Open menu
03 | 12 | 2023
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 12/12/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1230


ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την καθιέρωση εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του Ν. 3943/2011.

Άρθρο 1


Τα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο με τη συμπλήρωση της 20ής ημέρας (ή της επόμενης εργάσιμης) από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί. Η απόδοση θα γίνεται με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και θα συνοδεύεται με κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα η οποία θα περιέχει υπό μορφή πίνακα τις παρακάτω πληροφορίες:

- Μήνας/έτος είσπραξης
- Πλήθος εισπραχθέντων Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
- Συνολικό ποσό είσπραξης Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (1)
- Συνολικό ποσό που παρακρατήθηκε (2)
- Τελικό συνολικό ποσό που αποδόθηκε μετά την παρακράτηση (3)=(1)-(2)

Το προς απόδοση ποσό της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.
Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει «οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή για το ποσό που καταθέτει και για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0224).
Η πρώτη κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. συσχετισμένη με το αποδεικτικό είσπραξης και η δεύτερη θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο Γραφείο του τμήματος Δ' της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στη ΓΓΠΣ προς έλεγχο των αναγραφόμενων ποσών με τα αντίστοιχα ποσά των καταστάσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθ.5 της Πολ.1211/10.10.2011 (ΦΕΚ 2298/Β'/13-10-2011).
Μετά την πάροδο της ημερομηνίας της απόδοσης εφόσον η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καθυστερήσει να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που έχουν εισπράξει, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμόδιου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση. Η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή, θα γίνεται από το Γραφείο του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων με βάση τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή του από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και τη ΓΓΠΣ.

 

Άρθρο 2


Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), για τα ποσά που έχουν παρακρατήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α'/3-10-2011). Τα ως άνω ποσά επιβαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% τέλος χαρτοσήμου επί του ποσού υπέρ του ΜΤΠΥ και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Επίσης, ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 1 του άρθρου 55, του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

 

Άρθρο 3


Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1211/10.10.2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και κάμπινγκ), οι κοινόχρηστοι χώροι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφανείας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm