08 | 04 | 2020

ΙΚΑ Εγκύκλιος 60  - 10/5/2004

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του N. 3232/2004 που αφορούν αναγνωρίσεις στο Ι.Κ.Α.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε διατάξεις του N.3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/12.2.04) με τίτλο «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή τους.
 

Α. ¶ρθρο 15 παρ. 2 - Κατάργηση της προθεσμίας προς υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση του χρόνου εκτόπισης ή φυλάκισης από 21.4.67 - 24.7.74.
Β. ¶ρθρο 15 παρ. 4 - Κατάργηση της προθεσμίας προς υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση του χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή των πολιτικών προσφύγων.

Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΑΠΟ 21.4.67 – 24.7.74

Σχετ. εγκ.: 2/75, 54/75, 148/78, 49/88, 115/88, 16/95 και 12/01.

Με το Ν.Δ. 172/74 δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους που εκτοπίσθηκαν ή φυλακίσθηκαν κατά την χρονική περίοδο από 21.4.67 - 24.7.74, να αναγνωρίσουν το διάστημα αυτό ως χρόνο συντάξιμο στον φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν κατά τον προηγούμενο της εκτόπισης ή φυλάκισης χρόνο.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 2 του παρόντος νόμου) καταργείται η προθεσμία υποβολής αίτησης για την ανωτέρω αναγνώριση.
Αιτήσεις που ευρίσκονται σε εκκρεμότητα, δηλ. που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (5.1.00) και μέχρι την έναρξη της νέας (12.2.04) θα θεωρηθούν υποβληθείσες στις 12.2.04 και θα εξετασθούν χωρίς να απαιτηθεί υποβολή νέας αίτησης.
Οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τα άτομα που διώχθηκαν από Στρατιωτικές ή Δικαστικές Αρχές για πράξεις που αμνηστεύτηκαν με το Π.Δ. 519/74, έστω και αν δεν επιτεύχθηκε η σύλληψη και φυλάκισή τους, εφόσον αποδεδειγμένα διέκοψαν την άσκηση του ασφαλιστέου επαγγέλματός τους για να αποφύγουν την διαταχθείσα σύλληψη και φυλάκιση (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ 2288/77, 3380/82, τις οποίες αποδέχθηκε το Ίδρυμα για γενική εφαρμογή). Εγκ. 16/95.
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι υπολογίζονται με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης (οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και το ασφάλιστρο του κλάδου Σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή (εγκ. 16/95).
Ευνόητο είναι ότι για τις αιτήσεις που ευρίσκονται σε εκκρεμότητα, ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνει με τις αποδοχές του μήνα πριν την δημοσίευση του νόμου, δηλ. με τις αποδοχές του 1ου/2004.
Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 38/75 (και όχι από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, όπως προέβλεπε η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.172/74 ), μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση στον Οργανισμό της αναγνωριστικής απόφασης (εγκ. 54/75).
Κατά τα λοιπά, ουδεμία τροποποίηση επέρχεται με τις νέες διατάξεις και, επομένως, για την διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες, που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω εγκυκλίους.
Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για το ΕΤΕΑΜ (τ.Ι.Κ.Α. - ΤΕΑΜ) καθώς και για το Ι.Κ.Α. - ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τα όσα, ειδικότερα, αναφέρονται στην εγκύκλιο 115/88 και 12/01.
Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού κατά τον ΚΒΑΕ, οδηγίες έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους 148/78 και 49/88.

Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχετ. εγκ.: 128/87

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.21/30/οικ. 1942/23.6.87 απόφαση του Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε ορισθεί ότι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή των πολιτικών προσφύγων είναι 5ετής και αρχίζει από την ένταξη κάθε κατηγορίας στις διατάξεις του Ν. 1539/85 ή από τον επαναπατρισμό στην Ελλάδα, όταν η άφιξη πραγματοποιείται μεταγενέστερα της ένταξης, αλλά εντός των προθεσμιών του επαναπατρισμού.
Με την κοινοποιούμενη διάταξη (άρθρο 15 παρ. 4 του παρόντος νόμου) καταργείται η ανωτέρω προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προς αναγνώριση.
Κατόπιν τούτου, οι επαναπατρισθέντες πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ή των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί λόγω εκπροθέσμου υποβολής, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφ΄ όσον, βέβαια, πληρούν την προϋπόθεση του εμπρόθεσμου επαναπατρισμού, όπως αυτός ισχύει για κάθε χώρα βάσει των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων.
Όσον αφορά την έκταση του αναγνωριζόμενου χρόνου, επειδή, σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σκοπός του νομοθέτη με την κατάργηση της παραπάνω προθεσμίας ήταν η εξασφάλιση - στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών - του προβλεπόμενου (από τις σχετικές αποφάσεις ένταξης) ελάχιστου χρόνου ασφάλισης στους πολιτικούς πρόσφυγες, που υπέβαλαν εκπρόθεσμα την σχετική αίτηση ή δεν υπέβαλαν καθόλου αίτηση, γίνονται δεκτά τα εξής:

1. Στα πρόσωπα που κατά την ημερομηνία ένταξης ήταν άνω των 55 και 50 ετών άνδρες - γυναίκες αντίστοιχα, θα αναγνωρίζεται (εφόσον υπάρχει ο αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή) ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.
2.

α. Στα πρόσωπα που επαναπατρίσθηκαν μετά την 17/10/90 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 1902/90) και ήταν κατά την ημερομηνία ένταξης κάτω των 55 και 50 ετών (άνδρες - γυναίκες αντίστοιχα), θα αναγνωρίζονται οι ημέρες ασφάλισης, που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας, δηλ. οι προβλεπόμενες από τον πίνακα που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο 85/90.
β. Στην ίδια προαναφερθείσα κατηγορία προσώπων (άνδρες-γυναίκες κάτω των 55 και 50 ετών αντίστοιχα), τα οποία επαναπατρίσθηκαν πριν την 17.10.90, θα αναγνωρίζονται αρχικά 1500 ημέρες ασφάλισης και, εάν κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν συμπληρώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισής τους στην Ελλάδα), θα αναγνωρίζεται συμπληρωματικός χρόνος ασφάλισης, βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 12/01 και μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν θα αναγνωρίζεται περισσότερος χρόνος - συνυπολογιζομένων και των 1500 ημερών - από αυτόν που αντιστοιχεί στην ηλικία που είχαν κατά την ένταξη (πίνακας εγκ. 85/90).

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρεται ότι στις ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίζονται από την Ρουμανία, επειδή κατά την ψήφιση του N.3232/04 δεν είχαν λήξει για την συγκεκριμένη κατηγορία οι σχετικές προθεσμίες.
Κατά τα λοιπά, ουδεμία τροποποίηση επέρχεται στις ισχύουσες διατάξεις και, επομένως, θα εφαρμοσθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές για την εν λόγω αναγνώριση εγκυκλίους (96/85, 12/01).

 

 ΝΟΜΟΣ 3232/04

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 15 - Λοιπές διατάξεις μισθωτών


1. …………….

2. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.172/1974 (Φ.Ε.Κ. 345 Α΄) προθεσμία, που παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.825/1978 (Φ.Ε.Κ. 189 Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.1276/1982 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄), την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1469/1984 (Φ.Ε.Κ. 111 Α΄), το άρθρο 27 του Ν.1654/1986 (Φ.Ε.Κ. 177 Α΄), την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν.1759/1988 (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄), το άρθρο 14 του Ν.2217/1994 (Φ.Ε.Κ. 83 Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν.2676/1999 (Φ.Ε.Κ. 1 Α΄), καταργείται.

3. …………

4. Η προβλεπόμενη από την Φ21/30/οικ. 1942/1987 (Φ.Ε.Κ. 370Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης στην αλλοδαπή καταργείται.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm