Open menu
12 | 06 | 2021

ΙΚΑ 22/10/2008
Ε33/430

Εγκύκλιος 103

 

Θέμα: Ρύθμιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3698/08 (ΦΕΚ. 198/ τ.Α΄/2-10-08) «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλων διατάξεων» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:


Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, Συνεταιριστικών Εταιριών του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 ‘Α), όπως ισχύει, καθώς και του Οργανισμού Κωπαΐδας Ν.Π.Δ.Δ. (ν.δ. 2488/53) προς το πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., που αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι 30/9/08 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς υποχρέωση καταβολής προκαταβολής και χωρίς τον υπολογισμό προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης, που αναλογούν στις παραπάνω κύριες οφειλές τα οποία διαγράφονται.


Β. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, ήτοι μέχρι 2-1-2009.
Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η προηγούμενη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-10-2008 μέσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες.


Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των μας θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τις Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τον Οργανισμό Κωπαΐδας, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά (μισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.Δ., κ.λ.π. στοιχεία) για την διενέργεια κατά προτεραιότητα τακτικού ελέγχου και προσδιορισμού της οφειλής.


Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα χορηγούν άμεσα στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα με το ύψος της οφειλής.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση του εργοδότη θα διαβιβάζεται μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., απ΄ όπου και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής, η οποία και θα υπογράφεται από τον εργοδότη, αφού καταβληθεί το σχετικό παράβολο αναλόγως του ύψους της οφειλής.
Η ως άνω οφειλή ρυθμίζεται ως κατωτέρω:

α) Όλες οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές όπως προσδιορίσθηκαν ανωτέρω, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 150,00 ευρώ εκάστη.
β) Η πρώτη α΄ δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έκτου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μέχρι 30-4-2009 οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.

Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, καταλογισθούν εισφορές (από διεκπεραίωση καταγγελίας) και ανάγονται σε χρονική περίοδο μέχρι 30-9-08, οι ανωτέρω οφειλόμενες εισφορές θα θεωρούνται τρέχουσες και θα εξοφλούνται εφάπαξ.
Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής.
Εξυπακούεται ότι, τα ποσά των ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΕΟ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ κ.λ.π., τα οποία δεν θα καταβληθούν λόγω της προβλεπόμενης εκ των ανωτέρω διατάξεων διαγραφής, θα διαγραφούν μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής με απόφαση του αρμοδίου Δ/ντή.
Τα ευεργετήματα των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν για μία και μόνο ρύθμιση.


Ε. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 30 του Ν. 3698/08 η μη εμπρόθεσμη καταβολή από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών μετά την ρύθμιση (ως μήνας υπαγωγής στην ρύθμιση θεωρείται ο μήνας καταβολής της πρώτης δόσης), συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης των οφειλομένων εισφορών και την αναβίωση όλων των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.
Επιπλέον αμετάκλητη απώλεια της ρύθμισης επέρχεται και στις εξής περιπτώσεις :

? μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων (4) συνεχών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (π.χ. την 31-8-2009 διαπιστώνεται ότι δεν καταβλήθηκε η πρώτη (1) δόση μηνός Απριλίου 2009 η οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 30-4-2009, η δεύτερη (2) δόση μηνός Μαΐου 2009, η οποία έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 29-5-2009, η Τρίτη (3) δόση μηνός Ιουνίου η οποία έπρεπε να καταβληθεί 30-6-2009 καθώς και η τέταρτη (4) δόση μηνός Ιουλίου 2009 η οποία έπρεπε να καταβληθεί 31-7-2009).
? μη εμπρόθεσμη καταβολή έξι (6) συνολικών δόσεων κατά τη διάρκεια της ρύθμισης (π.χ. την 31-3-2010 διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταβληθεί η δόση μηνός Αυγούστου 2009, Σεπτεμβρίου 2009, Οκτωβρίου 2009, Δεκεμβρίου 2009 και Ιανουαρίου 2010 Φεβρουαρίου 2010, οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν την 31-8-2009, την 30-9-2009, την 30-10-2009, την 31-12-2009, την 29-1-2010 και την 27-2-2010 αντίστοιχα.

Επειδή η απώλεια της παρούσας ρύθμισης συνεπάγεται σημαντικές επιβαρύνσεις για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) επιβάλλεται η ενημέρωση τους για τις συνέπειες της απώλειας.
 

ΣΤ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και τον Οργανισμό Κωπαΐδας, που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 51-55 Ν.2676/99, ως ακολούθως:

? Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει, εξαλείφεται δε το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
? Διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί, είναι δε δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κατά κινητών και ακινήτων, καθώς, και η εγγραφή νέων υποθηκών για διασφάλιση της οφειλής, χωρίς όμως να προσδιορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόγραμμα πλειστηριασμού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.
? Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η ρύθμιση.
? Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση, χωρίς όμως τους όρους της παρακράτησης.

Όσον αφορά την περίοδο μέχρι την καταβολή της πρώτης δόσης (30/4/2009), θα χορηγούνται στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Α.Σ.Ο.) και στον Οργανισμό Κωπαΐδας βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας όπως ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, δηλ. ότι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση.
Υπενθυμίζουμε δε ότι, για να χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει ο εργοδότης να είναι ασφαλιστικά ενήμερος (καταβολή δόσης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών).
Επειδή, η κάθε δόση είναι απαιτητή στο τέλος εκάστου μήνα, ο εργοδότης θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος, εφόσον κατέβαλε τη δόση του προηγούμενου μήνα και τις απαιτητές τρέχουσες εισφορές (π.χ. ο εργοδότης που έχει καταβάλει τη δόση του 4ου/09 και τις εισφορές του 3ου/09 είναι ενήμερος μέχρι και την 31/5/09).
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις πώλησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, με αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
Ανακεφαλαιώνοντας επισημαίνουμε ότι, για όλους τους οφειλέτες θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης τόσο για την διασφάλιση της οφειλής όσο και γιατί η ανωτέρω ενέργεια αποτελεί λόγος διακοπής ή αναστολής της παραγραφής, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να μην αναγκάζονται να κοινοποιούν τις καταλογιστικές πράξεις στο τέλος της δεκαετίας για διακοπή της παραγραφής.
Τέλος σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Υποκ/των και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο, κ.λ.π. της περιοχής τους. Επίσης να αποσταλεί στις αντίστοιχες Επαγγελματικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, κ.λ.π.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm