Open menu
26 | 03 | 2023

ΙΚΑ 28/03/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21

 

Θέμα: Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών µε κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005

 

Με τις αριθ. 290 και 291/Σ37/9-12-04 αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ αριθ.1906/τ.Β./23-12-04, καθορίστηκαν, η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβομένων µε κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγουμένων στους μισθωτούς ασφ/νους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2005.

Οι κατηγορίες των µε κυμαινόμενες αποδοχές αμειβομένων μισθωτών για το έτος 2005, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2004.
Επισημαίνεται ότι, οι αλιεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3232/04, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις, στις οποίες είχαν καταταγεί το 2004.
Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα:

α) Οι εισφορές υπολογίζονται µε βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα και τις τεκμαρτές αποδοχές, που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφ/κές κλάσεις της κατάταξής τους.
β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα αδείας.
γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία, κ.λ.π.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λ.π.
δ) Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια, που προβλέπονται από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Γενική και Ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.
ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου.
στ) Μουσικοί α. λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β. λογίζονται οι απασχολούμενοι µόνο την ημέρα.
ζ) Κέντρα διασκεδάσεως θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων.
η) Για τους αμειβόμενους µε κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφ/νου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα µε την 68623/10394/17-11-58 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (εγκ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 464/58, Γ.Ε. 201777/ΦΕ 211/11-2-77).
θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφ/κών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ.2 του  Ν.1976/91).
ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται µε τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά µε το ήµισυ (½) των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών τους (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19/96, παρ. 1.6).

Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στο συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφ/κή κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2005 και θα ισχύσουν µέχρι 31-12-2005.
Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει:

  • για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και µόνο µε σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).

  • για τους αμειβόμενους µε σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ.6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τέλος, η αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς, που δεν αμείβονται µε κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2005 για τις περιοχές όλων των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα 4,00 ΕΥΡΩ
2. Για πλήρη τροφή 8,00 .
3. Για κατοικία (μηνιαία) 63,00 .
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (µηνιαία) 252,00 .
(σχετ. απόφαση Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 290/Σ37/9-12-04)

Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΠΟ
1/1-31/12/2005
Α. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ( ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ),
ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΑΝΕΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ) ,
ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ,
ΚΑΦΕΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ,
ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ ( ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝ/ΦΩΝ, ΜΕΓΑΡΩΝ, ΧΟΡΟ-
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ ) , ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ, ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΟΙΝΟΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ,
ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΡΕΠΕΡΙΕΣ, ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ,
ΣΠΑΓΓΕΤΕΡΙΕΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ (ΟΧΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ),
ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ
Μαίτρ
Αρχισερβιτόροι
Σερβιτόροι
Μπάρμαν
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
Ντισκ τζόκεϋ
15
15
13
13

11
12

44,98
44,98
38,78
38,78

32,67
35,60

Β. ΕΞΟΧΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ( ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ),
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ( ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ),
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ( ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ
ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΚΑΜΠΑΡΕ, ΚΑΦΩΔΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ Ή
ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ, ΜΠΟΥΑΤ ) , ΠΑΜΠ ,
ΠΙΑΝΟ-ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ, ΝΤΙΣΚΟ - ΜΠΑΡ,
ΝΑΪΤ - ΚΛΑΜΠ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π.
 
Μαίτρ
Αρχισερβιτόροι
Σερβιτόροι
Μπάρμαν
Βοηθοί Σερβιτόρων, Μπάρμαν
(ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας)
Ντισκ τζόκεϋ
Μουσικοί α.
Μουσικοί β.
Αρτίστες άσματος
Αρτίστες χορού
Διερµηνείς
Θυρωροί
Ιματιοφύλακες
Καθαρίστριες
16
16
14
14

12
13
13
12
20
20
11
11
11
10

48,05
48,05
42,08
42,08

35,60
38,78
38,78
35,60
59,43
59,43
32,67
32,67
32,67
30,53

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΕΚΜΑΡΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Γ. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΥΡΕΙΑ - ΜΙΚΤΑ ΚΟΥΡΕΙΑ

Κομμωτές - Κουρείς

Μανικιουρίστριες -Πεντικιουρίστριες
Βοηθοί ( ανεξαρτήτως ηλικίας και χρόνου προϋπηρεσίας )

10
9
9
30,53
28,26
28,26
Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΙ - ΠΛΑΣΙΕ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  
Παραγωγοί - Πλασιέ - Περιοδεύοντες Πωλητές
Εισπράκτορες γενικά
14
13
42,08
38,78
E. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΤΑΞΙ )  

Με αλλαγή (Μονοβάρδια)

Χωρίς αλλαγή (Διπλοβάρδια)

Οδηγοί φορτοταξί

9

10

9

28,26

30,53

28,26

ΣΤ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  
Αχθοφόροι πάσης φύσεως

8

25,86

Ζ. ΛΟΥΤΡΑ

 

 

Υπάλληλοι λουτρών γενικά

8

25,86

Η. ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ   
¶νδρες - Γυναίκες

8

25,86

Θ. ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΑ

 

Στιλβωτές - Βαφείς

8

25,86

Ι. ΝΑΟΙ  
Νεωκόροι - Καθαρίστριες

8

25,86

ΙΑ. ΚΙΝ/ΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΒΑΡΙΕΤΕ  
Ταξιθέτες

8

25,86

ΙΒ. Φωτοκινησιογράφοι εργαζόμενοι για λογαριασμό μφωτογραφείων

8

25,86

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm