Open menu
18 | 04 | 2021

Αθήνα, 05/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 2/18649/0025

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Α. Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ):

1. Οι νομιμοποιούμενοι για την υποβολή αιτήματος κατάπτωσης φορείς (Α.Κ.Φ.) καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης, τα οποία ενσωματώνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με μέριμνα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα (ΔΥΛΠΣΔΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος δεν αποτελεί εισερχόμενο αίτημα κατάπτωσης, αποδίδεται από το σύστημα αριθμός αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος συνδέεται στη συνέχεια με συγκεκριμένο αίτημα κατάπτωσης.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών έχουν πρόσβαση η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων (ΔΚΕΚΚ), ο Α.Κ.Φ. μόνο για τον φάκελο που τους αφορά, καθώς και οι Δ.Ο.Υ. και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι Α.Κ.Φ. υποβάλλουν στη ΔΚΕΚΚ ηλεκτρονικό αρχείο με αιτήματα καταπτώσεων μετά την υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών, βάσει των προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχουν υλοποιηθεί στο ΟΠΣΔΠ.
Με τη φόρτωση του ηλεκτρονικού αρχείου καταπτώσεων στο ΟΠΣΔΠ, αυτόματα αποδίδεται πρωτόκολλο για κάθε αίτημα κατάπτωσης που περιλαμβάνεται σε αυτό, το οποίο αποτελεί όχληση κατά το νόμο και επιφέρει τα αποτελέσματα του άρθρου 143 περ. β' του ν. 4270/2014.
Τυχόν διευκρινήσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται συμπληρωματικά, ζητούνται από τους Α.Κ.Φ. μέσω ηλεκτρονικής ή φυσικής αλληλογραφίας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Α.Κ.Φ. και ενσωματώνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, με παράλληλη ενημέρωση από τον Α.Κ.Φ. της ΔΚΕΚΚ για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσής τους.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών παραμένει διαθέσιμος ηλεκτρονικά για 12 έτη από την ημέρα που ενσωματώνεται στο ΟΠΣΔΠ.

Σε περίπτωση που ασκηθεί αγωγή ή ανακοπή διατηρείται για επιπλέον 20έτη εκτός on line διαδικασιών μετά την αμετάκλητη περαίωση της δίκης ή την εξόφληση της απαίτησης καθ' οιονδήποτε τρόπο και αντίγραφα αυτού διατίθενται εντός 5 ημερών όποτε ζητηθεί από την ΔΚΕΚΚ ή την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Δ.Ο.Υ. ή τον Α.Κ.Φ.
2. Η ΔΚΕΚΚ διενεργεί σε εύλογο χρονικό διάστημα τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του ΕΔ και προβαίνει αμελητί, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ηλεκτρονική βεβαίωση, μέσω του ΟΠΣΔΠ, σε βάρος των δανειοληπτών καθώς και των τυχόν συνυπόχρεων και εγγυητών των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων συντάσσοντας το σχετικό ηλεκτρονικό παραστατικό βεβαίωσης της απαίτησης του Δημοσίου.

Η εν συνεχεία καταχώρηση των στοιχείων του νομίμου τίτλου στα βιβλία εισπράξεων εσόδων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και εκδίδεται Αριθμός Τριπλότυπης Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.). Η ΔΚΕΚΚ μέσω του πληροφοριακού συστήματος παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τον Α.Τ.Β. και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την απαίτηση του Δημοσίου. Ο Α.Κ.Φ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη βεβαίωση των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεών του μέσω της ΔΚΕΕΚ.
3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) των υπόχρεων προσώπων, σε βάρος των οποίων υφίσταται νόμιμος τίτλος είσπραξης.
Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται αμέσως μετά την καταχώρηση των στοιχείων του νομίμου τίτλου στα βιβλία εισπράξεων εσόδων κατ' άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά, να διενεργούν, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1197/16.5.2019 (Β' 1911) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά, όλες τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και λοιπές συναφείς διατάξεις ενέργειες, για τη διασφάλιση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την πλήρη υποκατάσταση των δικαιωμάτων του ΕΔ στις εμπράγματες και ενοχικές ασφάλειες.
4. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δικαιολογητικά του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη (e-repository) ώστε να προβεί στην έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής ή εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
5. Η διάταξη του άρθρου 102 του ν. 4549/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζεται και στις διαδικασίες που διεξάγονται ηλεκτρονικά.
Ως προς τα αιτήματα καταπτώσεων δανείων φυσικών προσώπων, η ΔΚΕΚΚ προβαίνει στη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για τη διαγραφή της βεβαιωμένης απαίτησης και τυχόν εντολών πληρωμής, οι οποίες λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται. Η πράξη ανάκλησης κοινοποιείται στον Α.Κ.Φ.
Ως προς τα αιτήματα καταπτώσεων επιχειρηματικών δανείων, διενεργείται σχετική επισημείωση στο ΟΠΣΔΠ με παράλληλη απόρριψη του σχετικού αιτήματος κατάπτωσης και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο Α.Κ.Φ., για την ελευθέρωση του ΕΔ από την εγγυητική του ευθύνη.
Σε περίπτωση που εκ των υστέρων, και πάντως μέσα στα χρονικά όρια διατήρησης του φακέλου σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή κατά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Α της παρούσας, προκύψει αναίτια πληρωμή προς τον Α.Κ.Φ. (Πιστωτικό Ίδρυμα κ.α.), αυτός υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τη ΔΚΕΚΚ να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το εν λόγω ποσό.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση προβαίνει στην κατά νόμο Βεβαίωση των σχετικών ποσών σε βάρος του αιτούντος την κατάπτωση δανειστή ή δίνει εντολή στην ΤτΕ για τη χρέωση του λογαριασμού που τηρεί σε αυτήν και την αποβεβαίωση του δανειολήπτη.

Η υποβολή καθενός αιτήματος κατάπτωσης από τους Α.Κ.Φ. συνιστά, χωρίς άλλη διαδικασία, εξουσιοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΤτΕ να δέχεται από τη ΔΚΕΚΚ εντολές χρέωσης των λογαριασμών που τηρούν σε αυτήν, εφόσον υποβληθεί προς αυτήν αιτιολογημένο αίτημα.
Η ΤτΕ ενημερώνει τη ΔΚΕΚΚ για τα ποσά (αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) και τους Α.Κ.Φ. από τους οποίους έχουν επιστραφεί ποσά.

Για την ηλεκτρονική μορφή των αρχείων, η ΔΚΕΚΚ ενημερώνει σχετικά με έγγραφό της τον εκάστοτε Α.Κ.Φ..
Η ίδια διαδικασία απαιτείται και σε περίπτωση μερικής ανάκλησης ήδη βεβαιωμένης απαίτησης.
6. Αρμόδια για τη βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προκύπτουν από τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε Έλληνες Ρομά και σε παλιννοστούντες ομογενείς και γενικά για τη διαδικασία βεβαίωσης είναι η Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η χρηματοδοτούμενη κατοικία.
7. Η ΔΚΕΚΚ ενημερώνεται για την είσπραξη βεβαιωθέντων οφειλών σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ιδιώτη, μέσω της αντίστοιχης λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ.
8. Ο Α.Κ.Φ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά από την ΔΚΕΕΚ για την εξόφληση των από το Ελληνικό Δημόσιο εγγυημένων απαιτήσεών του.

Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό φάκελο (e-repository):

Για τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου από τη ΔΚΕΚΚ, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όσο και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΕΔ κατά την είσπραξη των απαιτήσεων, τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο αιτών την κατάπτωση φορέας, για να ενσωματωθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών, είναι τα εξής:

Ι. Καταπτώσεις δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

Για τα αιτήματα καταπτώσεων που αφορούν δόσεις δανείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά άπαξ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης δανείου από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
2. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζει τη συνολική απαίτηση του αιτούντος κατά του ΕΔ, επιμερισμένη σε κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας και έξοδα αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού και να φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την αναγραφή: «Βεβαιώνεται ότι η απαίτηση του αιτούντος την κατάπτωση φορέα κατά του ΕΔ απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση και έχει προκύψει από τα τηρούμενα εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτωση φορέα».
3. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων και των παρεπομένων / πρόσθετων αυτών συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η γνώση του συνόλου των συμβατικών σχέσεων και δικαιωμάτων που στεγάζονται κάτω από την σύμβαση, με την οποία συνδέεται η εγγυημένη από το ΕΔ απαίτηση.
4. Αντίγραφα όλων των τυχόν συμβάσεων ρύθμισης που υπεγράφησαν, ώστε να γίνονται γνωστοί οι ό ροι τυχόν ρυθμίσεων (που εδράζονται σε διοικητικές ρυθμίσεις ή νόμους ή απλά αποτελούν συμφωνίες των πιστωτών με τους αιτούντες την κατάπτωση φορείς) και είναι εφικτή η διαπίστωση αν στα πλαίσια των ρυθμίσεων αυτών έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις των νομοθετικών - διοικητικών ρυθμιστικών πράξεων ή αν υφίστανται καταχρηστικοί όροι ή όροι που βλάπτουν έμμεσα ή άμεσα τα συμφέροντα του ΕΔ (ως εγγυητή).
5. Ενημέρωση για το σύνολο των ασφαλειών (ενοχικών και εμπράγματων) που συνδέονται με το δάνειο (εγγυημένο και ανεγγύητο μέρος) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (συμβάσεις προσωπικών εγγυήσεων, συμβάσεις ενεχυρίασης απαιτήσεων, υποθήκες, προσημειώσεις επί ακινήτων, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου / κτηματολογικού γραφείου κ.λπ.).

Ειδικότερα:

-Σε περίπτωση που υπάρχουν ασφάλειες του δανείου υπέρ του αιτούντος την κατάπτωση φορέα από την κατάπτωση, στις οποίες το ΕΔ υποκαθίσταται εκ του νόμου, έστω και μερικώς, θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία αυτών και να συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των ασφαλειών (περιλήψεων υποθηκών, προσημειώσεων, που τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσεων ενεχυριάσεων, συμβάσεων προσωπικών εγγυήσεων κ.α.), ώστε άμεσα όπως απαιτείται, να είναι δυνατή η υποκατάσταση του ΕΔ στα δικαιώματα των αιτούντων την κατάπτωση φορέων και η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 1957/1991, δηλαδή η σημείωση στο βιβλίο υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου της γενομένης υποκατάστασης προς διασφάλιση των συμφερόντων του ΕΔ.
-Πλήρη στοιχεία των τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών που εμφανίζονται στη σύμβαση του δανείου ή πρόσθετων / παρεπόμενων πράξεων, καθώς και το ποσό/ ποσοστό της ευθύνης του καθενός.
-Στις περιπτώσεις θανάτου των δανειοληπτών και των συνυπόχρεων των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων, ο Α.Κ.Φ., υποχρεούται να γνωρίσει στην ΔΚΕΚΚ τα πλήρη στοιχεία των κληρονόμων (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.) για την Α' τάξη, οι οποίοι αφού τους έχει γίνει γνωστό ότι κληρονομούν το χρέος δεν έχουν προχωρήσει σε αποποίηση της κληρονομιάς, καθώς και τα ποσοστά κληρονομικής μερίδας και συνεπώς ευθύνης τους για τα χρέη της κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλονται ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη της κληρονομιάς και πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης, μη προσβολής διαθήκης και μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής από διαθήκη, υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία και τα ανωτέρω πιστοποιητικά που αφορούν τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν τους Α.Κ.Φ. με τη χορήγηση των σχετικών δικαιολογητικών.
- Σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου που διασφαλίζει το εγγυημένο δάνειο, είτε με επίσπευση τρίτου είτε με επίσπευση του ιδίου του αιτούντος την κατάπτωση φορέα (όταν το ακίνητο διασφαλίζει και άλλες οφειλές), το εγγυημένο δάνειο κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό προκειμένου να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και να γίνει αναγγελία των απαιτήσεων.

Εάν το εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση της εγγυημένης απαίτησης, το υπόλοιπο αυτής βεβαιώνεται για είσπραξη από το ΕΔ.

Σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά στοιχεία/δικαιολογητικά του πλειστηριασμού (κατασχετήρια έκθεση, κατακυρωτική έκθεση, έκθεση συμβολαιογράφου-πίνακας κατάταξης κ.λπ.) στα οποία θα αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος πίστωσης του εκπλειστηριάσματος.

6. Ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών βάσει σχετικών νόμων (ν. 3869/2010, ν. 4469/2017 κ.λπ.) και τις τυχόν δίκες που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν ή εκκρεμούν, που σχετίζονται με τα αιτήματα καταπτώσεων και την εξέλιξη αυτών (πλειστηριασμού κ.λπ.) ή την περιέλευση των δανειοληπτών και των τυχόν εγγυητών σε καθεστώς πτώχευσης ν. 3588/2007, Α' 153 όπως ισχύει κάθε φορά, ν. 4446/2016, Α' 240. Η ενημέρωση παρέχεται κατά την υποβολή του αιτήματος και πριν τη διαβίβαση του τίτλου είσπραξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Σε περίπτωση που αξιώσεις έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διαχείρισης απαιτήσεων κ.λπ., οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη ΔΚΕΚΚ μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και να υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
8. Η ΔΚΕΚΚ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά για την περάτωση του ελέγχου του αιτήματος κατάπτωσης.

ΙΙ. Καταπτώσεις δανείων / δόσεων Ιδιωτικών επιχειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Για τα αιτήματα καταπτώσεων που αφορούν δόσεις δανείων τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά άπαξ και για κάθε περαιτέρω αίτημα κατάπτωσης δόσεων του δανείου υποβάλλονται τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που αφορούν σε αυτές.
Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τα δάνεια που η εγγύηση καταπίπτει στο σύνολό της.
1. Αντίγραφα των υπουργικών αποφάσεων, των εγγράφων παροχής της εγγύησης και των τυχόν τροποποιήσεων, των βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις.
2. Αναλυτική Κατάσταση Οφειλών, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζει τη συνολική απαίτηση του αιτούντος κατά του ΕΔ, επιμερισμένη σε κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας και έξοδα αναγγελίας κλεισίματος λογαριασμού και να φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την αναγραφή:

«Βεβαιώνεται ότι η απαίτηση του αιτούντος την κατάπτωση φορέα κατά του ΕΔ απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση και έχει προκύψει από τα τηρούμενα εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτωση φορέα».

3. Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού που θα αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών κατάπτωσης στη ΔΚΕΚΚ. Από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια:

-τα ποσά που χορηγήθηκαν,
-οι τόκοι που χρεώθηκαν (ενήμεροι και υπερημερίας),
-η κεφαλαιοποίηση των τόκων,
-τυχόν επιδοτούμενοι τόκοι που εισπράχθηκαν,
-τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν, ανά χρονική περίοδο που αυτά ίσχυσαν και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον εκτοκισμό της εγγυημένης οφειλής,
-τα έξοδα με τα οποία χρεώθηκαν και η αιτιολογία τους,
-οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των δανειοληπτών έναντι της οφειλής, με αναφορά στις ημερομηνίες που αυτές διενεργήθηκαν και στον τρόπο που τις κατένειμε ο αιτών την κατάπτωση φορέας.

Επιπλέον, από την ανάλυση αυτή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των ανεξόφλητων δόσεων που καθιστούν ολόκληρο το ποσό του δανείου ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σύμφωνα με την εκάστοτε υπουργική απόφαση παροχής της εγγύησης του ΕΔ.
Η Ανάλυση Κίνησης Λογαριασμού υποχρεωτικά θα φέρει τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων με την αναγραφή «Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω ανάλυση της κίνησης λογαριασμού προκύπτει από τα τηρούμενα εκ του νόμου εμπορικά βιβλία του αιτούντος την κατάπτωση φορέα και το υπόλοιπο του δανείου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΕΔ, αποτελεί απαίτηση η οποία απορρέει από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση».
4. Αντίγραφα όλων των δανειακών συμβάσεων και τυχόν συμβάσεων πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο λογαριασμό και των παρεπομένων/πρόσθετων αυτών συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η γνώση του συνόλου των συμβατικών σχέσεων και δικαιωμάτων που στεγάζονται κάτω από την σύμβαση, με την οποία συνδέεται η εγγυημένη από το ΕΔ απαίτηση.
5. Αντίγραφα όλων των τυχόν συμβάσεων ρύθμισης που υπεγράφησαν, ώστε να γίνονται γνωστοί οι όροι τυχόν ρυθμίσεων (που εδράζονται σε διοικητικές ρυθμίσεις ή νόμους ή απλά αποτελούν συμφωνίες των πιστωτών με τους Α.Κ.Φ.) και είναι εφικτή η διαπίστωση αν στα πλαίσια των ρυθμίσεων αυτών έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις των νομοθετικών - διοικητικών ρυθμιστικών πράξεων ή αν υφίστανται καταχρηστικοί όροι ή όροι που βλάπτουν έμμεσα ή άμεσα τα συμφέροντα του ΕΔ (ως εγγυητή).
6. Αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών που τηρήθηκαν για κάθε σύμβαση χωριστά, από την υπογραφή της μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών κατάπτωσης.
7. Ενημέρωση για το σύνολο των ασφαλειών (ενοχικών και εμπράγματων) που συνδέονται με το δάνειο (εγγυημένο και ανεγγύητο μέρος) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (συμβάσεις προσωπικών εγγυήσεων, συμβάσεις ενεχυρίασης απαιτήσεων, υποθήκες, προσημειώσεις επί ακινήτων, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου/κτηματολογικού γραφείου κ.λπ.).

Ειδικότερα:

-Σε περίπτωση που υπάρχουν ασφάλειες του δανείου υπέρ του Α.Κ.Φ. από την κατάπτωση, στις οποίες το ΕΔ υποκαθίσταται εκ του νόμου, έστω και μερικώς, στην αίτηση προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία αυτών και συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των ασφαλειών (περιλήψεων υποθηκών, προσημειώσεων, που τηρούνται στο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, συμβάσεων ενεχυριάσεων, συμβάσεων προσωπικών εγγυήσεων κ.α.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποκατάσταση του ΕΔ στα δικαιώματα των Α.Κ.Φ. και να τηρηθούν τα νόμιμα κατά το άρθρο 13 του ν. 1957/1991.
-Πλήρη στοιχεία των τυχόν συνοφειλετών και εγγυητών που εμφανίζονται στη σύμβαση του δανείου ή πρόσθετων/παρεπόμενων πράξεων, καθώς και το ποσό / ποσοστό της ευθύνης του καθενός.
-Στις περιπτώσεις θανάτου των δανειοληπτών και των συνυπόχρεων των εγγυημένων από το ΕΔ δανείων, ο Α.Κ.Φ., υποχρεούται να γνωρίσει στην ΔΚΕΚΚ τα πλήρη στοιχεία των οριστικών κληρονόμων (Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι αφού τους έχει γίνει γνωστό ότι κληρονομούν το χρέος δεν έχουν προχωρήσει σε αποποίηση της κληρονομιάς, καθώς και τα ποσοστά κληρονομικής μερίδας και συνεπώς ευθύνης τους για τα χρέη της κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλονται ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη της κληρονομιάς και πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη διαθήκης.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν τους Α.Κ.Φ. με τη χορήγηση των σχετικών δικαιολογητικών.
-Σε περίπτωση πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου που διασφαλίζει το εγγυημένο δάνειο, είτε με επίσπευση τρίτου είτε με επίσπευση του ιδίου του αιτούντος την κατάπτωση φορέα (όταν το ακίνητο διασφαλίζει και άλλες οφειλές), το εγγυημένο δάνειο κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό προκειμένου να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και να γίνει αναγγελία των απαιτήσεων.

Εάν το εκπλειστηρίασμα δεν επαρκεί για την πλήρη εξόφληση της εγγυημένης απαίτησης, το υπόλοιπο αυτής βεβαιώνεται για είσπραξη από το ΕΔ.

Σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών την κατάπτωση φορέας θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΔΚΕΚΚ και τα σχετικά στοιχεία / δικαιολογητικά του πλειστηριασμού (κατασχετήρια έκθεση, κατακυρωτική έκθεση, έκθεση συμβολαιογράφου - πίνακας κατάταξης κ.λπ.) στα οποία θα αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος πίστωσης του εκπλειστηριάσματος.

8. Ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών βάσει σχετικών νόμων (ν. 3869/2010, ν. 4469/2017 κ.λπ.) και τις τυχόν δίκες που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν ή εκκρεμούν, που σχετίζονται με τα αιτήματα καταπτώσεων και την εξέλιξη αυτών (πλειστηριασμού κ.λπ.) ή την περιέλευση των δανειοληπτών και των τυχόν εγγυητών σε καθεστώς πτώχευσης ν. 3588/2007, Α' 153 όπως ισχύει κάθε φορά, ν. 4446/2016, Α' 240.
9. Σε περίπτωση που αξιώσεις έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διαχείρισης απαιτήσεων κ.λπ., οι Α.Κ.Φ. οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τη ΔΚΕΚΚ μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρονικής διαδικασίας και να υποβάλλουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
10. Η ΔΚΕΚΚ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις ή δικαιολογητικά για την περάτωση του ελέγχου του αιτήματος κατάπτωσης.

Γ. Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήματα κατάπτωσης φυσικών προσώπων, που έχουν ήδη υποβληθεί έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ, συσχετίζονται και εξετάζονται άπαξ και κατά προτεραιότητα, εφόσον οι Α.Κ.Φ. υποβάλλουν, για τα αιτήματα που προέρχονται από την ίδια σύμβαση δανεισμού, έναν μοναδικό ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) έως την 31.12.2020.

Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται όλα τα εκκρεμή αιτήματα, και αυτά για τα οποία έχει ασκηθεί αγωγή από τους Α.Κ.Φ. και υποβληθεί δήλωση παραίτησης του ενάγοντος Α.Κ.Φ. πριν την υποβολή προτάσεων του εναγόμενου ΕΔ, που αφορούν στην ίδια σύμβαση δανεισμού.

Η πρόβλεψη προθεσμίας για την υποβολή στον ηλεκτρονικό φάκελο δικαιολογητικών (e-repository) αποσκοπεί στην κατά προτεραιότητα εξέταση των σχετικών αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί έγχαρτα πριν την έναρξη ισχύος της υπ' αρ. 2/76040/0025/2019 υπουργικής απόφασης (Β' 3832).

Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής δε συνιστά απώλεια δικαιωμάτων για τον Α.Κ.Φ.
Η ως άνω υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών στην ανωτέρω προθεσμία, λαμβάνει χώρα με την αποστολή νέου αιτήματος κατάπτωσης της επόμενης δόσης του δανείου, ενώ για τα δάνεια που δεν εκκρεμεί η αποστολή άλλης δόσης, αρκεί η υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου δικαιολογητικών μόνο για την τελευταία δόση που στάλθηκε έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ.
2. Για τη διευκόλυνση των Α.Κ.Φ. και τη σταδιακή απομείωση των εκκρεμών αιτημάτων στη ΔΚΕΚΚ, τα αιτήματα καταπτώσεων Ιδιωτικών επιχειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί έγχαρτα στη ΔΚΕΚΚ καθώς και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά επ' αυτών εξετάζονται και διεκπεραιώνονται με τη μορφή με την οποία υποβλήθηκαν.
Νέα αιτήματα κατάπτωσης υποβάλλονται κατά τους όρους της παρούσας απόφασης.
3. Κατά τα λοιπά, στη διαδικασία έκδοσης τίτλου Βεβαίωσης ή Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 1197/16.5.2019 (Β' 1911) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.
4. Μέχρις ότου καταστεί εφικτή τεχνικά η ηλεκτρονική πληρωμή εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών από την Γ.Δ.Ο.Υ., η διαδικασία δύναται να γίνεται έγχαρτα.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ. Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα ίδια θέματα καταργείται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm