Open menu
05 | 12 | 2022

ΙΚΑ 31/10/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Γ55/505/31-10-2005

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησή τους

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.191/20-9-2005 (ΦΕΚ 234 Α΄)

 

Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών των οικογενειών τους έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησής τους.

 

¶ρθρο 1

 

Καθορίζονται ενιαία οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους έναντι των ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τη χρήση , θεώρηση και έλεγχο του ατομικού τους συνταγολογίου και βιβλιαρίου υγείας κατά την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους.

Α. Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την παροχή της φαρμακευτικής περίθαλψης υποχρεούνται :

1. Να χρησιμοποιούν αυστηρά προσωπικά το θεωρημένο από τον ασφαλιστικό τους φορέα βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, φροντίζοντας να το διατηρούν σε άριστη κατάσταση, ως δημόσιο έγγραφο.

2. Να προσκομίζουν το συνταγολόγιο στους γιατρούς που είναι αρμόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του κάθε φορέα. Το συνταγολόγιο συνοδεύεται απαραίτητα από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου.

3. Να προσκομίζουν για θεώρηση στο αρμόδιο όργανο του φορέα κάθε συνταγή για την οποία , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται θεώρηση, εντός 5 ημερών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα έκδοσης της συνταγής.

4. Να προσκομίζουν τη συνταγή εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της σε συμβεβλημένο με το φορέα τους φαρμακείο για την εκτέλεσή της.

5. Να προσυπογράφουν στη θέση " παραλήπτης " του συνταγολογίου , υπέχοντας ευθύνη για την παραλαβή των φαρμάκων που αναγράφονται στη σχετική συνταγή , χωρίς να επιτρέπεται αντικατάστασή τους και για την παραλαβή της αντίστοιχης απόδειξης για την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

6. Να μην αφήνουν για κανένα λόγο το συνταγολόγιο ή το βιβλιάριο υγείας τους στον ιατρό ή το φαρμακοποιό.

7. Να δηλώνουν αμέσως την απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού τους οργανισμού ,υποβάλλοντας σχετική δήλωση και , σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου κατάθεσης αυτής, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

8. Να αντικαθιστούν το συνταγολόγιό τους όταν χρειάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα τους και να φυλάσσουν επί εξάμηνο το παλαιό συνταγολόγιο, το οποίο θα επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση.

9. Να μην χρησιμοποιούν το συνταγολόγιο μετά τη λήξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας .

10. Να αποδέχονται κάθε έλεγχο σχετικό με τα χορηγούμενα φάρμακα, τη χρήση του συνταγολογίου και του βιβλιαρίου υγείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

Β. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων , επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ειδικά σε παραβάσεις των περιπτώσεων 1,5,6,7,9,10 του παρόντος άρθρου, εκτός των τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στέρηση της χρήσης του συνταγολογίου από τον ασφαλισμένο για 10 ημέρες έως 3 μήνες , ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου οργάνου κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.

Επίσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος καταλογίζεται η ζημία που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός σε βάρος του ασφαλισμένου , μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα.

Η παράλειψη υποβολής δήλωσης για απώλεια ή κλοπή του συνταγολογίου ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παρ.Α, συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του ασφαλισμένου της ζημίας που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός από χρήση του συνταγολογίου εκ μέρους τρίτου προσώπου.

 

¶ρθρο 2

 

1. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.

2. Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.......".

 

Επισημαίνουμε ότι αρμόδιο όργανο ,όσον αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την επιβολή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παρ.Β του ανωτέρω διατάγματος, είναι ο Διευθυντής του οικείου Υποκαταστήματος ( άρθρο 11 παρ.δ΄του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ )

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm