα παραστατικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες με την προϋπόθεση ότι αφορούν πραγματική συναλλαγή.

Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση της αίτησης επιστροφής του Φ.Π.Α., που υποβάλλεται στο έτος 2003 και αφορά τη χρήση του έτους 2002 θα πρέπει η αξία επί της οποίας θα εφαρμόζονται οι κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής να είναι σε ευρώ.

Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που η αναγραφόμενη αξία στα εκδοθέντ στοιχεία είναι σε δραχμές θα πρέπει αυτή να μετατραπεί σε ευρώ με τη χρήση της σταθερής ισοτιμίας, 1 Ευρώ = 340,750 δραχ. 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm