feed-image Ροή Ειδήσεων
25 | 09 | 2018

Μητρώο

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1134/20108. Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1140/2018. Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. 26 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1123/2018. Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 19 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1108/2018. Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41 N .1249/1982 (Α΄ 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 10 Ιουνίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 45196/2018. Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309). 11 Μαΐου 2018
ΚΥΑ. 7732/2018. Ερώτηση 2525/11-01-2018 με θέμα: «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής ( POS ) σε σχολικά κυλικεία. 31 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1001759/2018. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 σε χώρους εγκατάστασης μηχανημάτων και μεταλλικών ιστών εταιρειών κινητών τηλεπικοινωνιών. 15 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 133473/2017. Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του N . 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445). 13 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1196/2016. Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β). 08 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1187/2017. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 05 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1170/2017. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β΄ 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 17349/2017. Καθορισμός του τρόπου τήρησης του Μητρώου Δωρεών καθώς και των στοιχείων και πράξεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά σε αυτό. 26 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1168/2017. Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο. 10 Νοεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1159/2017. Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης. 16 Οκτωβρίου 2017
ΠΟΛ. 1123/2017. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ. 01 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1104/2017. Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. 19 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1098/2017. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4474/2017 (Α΄80) που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31.12.1994. 18 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1085/2017. Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. 15 Ιουνίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1063400/2017. Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων. 05 Μαΐου 2017
ΥΠΟΙΚ. 25976/2017.Ερώτημα σχετικά με την είσοδο μονοπρόσωπης ΙΚΕ σε μονοπρόσωπη Ο.Ε.. 16 Μαρτίου 2017
ΠΟΛ. 1019/2017. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 (Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.. 08 Φεβρουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1011/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης. 24 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1163/2016. Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. 25 Νοεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1153/2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε 14 Νοεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1125/2016. Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα. 13 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1122/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του N .4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α΄). 26 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ 1094040/2016. Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία. 27 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1248/2002. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3052/02 σχετικά με δηλώσεις Φ.Π.Α. & Μητρώου. 27 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1057/2016. Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. 16 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1046/2016. Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία). 13 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1267/2015. Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1200/15. Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 15 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1178/2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και 13 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1006/14. Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 02 Ιανουαρίου 2014
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - NOMOΣ 4174/2013 26 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. 1113/13. Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 23 Μαΐου 2013
ΠΟΛ. 1168/11. Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος 05 Αυγούστου 2011
ΠΟΛ. 1171/08. Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008). 09 Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1157/08. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330 /1954/ ΔΜ /6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ‘’Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)’’. 01 Δεκεμβρίου 2008
ΠΟΛ. 1147/08. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώ.. 11 Νοεμβρίου 2008
ΠΟΛ. 1133/08. Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008). 08 Οκτωβρίου 2008
ΥΠΟΙΚ. 1004301/2008. Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 27 Μαΐου 2016
YΠΟΙΚ. 1008182/06. Προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων των αγροτών που προσδιορίζουν το καθαρό γεωργικό εισόδημά τους α) με την αντικειμενική μέθοδο και β) με βάση τα στοιχεία που κατέχουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό για την έκδοση άδεια 20 Φεβρουαρίου 2006
ΠΟΛ. 1102/05. Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης 14 Ιουλίου 2005
Ν 2523/1997. Διοικητικές Ποινικές Κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία 09 Νοεμβρίου 1997