Open menu
25 | 09 | 2021

ΙΚΑ 31/10/2005

Αριθμ. Πρωτ.:Α23/592/31-10-2005

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 70/05 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών.

 

Με την εγκύκλιο 70/05 δόθηκαν πρόσφατα οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 91 (παρ. 10 και 11) του ν.3386/05, που αναφέρεται στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής στη χώρα μας υπηκόων τρίτων χωρών.

 

Συγκεκριμένα, η παρ. 11 αφορά πρόσωπα, τα οποία, προκειμένου να καταληφθούν από τις ανωτέρω διατάξεις και νομιμοποιήσουν την διαμονή τους στην Ελλάδα, πρέπει να αποδείξουν ότι διέμεναν στην Ελλάδα μέχρι 31/12/04.

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 26/05 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ένα από τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η διαμονή τους στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη ασφάλισης, λόγω του ότι από την ύπαρξη ασφάλισης συνάγεται αμάχητο τεκμήριο διαμονής.

Το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα από την έκδοση του νόμου αυτού (23/8/05) φθάνουν σωρηδόν πληροφορίες (από Υποκαταστήματά μας αλλά και από Δήμους) ότι εμφανίζονται εργοδότες οι οποίοι υποβάλλουν συμπληρωματικές Α.Π.Δ. για απασχόληση αλλοδαπών κατά το έτος 2004, τους οποίους δεν έχουν ασφαλίσει. που αφορούν τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 (Β΄κατηγορία).  

Όμως, εμφανίσθηκαν αλλοδαποί που έχουν ασφάλιση κατά την περίοδο αυτή από πραγματοποιηθείσα εργασία.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αναγνωριζόμενος χρόνος των 150 ημερών μπορεί να αναχθεί κατά ένα μέρος στο διάστημα 1/7-30/9/05 και το υπόλοιπο σε προγενέστερο διάστημα με αφετηρία την 31/12/04 και προς τα πίσω μέχρις ότου να εξαντληθούν οι 150 ημέρες, μπορεί δε γενικώς να αναχθεί σε οποιοδήποτε διάστημα στο οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

 

Αν υπάρξει περίπτωση αλλοδαπού, ο οποίος από την ημέρα εισόδου του στην Ελλάδα έχει συνεχώς πλήρη ασφάλιση και, επομένως, δεν υπάρχει κανένα διάστημα κενό από ασφάλιση, οι 150 ημέρες (οι οποίες πρέπει

οπωσδήποτε να αναγνωρισθούν) θα αναχθούν σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο (μετά την είσοδό του στην Ελλάδα) και θα εκληφθούν ως πολλαπλή ασφάλιση.

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής για να αποκτήσουν άδεια διαμονής (που θα επέχει και θέση άδειας εργασίας), θα πρέπει μέχρι 31/12/05 να υποβάλουν στους οικείους Δήμους σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Στη συνέχεια οι Δήμοι, αφού εξετάσουν ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις και ότι έχουν κατατεθεί τα δέοντα δικαιολογητικά, θα διαβιβάσουν τους σχετικούς φακέλους στην αρμόδια Περιφέρεια για την έκδοση της άδειας διαμονής.

Η σημαντικότερη προϋπόθεση, την οποία πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η οποία θα ελεγχθεί από τους Δήμους (όπως και τα λοιπά) είναι η απόδειξη διαμονής μέχρι 31/12/04.

Επομένως, αφού ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων να αποφανθούν εάν υπάρχει η προϋπόθεση της διαμονής μέχρι 31/12/04, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για την απόδειξη αυτού του στοιχείου, καλό είναι να παραπέμπεται ο αιτών στον Δήμο προκειμένου να εξετάσει το θέμα αυτό και αφού ο Δήμος απαντήσει στον αιτούντα ότι εμπίπτει στις διατάξεις, να εκδίδεται τότε η αναγνωριστική απόφαση.

Έτσι θα αποφευχθεί από τα Υποκαταστήματά μας η άσκοπη έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων, για τις οποίες αναμένεται ότι θα ζητηθεί αργότερα ανάκληση.

Σημειώνεταί, όμως, ότι οι Δήμοι δεν έχουν υποχρέωση να εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις.

Επίσης, στο κεφάλαιο «ΑΠΟΓΡΑΦΗ» αναφέρεται ότι στην ένδειξη «Ημερομηνία έναρξης Ασφάλισης στο ΙΚΑ» θα αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρεται στην αναγνωριστική απόφαση.

Επειδή όμως δεν είναι δυνατό να εκδοθεί αναγνωριστική απόφαση, χωρίς Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), θα προηγείται η απογραφή του ασφαλισμένου και η χορήγηση ΑΜΑ.

 

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος θα αναγράφει επάνω στην αίτηση του ενδιαφερόμενου το χρονικό διάστημα που θα καλύψει ο αναγνωριζόμενος χρόνος, οπότε ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης του αναγνωριζόμενου χρόνου λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και την τυχόν ασφάλιση από πραγματική εργασία οπότε και αναλόγως θα προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ.

Τέλος, όσον αφορά την Α΄ κατηγορία, υπενθυμίζεται ότι η τεθείσα μέχρι 31/10/05 προθεσμία αφορά την υποβολή αίτησης στην Νομαρχία.

Δεδομένου δε ότι οι Νομαρχίες έχουν δώσει εύλογο χρόνο (ενός μηνός) για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε κάθε περίπτωση που θα προσκομίζεται βεβαίωση της Νομαρχίας, οι Υπηρεσίες μας είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν αναγνωριστικές αποφάσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των Τμημάτων Εσόδων να διενεργούν κατά προτεραιότητα ουσιαστικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνεται αν η δηλούμενη απασχόληση ανταποκρίνεται σε πραγματική εργασία (σχετικό το Γ99/1/90/19-6-02 Γενικό Έγγραφο).

 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να αναφερθούμε στα εξής θέματα επί της εγκ. 70/05,

Στην ως άνω εγκύκλιο αναφέρεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα αναχθεί στο χρονικό διάστημα 1/1/05-30/6/05 (βάσει σκεπτικού που συναποφασίσθηκε από την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΑ και την Διεύθυνσή μας).

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm