Open menu
10 | 05 | 2021

Αθήνα, 29/9/2003

Αριθμ.Πρωτ.: Π04/361

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 76

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3144/2003 περί κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΤ.: Το υπ. αρ. Φ.40054/οικ.12127/822/26-5-03 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν/κών Ασφαλίσεων.

 

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, μας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3144/03 και ειδικότερα του άρθρου 17 παρ.2 του νόμου αυτού, σύμφωνα με το οποίο, στους δημοσιογράφους και τους ειδικούς επιστήμονες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου εκτός της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., οι οποίοι είναι ασφ/νοι στο ΙΚΑ ή το ΤΑΙΣΥΤ, σε περίπτωση ασθένειας κατά την παραμονή τους στην αλλοδαπή, ο ασφ/κός τους φορέας αποδίδει τις δαπάνες για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα:

α) Για ιατρικές επισκέψεις και κάθε είδους εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, αποδίδονται τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του ΙΚΑ.

β) Για όλα τα φάρμακα αποδίδεται η σχετική δαπάνη με ποσοστό συμμετοχής του ασφ/νου κατά 25%.

γ) Για τη νοσοκομειακή περίθαλψη αποδίδεται: 1) το ποσό του συνολικού ενοποιημένου νοσηλίου των κρατικών νοσοκομείων κατά κατηγορία παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή αρθροπλαστικές, μεταμοσχεύσεις κλπ ή 2) μέχρι το διπλάσιο ποσό του κλειστού νοσηλίου κατά νοσηλευτικό τομέα (παθολογικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό κλπ) των κρατικών νοσοκομείων της ημεδαπής, όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Για την απόδοση των πραγματοποιηθεισών δαπανών, τα σχετικά πρωτότυπα δικ/κά υποβάλλονται στον φορέα εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Με τη ρύθμιση αυτή, οι δημοσιογράφοι και οι ειδικοί επιστήμονες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης που είναι ασφ/νοι στο ΙΚΑ και υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου και σε χώρες εκτός Ε.Ε. και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δικαιούνται πλέον απόδοση των δαπανών που πραγματοποίησαν στις χώρες που υπηρετούν για παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 4α του Καν. Ασφάλισης του Ιδρύματος, βάσει του οποίου, παροχές χορηγούνται εφ’ όσον οι δικαιούχοι ασφ/νοι διαμένουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η απόδοση των δαπανών αυτών από τον ασφ/κό φορέα (ΙΚΑ), θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς (κρατική διατίμηση, κράτηση συμμετοχής, εμπρόθεσμη υποβολή δικ/κών), χωρίς όμως την ανάγκη έγκρισης του ελεγκτή ιατρού για το επείγον του περιστατικού, τα δε δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, θεωρημένα και επικυρωμένα από το Προξενείο εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Η ιδιότητα των παραπάνω δικαιούχων ως δημοσιογράφων ή ειδικών επιστημόνων, θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας τους, την οποία θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στα Υποκ/τα του τόπου κατοικίας τους στην Ελλάδα.

 


 

Ν.3144/03 (ΦΕΚ 111/8-5-03 τεύχος Α') άρθρο 17 παρ.2

 

Στους Δημοσιογράφους και τους Ειδικούς Επιστήμονες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε γραφεία τύπου χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή το ΤAIΣYΤ σε περίπτωση ασθένειας κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό, αποδίδονται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό δαπάνες ως ακολούθως:

α) Για ιατρικές επισκέψεις και κάθε είδους εξετάσεις και ιατρικές πράξεις τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό του φορέα για παροχή περίθαλψης στην ημεδαπή.

β) Για φαρμακευτική περίθαλψη αποδίδεται δαπάνη σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Η συμμετοχή του ασφ/νου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

γ) Για νοσοκομειακή περίθαλψη που πραγματοποιείται στην αλλοδαπή αποδίδεται το ποσό του συνολικού ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου των νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., διαφοροποιημένου κατά κατηγορία παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση μέχρι το διπλάσιο του ποσού του ημερήσιου κλειστού νοσηλίου κατά νοσηλευτικό τομέα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., όπως ισχύει κάθε φορά στην ημεδαπή.

Για την απόδοση των δαπανών τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον οικείο ασφ/κό οργανισμό εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

Υποβάλλονται τα πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια ή οι σχετικές πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις θεωρημένες από την αρμόδια προξενική αρχή ή ελλείψει αυτής από την αρμόδια αστυνομική ή άλλη δημόσια αρχή και επίσημα μεταφρασμένα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου φορέα, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης της σχετικής δαπάνης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm