26 | 06 | 2019

ΙΚΑ 01/11/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Τ00/ΦΑ/2160/1-11-2005

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παραγ.19 εδ.α΄ του ν.3232/04,περί χορήγησης πλήρους ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) στους προερχόμενους από το τ.ΤΕΑΠΑΕ ασφ/νους

 

Σχετ:Η αρ.14/05 εγκύκλιος.

 

 

 

Με την αρ.14/05 εγκύκλιο, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ.19 του ν.3232/04 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους. Ακολουθεί το αρ.πρωτ.20021/οικ 24304/1130/14-10-05 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ,το οποίο αποτελεί ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, που αναφέρονται στη χορήγηση πλήρους ποσού σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ),στους ασφ/νους του τ.ΤΕΑΠΑΕ και διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν και στους ασφ/νους του τ.ΤΕΑΠΑΕ που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2003 στο συγχωνευθέν Ταμείο και κρίνονται με νομοθεσία ΕΤΕΑΜ.

Κατόπιν τούτων τροποποιούμε τις οδηγίες της εγκυκλίου 14/05 (σελ.2 περ.2 παραγ.4) στο σημείο που αναφέρονται στις μειώσεις των συντάξεων των ασφ/νων του τ.ΤΕΑΠΑΕ.

 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

 

ΑΠ.: 20021/οικ.24304/1130/14-10-2005

 

 

 

Σχετικά άρθρα