Open menu
19 | 06 | 2024

ΙΚΑ 30/03/2005

ΓΕ: Ε33/170/30-3-05

 

Θέμα: Εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των αμιγών Δημοτικών & Κοινοτικών Επιχ/σεων

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ του Ν. 3320/2005, (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/23-2-05) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τους Ο.Τ.Α.» και, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 2 εδ. α΄, β΄ του Ν. 3320/2005 παρέχεται η δυνατότητα στις αμιγείς Δημοτικές και Κοινοτικές επιχ/σεις να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικές εισφορές τους (ήτοι µέχρι 31/12/04), χωρίς τον υπολογισμό οίκοθεν και αυτοτελών προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, εφόσον, οι ανωτέρω εισφορές από κύρια οφειλή καταβληθούν εφάπαξ ή ρυθμισθούν σε δόσεις εντός έτους από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι μέχρι 23/2/06.
Η προαναφερθείσα εφάπαξ καταβολή ή η ρύθμιση σε δόσεις θα γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει, ο δε αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεως τους (μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες κ.λ.π.) και σε καμία περίπτωση ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα (12).
Στην ανωτέρω διάταξη περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες οφειλές των διαδημοτικών επιχ/σεων, όπου η καταβολή των οφειλών βαρύνει τους δήμους κα τις κοινότητες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ΄ αυτές, καθώς και οι οφειλές των ανωτέρω επιχ/σεων που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση της οφειλής είναι η προηγούμενη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/05 και εφεξής.
Τα ποσά των Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο, Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π. τα οποία δεν υπολογίζονται στο ποσό της οφειλής μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτής, θα διαγραφούν µε απόφαση του Δ/ντή.
Επισημαίνουμε ότι εφόσον δεν εξοφληθεί η κύρια οφειλή μέχρι 23/2/06 καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές που έχουν ρυθμισθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 51-55 Ν. 2676/99 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/04, τις διατάξεις του άρθ. 19 Ν. 3146/03, τις διατάξεις του άρθρ. 33 Ν. 3232/04, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη διάταξη, για το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να αποστείλουν ειδοποίηση στις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχ/σεις, καθώς και στους οικείους Ο.Τ.Α. προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των οφειλών τους, ώστε οι οικείοι Ο.Τ.Α. να προβούν στην εξόφληση ή στη ρύθμιση αυτών σύμφωνα µε την προαναφερθείσα ευνοϊκή διάταξη.


ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Για τις Δημοτικές και Κοινοτικές επιχ/σεις που θα υπαχθούν σε ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα ακόλουθα :

α. Χορηγείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας (µε τη χειρόγραφη διαδικασία, σχετική εγκύκλιος 45/01) για κάθε χρήση χωρίς καμία παρακράτηση, µε εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε΄ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει
β. Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.
γ. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει, εξαλείφεται δε το αξιόποινο αυτής σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 Ν. 3302/04

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 3/5/05, έχουν και όσοι εργοδότες - οφειλέτες έχουν υποβάλλει αίτηση και τους έχει χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα ή οι Καταλογιστικές Πράξεις, µε την προϋπόθεση της καταβολής όλων των απαιτητών τρεχουσών εισφορών κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση (για λόγους χρηστής διοίκησης).

 

 

Ν.3320 ΦΕΚ 48 Α' /23-2-05
¶ρθρο 18

Οικονομικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρ 2 εδ. α΄, β΄

2. α. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. και προς το Ελληνικό Δημόσιο γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει. Η καταβολή πραγματοποιείται, εφάπαξ ή σε δόσεις, εντός έτους από την ισχύ του παρόντος και απαλλάσσεται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και κάθε άλλης επιβάρυνσης. Η πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες οφειλές των διαδημοτικών επιχειρήσεων, η δε καταβολή των οφειλών βαρύνει τους δήμους και τις κοινότητες κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ανωτέρω  επιχειρήσεις που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

β. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βάρος των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και καταβληθούν οι οφειλές της προηγούμενης παραγράφου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm