Open menu
26 | 01 | 2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 120/1997

ΦΕΚ Α' 110/3.6.97

Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:......

κλπ.

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το ¶ρθρο που σας ενδιαφέρει

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Η ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ


 

 

¶ρθρο 1
Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή πλοιοκτητών για εφοδιασμό και εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος.


1. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε κύριες ή δευτερεύουσες δρομολογιακές γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 814/74 (ΦΕΚ359- Α) υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, να έχει εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα να έχει συμβληθεί και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α).
2. Την ίδια ως άνω υποχρέωση έχει από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2000 και ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε τοπικές δρομολογιακές γραμμές εφόσον πραγματοποιεί πλου άνω των είκοσι (20) μιλίων από το λιμένα αναχώρησης και δεν απαλλάσσεται από τη υποχρέωση κατάρτισης συστήματος καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες.
3. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής δρομολογημένου επιβατηγού πλοίου σε δευτερεύουσες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές στις οποίες ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας φόρτωσης οχημάτων καθορίζεται με βάση το χρόνο άφιξής τους στην αποβάθρα σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Κανονισμών Λιμένα που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ261-Α) , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.1940/91 (ΦΕΚ 40 Α), εξαιρείται από τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων.
 

Αρχή¶ρθρο 2

Σύνδεση υπευθύνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων και υποχρεώσεις αυτών.


1. Οι υπεύθυνοι κατά λιμένα ναυτικοί πράκτορες έχουν πρόσβαση με μόνιμη (σταθερή ζεύξη) ή μη μόνιμη (μέσω επιλογής DΙΑL UP) σύνδεση στον κεντρικό υπολογιστή του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., και μέσω αυτού διενεργούν κρατήσεις, εκδίδουν και διαθέτουν στο κοινό απευθείας ή μέσω τρίτων που ασκούν νόμιμα πρακτορεία, μηχανογραφημένα εισιτήρια επιβατών και μηχανογραφημένες αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων εντός του αριθμού που έχει κατανεμηθεί από τον εφοπλιστή ή πλοιοκτήτη για το λιμένα, στον οποίο εδρεύουν.
Την ίδια υποχρέωση πρόσβασης και σύνδεσης με το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και έκδοσης και διάθεσης στο κοινό μηχανογραφημένων εισιτηρίων επιβατών και μηχανογραφημένων αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων έχουν από την 1 Ιανουαρίου του έτους 2000 και τα τρίτα πρόσωπα (υποπράκτορες) που ασκούν νόμιμα πρακτορεία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 11 του Π.Δ. 229/95 (ΦΕΚ 130 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 427/95 (ΦΕΚ 245 Α).
2. Σε περίπτωση μη μόνιμης σύνδεσης διατίθεται ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο συνδέεται περιοδικά κάθε τριάντα (30) λεπτά τουλάχιστον και αυτόματα με τον κεντρικό υπολογιστή του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., ανάλογα με την παρουσιαζόμενη κίνηση, ώστε να εξασφαλίζεται ή διαρκής ενημέρωση του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Μία ώρα προ του απόπλου απαιτείται η πλήρης ενημέρωση του ΗΣΚΘΕΕΑ και κάθε πράξη ή δοσοληψία που διενεργείται μέχρι την αναχώρηση του πλοίου πρέπει να γίνεται με απευθείας πρόσβαση στο ΗΣΚΘΕΕΑ.

Η παραπάνω ενημέρωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των κρατήσεων καθώς και όλα τα στοιχεία των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που έχουν διαχειρισθεί οι υπεύθυνοι κατά λιμένα ναυτικοί πράκτορες και αφορούν συγκεκριμένο πλοίο-δρομολόγιο. Στην περίπτωση που δεν εκδίδονται εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων ή δεν έχουν διενεργηθεί κρατήσεις εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) λεπτών η αυτόματη σύνδεση δεν είναι υποχρεωτική.
3. Τα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων είναι έγκυρα μόνο όταν έχουν εκδοθεί μέσω του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., φέρουν υποχρεωτικά κωδικό του συστήματος μοναδικό για συγκεκριμένο σκέλος του δρομολογίου του πλοίου και αναγραφή όλων των στοιχείων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Σε λιμένες με ιδιαίτερα μικρή επιβατική κίνηση μπορούν οι ναυτικοί πράκτορες ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να εξαιρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την υποχρέωση σύνδεσης με το σύστημα ή και από την υποχρέωση έκδοσης μηχανογραφημένων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων. Στις περιπτώσεις που παρέχεται η έγκριση αυτή τα εισιτήρια επιβατών και οι, αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων εκδίδονται μέσω του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., φέρουν κωδικό του συστήματος μοναδικό για συγκεκριμένο σκέλος δρομολογίου του πλοίου, και αναγράφονται επ' αυτών όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η μέσω του συστήματος έκδοση πραγματοποιείται με την υποστήριξη συνδεδεμένου με το σύστημα υπεύθυνου ναυτικού πράκτορα του πλησιέστερου λιμένα προσέγγισης του πλοίου.
5. Οι υπεύθυνοι ναυτικοί πράκτορες υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή, εντός οκτώ (8) ωρών από τον απόπλου του πλοίου από τα λιμένα που βρίσκεται η έδρα τους, ενυπόγραφη και σφραγισμένη με την σφραγίδα τους συγκεντρωτική μηχανογραφική κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα με τον αριθμό των εκδοθέντων (με ανάλυση τυχόν εκδοθέντων ομαδικών) εισιτηρίων, κατά θέσεις, λιμένες προορισμού και κατηγορίες εκπτώσεων, καθώς επίσης μηχανογραφική κατάσταση εκδοθεισών αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων κατά λιμένες προορισμού και κατηγορίες οχημάτων.
6. Η οριζόμενη στην προηγούμενη παράγραφο προθεσμία των οκτώ (8) ωρών από την 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997 περιορίζεται σε μία (1) ώρα.
7. Από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΕΝ τηρείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο με τα στοιχεία και τους κωδικούς αριθμούς των υπευθύνων κατά λιμένα ναυτικών πρακτόρων Ε/Γ και Ε/Γ -Ο/Γ πλοίων καθώς και όσων ασκούν νόμιμα πρακτορεία (υποπράκτορες) και διαθέτουν στο κοινό εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων.
 

Αρχή

 

 

¶ρθρο 3

Πρόσβαση σε πληροφορίες του ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.)


1. Οι εφοπλιστές ή πλοιοκτήτες παρέχουν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) κάθε διευκόλυνση για την άμεση σύνδεση του με το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και την πρόσβασή του στα στοιχεία του παραρτήματος για όλα τα εκτελούμενα και εκτελεσθέντα δρομολόγια για κάθε πλοία και λιμένα προσέγγισης. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. τηρεί ιστορικά αρχεία εκδοθέντων εισιτηρίων και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων για όλα τα δρομολόγια. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται στο Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. για ένα (1) έτος  τουλάχιστον, στη συνέχεια φυλάσσονται σε κατάλληλα μαγνητικά μέσα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και είναι στη διάθεση του ΥΕΝ, όταν ζητηθούν.
2. Πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο ΥΕΝ το αργότερο μέχρι την 12.00 της επομένης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, αρχείο με τη δομή και τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα Α για όλα τα εισιτήρια επιβατών και τις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης πλήρων στοιχείων, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης των αρχείων τους οφειλόμενης σε ενδεχόμενη αποδεδειγμένα βλάβη του Η.Σ.K.Θ.E.E.A.. διαβιβάζονται εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας τα διαθέσιμα στοιχεία και ενημερώνεται σχετικά το YEΝ τηλεομοιοτυπικά (FAX) περί του γεγονότος αυτού καθώς και του
προβλεπόμενου χρόνου αποκατάστασης της βλάβης. Τα πλήρη στοιχεία του αντιστοίχου δρομολογίου διαβιβάζονται αμέσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης.

 

Αρχή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.)

 

 

¶ρθρο 4

Προαπαιτούμενα του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.


1. Οι προδιαγραφές λειτουργίας του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. είναι οι εξής:

α) Μέσω κατάλληλων διατάξεων (σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης, γεννήτριες, δεύτερο πανομοιότυπο σύστημα κ.λπ.) διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του.
β) Η σύνθεση του εξοπλισμού του εξασφαλίζει αποδεκτούς χρόνους απόκρισης σε κάθε φάση της λειτουργίας του.
γ) Πλαισιώνεται από σύστημα διαχείρισης δικτύου για να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις εξωγενών παραγόντων στη λειτουργία του.
δ) Διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων από τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή ή και απώλεια καθώς και από μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις ή και αλλοιώσεις.

2. Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που θα ενεργοποιούνται προσωρινά, όταν ανυπέρβλητοι εξωτερικοί παράγοντες το επιβάλλουν (πτώση γραμμής επικοινωνίας, κ.λπ.), διασφαλίζουν την ασφαλή ολοκλήρωση δοσοληψιών που ενδεχόμενα διεκόπησαν και τη συνέχιση των διαδικασιών ασφαλούς κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ενημερώνεται άμεσα για τυχόν δοσοληψίες που πραγματοποιήθηκαν προσωρινά με εναλλακτικές μεθόδους.

 

Αρχή

 


¶ρθρο 5
Πληροφοριακά στοιχεία του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.


Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Δρομολόγια - Ναυλολόγια

α) Στοιχεία παυ αφορούν σε γραμμές και δρομολόγια, όπως αυτό καθαρίζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
β) Στοιχεία που αφορούν τα ναυλολόγια και τις ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων.
γ) Στοιχεία που αφορούν ειδικά τέλη και επιβαρύνσεις που ισχύουν ανά δρομολόγιο (Παραμετρικός ορισμός ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ τρίτων).
δ) Κατανομή στους υπεύθυνους ναυτικούς πράκτορες προσέγγισης του πλοίου, του αριθμού οχημάτων κατά κατηγορία και του αριθμού επιβατών κατά θέσεις, ημερησίων και νυχτερινών πλόων, χειμερινής και θερινής περιόδου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ε) Παρουσίαση της κατάστασης των κρατήσεων και των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων για κάθε πλοίο και λιμένα προσέγγισης.

2. Ναυτιλιακές εταιρείες

α) Γενική περιγραφή της εταιρείας (επωνυμία, νομική μορφή, στοιχεία έδρας, Α.Φ.Μ.).
β) Περιγραφή των κατά λιμένα υπευθύνων ναυτικών πρακτόρων.
γ) Περιγραφή όλων των προσώπων (υποπράκτορες) που ασκούν νόμιμα πρακτορεία και διαθέτουν στο κοινό εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις
μεταφοράς οχημάτων.
δ) Διαχείριση των δρομολογίων.
ε) Διαχείριση του τύπου εισιτηρίου που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
στ) Πλήρης περιγραφή κάθε πλοίου της εταιρείας τόσο των γενικών του στοιχείων (όνομα, αριθμός νηολογίου, στοιχεία Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας κ.λπ), όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό (θέσεις και θαλαμίσκοι, όπως διακρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αριθμός αυτών, κατηγορίες - τύποι οχημάτων και αριθμός κ.λπ.).

3. Επιβάτες - Οχήματα

α. Στοιχεία επιβάτη:

Από την 1 Ιανουαρίου του έτους 2000 το σύστημα τηρεί το ονοματεπώνυμο του επιβάτη το φύλλο, την ηλικία ή την ένδειξη ια την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας - παιδί - βρέφος) ή το έτος γέννησης και στοιχεία που τυχόν δηλώνονται από τον επιβάτη (άτομο με ειδικές ανάγκες, φροντίδες που πρέπει να παρασχεθούν στον επιβάτη σε επείγουσες καταστάσεις κ.λ.π.).
β) Στοιχεία δρομολογίου:

ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, λιμένες προορισμού, όνομα πλοίου.
γ) Στοιχεία θέσης και ενδιαίτησης.
δ) Στοιχεία οχημάτων: κατηγορία, τύπος (εργοστάσιο κατασκευής), διαστάσεις, αριθ. κυκλοφορίας.
ε) Ειδικό καθεστώς εκπτώσεων.

 

Αρχή


 

¶ρθρο 6
Κράτηση θέσεων


Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις ως προς τη διαδικασία κράτησης θέσεων:

1. Επιλογή θέσης, θαλαμίσκου, κλίνης ανάλογα με τον επιβάτη (φύλο, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.), για συγκεκριμένο δρομολόγιο και συγκεκριμένο πλοίο. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα και επακριβώς το είδος της θέσης και θαλαμίσκου που επιθυμεί, στα πλαίσια της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου πλοίου για συγκεκριμένα δρομολόγιο.

2. Κράτηση με προθεσμία για οριστικοποίηση.
3. Κράτηση με επιστροφή.
4. Τροποποίηση της κράτησης.
5. Ακύρωση της κράτησης.
6. Αυτόματος υπολογισμός του ναύλου, αναλυτικού και συνολικού, για κάθε κράτηση που πραγματοποιείται.

7. Τήρηση και διαχείριση καταστάσεων αναμονής επιβατών και οχημάτων.
8. Έκδοση καταστάσεων κρατήσεων θέσεων και θαλαμίσκου.
9. Έκδοση καταστάσεων κρατήσεων για οχήματα.
10. Έκδοση καταστάσεων διαθέσιμων θέσεων επιβατών και οχημάτων.

 

Αρχή

 


 

¶ρθρο 7

Έκδοση -εκτύπωση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων


1. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. διαχειρίζεται μία αποθήκη αριθμημένων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων από την οποία αυτά εκδίδονται ή εκτυπώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Τα εισιτήρια επιβατών και οι αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με λογικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται επ' αυτόν.
3. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλάχιστον, απαιτήσεις ως την προς έκδοση - εκτύπωση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων:

α) Υποστήριξης χειρογράφων εισιτηρίων.
β) Εξασφάλισης ασφαλούς έκδοσης - εκτύπωσης από σημεία άμεσα συνδεδεμένα με το σύστημα.
γ) Εξασφάλισης ασφαλούς έκδοσης από σημεία μη άμεσα συνδεδεμένα με το σύστημα.
δ) Ακύρωσης των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
ε) Παρακολούθησης και ελέγχου ανά υπεύθυνα κατά λιμένα πράκτορα των εκδοθέντων εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων.
στ) Παρακολούθησης και ελέγχου ανά υπεύθυνα κατά λιμένα πράκτορα των εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που ακυρώνονται.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 8

Έλεγχος επιβιβάσεων - αποβιβάσεων


Από την 1 Ιανουαρίου του έτους 2000, το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., σε συνδυασμό με κατάλληλες διατάξεις επικοινωνίας και εξοπλισμού επί των πλοίων επιτρέπει τον έλεγχο επιβιβάσεων/αποβιβάσεων (CHECK-IN, - CHECK OUT)"

 

Αρχή

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

¶ρθρο 9
Έλεγχος συστήματος


1. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος σύστημα (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ελέγχεται από ειδικές επιτροπές, διετούς θητείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Για τη διενέργεια των κατά τα ανωτέρω ελέγχων οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές, εφόσον προσκληθούν εγγράφως από την αρμόδια αρχή, υποβάλλουν εντός της οριζόμενης κάθε φορά προθεσμίας η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, αναλυτικά στοιχεία του Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. με υπόμνημα των διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ζητηθεί και έχει σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος.
3. Εφόσον από τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώνονται ελλείψεις ή αντικανονικότητες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές είναι υποχρεωμένοι να τις αποκαθιστούν εντός της τασσόμενης κάθε φορά προθεσμίας.
4. Τυχόν υποβαλλόμενες αιτήσεις εξαίρεσης, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, εξετάζονται από τις κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτροπές οι οποίες εισηγούνται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας για την έκδοση ή όχι της απαιτούμενης απόφασης.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 10
Ειδικές διατάξεις


1. Απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων επί (εντός) των δρομολογημένων επιβατηγών πλοίων.
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η έκδοση συμπληρωματικού εισιτηρίου επιβάτη ή απόδειξης μεταφοράς οχήματος με αναφορά στο αρχικό εισιτήριο ή απόδειξη μεταφοράς λόγω αλλαγής θέσης κατά τη διάρκεια του πλου ή λόγω δήλωσης ανακριβών στοιχείων κατά την έκδοση ταυ αρχικού εισιτηρίου ή αποδείξεως μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται τα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. και με ευθύνη του πλοιάρχου ή του ορισθέντος απ' αυτόν Οικονομικού Αξιωματικού ή Λιμενική Αρχή αποβίβασης του επιβάτη ή εκφόρτωσης του οχήματος αντίστοιχα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 11
¶λλες Διατάξει
ς


Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 229/95 (ΦΕΚ 130 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η χορήγηση της άδειας επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των υποπαραγράφων γ, ε και στ της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου για μικρούς επαρχιακούς λιμένες στους οποίους δεν είναι ευχερής η εφαρμογή των διατάξεων αυτών λόγω μη προσφοράς υποψηφίων πρακτόρων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα".

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 427/95 (ΦΕΚ 245 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το π.δ. 118/96 (ΦΕΚ 87 Α).

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 13
Κυρώσεις


Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρο 180 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο Δωδέκατο του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α).

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 14

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα εξής παραρτήματα:


α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Καθορισμός στοιχείων που ανακοινώνονται στο ΥΕΝ για κάθε ταξίδι και περιγραφή αποστελλομένων αρχείων.
β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγματα μηχανογpαφικών καταστάσεων που υποβάλλονται στις Λιμενικές Αρχές από τους υπεύθυνους ναυτικούς πράκτορες σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2.

 

Αρχή

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm