Open menu
16 | 10 | 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. Πρωτ. Αοικ./8199

 

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την έναρξη της λειτουργία των Τ. Π. του Ταμείου στις περιοχές των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Κυκλάδων και Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Τήνο των Κυκλάδων από 2/1/06

 

Σας πληροφορούμε τα εξής:

1) Με την (α) σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας, εγκρίθηκε κατ' αρχήν η επέκταση της ασφάλισης του Ταμείου στους Νομούς της Ζακύνθου, Πιερίας, Σάμου, Έβρου και στα νησιά Σύρο, Νάξο, Θήρα, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, από τις Κυκλάδες με ίδρυση έξι αντιστοίχων Παραρτημάτων, με έδρα τις πρωτεύουσες των Νομών.

2) Με το υπ' αριθ. 131 Π.Δ. (ΦΕΚ 192/τ. Α72-8-05) εγκρίθηκε η επέκταση του Ταμείου μας με τη Σύσταση Περιφερειακών Μονάδων ως ακολούθως:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

Αθήνα 10/11/2005

Α) Τμήμα ΤΑΞΥ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και χωρική αρμοδιότητα τα νησιά Σύρου, Θήρας, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου και Τήνου. Σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά λειτουργούν εξωτερικά περιφερειακά κλιμάκια.

Β) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Σάμου με έδρα το Βαθύ και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Σάμου.

Γ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Ζακύνθου με έδρα την πόλη της Ζακύνθου και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Ζακύνθου.

Δ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πιερίας με έδρα την Κατερίνη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Πιερίας.

Ε) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Έβρου.

ΣΤ) Αυτοτελές Γραφείο ΤΑΞΥ Πρέβεζας με έδρα την πόλη της Πρέβεζας και τοπικά όρια τα αντίστοιχα του Νομού Πρέβεζας.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω η ασφάλιση του Ταμείου μας ισχύει από 2/1/06 και μετά, όλες οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στις εν λόγω περιοχές υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές και συνεισφορές τους στο Ταμείο μας, για την ασφάλιση των υπηρετούντων σε αυτές ξενοδοχοϋπαλλήλων, στους Κλάδους Ασθενείας και Πρόνοιας του Ταμείου μας. Σκοπός του Ταμείου είναι:

1) Η ασφάλιση γενικά κατά της ασθενείας

2) Ο σχηματισμός Κεφαλαίου Προνοίας για τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία ύπνου.

Το ΤΑΞΥ, για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, παρέχει στους ασφαλισμένους ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, διάφορα θεραπευτικά μέσα, χορηγεί επιδόματα ασθενείας, παροχές μητρότητας, επιδόματα κηδείας και εφάπαξ χρηματικά βοηθήματα κατά την έξοδο αυτών από το επάγγελμα, λόγω γήρατος, ανικανότητος, αναπηρίας ή και προς τα μέλη της οικογενείας των, σε περίπτωση θανάτου. (¶ρθρο 2 του Καταστατικού του Ταμείου Υ.Α. 8820/1943 ΦΕΚ 43/1943 τ. Β').

 

¶ρθρο 3

(ΦΕΚΒ-465/1994)

 

1. Πόροι του Ταμείου είναι:

Α. Κλάδος Ασθένειας:

α) Για εκείνους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην κύρια ασφάλιση μέχρι την 31-12-92:

αα) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση προς 4% επί των καταβαλλομένων σ' αυτούς πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών

ββ) Μηνιαία εισφορά των εργοδοτών, η οποία καθορίζεται από 1-1-1993 σε ποσοστό 4,40%, από 1-1-1994 σε ποσοστό 4,80% και από 1-1-1995 σε ποσοστό 5,10% επί των πιο πάνω αποδοχών.

β) Για εκείνους οι οποίοι υπάγονται στην κύρια ασφάλιση από 1-1-93 και μετά:

αα) Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ίση προς 4% επί των καταβαλλομένων σ' αυτούς πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών

ββ) Μηνιαία εισφορά των εργοδοτών η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5,10% επί των πιο πάνω αποδοχών

γγ) Συμμετοχή σε βάρος του Κράτους κατά 3,80% επί των αυτών αποδοχών.

Β. Κλάδος Πρόνοιας:

α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου ίση προς δύο τοις εκατό (2%) επί των πάσης φύσεως καταβαλλομένων σ' αυτούς τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους

β) Μηνιαία εισφορά εργοδότη ίση προς δύο τοις εκατό (2%) επί των παραπάνω αποδοχών των ασφαλισμένων

γ) Για τους ασφαλισμένους εκείνους οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1-1-1993 συνολική μηνιαία εισφορά, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους, ίση με τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, σύμφωνα με την παρ. β της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2084/92.

Γ. ¶λλοι πόροι του Ταμείου είναι:

α) Η προσωπική εισφορά - συνδρομή των ασφαλισμένων η οποία προβλέπεται από την Υπουργική απόφαση 422/142/1978 (Β/226), αναπροσαρμόζεται σε 0,29 ΕΥΡΩ μηνιαίως

β) Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, τόκους υπερημερίας κ.λπ.

γ) Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες αιτίες

δ) Κάθε έσοδο που πραγματοποιείται από τυχόν διάθεση εντύπων ή άλλων εκδόσεων χρήσιμων για τη λειτουργία της ασφάλισης και

ε) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την περιουσία του Ταμείου.

2. Δια τον υπολογισμόν των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου «εισφορών των ησφαλισμένων και συνεισφορών των εργοδοτών, ως τακτικαί μηνιαίαι αποδοχαί θεωρούνται, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου:

α) Ο βασικός μισθός

β) Τα επιδόματα και οι προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας, οικογενειακών βαρών, στολής, τουριστικής εκπαίδευσης, απασχόλησης κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με το Νόμο εξαιρετέες εορτές, καθώς και τις νυκτερινές ώρες κ.λπ.

γ) Η αποζημίωση λόγω υπερωριακής απασχόλησης εφόσον αυτή καταβάλλεται τακτικά

δ) Κάθε εν γένει νόμιμη ή εκ συμβατικής υποχρέωσης, τακτικά καταβαλλομένη, χρηματική παροχή.

3. Παροχές που δεν αποτελούν τακτικό μισθό, αλλά που χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή προς αύξηση των αποδοχών ασφαλισμένου, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός αν χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης ή στον Κλάδο μισθωτών αυτής.

4. Ως ανώτατο όριο αποδοχών, επί των οποίων θα εισπράττονται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων και η συνεισφορά των εργοδοτών ορίζεται το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, επί των οποίων το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές του, οι οποίες αντιστοιχούν στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση αυτού.

5. Τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, έσοδα του Ταμείου από ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και συνεισφορών των εργοδοτών κατανέμονται μεταξύ των Κλάδων ασφαλίσεως αυτού, ως εξής:

Α. Εκείνων οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κυρίας Σύνταξης μέχρι και την 31-12-1992, αναλογούν για τον Κλάδο Πρόνοιας τα δύο στα εκατό (2%) από την εισφορά εργαζομένων και τα δύο στα εκατό (2%) από τη συνεισφορά των εργοδοτών ενώ στα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών και των συνεισφορών αναλογούν στον Κλάδο Ασθένειας και αφορούν κατά τα 3/4 στις παροχές σε είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήμα.

Β. Εκείνων οι οποίοι υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης Κυρίας Σύνταξης από την 1-1-1993 και μετά, τα τέσσερα στα εκατό (4%) από την εισφορά των εργαζομένων αναλογούν στον Κλάδο Πρόνοιας και τα υπόλοιπα ποσοστά των εισφορών των εργαζομένων καθώς και ολόκληρη η συνεισφορά των εργοδοτών και ολόκληρη η συμμετοχή του Κράτους, αναλογούν στον Κλάδο Ασθενείας, και αφορούν κατά τα 3/4 στις παροχές σε είδος και κατά το 1/4 στις παροχές σε χρήμα.

6. Κατά την πληρωμή των μισθών, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους ασφαλισμένους αυτού και μηνιαίες συνδρομές και να αποδίδει αυτά στο Ταμείο μαζί με τις βαρύνουσες αυτόν συνεισφορές, το αργότερο εντός του αμέσως επομένου μηνός. Εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του αυτή εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιβαρύνεται αυτός με την καταβολή των εργοδοτικών αυτού συνεισφορών και των εισφορών των ασφαλισμένων αυτού. Επί περισσοτέρων εργοδοτών εκμεταλλευομένων την αυτή επιχείρηση, κάθε ένας από αυτούς ευθύνεται έναντι του Ταμείου αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρον.

7. Μετά την παρέλευση της, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προθεσμίας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενόχληση οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν κατεβλήθησαν καθίστανται απαιτητές, θεωρούνται ως καθυστερούμενες, επιβαρύνονται με τα κατά Νόμον πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις και εισπράττονται κατά νόμιμο διαδικασία. (¶ρθρο 3 του Καταστατικού του Ταμείου).

 

 

¶ρθρο 6ον

Ασφαλισμένοι

 

Στην ασφάλιση του Τ.Α.Ξ. Υ. υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

α) Τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξηρτημένη με αμοιβή εργασία σε Ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή κυλικεία αυτών, περιλαμβανομένων και των τύπου MOTELS, BUNGALOWS και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και των οικοτροφείων και ενοικιαζομένων δωματίων, των οποίων η συνολική δύναμη ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα (10) κλίνες.

β) Το κάθε φύσεως προσωπικό του Τ.Α.Ξ.Υ. καθώς και ο σε αυτό Σύμβουλος μετά συμπλήρωση 5ετους υπηρεσίας στο Ταμείο.

γ) Τα πρόσωπα, που παρέχουν την προσωπική τους εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον πρόκειται για απασχόληση, η οποία παρέχεται κατά κύριο επάγγελμα και, όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης, με συνθήκες που απαντώνται επί μισθώσεων εργασίας. Απασχολήσεις της ανωτέρω μορφής στον ίδιο εργοδότη, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερες των 5 ημερών εργασίας κατά μήνα, δεν καταλαμβάνονται από τη διάταξη αυτή. Τα παραπάνω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου και κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο δικαιωματικά ή και από λόγους ανεξαρτήτους της θέλησης τους δεν προσφέρουν εξηρτημένη εργασία, πλην όμως τυγχάνουν συνολικά ή εν μέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευσης κ.λπ.). Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την υπαγωγή ή μη κάποιου προσώπου στην ασφάλιση του Ταμείου, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Εργοδότης που απασχολεί ξενοδοχοϋπάλληλο υποχρεούται να το δηλώσει στο ΤΑΞΥ. Εάν παραλείψει την υποχρέωση αυτή μέχρι της επαληθεύσεως της ασφαλιστικής περιπτώσεως υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε δαπάνης, στην οποία θα είχε υποβληθεί το Ταμείο από τη χορήγηση παροχών σε πρόσωπο που απασχολείται από αυτόν.

2. Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται και στα μέλη της οικογένειας των αμέσως ασφαλισμένων.

Ως μέλη θεωρούνται οι εξής:

α) Η σύζυγος ή ο σύζυγος,

β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, οι προγονοί και τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης) μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των εάν μεν είναι άνεργα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας των, και εάν συνεχίζουν τις σπουδές των για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών των, εφόσον είναι άνεργοι, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας των,

γ) Η μητέρα και ο πατέρας (και οι θετοί γονείς) εφόσον δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από άλλο Φορέα,

δ) Οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί, όπως και οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί, εάν όμως, ο γονέας που ζει λογίζεται ως μέλος της οικογενείας του ασφαλισμένου, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους, και εφόσον είναι άγαμοι.

Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα, για να θεωρηθούν μέλη οικογενείας πρέπει να ζουν μαζί με τον άμεσα ασφαλισμένο ειδικότερα δε τα περιλαμβανόμενα στις υπό τα στοιχεία β', γ' ή δ' κατηγορίες πρέπει να συντηρούνται κατά κύριο λόγο από αυτόν. Οι αλλοδαποί πρέπει να είναι:

α) Κάτοχοι διαβατηρίου με ισχυρή θεώρηση εισόδου

β) κάτοχοι αδείας διαμονής ή εργασίας ή

γ) Κάτοχοι βεβαίωσης από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περιφέρεια ή του ΥΠΕΣΔΑ εμπρόθεσμης κατάθεσης των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Επειδή δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει τα Παραρτήματα στις ανωτέρω περιοχές και για να μην επιβαρυνθούν οι ασφαλιστικές εισφορές με πρόσθετα τέλη, σας παρακαλούμε, όπως από την ισχύ της απόφασης αυτής, καταβάλλετε τις ασφαλιστικές εισφορές (εισφορές ασφαλισμένων, συνεισφορές εργοδοτών και μηνιαίες συνδρομές) στα ανωτέρω Παραρτήματα ή Τμήματα ή στα Υποκαταστήματα της Εμπορικής Τραπέζης ή όπου δεν υπάρχουν αυτά, στα Υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης.

Τα Υποκαταστήματα των Νομών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάμου, Έβρου, και όσον αφορά τον Νομό Κυκλάδων, τα Υποκαταστήματα Σύρου, Νάξου, Θήρας, Τήνου, Μυκόνου και Πάρου προς τα οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος μας αυτή, παρακαλούνται να σταματήσουν την περαιτέρω είσπραξη, των ασφαλιστικών εισφορών από τις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm