Open menu
22 | 09 | 2021

 

 

Επισημάνσεις

 

Αρχή

 

 

 

 

Μητρώο μαθητών

 

 

Υπόχρεοι

Χρόνος ενημέρωσης

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο Μητρώο Μαθητών καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Μητρώου Μαθητών

 


*Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει την αμοιβή για τον πελάτη του (Μαυρίδη Κων/νο)

**Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώριση με νέα ημερομηνία αναχώρησης

 

Β.

Βιβλίο πελατών κάμπιγκ - Αντικαταστάθηκε με την 106030/2004 εγκύκλιο

Πίνακας πλοήγησης

Βιβλίο Ποσοτικής παραλαβής Βιβλίο Εξόδων πρώτης εγκατάστασης Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ Κατηγορίας Βιβλίο Κίνησης πελατών (πόρτας) Μητρώο μαθητών

Βιβλία α. Ασθενών κλινικών ή θεραπευτηρίων

β. Μεριδολόγιο Ιατρών κλινικών ή θεραπευτηρίων.

Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (διαγνωστικών κέντρων) Βιβλίο πελατών (κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων) Βιβλίο Εκπαιδευομένων οδηγών Βιβλίο Συνδρομητών Βιβλίο Αποθήκευσης
Βιβλίο Στάθμευσης (οχημάτων) Βιβλίο Εισερχομένων οχημάτωνΒιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (ιατρών και οδοντιάτρων) Βιβλίο Διάθεσης Λαχείων Βιβλίο Εισερχομένων σκαφών θαλάσσης Βιβλίο Πελατών (φυσιοθεραπευτών και ασκούντων παραϊατρικό επάγγελμα)
Βιβλίο παραγγελιών Βιβλίο Στάθμευσης (σκαφών θαλάσσης) Βιβλίο Έργων Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων Βιβλίο ή Δελτίο Εντολών Λοιπές περιπτώσεις πρόσθετων βάσει Α.Υ.Ο.Ο.

 

Αρ.Πρωτ.105061/2004

Αθήνα, 27 Μαΐου 2004

ΘΕΜΑ: Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του ¶ρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια της υποβοήθησης του ελεγκτικού έργου στον προληπτικό έλεγχο των επιχειρήσεων, που τηρούν πρόσθετα βιβλία, κρίθηκε επιβεβλημένο να συνταχθεί ο παρών οδηγός ελέγχου με αντικείμενο τα πρόσθετα βιβλία .

Η αναγκαιότητα αυτή απορρέει από το γεγονός:

α. Ότι με το Ν. 3052/2002 που ισχύει από 1-1-2003, προστέθηκαν και νέες κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία (ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεσίτες αστικών συμβάσεων επί ακινήτων, οδοντίατροι, συνδρομητικές υπηρεσίες), ενώ ορισμένες δραστηριότητες έπαυσαν να τηρούν τέτοια βιβλία (εκκοκκιστήρια βάμβακος, ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

β. Ότι απλοποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα εκθέσεων που από 25 (εικοσιπέντε) έγιναν 4 (τέσσερα) και σε μεγάλο βαθμό η απλοποίηση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι έπαυσε να υπάρχει ένα έντυπο έκθεσης για κάθε δραστηριότητα για την οποία προβλεπόταν η τήρηση κάποιου πρόσθετου βιβλίου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, με τον παρόντα οδηγό θα διευκολυνθούν κυρίως οι νέοι υπάλληλοι στην άσκηση των καθηκόντων τους, αφού θα μπορούν να ανατρέχουν σ΄ αυτόν εύκολα για να προσδιορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τις υποχρεώσεις όσων τηρούν πρόσθετα βιβλία.

Για το λόγο αυτό ο παρών οδηγός πρέπει να αναπαραχθεί με ευθύνη των προϊσταμένων και να διανεμηθεί σε όλους τους ελεγκτές.
 

Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια άλλων που προηγήθηκαν στα τελευταία τρία χρόνια και αφορούσαν τους εξής οδηγούς ελέγχου:
οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων
οδηγός ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων
οδηγός προσωρινού φορολογικού ελέγχου
οδηγός ελέγχου αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών
οδηγός ελέγχου καπνικών προϊόντων
οδηγός ελέγχου για τα ναυτιλιακά καύσιμα
οδηγός ελέγχου για τις δειγματοληψίες στα οινοπνευματώδη ποτά
οδηγός ελέγχου για το παραεμπόριο


ΓΕΝΙΚΑ
Τα πρόσθετα βιβλία προβλέπονται με σκοπό την παρακολούθηση ορισμένων μορφών συναλλαγών, κατηγοριών επιτηδευματιών. Η υποχρέωση τήρησης πρόσθετα βιβλία συνδέεται μόνο με το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία και όχι με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων του ή με την κατηγορία των βιβλίων του.
Τόπος και τρόπος τήρησης . Τα πρόσθετα βιβλία είναι απλογραφικά και εξωλογιστικά, τηρούνται δε πάντοτε θεωρημένα. Μπορεί όπως όλα τα βιβλία, να τηρούνται είτε χειρόγραφα είτε με τη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικά).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο, τα βιβλία αυτά τηρούνται σε κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία που ασκείται η σχετική με την τήρησή τους δραστηριότητα.
Χρόνος ενημέρωσης – εκτύπωσης . Τα πρόσθετα βιβλία ενημερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 10. Η ενημέρωση των βιβλίων αυτών (καταγραφή στο χειρόγραφο σύστημα, πληκτρολόγηση και εκτύπωση στο μηχανογραφικό σύστημα) γίνεται εντός των αυτών προθεσμιών .

Γενικές επισημάνσεις
Ο χρόνος ενημέρωσής τους είναι πρωτογενής και κατά κανόνα άμεσος, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σαν βιβλία καταχώρησης γεγονότων που συνδέονται με συναλλαγές (π.χ. είσοδος αυτοκινήτου, άφιξη πελάτη, εγγραφή μαθητή κ.λπ.).
Η εκτύπωσή τους όταν τηρούνται μηχανογραφικά, δεν επιτρέπεται να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον χρόνο ενημέρωσης, με εξαίρεση τα βιβλία που ενημερώνονται βάσει εκδιδόμενων παραστατικών, όπως είναι το βιβλίο αποθήκευσης, το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και το βιβλίο κίνησης οχημάτων, τα οποία εκτυπώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι πράξεις (άρθρο 24 παράγραφος 6).• Σε περίπτωση μηχανογραφικής τήρησής τους, επιτρέπεται να αναγράφεται χειρόγραφα σε αυτά ο α/α καθώς και η αξία του σχετικού στοιχείου.
Οι υπόχρεοι επιτηδευματίες εφόσον παρέχουν υπηρεσίες εκδίδουν για τις συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί σε αυτά, απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) τόσο σε επιτηδευματίες όσο και σε ιδιώτες (άρθρο 13 παράγραφος 2).
Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 παράγραφος 5 απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και με την προϋπόθεση ότι σ΄ αυτά αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου, μέχρι το τέλος της επόμενης μέρας από την έκδοσή του. (σχετ. η Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 ).
Επίσης, όταν η αμοιβή δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (π.χ. φροντιστήρια – εκπαιδευτήρια κ.λπ.), έχει γίνει δεκτό να αναγράφεται στα πρόσθετα βιβλία μόνο ο α/α του φορολογικού στοιχείου (ΑΠΥ), όχι όμως και το ποσό ( ΠΟΛ. 1137/7.4.2000 ).
Όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 5 του Κ.Β.Σ.και από σχετικές αποφάσεις απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1284/2002 ).
Σημειώνεται ότι, από 1/1/2003 με τον N. 3052/2002, καταργήθηκε η τήρηση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν τα εκκοκκιστήρια (βιβλίο πρέσας), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και του πρόσθετου βιβλίου εισόδου – εξόδου ασθενών των κλινικών που ενσωματώθηκε στο βιβλίο ασθενών.
 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της καθιέρωσης υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων για ορισμένες δραστηριότητες, είναι η παροχή κυρίως στον προληπτικό έλεγχο δυνατότητας άμεσου ελέγχου της εμφάνισης συναλλαγών και κατ΄ επέκταση της έκδοσης των αντίστοιχων στοιχείων εσόδων.

Ο έλεγχος των βιβλίων αυτών είναι απλός και συνίσταται κατά βάση:

α. Στην πιστοποίηση της ακριβούς καταγραφής σ΄ αυτό συναλλαγών ή άλλων γεγονότων που σχετίζονται με τα έσοδα της επιχείρησης

β. Στη διαπίστωση κάλυψης των εγγραφών στα πρόσθετα βιβλία από αντίστοιχα στοιχεία εσόδων

Αυτονόητο είναι ότι, βασικό μέλημα του ελέγχου είναι περαιτέρω η εξακρίβωση της ακρίβειας των εγγραφών και κυρίως σε ό,τι αφορά τις εμφανιζόμενες αμοιβές, αφού είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται εγγραφές στα πρόσθετα βιβλία, αλλά στη συνέχεια εκδίδονται υποτιμολογημένα (ανακριβή) στοιχεία (Α.Π.Υ.).
 

Αρχή

 

Περιεχόμενα προσθέτων βιβλίων:


Βιβλίο Ποσοτικής παραλαβής

Υπόχρεοι

 • Όλοι οι επιτηδευματίες όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο για την αγορά τους.

 • Από 1/1/1995 και οι επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όταν παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

 • Από 1/1/2003 και οι επισκευαστές επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων όταν παραλαμβάνουν στην επαγγελματική τους εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

 • Οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα του άρθρου 2 παράγραφος 3 για την παραλαβή, για οποιαδήποτε αιτία, αγροτικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους, που δεν συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής.

Το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής μπορεί να αντικατασταθεί με θεωρημένο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής που εκδίδεται για κάθε παραλαβή και περιέχει τα δεδομένα του βιβλίου αυτού.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας μπορεί, αντί να τηρεί βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, να ενεργεί ανάλογη εγγραφή με λογιστικό ισότιμο κατά την παραλαβή των αγαθών.

Χρόνος ενημέρωσης

Με την παραλαβή των αγαθών, όταν δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής.

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής καταχωρούνται:η χρονολογία παραλαβής των αγαθώντο ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποστολέατο επάγγελμα και η διεύθυνσή τουη ποσότητα και το είδος των παραλαμβανόμενων αγαθώνο σκοπός της παραλαβής τους.

Ενδεικτικό υπόδειγμα βιβλίου ποσοτικής παραλαβής
Χρονολογία παραλαβήςΣτοιχεία αποστολέαΠαραλαμβανόμενα αγαθά
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμίαΕπάγγελμα ΔιεύθυνσηΠοσότηταΕίδος Σκοπός παραλαβής
20/12/2003Δ. ΠαυλίδηςΙδιώτηςΟμήρου 5 Χολαργός1Ηλ. Κουζίνα PITSOSΕπισκευή
15/1/2004Χ. Οικονόμου Μονοπρόσωπη ΕΠΕΑκτινολογικόΤήνου 21 Γέρακας1ΥπερηχογράφοςΕπισκευή
5/2/2004Αν. ΔάβαρηςΕργαστήριο ΙδιώτηςΣπετσών 9 Κυψέλη1Κρεβάτι μονόΛουστράρισμα
10/2/2004Ε. ΣπανόςΛογιστήςΣούτσου 10 Αθήνα1Φωτοτυπικό μηχάνημα τύπου...Για πώληση

 

Επισημάνσεις

 • Ο όρος επισκευή επίπλων αφορά κάθε είδος επίπλου ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του (μεταλλικό, ξύλινο, μπαμπού κ.λπ.) και κάθε επισκευή που γίνεται σε αυτά.

 • Ο όρος επισκευή μηχανών, μηχανημάτων αφορά κάθε είδους μηχανή ή μηχάνημα που παραλαμβάνονται (ως ολοκληρωμένη συσκευή) προς επισκευή και δεν καταλαμβάνει την παραλαβή εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών αυτών.

 • Αν δεν γίνει η επισκευή, γιατί η αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται ως ασύμφορη από τον πελάτη, τότε σημειώνεται το γεγονός αυτό στις παρατηρήσεις του βιβλίου και σκόπιμο είναι να υπογράψει παραπλεύρως ο πελάτης.

 • Πρέπει να τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, για τα φωτογραφικά φίλμς, που παραλαμβάνονται από επιτηδευματίες για εμφάνιση, εφόσον δεν συνοδεύονται με δελτίο αποστολής (εγκ.3/1992 παρ.10.1.2).

 • Τα ελαιοτριβεία όταν αναλαμβάνουν τη φύλαξη ελαιολάδου χωρίς αμοιβή είτε αυτό ανήκει σε εμπόρους, είτε σε παραγωγούς, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής (εγκ.3/1992 παρ. 10.1 περ.β')

 • Επιτρέπεται η τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής σε αποθηκευτικό χώρο όταν παραλαμβάνονται αγαθά χωρίς στοιχείο διακίνησης (σχετ. έγγρ. 1099899/815/ 11.9.1995).

 •  Οι επιτηδευματίες που έχουν τις προϋποθέσεις μη θεώρησης των στοιχείων σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 εκδίδουν Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής αθεώρητο.

 

 

Αρχή

 

 

 

 

Βιβλίο Εξόδων πρώτης εγκατάστασης

 

Υπόχρεοι

Ο ιδρυτής επιχείρησης ή νομικού προσώπου.

Χρόνος ενημέρωσης

Δεν ορίζεται. Αρα στο χρόνο ενημέρωσης των βασικών βιβλίων, δηλαδή μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.

Περιεχόμενο βιβλίου

Στα βιβλία που θεωρούνται στο όνομα του ιδρυτή, καταχωρούνται τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές αναγκαίες για τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο ιδρυτής μπορεί να διενεργήσει και αγορές εμπορεύσιμων στοιχείων στο όνομά του και για λογαριασμό του υπό σύσταση νομικού προσώπου και να τις καταχωρήσει στο τηρούμενο βιβλίο πρώτης εγκατάστασης. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να διενεργεί πωλήσεις για λογαριασμό του υπό σύσταση νομικού προσώπου. (εγκ.3/1992 παρ. 10.2.2).   

   

Επισημάνσεις  

 • Η κατηγορία των προσωρινών βιβλίων δεν ορίζεται, άρα ο ιδρυτής μπορεί να θεωρήσει βιβλίο αγορών ή εσόδων � εξόδων ή Γ' κατηγορίας (εγκ.3/1992 παρ.10.2.3). Εάν τηρηθούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, πρέπει να τηρηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κ.Β.Σ. και το Γ.Λ.Σ.

 • Σε περίπτωση που ο ιδρυτής είναι επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να μην τηρήσει προσωρινά βιβλία πρώτης εγκατάστασης, αλλά να καταχωρεί τα έξοδα αυτά στα δικά του βιβλία σε διακεκριμένες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανάλογα με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων (εγκ.3/1992 παρ.10.2.4).

 • Με το πέρας των εργασιών της ίδρυσης υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών και ταυτόχρονη δήλωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης με τον ίδιο Α.Φ.Μ.

 • Τα δεδομένα των προσωρινών βιβλίων μεταφέρονται (αναλυτικά ή συγκεντρωτικά) στα οριστικά βιβλία αμέσως μετά τη σύσταση του νομικού προσώπου ή την έναρξη λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται έκδοση φορολογικού στοιχείου.

 

Αρχή

 

 

 

Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας

 

Υπόχρεοι

Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά. Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, οι επιτηδευματίες που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

Χρόνος ενημέρωσης

Ο χρόνος ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού (εγκ.3/1992 παρ.10.3.0).

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο επενδύσεων τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό νόμο οι ακόλουθοι λογαριασμοί :

 • Ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε είδος παγίου περιουσιακού στοιχείου των παραγωγικών επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται με την ενεργούμενη κάθε φορά αφορολόγητη έκπτωση που υπολογίζει η επιχείρηση στα κέρδη του ισολογισμού της και στις δηλούμενες λογιστικές διαφορές, ή με την αξία της τυχόν πώλησής του.

 • Συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης.

Επισημάνσεις

Ο ξεχωριστός λογαριασμός, κατ' είδος παγίου στοιχείου μπορεί να τηρείται και ως εξής :

 • Όσον αφορά τα έπιπλα και σκεύη και τον λοιπό εξοπλισμό μπορεί να τηρείται κατά ομοειδείς κατηγορίες παγίων (π.χ. εξοπλισμός ξενοδοχείων : λευκά είδη, πιάτα, ποτήρια, κ.λπ.).

 • Καθόσον αφορά τα λοιπά πάγια (μηχανήματα κ.λπ.) μπορεί να παρακολουθούνται κατά ομοειδείς κατηγορίες, εφόσον γι' αυτά τηρούνται ξεχωριστές μερίδες στο μητρώο παγίων στο οποίο παρακολουθείται για κάθε πάγιο χωριστά και η ενεργούμενη αφορολόγητη έκπτωση.

 

 

Αρχή

 

 


Βιβλίο Επενδύσεων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας

 

Υπόχρεοι

Οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά. Δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ανωτέρω βιβλίου, οι επιτηδευματίες που λαμβάνουν επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

Χρόνος ενημέρωσης

Ο χρόνος ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προθεσμία την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εγκ.3/1992 παρ.10.3.0).

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο επενδύσεων τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό νόμο οι ακόλουθοι λογαριασμοί :

 • Διακεκριμένος λογαριασμός επενδύσεων, στη χρέωση του οποίου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού αναπτυξιακού νόμου και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

 • Ιδιαίτερος λογαριασμός αποθεματικού, σε πίστωση του οποίου μεταφέρεται το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η επιχείρηση από τα καθαρά της κέρδη.

 • Ιδιαίτερος λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου και πιστώνεται με τη σχηματιζόμενη κάθε φόρα αφορολόγητη έκπτωση και με την αξία της τυχόν πώλησής του.

 

Αρχή

 

 


Βιβλίο Κίνησης πελατών (πόρτας)

 

Υπόχρεοι

 • Ο εκμεταλλευτής οίκου ευγηρίας

 • Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωμένων διαμερισμάτων και οικιών

 • Ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ

Χρόνος ενημέρωσης

Με την είσοδο του πελάτη, με αναγραφή από 1.1.2003 και της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης (κατά δήλωσή του). 3. Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο κίνησης πελατών καταχωρούνται :

 • Το ονοματεπώνυμο του πελάτη.

 • Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία εκείνου κατ' εντολή του οποίου διαμένει ο πελάτης (ένοικος)

 • Η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του

 • Ο αριθμός του δωματίου.

 • Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο «πακέτο», σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών «πακέτο» (ισχύει από 1.4.1998)

Ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ καταχωρεί επί πλέον :

 • Τον αριθμό των ατόμων που συνοδεύουν κάθε πελάτη

 • Το είδος του κατασκηνωτικού και μεταφορικού μέσου.

 

Ενδεικτικά υποδείγματα βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)

Α. Βιβλίο πελατών ξενοδοχείου, ξενώνα, ενοικιαζομένων δωματίων - Αντικαταστάθηκε με την 106030/2004 εγκύκλιο.

 

α/αΟνοματεπώνυμο ή επωνυμίαΗμερομηνίαΑριθμός δωματίουΠιθανή ημερ/νια αναχώρησηςΠαρατηρήσειςΑριθμός & αξία ΑΠΥ
Πελάτη (ενοίκου)Πελάτη (εντολέα τρίτου)'ΑφιξηςΑναχώρησης
1Δάρας Νίκος

-

20.7.0331.7.03108
 Με πρωϊνό 
2*Μαυρίδης Κων/νοςΚοσμίδης TOURS ΕΠΕ10.8.0325.8.03**215 Με γεύμα 
α/α
'Αφιξης
Ονοματεπώνυμο πελάτη Αριθμός ατόμωνΗμερομηνίαΕίδος μέσουΠαρατηρήσειςΑριθμός & αξία ΑΠΥΑναχώρησηςΚατασκηνωτικούΜεταφορικού  
1
Δεσύλας Παύλος55.6.0318.6.03Τροχόσπιτο-- 
2
Γεωργιάδης Πέτρος312.9.0330.9.03Μεγάλη σκηνήΑυτοκίνητο

Με γεύμα

 
<><><><>

Χρονολογία έναρξης φοίτησης

Μηνιαίο ποσό*

Δικαίωμα εγγραφής

Μεταβολές ποσών διδάκτρων

Χρονολογία διακοπής φοίτησης

Αριθμός Α.Π.Υ.

α/α

Ονοματεπώνυμο & Διεύθυνση Μαθητή

Μεταφορικών κλπ

Σύνολο

Διδάκτρων

Τροφείων

1.9.02

75 ευρώ

 

 

75 ευρώ

20 ευρώ

από 1.1.03 δίδακτρα   90 ευρώ

10.6.03

 

1

Θεοχάρης Νικήτας Καβάφη 5 Ν Ιωνία 

10.9.02

70 ευρώ

30 ευρώ

20 ευρώ

120 ευρώ

15 ευρώ

Από 1.2.03 άνευ τροφείων

30.6.03

 

2

Κοσμίδης Ηλίας Πινδάρου 1 Χαλάνδρι


(*) Η περίοδος που αφορά το συμφωνούμενο ποσό μπορεί να είναι μήνας ή δίμηνο ή ετήσια.

 

Επισημάνσεις

 

Αρχή

 

 

 

 

Βιβλία α. Ασθενών κλινικών ή θεραπευτηρίων β. Μεριδολόγιο Ιατρών κλινικών ή θεραπευτηρίων

 

Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές κλινικών και θεραπευτηρίων
Χρόνος ενημέρωσης

 1. Βιβλίου ασθενών : 'Αμεσα με την είσοδο και έξοδο του ασθενή (στοιχεία ασθενή, ημερομηνία) και εντός της επομένης με τα λοιπά στοιχεία.

 2. Βιβλίου μεριδολογίου ιατρών : εντός της επομένης της ειδικής ιατρικής περίθαλψης του ασθενή.

Περιεχόμενο βιβλίου

Α. Στο βιβλίο ασθενών, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε ασθενή, καταχωρούνται :

Β. Στο βιβλίο μεριδολογίου ιατρών φυσικών προσώπων, με ιδιαίτερη μερίδα για κάθε γιατρό, με αναγραφή της διεύθυνσής του και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καταχωρούνται :

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και από όλα τα νοσοκομεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία αυτών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν και την τυχόν απαλλαγή τους από το φόρο εισοδήματος εφόσον παρέχεται σ' αυτά περίθαλψη από γιατρούς, στους οποίους καταβάλλεται γι' αυτήν αμοιβή μη έμμισθης υπηρεσίας.

 

α) Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Ασθενών.

 

Αριθμός μερίδας:9

Ασθενής: Μερκούρης Αντώνιος, Λ.Κηφισίας 80, Αθήνα

Χρονολογία εισόδου: 10.7.02   Εξόδου: 15.7.02

Θέση:  Γ             Δωμάτιο: 103

Αλλαγή θέσης:Β          Ημερομηνία:  12.7.02     Δωμάτιο: 207

Χρονολογία

Είδος παρεχομένων υπηρεσιών

Παρατηρήσεις

Αριθμός Α.Π.Υ.

12.7.02

Υπερηχογράφημα νεφρών

 

20/15.7.02

13.7.02

Λιθοτριψία

 

 

 

β) Ενδεικτικό υπόδειγμα Μεριδολογίου Ιατρών (φυσικών προσώπων.

 

Ιατρός: Θεοδοσίου Πέτρος, Κανάρη 1 Χαλάνδρι, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου

Χρονολογία

Ονοματεπώνυμο Ασθενή

Διεύθυνση

Θέση

Παρατηρήσεις

8.9.02

 

 

 

 

 

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Τήνου 15, Γλυφάδα

Β

 

 

Επισημάνσεις

Σημείωση : Τα θεωρημένα διπλότυπα μεριδολόγια γιατρών μπορεί να χρησιμοποιηθούν (με συμπλήρωση μόνο του πρωτότυπου) και μετά την 1.1.2003 μέχρι να εξαντληθούν, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ.

 

 

Αρχή

 

 

 

Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (διαγνωστικών κέντρων)

 

Υπόχρεοι
Οι εκμεταλλευτές διαγνωστικών κέντρων
 

Χρόνος ενημέρωσης

Μόλις τελειώσει η εξέταση και πριν από την αποχώρηση του ασθενή

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών καταχωρούνται :

 

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Ασθενών Διαγνωστικών Κέντρων

Χρονολογία επίσκεψης

Ονοματεπώνυμο     και διεύθυνση ασθενή

Επάγγελμα ασθενή

Αριθμός και αξία Α.Π.Υ.

Παρατηρήσεις (ασφαλιστικός φορέας κλπ)

18.5.03

Αλεξίου Ελένη 

Ολύμπου 5 Καλλιθέα

Έμπορος

 

Τ.Α.Ε.

 

Επισημάνσεις

 

Αρχή

 

 

 


Βιβλίο πελατών (κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων)

 

Υπόχρεοι.

Οι εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων

 

Χρόνος ενημέρωσης

Μόλις αρχίσει η παροχή υπηρεσίας

 

Περιεχόμενο βιβλίου

 

Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Πελατών.

 

Χρονολογία επίσκεψης

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πελάτη

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας

Αριθμός και αξία Α.Π.Υ.

Συμπληρώνονται επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας

Συμφωνούμενο ποσό

Διάρκεια παροχής υπηρεσίας 

'Εναρξη

Λήξη

5.5.02

Γεωργίου Αθαν. Τήνου 10, Κυψέλη

Περιποίηση προσώπου

 

57/5.5.02

50 ευρώ

 

 

 

Σπυροπούλου Β., Λ.Μεσογείων 120, Χολαργός

Αποτρίχωση

 

300 ευρώ

20.8.02

30.9.02

 

Επισημάνσεις.

Όταν παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την άθληση ή την εκμάθηση συγκεκριμένου αθλήματος, εμπίπτουν στην έννοια της σχολής και τηρούν Μητρώο μαθητών.

 

Αρχή

 

 


Βιβλίο Εκπαιδευομένων οδηγών

 

Υπόχρεοι.

 

Οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων για κάθε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την έναρξη και τη λήξη του μαθήματος ή της εξέτασης

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών καταχωρούνται :

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την παράσταση του εκπαιδευτή κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών.

 

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εκπαιδευόμενων Οδηγών.

Χρονολογία
'Ωρα μαθήματοςΣτοιχεία πελάτηΠοσό συμφ/νης αμοιβήςΠαρατηρήσειςΑριθμ. & Αξία Α.Π.Υ.'ΕναρξηΛήξηΟνοματεπώνυμοΔιεύθυνση1220-7-0210.0011.00Παράσχου ΣοφίαΛ.Πεντέλης 1, Μαρούσι20 ευρώΠαράσταση 20-7-0211.3012.30Νίκας ΓρηγόριοςΤεμπών 15, Αθήνα10 ευρώ  την ώρα  321-7-028.0010.00Βασιλείου ΑθανάσιοςΒύρωνος 8, Παγκράτι15ευρώ   την ώρα  

 

Επισημάνσεις.

 

Αρχή

 


Βιβλίο Συνδρομητών

 

Υπόχρεοι.

Οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι συνδρομής από 1/1/2003.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την εγγραφή και όχι πέραν από την έναρξη της παροχής υπηρεσίας.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο συνδρομητών καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Συνδρομητών.

α/α

'Εναρξη παροχής υπηρεσιών (συνδρομής)

Στοιχεία συνδρομητή

Αξία συνδρομής

Λήξη παροχής υπηρεσιών (συνδρομής)

Αριθμοί Α.Λ.Π. και αξίες αυτών

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

Διεύθυνση

1

1/1/2004

Σταματίου Γεώργιος

Ήρας 5, Αθήνα

50 ευρώ μηνιαίως

30/4/03

2/50 ευρώ15/50 ευρώ 30/50 ευρώ 42/50 ευρώ

2

15/1/2004

Ζαχαρίου Νικόλαος

Σίφνου 3, Αιγάλεω

80 ευρώ μηνιαίως

 

 

3

16/1/2004

ΑΛΦΑ ΕΠΕ

Θησέως 8, Ζωγράφου

800 ευρώ ετησίως

 

100/800 ευρώ

 

Επισημάνσεις.

 1. Πωλούν αγαθά με συνδρομή, όπως εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.

 2. Παρέχουν υπηρεσίες της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. έναντι συνδρομής, όπως τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές, τραπεζικές, χρηματιστηριακές κ.λπ.

 3. Τηρούν άλλα πρόσθετα βιβλία από τα οποία προκύπτουν τα δεδομένα του βιβλίου συνδρομητών, όπως γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής κ.λ.π.

 

Αρχή

 

 

Βιβλίο Αποθήκευσης

 

Υπόχρεοι.

Οι εκμεταλλευτές ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Εντός της μεθεπόμενης της εισαγωγής και εξαγωγής των αγαθών.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο αποθήκευσης σε μερίδες κατά αποθέτη καταχωρούνται :

 1. Το ονοματεπώνυμο του αποθέτη

 2. Το επάγγελμα και τη διεύθυνσή του

 3. Το είδος, η ποσότητα, ο τρόπος και τα σημεία συσκευασίας των αγαθών που αποθηκεύονται

Επισημάνσεις.

Από 1/1/2003 το βιβλίο αποθήκευσης τηρείται απλότυπο.

 

 

Αρχή

 


Βιβλίο Στάθμευσης (οχημάτων)

 

 

Υπόχρεοι.

Οι εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την είσοδο και έξοδο του οχήματος.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε όχημα καταχωρούνται :

Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Στάθμευσης Οχημάτων.

 

α. Βιβλίο στάθμευσης οχημάτων με την ώρα ή διαρκείς μισθώσεις (μη συνενωμένο)

 

Χρον/γία εισόδου

'Ωρα εισόδου

Αριθμός κυκλ/ριας

Χρον/γία εξόδου

'Ωρα εξόδου

Συμπληρώνεται επί μηνιαίας παροχής υπηρεσίας

Παρατηρήσεις

Αριθμός & αξία Α.Π.Υ.

Διάρκεια μίσθωσης

Συμφωνούμενο ποσό

'Εναρξη

Λήξη

10.1.03

10.00

ΥΒΒ 1528

10.1.03

12.30

 

 

 

 

 

 

 

ΕΧΑ 3017

 

 

15.1.03

15.2.03

50 ευρώ μηνιαίως

 

 

Σημείωση: Όταν μισθώνεται μια θέση από πελάτη που διαθέτει δύο αυτοκίνητα και τα σταθμεύει εναλλάξ, τότε στη θέση του αριθμού κυκλοφορίας αναγράφονται οι αριθμοί και των δύο αυτοκινήτων και γίνεται σχετική μνεία στη στήλη «παρατηρήσεις».

 

β. Συνενωμένο βιβλίο στάθμευσης & Α.Π.Υ.

 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ            ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ             ΣΕΙΡΑ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ              ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ               

Δ/ΝΣΗ  

Α.Φ.Μ  

Δ.Ο.Υ         ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ      

Χρονολογία

Εισόδου:

Ποσό αμοιβής

 

Εξόδου:

Ώρα

Εισόδου:

Σύνολο

 

 

Επισημάνσεις.

Όταν όμως ένα αυτοκίνητο παραμένει περισσότερες ημέρες και με δεδομένο ότι η ημερήσια αμοιβή είναι προεκτυπωμένη, τότε κάθε ημέρα θα πρέπει να γίνεται σχετική καταχώρηση στο βιβλίο στάθμευσης και θα εκδίδονται τόσες Α.Π.Υ. όσες και οι ημέρες της παραμονής (σχετ. εγγρ. 1093828/664/26.10.99) ή θα εκδίδεται κάθε ημέρα διαφορετική «Α.Π.Υ., Βιβλίο στάθμευσης».

 

Αρχή

 


Βιβλίο Εισερχομένων οχημάτων

 

 

Υπόχρεοι.

 1. Οι εκμεταλλευτές συνεργείων επισκευής και συντήρησης :αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων.

 2. Οι εκμεταλλευτές πλυντηρίων :

 1. Οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων πώλησης μεταχειρισμένων :

*Σημείωση : Για τις δραστηριότητες με αστερίσκο η υποχρέωση άρχισε από 1/1/2003.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την είσοδο και έξοδο του οχήματος.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

 Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε όχημα καταχωρούνται:

Κατ' εξαίρεση ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων δεν αναγράφει στο βιβλίο εισερχομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου.

 

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εισερχομένων Οχημάτων.

α/α

Χρονολογία

Αριθμός κυκλοφορίας

Στοιχεία πελάτη

Παρατηρήσεις

Αριθμός και Αξία Α.Π.Υ.

Εισόδου

Εξόδου

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

1

2.4.02

10.4.02

ΥΖΕ 5326

Αγγέλου Πέτρος

Σπετσών 1 Κυψέλη

 

 

2

18.4.02

25.4.02

ΚΑ 1550

Σιώκος Βασίλης

Ειρήνης 8 Πεύκη

Προσωρινή έξοδος προς ζυγοστάθμιση για συνέχιση επισκευής

 

3

18.4.02

20.4.02

ΟPEL CORSA

Μιχαηλίδης Αθανάσιος

Κηφισίας 10Αθήνα

Ανάριθμο

 

4

5.5.02

8.5.02

ΟΜΖ 8187

Αποστόλου Νίκος

Κύπρου 2 Αθήνα

Εγγύηση κατ' εντολή της FIAT

 

 

 

Επισημάνσεις.

Η πιθανή υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εισερχομένων στις επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

 

Αρχή

 

 

 

Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών (ιατρών και οδοντιάτρων)

 

Υπόχρεοι

Οι ιατροί και οι οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

 

Χρόνος ενημέρωσης.

Με την είσοδο του ασθενή στο χώρο της εξέτασης.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών για κάθε ασθενή καταχωρούνται :

Επισημάνσεις.

 

Αρχή

 

 

Βιβλίο Διάθεσης Λαχείων.

 

 

Υπόχρεοι.

Οι πράκτορες κρατικών λαχείων.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την παραλαβή των λαχείων κάθε κλήρωσης

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο διάθεσης λαχείων, καταχωρούνται οι αριθμοί των λαχείων που προορίζονται να πουληθούν λιανικώς από τον πράκτορα, πριν από την έναρξη πώλησης των λαχείων κάθε κλήρωσης.

 

 

Αρχή

 


Βιβλίο Εισερχομένων σκαφών θαλάσσης.

 

Υπόχρεοι.

Οι επιτηδευματίες που διατηρούν συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών θαλάσσης από 1/1/1995.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την είσοδο και έξοδο του σκάφους.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο εισερχομένων σκαφών θαλάσσης, για κάθε σκάφος καταχωρούνται:

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εισερχομένων Σκαφών.

α/α

Χρονολογία

Αριθμός νηολόγησης ή όνομα σκάφους

Στοιχεία πελάτη

Παρατηρήσεις

Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.

Εισόδου

Εξόδου

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία 

Διεύθυνση

1

20.4.2003

10.5.2003

Jet Ski

Θεοφίλου Σταύρος

Σολωμού 3, Νίκαια

Χωρίς όνομα και αριθμό

 

2

22.4.2003

30.4.2003

Λ.Π. 1782

Λέκας Θωμάς

Αθηνάς 8, Γαλάτσι

Επισκευή Δωρεάν

Α.Π.Υ. Νο3 (υπογραφή)

 

3

2.5.2003

8.5.2003

«Μυρτώ»

Αντωνίου Νικόλαος

Πινδάρου 3, Παγκράτι

Προσωρινή έξοδος για βαφή

 

4

15.5.2003

 

«Μυρτώ»

Αντωνίου Νικόλαος

Πινδάρου 3, Παγκράτι

Για συνέχιση επισκευής

 

 

Επισημάνσεις.

Αρχή

 

 

Βιβλίο Πελατών (φυσιοθεραπευτών και ασκούντων παραϊατρικό επάγγελμα)

 

Υπόχρεοι.

 1. Οι φυσιοθεραπευτές από 1/1/1995

 2. Οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, δηλαδή οι παρέχοντες υπηρεσίες υγείας (θεραπείας, συμβουλών κ.λπ.) και δεν είναι γιατροί, από 1/1/2003.

Χρόνος ενημέρωσης.

Με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο πελατών καταχωρούνται :

Επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας καταχωρούνται:

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Πελατών.

 

<><><><><><><><><><>

α/α

Χρονολογία επίσκεψης

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας

Α.Π.Υ.

Συμπληρώνεται επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας

Αριθμός

Αξία

Συμφωνούμενο ποσό

Διάρκεια παροχής υπηρεσίας

'Εναρξη

Λήξη

1

8.3.2003

Φέτσης Ιωάννης Δημοσθένους 2 Χολαργός

Κινησιοθεραπεία

5

20

 

 

 

2

10.3.2003

Παυλίδη Αγγελική

Μιαούλη 5, Καλλιθέα

Λογοθεραπεία

 

 

500 ευρώ

10.3.2003

30.5.2003

 

Επισημάνσεις.

Αρχή

 


Βιβλίο παραγγελιών.

 

Υπόχρεοι.

Οι κατασκευαστές προκατασκευασμένων οικιών (από 1.1.1995) καθώς και άλλων προκατασκευασμένων κτισμάτων (από 1.8.1996).

 

Χρόνος ενημέρωσης.

Με τη λήψη της παραγγελίας.

 

Περιεχόμενο βιβλίου.

Στο βιβλίο παραγγελιών για κάθε παραγγελία καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Προκατασκευασμένων Οικιών &Κτισμάτων.

α/α

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

Διεύθυνση

Παραγγελόμενο είδος

Συμφωνηθείσα αξία

Αριθμός Α.Λ.Π.

 ή Τιμολογίου και αξία

1

Καβαθάς Θεόδωρος

Καραϊσκάκη 15, Αμπελόκηποι

Οικία 100 m2 εξώστης 15 m2 Τύπος:  Μεζονέτα με ξύλινα εξωτερικά κουφώματα

100.000 ευρώ

 

 

Επισημάνσεις.

Δεν καταλαμβάνει τις πρόχειρες κατασκευές περιπτέρων εκθέσεων ή τις διαμορφώσεις και προσθήκες εσωτερικών χώρων γενικώς. Επίσης δεν καταλαμβάνει τα προκατασκευασμένα υλικά έργων, όπως προκατασκευασμένες κολώνες από μπετόν κ.λπ. (εγκ.ΠΟΛ.1206/7.7.1997).

Αντί των δεδομένων αυτών, μπορεί να γίνεται μνεία του σχετικού συμφωνητικού, το οποίο θα επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο.

Αρχή


Βιβλίο Στάθμευσης (σκαφών θαλάσσης).

 

Υπόχρεοι.

Οι εκμεταλλευτές χώρου στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών θαλάσσης

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την είσοδο και έξοδο του σκάφους.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο στάθμευσης για κάθε σκάφος καταχωρούνται :

Επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσης καταχωρούνται :

 Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Στάθμευσης Σκαφών.

α/αΧρονολογίαΑριθμός νηολόγησηςΑΦΜ(1) κατόχουΣυμπληρώνεται επί μηνιαίας ή διαρκούς μίσθωσηςΠαρατηρήσεις

Αριθμός και

Αξία Α.Π.Υ.

 

Έναρξης ΛήξηςΔιάρκεια μίσθωσηςΣυμφωνούμενο ποσό
ΈναρξηΛήξη
18.4.0315.4.03ΛΠ 1283

081768510

     
28.4.0320.4.03«ΠΗΓΑΣΟΣ»102617351   Χωρίς αριθμό 
3  ΛΠ 914709538267210.5.0310.6.0380 ευρώ μηνιαίως  

 

(1)

Επισημάνσεις.

Όταν ο Δήμος ή η κοινότητα έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε άλλο πρόσωπο, τότε το βιβλίο τηρείται από τον εκμεταλλευτή του χώρου αυτού.

 

Αρχή

 


Βιβλίο Έργων.

 

Υπόχρεοι.

Οι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων για κάθε μηχάνημα.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την έναρξη του έργου και σε περίπτωση ωριαίας αμοιβής με την έναρξη και λήξη της εργασίας κάθε φορά.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο έργων καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Έργων.

 

α/α

Ονομ/μο ή Επωνυμία Διεύθυνση Εργοδότη

Διεύθυνση

και θέση έργου

Είδος έργου

Συμφωνηθείσα

Αμοιβή

Χρονολογία και ώρα

Αριθμός

και Αξία Α.Π.Υ.

 

Παρατηρήσεις

Έναρξης

Λήξης

1

Σιδέρης Νικόλας, Σπάρτης 10 Περιστέρι

Παλαμά 16, Ζωγράφου

Εκχωμάτωση

200 ευρώ ημερησίως

5.7.03

10.7.03

 

 

2

Νικολαϊδής Αντώνιος, Π.Μελά 3, Νίκαια

Μπότσαρη 8, Περιστέρι

Κατεδάφιση

25 ευρώ  την ώρα

10.9.03  12.00

10.9.03 14.00

 

 

 

Επισημάνσεις.

 1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας χρήσης έστω και αν έχουν ανυψωτικό μηχάνημα (εγκ.1036299/226/8.4.1997).

 2. Τα φορτηγά αυτοκίνητα - βυτιοφόρα μεταφοράς σκυροδέματος, διότι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της «αυτοκινούμενης μπετονιέρας» (εγκ.ΠΟΛ. 1219/31.7.1996).

 3. Τα ρυμουλκούμενα κομπρεσέρ, δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων (εγκ.1092216/680/9.9.1996).

Αρχή


Βιβλίο Κίνησης Οχημάτων.

 

Υπόχρεοι.

Οι επιτηδευματίες που διατηρούν επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από 1/1/2003.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με την αναχώρηση και επιστροφή κάθε οχήματος, για οποιοδήποτε σκοπό, τόσο επί χειρόγραφης όσο και επί μηχανογραφικής τήρησής του.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Το βιβλίο κίνησης οχημάτων τηρείται σε μερίδες ανά όχημα, στις οποίες για την κίνηση του κάθε οχήματος εκτός εγκατάστασης ανεξάρτητα από το σκοπό, καταχωρούνται :

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Κίνησης Οχημάτων.

 

Μερίδα αυτοκινήτου ΥΑΕ 5287.

Μισθωτής ή άλλο πρόσωπο

Αιτιολογία

Χρόνος αναχώρησης

Συμφ/θέν μίσθωμα

Χρόνος επιστροφής

Τόπος επιστροφης

Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.

Ονομ/μο ή επωνυμία

Διεύθυνση

Ημερ/νια

'Ωρα

Ημερ/νία

'Ωρα

Είδος εγκ/σης

Διεύθυνση

Χ.Παράσχος

Ηλίδος 35, Γλυφάδα

Μίσθωση

5.1.03

10.00

5 ευρώ ανά ώρα

5.1.03

15.00

 

 

6/5.1.03

25 ευρώ

Π.Αθανασίου

Ταϋγέτου 10, Πετράλωνα

Συνεργείο

8.1.03

9.00

 

23.1.03

 

Υποκ/μα

Σουρή 81, Ιλίσια

 

Α.Βελίδης

Δροσίνη 17, Αθήνα

Μίσθωση

20.1.03

13.00

50 ευρώ ανά ημέρα

28.1.03

13.00

 

 

12/28.1.03

450 ευρώ

 

Επισημάνσεις.

 

Αρχή


Βιβλίο ή Δελτίο Εντολών.

 

Υπόχρεοι.

Οι μεσίτες αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων (κτηματομεσίτες) από 1/1/2003.

 

Χρόνος ενημέρωσης

Με τη λήψη της εντολής και την ολοκλήρωση αυτής κατά περίπτωση.

 

Περιεχόμενο βιβλίου

Στο βιβλίο ή στο διπλότυπο δελτίο εντολών με τη λήψη της εντολής καταχωρούνται :

Με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται :

 

Ενδεικτικό υπόδειγμα Βιβλίου Εντολών.

Ημερ/νία εντολής

Στοιχεία εντολέα

Είδος Εντολής

Δ/νση ακινήτου

Τ.μ.

Συμφωνηθείσα αμοιβή

Ημερ/νία ολοκλήρωσης

Αντισυμβαλλόμενος

Αριθμός & Αξία Α.Π.Υ.

Ονομ/μο ή επωνυμία

Δ/νση

Ονομ/μο

Διεύθυνση

7.1.03

Δ. Βλάχος

Ερμού 15, Αιγάλεω

Πώληση αγροτεμαχίου

Κορωπί Περιοχή Σκάλα

2.000

2% επί της αξίας

19.1.03

Λ.Βασιλείου

Αχιλλέως 50, Αθήνα

 

21.1.03

Μ. Τσιώκας

Αφροδίτης 3, Αθήνα

Αγορά οικοπέδου

Διονύσου 8, Χαλάνδρι

250

1000 ευρώ

30.1.03

Β.Κανάρης

Ανατολής 13, Μοσχάτο

7/1000 ευρώ

4.2.03

Ε.Νικολάου

Τεμπών 2, Μαρούσι

Εκμίσθωση Διαμερίσματος

Χίου 8, Μαρούσι

100

150 ευρώ από τον μισθωτή

9.2.03

Ακύρωση εντολής

 

 

15.2.03

Α.Σουρής

Πινδάρου 1, Αθήνα

Πώληση καταστήματος

Αχαιών 5, Αθήνα

85

3% από τον αγοραστή

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις (ΠΟΛ.1271/2002).

Αρχή

 

 

Λοιπές περιπτώσεις πρόσθετων βάσει Α.Υ.Ο.Ο.


Τέλος, επισημαίνεται ότι ως πρόσθετα βιβλία θεωρούνται και αυτά, τα οποία ορίζονται από υπουργικές αποφάσεις στα πλαίσια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 38).

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα :

α) Το ειδικό βιβλίο φορολογικού αντιπροσώπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1281/26.8.1993 )

β) Το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης για τους διαμεταφορείς (Α.Υ.Ο. 1041614/324/ ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 )

γ) Το ειδικό βιβλίο μεταπωλητού μεταχειρισμένων ( ΠΟΛ. 1104/10.4.1995 )

δ) Το ημερολόγιο διαφημίσεων Μ.Μ.Ε. (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1217/29.7.1996 )

ε) Το βιβλίο «παραλαμβανομένων Φ.Τ.Μ.» (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1326/13.12.1996 )

στ) Το βιβλίο ενδοκοινοτικών διακινήσεων και εργασιών (ΦΑΣΟΝ) (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1229/18.8.1997 )

ζ) Το βιβλίο παράδοσης φαρμάκων στους ασφαλισμένους (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/10.4.1996 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1370/19.12.2001 )

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με τον παρόντα οδηγό, επιχειρείται μια συστηματική και ουσιαστική προσέγγιση ελέγχου των επιχειρήσεων, που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10.

Είναι αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος θα ανατρέχει τόσο στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) στα αντίστοιχα κατά περίπτωση οικεία άρθρα, όσο και στις αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες της Διοίκησης.

 

Αρχή

Γονική Κατηγορία: Φορολογικά
Κατηγορία: ΥΠΕΕ - ΣΔΟΕ
Εμφανίσεις: 7059
Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm