Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα, 17/04/2008
Αρ. πρωτ.: 2703

 

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ν. 3610/2007 και λοιπά θέματα.

 

Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 18 και 27 του Ν. 3610/2007 (ΦΕΚ 258 A΄) και σας παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών σε θέματα ελέγχου.
 

¶ρθρο 4
Κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχονται προς τους φορολογούμενους, κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης, προκειμένου αυτοί να δηλώνουν με αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και να αποκαλύπτουν οικειοθελώς τυχόν διαπραχθείσες παραβάσεις και παρατυπίες αναφορικά με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, εφόσον ο φορολογούμενος έχει επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, πριν την έναρξη του ελέγχου, να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσμου, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2523/97 περί επιβολής πρόσθετων φόρων.
Λοιπές διευκρινίσεις για την όλη ακολουθούμενη διαδικασία έχουν ήδη δοθεί με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.
1023056/1210/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1041/22.2.08, η οποία σας κοινοποιήθηκε και επισυνάπτεται.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προηγείται σε κάθε περίπτωση η έκδοση της οικείας εντολής ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί η επίδοση της προβλεπόμενης πρόσκλησης στο φορολογούμενο (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) επί αποδείξει σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999) περί επιδόσεων, προκειμένου αυτός, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση της προαναφερόμενης δυνατότητας.
Επειδή η ανωτέρω δυνατότητα καταλαμβάνει και δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών γενικώς φορολογιών, τελών και εισφορών, για τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, επισημαίνεται ότι εφόσον εκδίδονται εντολές προσωρινών ελέγχων από την υπηρεσία σας, στις εντολές αυτές θα πρέπει να είναι απολύτως σαφή τα φορολογικά αντικείμενα, η φορολογική περίοδος ή η χρήση κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο του προσωρινού ελέγχου και να επιδίδονται πριν την έναρξη του ελέγχου οι παραπάνω σχετικές προσκλήσεις, προκειμένου να ασκηθεί το προαναφερόμενο δικαίωμα. Περαιτέρω, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις τυχόν υποβαλλόμενες κατά τα ανωτέρω δηλώσεις, πρέπει, όπως διευκρινίζεται, να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία και θα πρέπει να αναζητά τις δηλώσεις αυτές.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται, ειδικά σε ότι αφορά τα πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2523/97, η μείωση στο 1/5 ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δηλώνει τη φορολογητέα ύλη που σχετίζεται με τις οικείες παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που συναρτώνται ή επηρεάζονται από αυτές (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ). Λοιπές διευκρινίσεις για την όλη ακολουθούμενη διαδικασία έχουν ήδη δοθεί με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α΄ /ΠΟΛ. 1041/22.2.08, η οποία επισυνάπτεται.
3. Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 27 του Ν. 3610/07, οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 4 ισχύουν για υποθέσεις που επιλέγονται για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.11.07), καθώς και για υποθέσεις που έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου κατά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά δεν έχει γίνει θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων κατά την ημερομηνία αυτή. Συνεπώς, για υποθέσεις για τις οποίες είχαν θεωρηθεί τα βιβλία και στοιχεία κατά το χρόνο δημοσίευσης του παραπάνω νόμου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 4 του Ν. 3610/07 ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονταν ο έλεγχος κατά το χρόνο αυτό.

 

¶ρθρο 5
Ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες


Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις παραβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. νέων επιτηδευματιών που αφορούν τις τρεις πρώτες διαχειριστικές περιόδους από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα Κ.Β.Σ., τα δε βιβλία και στοιχεία δεν χαρακτηρίζονται ανεπαρκή από αυτές τις παραβάσεις, ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης της παράβασης.
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ΚΒΣ, κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:

α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,
γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,
δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο.
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς.

Τα βιβλία ........................».

Διευκρινίζεται ότι για όλες τις λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πλην των ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν οι υφιστάμενες διατάξεις περί επιβολής των σχετικών προστίμων καθώς και των τυχόν επιπτώσεων στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων (π.χ. παραβάσεις που σχετίζονται με ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, με την υποβολή στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. κ.λπ.).
Σχετικά με την έννοια του νέου επιτηδευματία γίνεται αναφορά στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α΄ /ΠΟΛ. 1041/22.2.08, η οποία επισυνάπτεται.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους ευεργετημάτων στους νέους επιτηδευματίες, είναι να μην έχει γίνει αποδεδειγμένα προηγούμενη γραπτή υπόδειξη στον επιτηδευματία από οποιονδήποτε γενικά φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ., ελεγκτικό κέντρο, ΥΠ.Ε.Ε., ειδικό συνεργείο προληπτικού ελέγχου κ.λπ.) αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των οικείων, κατά περίπτωση, φορολογικών διατάξεων.
Για το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι πρέπει να διενεργούνται κατά προτεραιότητα και με μεγαλύτερη συχνότητα σχετικοί έλεγχοι στους νέους επιτηδευματίες και από την υπηρεσία σας, προκειμένου να διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχεται η κατάλληλη καθοδήγηση.
Εφόσον στο πλαίσιο των διενεργούμενων ελέγχων οι προαναφερόμενες παραβάσεις και παρατυπίες διαπιστώνονται για πρώτη φορά, δεν επιβάλλονται οι κατά τα ανωτέρω κυρώσεις, παράλληλα όμως γίνεται γραπτή υπόδειξη σ΄ αυτόν για την ορθή εφεξής εφαρμογή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων, είτε με επίδοση κατά τις κείμενες διατάξεις ιδιαίτερου σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος, είτε μέσω κοινοποιούμενης νομίμως έκθεσης ελέγχου, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου ενδεχομένως τρόπου, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι «το παρόν αποτελεί και γραπτή υπόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3610/07» και με αποδεδειγμένη γνώση του επιτηδευματία.
Για ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., η ανωτέρω γραπτή υπόδειξη θα γίνεται μέσω του Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό, με την ένδειξη: «το παρόν αποτελεί και γραπτή υπόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3610/07», το οποίο και θα πρέπει να επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2717/99, περί επιδόσεων εγγράφων, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή επίδοση της κλήσης προς ακρόαση (σχετική και η εγκύκλιος μας με αριθ. 5044/14.4.2008).
Διευκρινίζεται ότι μέχρι να γίνει η εκτύπωση των νέων διαμορφωμένων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.), κρίνεται απαραίτητο, στις περιπτώσεις αυτές, να αναγράφεται σε κάθε Υ.Σ.Ε. στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», η ένδειξη: «το παρόν αποτελεί και γραπτή υπόδειξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3610/07».
Σε κάθε περίπτωση που γίνεται γραπτή υπόδειξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω από την υπηρεσία σας, πρέπει να λαμβάνει γνώση άμεσα της αποδεδειγμένης γραπτής υπόδειξης η αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τη διαβίβαση σε αυτήν των σχετικών εγγράφων της γραπτής υπόδειξης (Υ.Σ.Ε.), προκειμένου να τίθενται στο φάκελο του επιτηδευματία.
Κατά τους διενεργούμενους ελέγχους, εφόσον διαπιστώνονται για το νέο επιτηδευματία παραβάσεις η παρατυπίες ως ανωτέρω, απαραίτητα εξετάζεται αν είχε προηγηθεί αποδεδειγμένα γραπτή σχετική υπόδειξη και σε περίπτωση που είχε προηγηθεί τέτοια υπόδειξη, εφαρμόζονται όλες οι υφιστάμενες γενικές διατάξεις.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 27 του Ν. 3610/07, οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου 5 έχουν εφαρμογή για επιτηδευματίες με έναρξη δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22/11/07) και μετά.

 

ΑΡΘΡΟ 18
Έκδοση εγχειριδίου για τους φορολογικούς ελέγχους

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3610/2007, στο πλαίσιο της προσπάθειας για εδραίωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις της φορολογικής διοίκησης με το φορολογούμενο εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες, τις οποίες είναι απαραίτητο να έχει υπόψη του ο φορολογούμενος που καλείται να αντιμετωπίσει ένα φορολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, αναφέρονται συνοπτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των φορολογούμενων όσο και των ελεγκτικών οργάνων, οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις δυνατότητες για το φορολογούμενο επί των αποτελεσμάτων του ελέγχου και γενικώς κατά τη μετά τον έλεγχο διαδικασία, καθώς και θέματα κυρώσεων επί μη τήρησης υφιστάμενων υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου και μειώσεων των επιβαλλόμενων πρόσθετων φόρων, προστίμων κλπ. σε περίπτωση επίλυσης των διαφορών.
Το εγχειρίδιο αυτό, εφόσον διενεργείται προσωρινός έλεγχος από την υπηρεσία σας, πρέπει να επιδίδεται υποχρεωτικά και με απόδειξη στον ελεγχόμενο την πρώτη ημέρα του ελέγχου και έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Επισυνάπτεται φωτοτυπία του προαναφερόμενου Εγχειριδίου.

 

Β. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - Κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων ¶ρθρο 10 παρ. 5ε΄ του ΚΒΣ.

Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.:11667/20.9.07 με θέμα: «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων», στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ (Κέντρων αισθητικής ή γυμναστηρίων, ¶ρθρο 10 παρ.5ε΄ του Κ.Β.Σ.), αναφέρεται ότι «Ο επιτηδευματίας του οποίου το αντικείμενο εργασιών είναι περιποίηση νυχιών χεριών και ποδιών, επειδή η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στην έννοια της περιποίησης του σώματος, υποχρεούται στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου πελατών. Επίσης, ο επιτηδευματίας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες κομμωτηρίου και επιπλέον παρέχει υπηρεσίες στο κομμωτήριο αυτό, περιποίησης χεριών και ποδιών, έχει υποχρέωση να τηρεί το εν λόγω βιβλίο πελατών για τους πελάτες εκείνους στους οποίους παρέχει τέτοιες υπηρεσίες περιποίησης. Σημειώνεται ότι το βιβλίο αυτό δεν αφορά τους πελάτες στους οποίους παρέχει μόνο υπηρεσίες κομμωτηρίου, (σχετ. εγγρ. Υπ. Οικ. 1038342/315/0015/21-06-2006).».
Για το ίδιο θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ.
1120287/843/0015/ΠΟΛ. 1153/17.12.07, με θέμα: «Υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ», με την οποία έγινε δεκτό για τους λόγους που αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή, από την έκδοσή της και εφεξής, οι επιτηδευματίες αυτοί δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ που παρέχουν.
Επίσης και επειδή πριν την έκδοση των με αριθ.1038342/315/0015/21.6.2006 και 1046013/367/27.6.2006 εγγράφων της Διεύθυνσης Κ.Β.Σ., με τα οποία διευκρινίστηκε ότι υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ από τους επιτηδευματίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες και παράλληλα εκμεταλλεύονται κομμωτήριο, υπήρχαν αμφιβολίες σ΄ αυτούς τους επιτηδευματίες ως προς την ύπαρξη ή μη αυτής της υποχρέωσής τους, για λόγους χρηστής διοίκησης έγινε ακόμα δεκτό ότι στους εν λόγω επιτηδευματίες οι οποίοι μέχρι την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου με αριθ. πρωτ.
1120287/843/0015/ΠΟΛ. 1153/17.12.07, δεν τηρούσαν βιβλίο πελατών για τις υπηρεσίες μανικιούρ - πεντικιούρ που παρείχαν ή το τηρούσαν πλημμελώς, εφόσον οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη τήρηση του βιβλίου πελατών ή για την πλημμελή τήρησή του.
Τέλος και επίσης για λόγους χρηστής διοίκησης, έγινε επίσης δεκτό ότι οι παραβάσεις για τη μη τήρηση ή την πλημμελή τήρηση του βιβλίου πελατών που τυχόν έχουν καταλογιστεί σ΄ αυτούς τους επιτηδευματίες και έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ, περί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων.

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ - ¶ρθρο 10 παρ. 5ιζ΄ του Κ.Β.Σ.

Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 11667/20.9.07 με θέμα: «Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων», δόθηκαν διευκρινίσεις και για τους εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου. Σε συνέχεια, για την εκμετάλλευση των ανωτέρω μηχανημάτων, με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων που υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 1111483/959/0015/ΠΟΛ. 1132/6.11.2007 και δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το παραπάνω θέμα. Για λόγους χρηστής διοίκησης, με την εγκύκλιο αυτή έγινε δεκτό ότι στους επιτηδευματίες οι οποίοι μέχρι την έκδοσή της χρησιμοποιούσαν αυτοκινούμενα μηχανήματα έργου για τη διευκόλυνση είτε της διάθεσης των αγαθών που πωλούσαν είτε της εκτέλεσης των υπηρεσιών που είχαν αναλάβει να παράσχουν, ανεξάρτητα αν έλαβαν ή όχι ιδιαίτερη αμοιβή για τη χρησιμοποίησή τους και δεν τηρούσαν βιβλίο έργων ή το τηρούσαν πλημμελώς, εφόσον οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη τήρηση του βιβλίου έργων ή για την πλημμελή τήρησή του.

Επισυνάπτεται φωτοτυπία της ΠΟΛ. 1132/6.11.07.

3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ¶ρθρο 10 παρ.5β΄ του Κ.Β.Σ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. αναφορικά με το βιβλίο μητρώου μαθητών θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και την υποχρέωση των Σχολών Οδηγών για την τήρηση του, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 208/2002 (Φ.Ε.Κ.194/23.8.2002) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», προβλεπόταν ότι «Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου μαθητών, το οποίο υποχρεωτικά τηρείται στη Σχολή ή στο Κέντρο, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.. ........».
Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 291/18.12.2003, αντικαταστάθηκε το ανωτέρω 2ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 208/2002 ως εξής: «Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου μαθητών, το οποίο υποχρεωτικά τηρείται στη Σχολή ή στο Κέντρο, θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,, διεύθυνση κατοικίας), καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και η συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα».
Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.5β΄ του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι: «ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, .................. και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης, τηρεί μητρώο μαθητών .......................».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει διακριτή υποχρέωση από τις Σχολές Οδηγών τήρησης των ανωτέρω βιβλίων. Συνεπώς κατά τους διενεργούμενους ελέγχους στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχεται η σωστή ή μη τήρηση του ανωτέρω βιβλίου του άρθρου 10 παρ. 5β΄ του Κ.Β.Σ., που πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm