Open menu
25 | 09 | 2021

Αθήνα, 10/5/04

Θέμα: Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του ΟΓΑ και εξαίρεσή τους από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 (περ. α,β & γ), 3, 4 και 13 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/Α/12.2.04) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ι. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθορίζεται ο ΟΓΑ ως ο φορέας υποχρεωτικής υπαγωγής από 1/1/2004 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διάταξεων)

α) των αλιεργατών που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία,

β) των ανειδικεύτων εργατών που απασχολούνται:

• στη ζωϊκή παραγωγή (π.χ. βουστάσια, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία), αποκλειστικά και μόνον με την περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών και του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς και σε συνεταιρισμούς.
• αποκλειστικά και μόνο με τη σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γης, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, μυδοκαλλιέργειες κλπ.), σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών και του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς και σε συνεταιρισμούς.

Επισημαίνουμε ότι :

- Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τους ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά στην πρωτογενή εν γένει παραγωγή (φυτική και ζωϊκή), καθώς και σε ανθοκομικές επιχειρήσεις και φυτώρια, ενώ αντίθετα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι απασχολούμενοι με άλλες ειδικότητες (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.), αφού η ασφάλισή τους διέπεται από τις γενικές διατάξεις του Ιδρύματος.
- Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απασχολουμένων σε ιπποφορβεία, τυροκομεία (Ν. 825/78 άρθρο 2 παρ.1 εδαφ. α και άρθρο 27 Ν. 2639/98 τελευταίο εδάφιο – εγκ. 100/98) και σε ανθοκηπουρικές επιχειρήσεις (ως ανθοκηπουρικές νοούνται οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου, όπως είναι τα πάρκα, κήποι, δεντροστοιχίες, γήπεδα πλατείες κλπ. Ν. 1469/84 άρθρο 16 – Εγκ. 196/86 & 100/98).
- Για τους απασχολούμενους στα τυροκομεία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3050/02, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπό προϋποθέσεις) οι ασφαλισμένοι του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες ετησίως σε μεταποιητικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις (εγκ. 90/02).

ΙΙ. Επίσης, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις εξαιρούνται από 1/1/04 από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.
ΙΙΙ. Οσα από τα ανωτέρω πρόσωπα (αλιεργάτες, ανειδίκευτοι εργάτες ζωϊκής – φυτικής παραγωγής κλπ.) ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/2004 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί τον ΟΓΑ, η ασφάλισή τους αυτή ακυρώνεται και επιστρέφονται οι εισφορές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την παρ. 3 της κοινοποιούμενης διάταξης, δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα του κεφ. Α (περίπτωση Ι ) να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν πραγματοποιήσει 3000 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να υποβάλλουν αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, δηλαδή μέχρι 31/12/2004.
Η ανωτέρω δήλωση του εργαζόμενου δεσμεύει τον εργοδότη για την υποχρέωσή του να τον ασφαλίσει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς να απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη αυτού (του εργοδότη).
Οι αλιεργάτες που επιλέγουν το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ ως φορέα ασφάλισης κατατάσσονται και για το έτος 2004 στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις που είχαν καταταγεί για το έτος 2003 (εγκ. 36/03), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 465/Σ45/11-12-03 απόφαση του Δ.Σ.του Ι.ΚΑ-ΕΤΑΜ (ΦΕΚ 1890/Β/19-12-03), αλλά με τα τεκμαρτά ημερομίσθια του έτους 2004 (εγκ. 16/04).

Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ.

Όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έχουν 1500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ (τ. Ι.ΚΑ. – ΤΕΑΜ), μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την επικουρική τους ασφάλιση με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ (τ. Ι.Κ.Α. – ΤΕΑΜ) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση στον ΟΓΑ.
Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου καταβάλλονται από τους ιδίους και υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ, όπως αυτή αναπροσαρμόζεται.
Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, όσον αφορά την εν λόγω προαιρετική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΜ, θα δοθούν περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες μετά την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία και θα σας κοινοποιηθεί.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm