Open menu
01 | 10 | 2022

Νόμος 1684/1987

26/02/87

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

α) ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών και

β) των προσωρινά εισαγόμενων αγαθών εκτός των μεταφορικών μέσων, των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων.- (Α' 18).
 

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το άρθρο που σας ενδιαφέρειΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


¶ρθρο 1


1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου αυτού εφαρμόζονται για τις οριστικές εισαγωγές αγαθών που προβλέπονται από την 83/181 οδηγία  του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.)
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, νοούνται ως:

α) "οριστική εισαγωγή αγαθών" η είσοδος αγαθών στην ελληνική  επικράτεια και η θέση τους σε ανάλυση κατά την έξοδο από τα καθεστώτα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 περίπτωση β' του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α').
β) "προσωπικά είδη" τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους.

Αποτελούν "προσωπικά είδη" ιδίως:

αα) η οικοσκευή, δηλαδή τα προσωπικά αντικείμενα, ο οικιακός  ρουχισμός και τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού που προορίζονται για  προσωπική χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού  τους,
ββ) τα ποδήλατα και οι μοτοσυκλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα οχήματα που ρυμουλκούνται από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα  σκάφη αναψυχής και τα ιδιωτικά αεροπλάνα,
γγ) αποτελούν επίσης "προσωπικά είδη" οι οικιακές προμήθειες που  προορίζονται να καλύψουν συνήθεις οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα  και τα ιππευόμενα ζώα,
δδ) τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι  απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου.

Τα "προσωπικά είδη" δεν πρέπει να παρουσιάζονται με το είδος ή την  ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται  για οικονομική δραστηριότητα με την έννοια του άρθρου 4 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α').

γ) "οινοπνευματώδη προϊόντα" τα προϊόντα (ζύθοι, οίνοι, απεριτίφ από οίνο ή οινόπνευμα, αποστάγματα, ηδύποτα και οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.) που υπάγονται στους κωδικούς "ΣΟ 2203 έως 2208".

Αρχή

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.


Α. Προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν  τη συνήθη κατοικία τους από χώρα εκτός Κοινότητας στην Ελλάδα.


¶ρθρο 2


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3 έως 9, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα προσωπικά είδη που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από χώρα εκτός της Κοινότητας στην Ελλάδα.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 3


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται στα προσωπικά είδη τα οποία:

α) Βρίσκονται στην κατοχή του ενδιαφερομένου και εφ' όσον πρόκειται για μη αναλώσιμα αγαθά, χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν στον τόπο της προηγούμενης συνήθους κατοικίας του για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός της Κοινότητας,
β) προορίζονται για ίδια χρήση στον τόπο της νέας συνήθους κατοικίας του.
Ως "ίδια χρήση" νοείται η χρήση των ειδών από το πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του, καθώς και από τα μέλη της άμεσης  οικογένειάς του, δηλαδή σύζυγο και άγαμα τέκνα, που μένουν κάτω από την ίδια στέγη.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 4


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο σε πρόσωπα που είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους  δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 5


Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
γ) τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης,
δ) τα υλικά για επαγγελματική χρήση, εκτός από τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 6


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο για τα προσωπικά είδη που εισάγονται, εφάπαξ ή τμηματικά, πριν περάσουν δώδεκα (12) μήνες από  την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει τη συνήθη  κατοικία του στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 7


1. Τα προσωπικά είδη για τα οποία χορηγήθηκε απαλλαγή από το Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, ενέχυρου,  μίσθωσης ή μεταβίβασης από επαχθή ή χαριστική αιτία, ούτε να παραχωρηθεί η χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο, πριν συμπληρωθεί  δωδεκάμηνη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής τους, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α.
2. Αν το χρησιδάνειο, το ενέχυρο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση των ειδών  της παραγράφου 1 πραγματοποιηθεί πριν από την παρέλευση της δωδεκάμηνης προθεσμίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της τελωνειακής αρχής, εισπράττεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. που αναλογεί στα είδη αυτά, καθώς και πρόστιμο ίσο με τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. στο ακέραιο.
3. Για τον υπολογισμό του παραπάνω οφειλόμενου Φ.Π.Α. λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής που ισχύει κατά την ημερομηνία διαπίστωσης του χρησιδανείου, του ενεχύρου, της παραχώρησης χρήσης, της μίσθωσης ή της μεταβίβασης και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.
4. Ο κάτοχος ειδών, που προέρχονται από χρησιδάνειο, ενέχυρο, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση ή μεταβίβαση χωρίς την έγκριση της  τελωνειακής αρχής, είναι σε ολόκληρο υπόχρεος για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και του προστίμου.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 8


1.  Κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων του άρθρου 6, η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. χορηγείται και στην περίπτωση που τα προσωπικά είδη  εισάγονται οριστικά  πριν  ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, εφ' όσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να τη μεταφέρει πράγματι σε προθεσμία έξι (6) μηνών.

Με την ίδια παραπάνω υποχρέωση χορηγείται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για τα προσωπικά είδη που μεταφέρει ο  ενδιαφερόμενος  στην  Ελλάδα,  στην περίπτωση που λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων εγκαταλείπει την εκτός της Κοινότητας χώρα στην οποία είχε τη συνήθη κατοικία του χωρίς ταυτόχρονα να μεταφέρει την κατοικία του αυτή στην Ελλάδα.

2.  Η παράδοση των ειδών, σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται με τη λήψη χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης που να καλύπτει τον οφειλόμενο Φ.Π.Α.

3. Όταν ο ενδιαφερόμενος δε μεταφέρει τη συνήθη  κατοικία  του  μέσα στην  προθεσμία  που  ορίζεται στην παράγραφο 1, εισπράττεται ο Φ.Π.Α. που οφείλεται κατά την ημερομηνία εισαγωγής των ειδών.

4.  Όταν  γίνεται  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παραγράφου  1,  οι προθεσμίες  που ορίζονται στην περίπτωση α' του άρθρου 3 και στο άρθρο 6  υπολογίζονται  από  την  ημερομηνία  εισαγωγής  των  ειδών,  ενώ  η προθεσμία  που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος  πράγματι  μετέφερε  τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 9


1.  Οι  διατάξεις  των  περιπτώσεων  α'  και  β' του άρθρου 3 και οι διατάξεις  του  άρθρου  7  δεν  έχουν  εφαρμογή  για  τα  πρόσωπα  που  αναγκάζονται  λόγω  εξαιρετικών πολιτικών περιστάσεων να μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα από μια χώρα εκτός της Κοινότητας.
2. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγείται απαλλαγή και για τα  είδη γ' και δ' του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
Σε περίπτωση όμως εφαρμογής της διάταξης αυτής μπορεί να παραδίδεται χωρίς Φ.Π.Α. ένα (1) μόνο οδικό όχημα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

 

Αρχή

 

 

 

 


Β. Είδη που εισάγονται με την ευκαιρία γάμου.

 

¶ρθρο 10


1. Με   την   επιφύλαξη  των  διατάξεων  των  άρθρων  11  έως  13, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα είδη οικοσκευής μεταχειρισμένα ή μη, τα  οποία ανήκουν σε πρόσωπα που με την ευκαιρία του γάμου τους μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από χώρα εκτός Κοινότητας στην Ελλάδα.

2. Απαλλάσσονται  επίσης  τα  συνήθη  δώρα  γάμου, που δίδονται σε πρόσωπα που συγκεντρώνουν  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  1, από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους, σε χώρα που βρίσκεται εκτός της Κοινότητας.

Η  απαλλαγή χορηγείται για δώρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 250 ECU για κάθε δώρο.

 

Αρχή

 

 

 

 

 

 ¶ρθρο 11


Η απαλλαγή του άρθρου 10 παρέχεται μόνο στα πρόσωπα τα οποία:

α) είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός της  Κοινότητας  τουλάχιστον τους τελευταίους δώδεκα (12) συνεχείς μήνες,

β)  προσκομίζουν  τα  απαιτούμενα  κατά  νόμο αποδεικτικά τέλεσης ή έναρξης διαδικασίας τέλεσης του γάμου τους.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 12

 

Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οινοπνευματώδη  προϊόντα,  ο  καπνός και τα προϊόντα καπνού.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 13

 

1.  Η  απαλλαγή παρέχεται μόνο εφ' όσον τα είδη εισάγονται οριστικά,  εφάπαξ ή τμηματικά:

- το νωρίτερο δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία του γάμου και

- το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά  την  ημερομηνία  τέλεσης  του γάμου.

2.  Τα  είδη, που εισάγονται με την ευκαιρία γάμου και απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του  άρθρου  7 του παρόντος νόμου.

 

Αρχή

 

 

 

Γ. Προσωπικά είδη που αποκτώνται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.

 

¶ρθρο 14


1. Με   την   επιφύλαξη  των  διατάξεων  των  άρθρων  15  έως  17, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα προσωπικά είδη που περιέχονται είτε  εκ  διαθήκης  είτε  εξ  αδιαθέτου  διαδοχής σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου  1,  με  τον  όρο  προσωπικά  είδη νοούνται  όλα τα είδη που αναφέρει η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

 

Αρχή

 

 

 

                    
¶ρθρο 15

 

Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
γ) τα μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης,
δ) τα υλικά για επαγγελματική χρήση, εκτός  από  τα  φορητά  όργανα μηχανικών  ή  ελεύθερων  τεχνών που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του κληρονομουμένου.
ε) τα αποθέματα πρώτων υλών και  κατεργασμένων  ή  ημικατεργασμένων προϊόντων,

στ) τα  ζώντα  ζώα  και  τα  αποθέματα  γεωργικών  προϊόντων  που υπερβαίνουν   τις   ποσότητες   που   αντιστοιχούν στις κανονικές  οικογενειακές ανάγκες.

Αρχή

 

 

 


 

¶ρθρο 16


Η  απαλλαγή  από  το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο για τα προσωπικά είδη που εισάγονται οριστικά, εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα  σε  προθεσμία  δύο  (2) ετών  από  την  ημερομηνία  κατά  την  οποία τα είδη περιέρχονται στον  ενδιαφερόμενο.

 

Αρχή

 

 

 

                                                             

¶ρθρο 17


Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 16 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα προσωπικά είδη τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης σε νομικά   πρόσωπα που  ασκούν μη κερδοσκοπική δραστηριότητα και είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΑ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

¶ρθρο 18

 

1. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ο ιματισμός, το σχολικό υλικό  και  τα μεταχειρισμένα  κινητά  πράγματα που αποτελούν τη συνήθη επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου και ανήκουν σε μαθητές και φοιτητές  που  έρχονται στην  Ελλάδα για να σπουδάσουν, εφ' όσον τα είδη αυτά προορίζονται για προσωπική τους χρήση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοείται ως:

α) "μαθητής ή φοιτητής" κάθε άτομο που έχει γραφτεί κανονικά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολείο για πλήρη  παρακολούθηση  των  μαθημάτων που διδάσκονται σ' αυτό,

β)  "ιματισμός"  ο  ατομικός  και  οικιακός ρουχισμός, καθώς και τα ενδύματα μεταχειρισμένα ή μη,

γ)  "σχολικό  υλικό"  τα  αντικείμενα   και   όργανα   (στα   οποία περιλαμβάνονται  αριθμομηχανές  και  γραφομηχανές)  που  χρησιμοποιούν  συνήθως οι μαθητές και οι φοιτητές για την πραγματοποίηση των  σπουδών τους.

Αρχή

 

 

 

 

 

¶ρθρο 19


Η απαλλαγή παρέχεται μια φορά κάθε σχολικό έτος.

 

Αρχή

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΑΣ


¶ρθρο 20


Απαλλάσσονται  από  το  Φ.Π.Α.  οι  εισαγωγές αγαθών συνολικής αξίας μέχρι 22 ECU.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 21

 

Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) τα αρώματα και οι κολόνιες,
γ) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού.

Αρχή

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

¶ρθρο 22

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23 έως 26 και χωρίς  να  θίγονται  τα  μέτρα  της  εμπορικής  και  βιομηχανικής  μας πολιτικής,  απαλλάσσονται από  το  Φ.Π.Α.  τα  επενδυτικά  αγαθά  και  άλλα  αγαθά εξοπλισμού  που  ανήκουν  σε επιχειρήσεις οι οποίες παύουν οριστικά τη δραστηριότητά τους στη χώρα από την οποία προέρχονται, προκειμένου  να ασκήσουν  παρόμοια δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφ' όσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν δηλώσει προηγουμένως την έναρξη  της  δραστηριότητας  τους αυτής στον αρμόδιο οικονομικό έφορο.

Όταν   η   μεταφερόμενη   επιχείρηση  είναι  γεωργική  εκμετάλλευση, παρέχεται απαλλαγή και για τα ζώντα ζώα.

2. Κατά την έννοια της παραγρ.1, νοείται ως:

 - "δραστηριότητα" οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του  παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες.

Στις   δραστηριότητες   αυτές  περιλαμβάνονται  και  η  εξόρυξη,  οι δραστηριότητες των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς  και  η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άϋλου αγαθού με σκοπό την απόκτηση από αυτά εσόδων,

-  "επιχείρηση"  μια  αυτόνομη  οικονομική μονάδα παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Αρχή

 

 

 

 


¶ρθρο 23


1. Η απαλλαγή  του  άρθρου  22  περιορίζεται  στα  επενδυτικά  αγαθά εξοπλισμού τα οποία:

α)   έχουν  πράγματι  χρησιμοποιηθεί  από  την  επιχείρηση  επί  12 τουλάχιστο μήνες πριν από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της  επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται,

β) προορίζονται για την ίδια χρήση μετά από τη μεταφορά αυτή,

γ) προορίζονται για την άσκηση δραστηριότητας που δεν  απαλλάσσεται από το φόρο δυνάμει του άρθρου 18 του ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α'),

δ)  είναι  ανάλογα  με  το  είδος  και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

2. Η απαλλαγή του άρθρου 22 παρέχεται,  επίσης,  για  τα  επενδυτικά αγαθά  και άλλα αγαθά εξοπλισμού τα οποία εισάγουν οργανισμοί με ευαγή ή φιλανθρωπικό χαρακτήρα από άλλο κράτος - μέλος κατά τη μεταφορά  της έδρας  τους στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αγαθά δεν έτυχαν απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά την απόκτησή τους.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 24


Εξαιρούνται από την απαλλαγή οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας και η μεταφορά των οποίων στην  Ελλάδα έχει σαν αιτία ή αντικείμενο τη συγχώνευση με (ή την απορρόφηση  από) επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα χωρίς να δημιουργείται νέα δραστηριότητα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 25


Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

α) τα μεταφορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσο παραγωγής αγαθών ή  προσφοράς υπηρεσιών,
β) οι κάθε είδους προμήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για διατροφή των ζώων,
γ) τα καύσιμα και τα αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμενων προϊόντων,
δ) τα ζώα που βρίσκονται στην κατοχή ζωέμπορου.

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 26


Η απαλλαγή του άρθρου 22 παρέχεται μόνο για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού που εισάγονται πριν από τη λήξη δωδεκάμηνης  προθεσμίας, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται.

 

Αρχή

 

 

ΤΙΤΛΟΣ V
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Α. Προϊόντα τα οποία πορίζονται αγρότες παραγωγοί από κτήματα που δεν βρίσκονται στην Ελλάδα.


¶ρθρο 27


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της κηπουρικής ή της δασοκομίας, που προέρχονται από κτήματα ευρισκόμενα σε μια χώρα με άμεση γειτνίαση με την Ελλάδα και των οποίων την εκμετάλλευση έχουν αγρότες παραγωγοί που η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στην Ελλάδα, σε άμεση γειτνίαση με τη χώρα παραγωγής.
2. Για να τύχουν του ευεργετήματος των διατάξεων της παραγράφου 1 τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από ζώα των οποίων η εκτροφή, η απόκτηση ή η εισαγωγή έγινε σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας της Ελλάδας.
3. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα καθαρόαιμα άλογα ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι (6) μηνών, τα οποία έχουν γεννηθεί εκτός της Ελλάδας από ζώο που είχε υποστεί γονιμοποίηση στην Ελλάδα και στη συνέχεια είχε εξαχθεί προσωρινά για να γεννήσει.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 28


Η απαλλαγή περιορίζεται στα προϊόντα που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία εκτός από αυτήν που συνήθως ακολουθείται μετά τη συγκομιδή ή την παραγωγή.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 29


Η απαλλαγή παρέχεται μόνο για τα προϊόντα που εισάγονται από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 30


Οι διατάξεις των άρθρων 27 μέχρι και 29 εφαρμόζονται κατ' αναλογία για προϊόντα της αλιείας ή της ιχθυοκαλλιέργειας που διενεργείται στις λίμνες και τους ποταμούς που βρίσκονται κοντά σε παραμεθόριες περιοχές από αλιείς εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα του κυνηγίου που διενεργείται στις ίδιες λίμνες και ποταμούς από κυνηγούς εγκατεστημένους στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

Β. Σπόροι σποράς, λιπάσματα και προϊόντα για γεωργική χρήση.

 

¶ρθρο 31


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι σπόροι σποράς, τα λιπάσματα και τα προϊόντα γεωργικής χρήσης που προορίζονται για την εκμετάλλευση κτημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε άμεση γειτνίαση με άλλη χώρα και τα οποία εκμεταλλεύονται αγρότες παραγωγοί, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στη χώρα αυτή και σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορά της.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 32


1. Η απαλλαγή περιορίζεται στις ποσότητες σπόρων σποράς, λιπασμάτων ή άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης των κτημάτων.

2. Η απαλλαγή παρέχεται μόνο για τους σπόρους σποράς, λιπάσματα ή άλλα προϊόντα που εισάγονται απευθείας στην Ελλάδα από τον αγρότη παραγωγό ή για λογαριασμό του.
3. Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο της αμοιβαιότητας.

 

Αρχή

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ


Α. Πειραματόζωα και βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται για την έρευνα.

 

¶ρθρο 33


1. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) τα ζώα που είναι ειδικά προετοιμασμένα και προσφέρονται δωρεάν για να χρησιμοποιηθούν σε εργαστήρια,
β) οι βιολογικές ή χημικές ουσίες οι οποίες:

-εισάγονται από χώρες που βρίσκονται εκτός της Κοινότητας με απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κανονισμού ΕΟΚ 918/83" για τη θέσπιση του Κοινοτικού καθεστώτος Τελωνειακών Ατελειών.

2. Η απαλλαγή της παραγράφου 1 περιορίζεται στα ζώα και τις βιολογικές ή χημικές ουσίες που προορίζονται:

- για δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα που έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα, καθώς και για τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δημόσιο ή κοινωφελές ίδρυμα και έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα,
- για ιδιωτικά ιδρύματα που έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση ή την επιστημονική έρευνα και έχουν εξουσιοδοτηθεί, για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά απαλλαγμένα από το Φ.Π.Α.

Αρχή

 

 

 

Β. Θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος και ιστών.

 

¶ρθρο 34


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) οι θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης,
β) τα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος,
γ) τα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων ιστών.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, νοούνται ως:

- "θεραπευτικές ουσίες ανθρώπινες προέλευσης" το ανθρώπινο αίμα και τα παράγωγά του (πλήρες ανθρώπινο αίμα, αποξεραμένο πλάσμα ανθρώπινου αίματος, ανθρώπινο λεύκωμα και σταθερά διαλύματα ανθρώπινων πλασματικών πρωτεϊνών, ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη, ανθρώπινη ινική).
- "αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό ομάδων αίματος" κάθε αντιδραστήριο ανθρώπινης ζωϊκής, φυσικής ή άλλης προέλευσης για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος και την ανίχνευση των ασυμβατοτήτων του αίματος,
- "αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ομάδων ιστών" κάθε αντιδραστήριο ανθρώπινης, ζωϊκής, φυτικής ή άλλης προέλευσης για τον προσδιορισμό των ανθρώπινων ιστών.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 35


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται στα προϊόντα τα οποία:

α) προορίζονται για εγκεκριμένους οργανισμούς, ιδρύματα ή εργαστήρια, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ιατρικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εξαιρουμένης κάθε εμπορικής πράξης.

β) συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας, το οποίο έχει εκδώσει αρμόδια υπηρεσία στη χώρα προέλευσης.
γ) περιέχονται σε συσκευασίες που φέρουν ειδική ετικέτα με την ονομασία τους.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 36


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α., περιλαμβάνει τις ειδικές συσκευασίες που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά των θεραπευτικών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης ή των αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό των ομάδων αίματος ή ιστών, καθώς και τα διαλυτικά και τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη χρήση τους και τα οποία ενδέχεται να περιέχουν οι αποστολές.

 

Αρχή

 

 

 

Βα. Ουσίες αναφοράς για τον ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων.

 

¶ρθρο 36α


Εισάγονται με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. οι αποστολές που περιέχουν δείγματα χημικών ουσιών αναφοράς εγκεκριμένων από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας οι οποίες προορίζονται για τον ποιοτικό έλεγχο των υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και οι οποίες αποστέλλονται σε παραλήπτες αρμόδια εξουσιοδοτημένους για να παραλαμβάνουν παρόμοιες αποστολές χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α..

 

Αρχή

 

 

 

Γ. Φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται με την ευκαιρία διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

 

¶ρθρο 37


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα φαρμακευτικά προϊόντα ιατρικής ή κτηνιατρικής χρήσης που προορίζονται να αναλωθούν από ανθρώπους ή ζώα που συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, στα όρια των ποσοτήτων, που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ελλάδα.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

Α. Αγαθά που εισάγονται για την πραγματοποίηση γενικών σκοπών.

 

¶ρθρο 38


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 39 έως 41, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) τα είδη πρώτης ανάγκης που αποκτούν δωρεάν και εισάγουν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί ή άλλα εγκεκριμένα κοινωφελή ή φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να τα διανείμουν δωρεάν σε απόρους,
β) οποιοδήποτε αγαθό που προσφέρεται δωρεάν από πρόσωπα ή οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλη χώρα και χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους των δωρητών σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή άλλα εγκεκριμένα κοινωφελή ή φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια περιστασιακών αγαθοεργών εκδηλώσεων υπέρ των απόρων,
γ) τα υλικά εξοπλισμού και είδη γραφείου που προσφέρονται δωρεάν από πρόσωπα ή οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλη χώρα και χωρίς καμιά πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους του δωρητή, σε εγκεκριμένα κοινωφελή ή φιλανθρωπικά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την επίτευξη των κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών τους.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1 περίπτωση α' ως "είδη πρώτης ανάγκης" νοούνται τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των άμεσων ανθρώπινων αναγκών, όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα ενδύματα και τα κλινοσκεπάσματα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 39


Εξαιρούνται από την απαλλαγή:

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
γ) ο καφές και το τσάϊ,
δ) τα οχήματα με κινητήρα εκτός από τα ασθενοφόρα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 40


Η απαλλαγή παρέχεται στους οργανισμούς και στα λοιπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 38 μόνο εφ' όσον αυτά τηρούν βιβλία τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους και παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 41


1. Τα αγαθά που αναφέρονται στο άρθρο 38 δε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης από επαχθή ή  χαριστική αιτία, για σκοπούς άλλους από τους οριζόμενους στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, από μέρους του δικαιούχου, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης σε πρόσωπο που δικαιούται απαλλαγής κατ' εφαρμογή των άρθρων 38 και 40, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει εφ' όσον το πρόσωπο αυτό χρησιμοποιεί τα αγαθά αυτά για σκοπούς που δικαιολογούν την απαλλαγή.
Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση, εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, με το συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία σύναψης του χρησιδανείου, της μίσθωσης ή της μεταβίβασης και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 42


1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 38 οργανισμοί και λοιπά νομικά πρόσωπα, που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απαλλαγή ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα απαλλαχθέντα αγαθά για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο εν λόγω άρθρο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
2. Τα αγαθά, που παραμένουν στην κατοχή των οργανισμών και νομικών προσώπων που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απαλλαγή, υπόκεινται στην καταβολή του οικείου Φ.Π.Α. με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.
3. Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται από το δικαιούχο οργανισμό ή νομικό πρόσωπο για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 38 υπόκεινται στην καταβολή του οικείου Φ.Π.Α. με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία διατίθενται σε άλλη χρήση και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

Β. Είδη εισαγόμενα υπέρ μειονεκτούντων προσώπων.

 

¶ρθρο 43


1. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα αντικείμενα που έχουν ειδικά επινοηθεί για την εκπαίδευση, την εργασία ή την κοινωνική προαγωγή των τυφλών και άλλων προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά:

α) τα οποία εισάγονται από ιδρύματα ή οργανισμούς που έχουν σαν κύρια δραστηριότητα την εκπαίδευση των μειονεκτούντων προσώπων ή τη συμπαράσταση στα πρόσωπα αυτά και έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμόδια για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α.,
β) προσφέρονται δωρεάν και χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης από μέρους του δωρητή σε ένα τέτοιο ίδρυμα ή οργανισμό.

2. Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ισχύει και για τα ανταλλακτικά, στοιχεία ή ειδικά εξαρτήματα που προσαρμόζονται στα εν λόγω αντικείμενα, καθώς και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον έλεγχο,  τον έλεγχο ακριβείας και την επιδιόρθωση των αντικειμένων αυτών.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται εφ' όσον τα ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα, ή εργαλεία εισάγονται συγχρόνως με τα αντικείμενα τα οποία απαλλάχθηκαν ή τα οποία θα μπορούσαν να απαλλαγούν κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ζητείται η απαλλαγή για τα εν λόγω ανταλλακτικά, στοιχεία, εξαρτήματα ή εργαλεία.
3. Τα απαλλασσόμενα είδη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός από την εκπαίδευση, την εργασία ή την κοινωνική προαγωγή των τυφλών και των άλλων προσώπων που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 44


1. Τα απαλλασσόμενα είδη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό από  μέρους των δικαιούχων οργανισμών, προς τα πρόσωπα που αναφέρει το άρθρο 43 με τα οποία ασχολούνται, χωρίς να απαιτείται η καταβολή του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή.
2. Το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με προϋποθέσεις άλλες από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.
Σε περίπτωση χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης αυτού του είδους προς ένα ίδρυμα ή οργανισμό που δικαιούται επίσης απαλλαγής, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει εφ' όσον το ίδρυμα ή ο οργανισμός χρησιμοποιεί το σχετικό είδος για σκοπούς που δημιουργούν δικαίωμα τέτοιας απαλλαγής.
Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή του Φ.Π.Α., με το συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μίσθωσης ή της μεταβίβασης και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 45


1. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 ιδρύματα και οργανισμοί, που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή απαλλαγής ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα είδος που απαλλάχθηκε από το Φ.Π.Α. για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
2. Τα αγαθά, που παραμένουν στην κατοχή των ιδρυμάτων ή των οργανισμών που παύουν να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή απαλλαγής υπόκεινται στην καταβολή του προβλεπόμενου Φ.Π.Α., με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.
3. Τα είδη που χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους οργανισμούς ή ιδρύματα για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 43 υπόκεινται στην καταβολή του προβλεπόμενου Φ.Π.Α. με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία διατίθενται για άλλη χρήση και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

Γ. Είδη που εισάγονται υπέρ των θυμάτων καταστροφών.

 

¶ρθρο 46

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 47 έως 52, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα είδη που εισάγονται από κρατικούς ή άλλους κοινωφελείς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς προκειμένου:

α) να διανεμηθούν δωρεάν σε θύματα καταστροφών που πλήττουν τη χώρα μας,
β) να διατεθούν δωρεάν στα θύματα τέτοιων καταστροφών ενώ εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα των εν λόγω οργανισμών.

2. Η απαλλαγή της παραγράφου 1 παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τα είδη που εισάγονται από τις μονάδες βοήθειας για να καλύψουν τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 47


Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οικοδομικά και άλλα υλικά που προορίζονται για την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 48


Για την χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Πριν από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Επιτροπής μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή των ειδών που προορίζονται για τους σκοπούς που προβλέπει το άρθρο 46, με αναστολή καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α., εφ' όσον ο οργανισμός που πραγματοποιεί την εισαγωγή αναλάβει την υποχρέωση να τον καταβάλει, αν δε χορηγηθεί τελικά η απαλλαγή.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 49


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο στους οργανισμούς εκείνους που παρέχουν όλα τα εχέγγυα ότι τα εισαγόμενα είδη θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 46.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 50


1. Τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου μίσθωσης ή μεταβίβασης από επαχθή ή χαριστική αιτία από μέρους των δικαιούχων οργανισμών για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης σε οργανισμό που δικαιούται απαλλαγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 46, η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει, εφ' όσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα είδη για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση της απαλλαγής.
Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση, εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή του Φ.Π.Α., με το συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μίσθωσης ή της μεταβίβασης και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 51


1. Τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 περίπτωση β', όταν πάψουν να χρησιμοποιούνται από τα θύματα των καταστροφών, δε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης από επαχθή ή χαριστική αιτία χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
2. Σε περίπτωση χρησιδανείου, μίσθωσης ή μεταβίβασης σε οργανισμό που δικαιούται απαλλαγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 ή του άρθρου 38 παράγραφος 1 περίπτωση α', η απαλλαγή εξακολουθεί να ισχύει, εφ' όσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα εν λόγω είδη για σκοπούς που δικαιολογούν την παροχή παρόμοιων απαλλαγών.
Στις άλλες περιπτώσεις, το χρησιδάνειο, η μίσθωση ή η μεταβίβαση εξαρτάται από την προηγούμενη καταβολή του Φ.Π.Α., με το συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία του χρησιδανείου, της μίσθωσης ή της μεταβίβασης και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 52


1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 46 οργανισμοί, που παύουν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή απαλλαγής ή που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα είδη που απαλλάχθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
2. Για τα είδη που παραμένουν στην κατοχή των οργανισμών οι οποίοι παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή, η απαλλαγή αυτή εξακολουθεί να ισχύει εφ' όσον τα είδη μεταβιβάζονται σε οργανισμό που δικαιούται απαλλαγής κατ' εφαρμογή των ίδιων διατάξεων ή, κατά  περίπτωση, σε οργανισμό που δικαιούται απαλλαγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 38, εφ' όσον ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί τα εν λόγω είδη  για σκοπούς που δικαιολογούν τη χορήγηση παρόμοιων απαλλαγών. Στις άλλες περιπτώσεις, τα είδη αυτά υπόκεινται στην καταβολή του οικείου Φ.Π.Α. με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές την ίδια ημερομηνία.
3. Τα είδη που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό, στον οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 46, υπόκεινται στην καταβολή του προβλεπόμενου Φ.Π.Α., με το συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία θέτονται σε άλλη χρήση και με βάση το είδος και την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Α. Παράσημα και τιμητικές διακρίσεις.

 

¶ρθρο 53


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., εφ' όσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και εφ' όσον πρόκειται για πράξεις που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, τα:

α) παράσημα που απονέμονται από την Κυβέρνηση άλλης χώρας σε άτομα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα,
β) κύπελλα, μετάλλια και παρόμοια αντικείμενα συμβολικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία απονέμονται μέσα στο έδαφος άλλης χώρας σε πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, προκειμένου να τιμηθεί η δραστηριότητά τους σε τομείς, όπως οι τέχνες, οι επιστήμες, ο αθλητισμός, οι υπηρεσίες προς το Δημόσιο, ή να αναγνωρισθεί η αξία τους με την ευκαιρία ιδιαίτερων γεγονότων, και τα οποία εισάγονται από τα ίδια πρόσωπα,
γ) κύπελλα, μετάλλια και παρόμοια αντικείμενα, συμβολικού κυρίως χαρακτήρα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν από αρχές ή πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλη χώρα, προκειμένου να απονεμηθούν στην Ελλάδα για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στην περίπτωση β'.

δ) βραβεία, έπαθλα, ενθύμια συμβολικού χαρακτήρα και μικρής αξίας που πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν σε πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλη χώρα, με την ευκαιρία της διεξαγωγής επιχειρηματικών συνεδρίων ή παρόμοιων εκδηλώσεων διεθνούς χαρακτήρα και για τα οποία αποδεικνύεται από τη φύση τους, την κατά μονάδα αξία τους και τα άλλα χαρακτηριστικά τους ότι δεν εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

Αρχή

 

 

 

Β. Δώρα που εισάγονται στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων.


¶ρθρο 54


Με την ενδεχόμενη επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 και των διατάξεων που ισχύουν για τους ταξιδιώτες, απαλλάσσονται από το  Φ.Π.Α. τα είδη τα οποία:

α) εισάγονται από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη σε άλλη χώρα και με την ευκαιρία αυτή δέχτηκαν τα παραπάνω είδη ως δώρο από τις φιλοξενούσες αρχές,
β) εισάγονται από πρόσωπα που πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και έχουν την πρόθεση και την ευκαιρία αυτή να τα προσφέρουν ως δώρο στις φιλοξενούσες αρχές,
γ) που προσφέρονται ως δώρο ή σε ένδειξη φιλίας ή καλής θέλησης από δημόσια αρχή, δημόσιο φορέα ή ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος σε άλλη χώρα, σε δημόσια αρχή, δημόσιο φορέα ή ένωση προσώπων που ασκεί δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος στην Ελλάδα, εφ' όσον είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν τέτοια είδη με απαλλαγή από το Φ.Π.Α.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 55


Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού.

 

Αρχή

 

 

¶ρθρο 56


Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο εφ' όσον:

- τα δώρα αυτά προσφέρονται με την ευκαιρία ορισμένων περιστάσεων,
- δεν παρουσιάζουν με το είδος, την αξία και την ποσότητά τους κανένα εμπορικό ενδιαφέρον,
- δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

Αρχή

 

 
Γ. Είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από αρχηγούς κρατών.


¶ρθρο 57


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) δώρα που προσφέρονται στον αρχηγό του Κράτους,
β)
είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν από τους αρχηγούς κρατών άλλης χώρας καθώς και από τις προσωπικότητες που τους εκπροσωπούν επίσημα κατά τη διάρκεια της επίσημης παραμονής τους στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα τα οποία διεθνώς έχουν προνόμια ανάλογα με τα προνόμια των αρχηγών κρατών.
Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Α. Εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας.

 

¶ρθρο 58


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 62 παράγραφος 1 περίπτωση α', απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα εμπορικά δείγματα ασήμαντης αξίας.
2. Προκειμένου να χορηγήσουν απαλλαγή, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτούν την οριστική αχρήστευση ορισμένων αντικειμένων με σχίσιμο, διάτρηση, ανεξίτηλη και εμφανή σήμανση ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εφ' όσον η ενέργεια αυτή δεν τους αφαιρεί την ιδιότητα του δείγματος.
3. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, με τον όρο "εμπορικά δείγματα" νοούνται τα αντικείμενα που είναι αντιπροσωπευτικά μιάς κατηγορίας εμπορευμάτων και των οποίων ο τρόπος παρουσίασης και η ποσότητα, για κάθε είδος ή ποιότητα εμπορεύματος, καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για άλλους σκοπούς εκτός από την έρευνα της αγοράς.

 

Αρχή

 

 

 

Β. Διαφημιστικά είδη και έντυπα.

 

¶ρθρο 59


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τα έντυπα διαφημιστικού χαρακτήρα όπως κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, οδηγίες χρήσης ή εμπορικές αγγελίες που αφορούν:

α) είτε εμπορεύματα που πωλούνται ή ενοικιάζονται από πρόσωπα εγκαταστημένα σε άλλη χώρα ή
β) είτε υπηρεσίες που προέρχονται από πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο Κράτος μέλος ή
γ) υπηρεσίες στους τομείς των μεταφορών, της εμπορικής ασφάλισης ή στον Τραπεζικό τομέα, οι οποίες παρέχονται από πρόσωπο εγκαταστημένο σε τρίτη χώρα.

Αρχή


 

 

 

¶ρθρο 60


Η απαλλαγή του άρθρου 59 περιορίζεται στα διαφημιστικά έντυπα που  συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Στα έντυπα πρέπει να αναγράφεται, κατά τρόπο εμφανή, το όνομα της επιχείρησης που παράγει, πωλεί ή ενοικιάζει τα εμπορεύματα ή παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.
β) Κάθε αποστολή πρέπει να περιέχει ένα μόνο έντυπο ή αν αποτελείται από πολλά έντυπα, ένα μόνο αντίτυπο κάθε εντύπου. Μπορούν πάντως να τύχουν απαλλαγής και οι αποστολές που περιέχουν πολλά αντίτυπα του ίδιου εντύπου, αν το συνολικό μεικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 1 χιλιόγραμμο.
γ) Τα έντυπα δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ομαδικών αποστολών από ένα μόνο αποστολέα προς ένα μόνο παραλήπτη.

Εν τούτοις οι παραπάνω β) και γ) προϋποθέσεις δεν ισχύουν για έντυπα που αφορούν είτε εμπορεύματα για πώληση ή ενοικίαση είτε υπηρεσίες που παρέχονται από ένα πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος εφόσον τα εν λόγω έντυπα εισάγονται για να διανεμηθούν δωρεάν.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 61


Απαλλάσσονται, επίσης, από το Φ.Π.Α. τα διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς ιδιαίτερη εμπορική αξία, τα οποία προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές στην πελατεία τους και τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

Αρχή

 

 

Γ. Είδη που χρησιμοποιούνται ή καταναλώνονται κατά τη διάρκεια έκθεσης ή παρόμοιας εκδήλωσης.


¶ρθρο 62


1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 63 έως 66, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα:

α) μικροδείγματα που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση.
β) είδη που εισάγονται με αποκλειστικό σκοπό να επιδειχθούν ή να χρησιμοποιηθούν κατά την επίδειξη μηχανών και συσκευών που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση,
γ) διάφορα υλικά μικρής αξίας, όπως χρώματα, βερνίκια, χαρτιά ταπετσαρίας που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, τη διαμόρφωση και τη διακόσμηση προσωρινών περιπτέρων εκθέσεων ή παρόμοιων εκδηλώσεων και τα οποία με τη χρησιμοποίηση τους καταστρέφονται,
δ) έντυπα, κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, τιμοκατάλογοι, διαφημιστικές αφίσες, ημερολόγια, εικονογραφημένα και μη, φωτογραφίες χωρίς πλαίσιο και άλλα αντικείμενα που προσφέρονται δωρεάν ως διαφήμιση των ειδών που παρουσιάζονται σε έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, με τον όρο "έκθεση ή παρόμοια εκδήλωση" νοούνται:

α) οι εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις, εμπορικά σαλόνια και παρόμοιες εκδηλώσεις του εμπορίου, της βιομηχανίας, της γεωργίας και της βιοτεχνίας,
β) οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται για φιλανθρωπικούς κυρίως σκοπούς,
γ) οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται κυρίως για επιστημονικό, τεχνικό, βιοτεχνικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό ή μορφωτικό, αθλητικό, θρησκευτικό ή λατρευτικό, συνδικαλιστικό ή τουριστικό σκοπό ή για να προάγουν την αμοιβαία κατανόηση των λαών,
δ) οι συναντήσεις αντιπροσώπων διεθνών οργανισμών ή ενώσεων,
ε) οι τελετές και οι εκδηλώσεις με ανεπίσημο ή αναμνηστικό χαρακτήρα.

Εξαιρούνται οι εκθέσεις που οργανώνονται από ιδιώτες σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση εμπορευμάτων.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 63


Η απαλλαγή του άρθρου 62 παράγραφος 1 περίπτωση α' περιορίζεται στα δείγματα που:

α) εισάγονται δωρεάν σαν δείγματα ή λαμβάνονται κατά την εκδήλωση από εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί χωρίς συσκευασία,
β) προορίζονται να διανεμηθούν δωρεάν προς το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να αναλωθούν από τα πρόσωπα στα οποία διανέμονται,
γ) είναι φανερό ότι πρόκειται για δείγματα διαφημιστικού χαρακτήρα με μικρή αξία κατά μονάδα,
δ) δεν είναι κατάλληλα για εμπορία και είναι κατά περίπτωση συσκευασμένα σε συσκευασίες που περιέχουν ποσότητα εμπορεύματος κατώτερη από την πιο μικρή ποσότητα του ίδιου εμπορεύματος που πωλείται στο εμπόριο.
ε) καταναλώνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εφ' όσον είναι τρόφιμα και ποτά που δεν είναι συσκευασμένα κατά τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση δ',
στ) η συνολική αξία τους και η ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 64


Η απαλλαγή του άρθρου 62 παράγραφος 1 περίπτωση β' περιορίζεται στα εμπορεύματα που:

α) αναλώνονται ή καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και
β) η συνολική τους αξία και η ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 65


Η απαλλαγή του άρθρου 62 παράγρ. 1 περίπτωση δ' περιορίζεται στα διαφημιστικά έντυπα και αντικείμενα τα οποία:

α) προορίζονται αποκλειστικά για δωρεάν διανομή προς το κοινό στον τόπο της εκδήλωσης και
β) η συνολική αξία τους και η ποσότητά τους είναι ανάλογες με το είδος της εκδήλωσης, τον αριθμό των επισκεπτών και το μέγεθος της συμμετοχής του εκθέτη.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 66


Εξαιρούνται από την απαλλαγή του άρθρου 62 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' :

α) τα οινοπνευματώδη προϊόντα,
β) ο καπνός και τα προϊόντα καπνού,
γ) τα καύσιμα κάθε είδους.

Αρχή

 

 

ΤΙΤΛΟΣ Χ

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Η ΔΟΚΙΜΕΣ.

 

¶ρθρο 67


Με την επιφύλαξη, των διατάξεων των άρθρων 68 έως 73, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα είδη που προορίζονται να υποβληθούν σε εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές για τον προσδιορισμό της σύνθεσης, της ποιότητας ή των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, με σκοπό είτε την απόκτηση σχετικών πληροφοριών είτε τη βιομηχανική ή εμπορική έρευνα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 68

 

Με  την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 71, η απαλλαγή του άρθρου 67 προϋποθέτει ότι τα είδη που υποβάλλονται σε εξετάσεις, αναλύσεις  ή δοκιμές καταναλώνονται ή καταστρέφονται εντελώς κατά τη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 69

 

Εξαιρούνται  από  την  απαλλαγή  τα  είδη  που  χρησιμοποιούνται για εξετάσεις, αναλύσεις ή  δοκιμές,  εφ'  όσον  με  αυτές  επιδιώκεται  η εμπορική προβολή.

 

Αρχή

 

 

 


¶ρθρο 70

 
Η  απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται μόνο για τις ποσότητες ειδών που είναι απόλυτα απαραίτητες για την πραγματοποίηση του  σκοπού  για  τον οποίο  εισάγονται.  Οι ποσότητες αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 71


1.   Η  απαλλαγή  του  άρθρου  67  καλύπτει  και  τα  είδη  που  δεν καταναλώνονται  ούτε καταστρέφονται εντελώς κατά την διάρκεια εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών, εφ' όσον  τα  εναπομένοντα  προϊόντα  ύστερα  από έγκριση και υπό τον έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών αρχών:

α)  είτε  καταστρέφονται  ολοσχερώς ή τους αφαιρείται κάθε εμπορική αξία μετά το πέρας των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών,

β) είτε παραχωρούνται δωρεάν προς το Δημόσιο,
γ) είτε εξάγονται στο εξωτερικό.

2. Κατά την έννοια  της  παραγράφου  1,  με  τον  όρο  "εναπομένοντα προϊόντα"  νοούνται  τα  προϊόντα  που  προκύπτουν  από τις εξετάσεις,  αναλύσεις ή δοκιμές ή τα είδη που δεν  χρησιμοποιήθηκαν  στις  πράξεις αυτές.

 

Αρχή


                                                        


¶ρθρο 72


Εκτός  από  τις  περιπτώσεις  εφαρμογής  των διατάξεων του άρθρου 71  παράγραφος  1,  τα  εναπομένοντα  προϊόντα  μετά  από  τις  εξετάσεις,   αναλύσεις  ή  δοκιμές,  που προβλέπονται από το άρθρο 67, υποβάλλονται  στον  προβλεπόμενο  Φ.Π.Α.  με  το  συντελεστή  που  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  τερματισμού των εξετάσεων, αναλύσεων ή δοκιμών και με βάση  το είδος και την αξία  που  αναγνωρίζουν  ή  αποδέχονται  οι  αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι  ενδιαφερόμενοι,  ύστερα  από  έγκριση  και  υπό  τον  έλεγχο των αρμόδιων τελωνειακών  αρχών,  μπορεί  να  μετατρέψει  τα  εναπομένοντα  προϊόντα  σε  απορρίμματα  ή  θραύσματα και να καταβάλει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εν λόγω απορρίμματα ή θραύσματα κατά την ημερομηνία  της μετατροπής.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 73


Οι  αρμόδιες τελωνειακές αρχές ορίζουν την προθεσμία μέσα στην οποία  πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, αναλύσεις  ή  δοκιμές, καθώς και  τις  διοικητικές  διατυπώσεις  που  πρέπει  να  τηρηθούν  για  να εξασφαλιστεί  η  χρησιμοποίηση  των  ειδών  για  τους  προβλεπόμενους σκοπούς.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

 

Α.  Αναστολές  που  προορίζονται για οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα  προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής ή της εμπορικής ιδιοκτησίας.

 

¶ρθρο 74


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. τα εμπορικά σήματα, υποδείγματα ή σχέδια και οι σχετικοί με αυτά φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι αιτήσεων για  τη χορήγηση   διπλωμάτων   ευρεσιτεχνίας   ή  παρόμοιων  διπλωμάτων,  που προορίζονται για  οργανισμούς  αρμόδιους  για  θέματα προστασίας  της πνευματικής  ιδιοκτησίας  ή  προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

 

Αρχή

 

 

Β. Τουριστικά ενημερωτικά έντυπα.

 

¶ρθρο 75

 

Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) τα έντυπα (πολύπτυχα, φυλλάδια, βιβλία, οδηγοί, αφίσες τοποθετημένες ή όχι σε πλαίσιο, διαφάνειες, εικονογραφημένα ημερολόγια) που προορίζονται να διανεμηθούν δωρεάν και έχουν σαν κύριο στόχο να παρακινήσουν το κοινό να επισκεφθεί ξένες χώρες, ιδίως δε να παραστεί σε μορφωτικές, τουριστικές, αθλητικές, θρησκευτικές ή επαγγελματικές συναντήσεις ή εκδηλώσεις με τον όρο ότι τα έντυπα αυτά δεν περιέχουν ιδιωτική εμπορική διαφήμιση πάνω από είκοσι πέντε στα εκατό (25%) και ότι είναι φανερό πως έχουν ως σκοπό την ενημέρωση γενικά,
β)
οι κατάλογοι και οι οδηγοί ξενοδοχείων του εξωτερικού που δημοσιεύονται από τους επίσημους τουριστικούς οργανισμούς ή με τη φροντίδα τους και οι πίνακες ωραρίων των υπηρεσιών μεταφορών του εξωτερικού, όταν τα έντυπα αυτά προορίζονται για δωρεάν διανομή και δεν περιέχουν ιδιωτική εμπορική διαφήμιση πάνω από είκοσι πέντε στα εκατό (25%).
γ) το τεχνικό υλικό (καταστάσεις, κατάλογοι συνδρομητών τηλεφώνου ή τηλετύπου, οδηγοί ξενοδοχείων, εμπορικών εκθέσεων, δείγματα βιοτεχνικών προϊόντων ασήμαντης αξίας, έντυπο πληροφοριακό υλικό για μουσεία, πανεπιστήμια, ιαματικά λουτρά ή άλλους παρόμοιους φορείς) που αποστέλλονται στους επίσημους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους που έχουν οριστεί από τους επίσημους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και το οποίο δεν προορίζεται για διανομή.

Αρχή

 

 

 

Γ. Διάφορα έγγραφα και είδη.


¶ρθρο 76


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) έγγραφα που αποστέλλονται δωρεάν στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας μας,
β) εκδόσεις ξένων κυβερνήσεων και εκδόσεις επίσημων διεθνών οργανισμών που προορίζονται για δωρεάν διανομή,
γ) ψηφοδέλτια που προορίζονται για εκλογές, οι οποίες διοργανώνται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλη χώρα,
δ) αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμεύσουν σαν αποδεικτικά μέσα ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων επίσημων οργάνων της χώρας μας,
ε) δείγματα υπογραφών και έντυπες εγκύκλιοι σχετικές με υπογραφές που αποστέλλονται στα πλαίσια των συνήθων ανταλλαγών πληροφοριών ανάμεσα σε δημόσιες υπηρεσίες ή τράπεζες,
στ) επίσημα έντυπα που αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος,
ζ) εκθέσεις, απολογισμοί, δραστηριότητες, πληροφοριακά σημειώματα, δελτία εγγραφής και άλλα έγγραφα τα οποία έχουν καταρτίσει εταιρείες, η έδρα των οποίων δε βρίσκεται στη χώρα μας και τα οποία προορίζονται για τους κομιστές ή τους κυρίους των αξιόγραφων τα οποία εκδίδουν οι εταιρείες αυτές,
η) φορείς καταγραφής στοιχείων (διάτρητες κάρτες, ηχητικές εγγραφές, μικροταινίες κλπ.) που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση πληροφοριών και αποστέλλονται δωρεάν στον παραλήπτη, εφ' όσον είναι περιορισμένης αξίας και ποσότητας,
θ) φάκελοι, αρχεία, έντυπα και άλλα έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων, διασκέψεων ή συνεδρίων, καθώς και τα πρακτικά των εκδηλώσεων αυτών,
ι) σχεδιαγράμματα, τεχνικά σχέδια, διαφανή πρωτότυπα σχέδια, περιγραφές και άλλα παρόμοια έγγραφα που εισάγονται με σκοπό την επίτευξη ή την εκτέλεση παραγγελιών ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμό που διοργανώνεται στην Ελλάδα,
ια) έγγραφα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εξετάσεων που διοργανώνουν στη χώρα μας οργανισμοί εγκατεστημένοι σε  άλλη χώρα,
ιβ) έντυπα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως επίσημα έγγραφα για τη διεθνή κυκλοφορία οχημάτων και εμπορευμάτων στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων,
ιγ) έντυπα, ετικέτες, τίτλοι μεταφοράς και παρόμοια έγγραφα που αποστέλλονται από επιχειρήσεις μεταφορών ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  που βρίσκονται σε άλλη χώρα σε ταξιδιωτικά γραφεία που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.
ιδ) μεταφορικά έγγραφα και έντυπα, φορτωτικές θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών και άλλα εμπορικά έγγραφα ή έγγραφα γραφείου,
ιε) επίσημα έγγραφα που προέρχονται από εθνικές αρχές ή διεθνείς φορείς και έντυπα τα οποία είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα  οποία αποστέλλονται από ενώσεις προσώπων σε αντίστοιχες ενώσεις, που βρίσκονται στη χώρα μας με σκοπό τη διανομή τους,
ιστ) φωτογραφίες, διαφάνειες και στερεοτυπικές πλάκες από χαρτόνι ή χαρτομάζα για φωτογραφίες, έστω και αν έχουν υπότιτλους, όταν απευθύνονται σε ειδησεογραφικά πρακτορεία ή σε εκδότες εφημερίδων ή  περιοδικών,
ιζ) είδη που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος νόμου, για οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζονται, εφ' όσον έχουν παραχθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή έναν από τους ειδικευμένους οργανισμούς του,
ιη) αντικείμενα συλλογών και αντικείμενα τέχνης, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, που δεν προορίζονται προς πώληση, εφ' όσον εισάγονται από μουσεία, αίθουσες εκθέσεων και λοιπά ιδρύματα που έχουν εγκριθεί για να παραλαμβάνουν τα αντικείμενα αυτά με απαλλαγή. Η απαλλαγή παρέχεται μόνο όταν τα αντικείμενα προσφέρονται δωρεάν ή αγοράζονται από άτομο που δεν υπόκειται στο φόρο.
ιθ) εισαγωγές επισήμων εκδόσεων που αποτελούν μέσο έκφρασης των δημοσίων αρχών της χώρας εξαγωγής των διεθνών οργανισμών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών δημοσίου δικαίου, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι στη χώρα εξαγωγής, καθώς και τα έντυπα που διανέμονται κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα πλαίσια εθνικών εκλογών που διοργανώνονται από τη χώρα προέλευσης, από τις αλλοδαπές πολιτικές οργανώσεις που είναι επίσημα αναγνωρισμένες στα Κράτη Μέλη, εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις και έντυπα έχουν φορολογηθεί στη χώρα εξαγωγής και ο φόρος δεν έχει επιστραφεί κατά την εξαγωγή.

Αρχή

 

 

 

Δ. Διάφορα παρεπόμενα υλικά για τη στοιβασία και την προστασία των εμπορευμάτων κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους.

 

¶ρθρο 77


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. διάφορα υλικά όπως σκοινιά, άχυρα, υφάσματα, χαρτιά και χαρτόνια, ξύλα, πλαστικές ύλες, που χρησιμοποιούνται για τη στοιβασία και την προστασία (στην οποία περιλαμβάνεται και η θερμική προστασία) των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στην Ελλάδα, με τον όρο ότι:

α) κανονικά δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και
β) η αξία τους περιλαμβάνεται στην φορολογητέα αξία που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του Φ.Π.Α., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α).

Αρχή

 

 

 

Ε. Στρωμνή, χορτονομή και άλλα είδη τροφής χρησιμοποιούμενα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ζώων.

 

¶ρθρο 78


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. η στρωμνή, η χορτονομή και τροφές κάθε είδους που τοποθετούνται σε μεταφορικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων στη Χώρα μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διατροφή των ζώων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

 

Αρχή

 

 

 

ΣΤ. Καύσιμα και λιπαντικά που βρίσκονται σε αυτοκίνητα οχήματα ξηράς και σε εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων.

 

¶ρθρο 79


1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80 και 81 απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

α) Τα καύσιμα που περιέχονται σε κανονικές δεξαμενές καυσίμων:

- αυτοκινήτων οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλετών
- εμπορευματοκιβωτίων ειδικής χρήσης

β) Τα καύσιμα που περιέχονται σε φορητές δεξαμενές καυσίμων που βρίσκονται σε αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και μοτοσικλέτες, σε ανώτατο όριο 10 λίτρων ανά όχημα και με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν σχετικά με την κατοχή και μεταφορά καυσίμων.

2. Κατά την έννοια της παραγράφου 1 νοείται ως:

α) "όχημα δημόσιας χρήσης": κάθε οδικό όχημα με κινητήρα (περιλαμβανομένων και των ελκυστήρων με ή χωρίς ρυμουλκούμενα) το οποίο ανάλογα με τον τύπο κατασκευής του και τον εξοπλισμό του, είναι κατάλληλο και προορίζεται για την πραγματοποίηση μεταφορών, με ή χωρίς κόμιστρο:

- περισσοτέρων των εννέα προσώπων στα οποία περιλαμβάνεται και ο οδηγός.
- εμπορευμάτων, καθώς και κάθε ειδικό όχημα οδικής χρήσης άλλης από την καθαυτό μεταφορά.

β) " Όχημα Ιδιωτικής χρήσης": κάθε αυτοκίνητο όχημα που δεν καλύπτεται από τον ορισμό της περίπτωσης α)
γ) "κανονικές δεξαμενές καυσίμων":

- οι δεξαμενές που ο κατασκευαστής ενσωματώνει σε όλα τα οχήματα του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο όχημα και η ενσωμάτωση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου, τόσο για την κίνηση των οχημάτων όσο και για την κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, λειτουργία των συστημάτων ψύξης και άλλων συστημάτων, κατά περίπτωση.
Επίσης θεωρούνται ως κανονικές δεξαμενές καυσίμων οι δεξαμενές υγραερίου που είναι προσαρμοσμένες στα οχήματα με κινητήρα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιμοποίηση του υγραερίου ως καυσίμου, καθώς και οι δεξαμενές που είναι προσαρμοσμένες στα βοηθητικά συστήματα με τα οποία μπορεί να είναι εξοπλισμένο ένα όχημα.
- Οι δεξαμενές καυσίμων που ο κατασκευαστής ενσωματώνει σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια του ίδιου τύπου με το εξεταζόμενο εμπορευματοκιβώτιο και η ενσωμάτωση των οποίων επιτρέπει την απευθείας χρησιμοποίηση του καυσίμου για την κατά την διάρκεια της μεταφοράς λειτουργία των συστημάτων ψύξης και των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα όλα τα εμπορευματοκιβώτια ειδικών χρήσεων

δ) "εμπορευματοκιβώτιο ειδικών χρήσεων" κάθε εμπορευματοκιβώτιο εξοπλισμένο με μηχανισμούς ειδικά προσαρμοσμένους για τα συστήματα ψύξης, οξυγόνωσης θερμικής μόνωσης, ή άλλα συστήματα.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 80

 

Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να περιορίζεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ ποσότητα καυσίμων που περιέχεται στις Κανονικές δεξαμενές καυσίμων των οχημάτων δημόσιας χρήσης και των εμπορευματοκιβωτίων ειδικών χρήσεων του προηγούμενου άρθρου.

 

Αρχή

 

 

 

 

¶ρθρο 81


1. Τα απαλλασσόμενα καύσιμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλο όχημα, εκτός από εκείνο με το οποίο έγινε η εισαγωγή τους, ούτε να  αφαιρεθούν από το όχημα αυτό ούτε να αποθηκευτούν (παρά μόνο κατά τη διάρκεια των απαραίτητων για το όχημα επισκευών) ούτε να μεταβιβασθούν από επαχθή ή χαριστική αιτία εκ μέρους του δικαιούχου της απαλλαγής.
2. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου συνεπάγεται την επιβολή του αναλογούντος στα καύσιμα αυτά Φ.Π.Α., με τον συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία εισόδου του οχήματος στην Ελλάδα και με βάση την αξία που αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την ίδια ημερομηνία.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 82


Η απαλλαγή του άρθρου 79 ισχύει και για τα λιπαντικά που βρίσκονται στα αυτοκίνητα οχήματα και αντιστοιχούν στις κανονικές ανάγκες της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του εκτελούμενου ταξιδιού.

 

Αρχή

 

 

Ζ. Είδη που προορίζονται για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση μνημείων ή νεκροταφείων θυμάτων πολέμου.

 

¶ρθρο 83


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. όλα τα είδη που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση, τη συντήρηση ή τη διακόσμηση νεκροταφείων, τάφων και μνημείων των θυμάτων πολέμου ξένης χώρας, που έχουν ταφεί στην Ελλάδα, εφ' όσον τα είδη αυτά εισάγονται από οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική για την απαλλαγή αυτήν έγκριση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Αρχή

 

 

Η. Φέρετρα, τεφροδόχοι και αντικείμενα νεκρώσιμου διάκοσμου.


¶ρθρο 84


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α) Τα φέρετρα που περιέχουν τους νεκρούς και τεφροδόχοι που  περιέχουν την τέφρα νεκρών, καθώς και τα άνθη, τα στεφάνια, και τα άλλα διακοσμητικά αντικείμενα που φέρνουν πρόσωπα, τα οποία κατοικούν σε άλλη χώρα και μεταβαίνουν σε κηδείες ή έρχονται για να διακοσμήσουν τάφους που βρίσκονται στην Ελλάδα, εφ' όσον οι εισαγωγές αυτές δεν παρουσιάζουν από το είδος ή την ποσότητά τους κανένα εμπορικό ενδιαφέρον.

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α

 

¶ρθρο 85


1. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου, η αντίστοιχη αξία σε δραχμές της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU) καθορίζεται μια φορά το χρόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου και αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου χρόνου.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί:

α. να στρογγυλοποιούνται τα ποσά σε δραχμές που ισχύουν για τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, τα οποία προκύπτουν από τη μετατροπή των Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (ECU). Η στρογγυλοποίηση αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει την αντίστοιχη αξία σε δραχμές των δύο (2) ECU.

β. να διατηρούνται τα ποσά σε δραχμές που ισχύουν για τις παραπάνω απαλλαγές και μετά την ετήσια αναπροσαρμογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφ' όσον τα ποσά αυτά χωρίς την παραπάνω στρογγυλοποίηση θα μεταβάλλονται λόγω οποιασδήποτε νέας μετατροπής της αξίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU), σε ποσοστό μικρότερο του πέντε στα εκατό (5%), "ή θα μειώνονται.

3. Τα όρια των απαλλαγών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Τίτλου Ι-Β και τις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ, μπορούν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών να προσαρμόζονται σ' εκείνα που θα καθορίζονται κάθε φορά από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 86

 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και οι διατάξεις για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. δεν εμποδίζουν τη χώρα μας να διατηρεί:

α) Τα προνόμια και τις απαλλαγές που παρέχονται στα πλαίσια συμφωνιών μορφωτικής, επιστημονικής ή τεχνικής συνεργασίας τις οποίες έχει συνάψει με άλλες χώρες.
β) Τις απαλλαγές που χορηγούνται στο πλαίσιο συμφωνιών που έχει συνάψει με βάση την αμοιβαιότητα με τρίτες χώρες, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση για τη διεθνή πολιτική αεροπορία (Σικάγο 1944) κατ' εφαρμογή των Συνιστώμενων Πρακτικών 4.42 και 4.44 του Παραρτήματος 9 της Σύμβασης αυτής (όγδοη έκδοση Ιούλιο 1980).

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 87


Οι ειδικές απαλλαγές κατά την εισαγωγή, που παρέχονται στους εργαζόμενους που επαναπατρίζονται αφού παρέμειναν λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας έξι (6) τουλάχιστο μήνες εκτός Ελλάδας, δε θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 88


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.:

α. Τα είδη που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Δ. 5700/1967 και του άρθρο 36 του ν. 1591/1986, από Ελληνες και ομογενείς πολιτικούς πρόσφυγες που επαναπατρίζονται καταργήθηκε με το εδάφ. ε του άρθρου 37 της ΥΑ 245/11/1988 ΦΕΚ Β'195).
β. τα είδη που εισάγονται από ταξιδιώτες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του ν. 1402/1983, με μόνη εξαίρεση τα είδη που εισάγονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, - καταργήθηκε με το ν. 3775/09

γ. καταργήθηκε με τα άρθρα 14,εδάφ.γ' και 15 της Υ.Α.Δ. 246/12(Οικονομικών) (Β 195).

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 89


καταργήθηκε με το εδάφ.ε' του άρθρου 37 της ΥΑ 245/11/1988 ΦΕΚ Β'195,(διόρθ.σφαλμ.στο ΦΕΚ Β'305/1988), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ.4 Ν.1839/1989 (Α 90).

 

Αρχή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ.


ΤΙΤΛΟΣ Ι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

¶ρθρο 90

 

1. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των εισαγόμενων αγαθών με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, που αναφέρεται στο στοιχείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1642/1986.
Με τις διαδικασίες και τους όρους που ορίζονται από το Κεφάλαιο Β' του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας, που στη συνέχεια θα αποκαλείται Φ.Π.Α., τα εισαγόμενα αγαθά που προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στην Ελλάδα και κατόπιν να επανεξαχθούν.
2. Η προσωρινή εισαγωγή των μέσων μεταφοράς, των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου. Επίσης εξαιρούνται τα προϊόντα των οποίων η πρώτη χρήση προϋποθέτει την τελική κατανάλωσή τους.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου, νοούνται ως:

α. "καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α." το καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο, αγαθά που προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στην Ελλάδα και κατόπιν να επανεξαχθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, μπορούν να εισαχθούν με πλήρη απαλλαγή από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το Κεφάλαιο Β' του παρόντος νόμου, 

β. "αρμόδιες αρχές" οι τελωνειακές αρχές, στις οποίες υποβάλλεται το αίτημα για να χορηγηθεί στα εισαγόμενα αγαθά το ευεργέτημα του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α.,
γ. "πρόσωπο" κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 91


Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες υποβάλλεται το αίτημα υπαγωγής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α.:

α. Χορηγούν, με την μορφή εγκρίσεων, το ευεργέτημα του καθεστώτος αυτού σε κάθε δικαιούχο πρόσωπο, που χρησιμοποιεί ή που χρησιμοποιούν άλλοι υπό την ευθύνη του και την άμεση εποπτεία του τα αγαθά, για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α.,

β. λαμβάνουν όλα τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για την εξασφάλιση της ταυτότητας των αγαθών και τον έλεγχο της χρησιμοποίησής τους.
γ. αρνούνται την έγκριση του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α.:

- όταν θεωρούν αδύνατη την εξασφάλιση της ταυτότητας ή τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των αγαθών,
- στα πρόσωπα, που δεν παρέχουν τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα και ιδιαίτερα στα πρόσωπα που έχουν διαπράξει προγενέστερα παράτυπη χρήση του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ή έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 92


1. Για τη χορήγηση του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., απαιτείται η παροχή εγγύησης χρηματικής, τραπεζικής ή αξιόχρεης προσωπικής τρίτου, για να εξασφαλιστεί του Φ.Π.Α., που μπορεί να καταστεί απαιτητός σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου.

2. Το ύψος της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται κατά την εισαγωγή των αγαθών, ως αυτά να είχαν διατεθεί στην κατανάλωση την ημερομηνία αυτή.
3. Δεν απαιτείται εγγύηση:

α. για τα αγαθά για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3/84 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1983 "για τη θέσπιση καθεστώτος ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας εμπορευμάτων, που αποστέλλονται από ένα κράτος μέλος με σκοπό την προσωρινή χρησιμοποίησή τους σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη".

β. για τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1751/1984, όπως τροποποιείται,

γ. για τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1751/1984, που προστέθηκε με τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3813/1985, όταν χρησιμοποιούνται και γίνονται αποδεκτά Δελτία ΑΤΑ (ν. 132/1975).

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 93


1. Ο δικαιούχος του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. είναι υποχρεωμένος να δέχεται κάθε μέτρο επιτήρησης και ελέγχου, που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές.
2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλούν το ευεργέτημα του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., όταν διαπιστώνουν ότι δεν τηρήθηκε ένας από τους όρους ή τις προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η απαλλαγή.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 94


1. Η διάρκεια παραμονής των αγαθών στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ορίζεται κατά περίπτωση στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου και υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής.
2. Σε περιπτώσεις ανώτερης βίας, η διάρκεια που ορίζεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται από τις αρμόδιες αρχές μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο.

 

Αρχή

 

 

¶ρθρο 95


Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τη μεταβίβαση του ευεργετήματος του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. σε άλλο πρόσωπο, μετά από αίτησή του, εφ' όσον το πρόσωπο αυτό συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Κεφ. Β' του παρόντος νόμου και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του δικαιούχου της αρχικής έγκρισης, ιδίως εκείνες που απορρέουν από τον καθορισμό της διάρκειας παραμονής των αγαθών στο καθεστώς.

 

Αρχή

 

 

¶ρθρο 96


Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι κατά την έννοια του άρθρου 5 και του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχείο (γ) του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/86) παραδόσεις αγαθών, με την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής είναι πρόσωπο εγκατεστημένο στο εξωτερικό και με τον όρο ότι τα αγαθά συνεχίζουν να παραμένουν στο ίδιο καθεστώς και συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 97


1. Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. λήγει, χωρίς να καθίσταται απαιτητός ο Φ.Π.Α., όταν, μέσα στην οριζόμενη από τις αρμόδιες αρχές προθεσμία, τα αγαθά που έχουν τεθεί κάτω από το καθεστώς αυτό:

α. επανεξάγονται ή
β. τίθενται με σκοπό τη μεταγενέστερη επανεξαγωγή τους, κάτω από το καθεστώς:

- αποταμίευσης ή
- ελεύθερης ζώνης ή
- κοινοτικής διαμετακόμισης ή κάτω από ένα από τα καθεστώτα διεθνούς μεταφοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 222/1977 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976, σχετικά με την κοινοτική διαμετακόμιση, εφ' όσον η χρησιμοποίηση αυτών των καθεστώτων επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία, ή

γ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση των αρμόδιων αρχών καταστρέφονται υπό την εποπτεία των αρχών αυτών, ύστερα από αίτηση και με δαπάνες των ενδιαφερομένων, ή
δ. προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται αναμφισβήτητα ότι τα αγαθά καταστράφηκαν πλήρως ή χάθηκαν οριστικά, λόγω της φύσης τους ή λόγω τυχαίου γεγονότος ή λόγω ανώτερης βίας.

Κατά την έννοια του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ότι ένα αγαθό έχει χαθεί οριστικά, όταν λόγω φυσικής εξαφάνισής του έχει καταστεί αδύνατη η χρησιμοποίησή του από οποιονδήποτε.

2. Ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός:

α. όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 102, οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν, τα αγαθά που βρίσκονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., να τεθούν σε ανάλωση στο εσωτερικό της Χώρας,
β. όταν τα εμπορεύματα, που λαμβάνονται ως υπολείμματα αγαθών που καταστράφηκαν με έγκριση των αρμόδιων αρχών, δεν επανεξάγονται, αλλά θέτονται σε ανάλωση.
γ. όταν τα αγαθά, που βρίσκονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. και αναφέρονται στο άρθρο 117, θέτονται σε ανάλωση.

3. Αν ένας από τους όρους ή τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α δεν τηρείται ή δεν τηρήθηκε ποτέ και εφ' όσον το καθεστώς αυτό δεν έχει λήξει εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, τότε θεωρείται ότι τα αγαθά δεν υπάγονται πλέον στο καθεστώς.
Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής, με το οποίο τα αγαθά υπήχθηκαν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. και, εκτός από την είσπραξη του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εισαχθέντα αγαθά, εισπράττεται και πρόσθετος φόρος, ίσος με το 100% του αναλογούντος Φ.Π.Α.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται και εισπράττεται με βάση τη φορολογητέα αξία που γίνεται δεκτή από την αρμόδια αρχή κατά την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής με το οποίο τα αγαθά  υπήχθησαν στο καθεστώς του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου και το συντελεστή που ισχύει κατά την αυτή ημερομηνία.

Κατ' εξαίρεση:

- για τα υπολείμματα των αγαθών, των διατάξεων του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται και εισπράττεται με βάση τα στοιχεία (αξία, συντελεστή) των υπολειμμάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται κατά την ημερομηνία καταστροφής και αναγνωρίζονται ή γίνονται δεκτά από τις αρμόδιες αρχές.
- για τα αγαθά που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (δ) της παραγράφου 1, του άρθρου 117, ως βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. μπορεί να θεωρηθεί η τιμή που πληρώνει ο πρώτος αγοραστής, εφ' όσον γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές.

5. Με το Φ.Π.Α. που εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εισπράττονται και προσαύξηση 3% κατά μήνα, που θα υπολογίζεται επί του εισπραττόμενου Φ.Π.Α. από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής με το οποίο τα αγαθά υπήχθησαν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α., με εξαίρεση τα υπολείμματα των αγαθών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τα οποία η προσαύξηση θα υπολογίζεται από την ημερομηνία καταστροφής των αγαθών.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους λοιπούς εισπραττόμενους κατά την εισαγωγή φόρους.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 98


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. δεν παρέχεται για τα αγαθά που εισάγονται προσωρινά από τρίτες προς την Ε.Ο.Κ. χώρες με μερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς του τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3599/1982.
2. Για τα αγαθά της παραγράφου 1, ο Φ.Π.Α. γίνεται απαιτητός την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής.
3. Με τη λήξη του καθεστώτος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την είσπραξη των οφειλόμενων εισαγωγικών δασμών, θα προσαρμόζεται ανάλογα και η βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α.

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α., ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ.


¶ρθρο 99


Καταργήθηκε από 1-1-1993 με το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α 181).

 

¶ρθρο 100

 

Καταργήθηκε από 1-1-1993 με το άρθρο 19 παρ.1 του ν.2093/1992 (ΦΕΚ Α 181).

 

 

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

 

Α. Υλικά επαγγελματικής χρήσης.


¶ρθρο 101


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα υλικά επαγγελματικής χρήσης.
2. Ως "υλικά επαγγελματικής χρήσης" νοούνται τα υλικά και εξαρτήματά τους, που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος ή επιτηδεύματος προσώπου εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα για να εκτελέσει συγκεκριμένη εργασία, εφ' όσον τα υλικά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 3599/1982 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1751/1984).
3. Η απαλλαγή της παραγράφου 1 παρέχεται με τον όρο ότι τα υλικά επαγγελματικής χρήσης:

α. ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα,
β. εισάγονται από πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα,
γ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το πρόσωπο που έρχεται στην Ελλάδα ή υπό τη διεύθυνσή του.

Πάντως, ο όρος του εδαφίου (γ) δεν εφαρμόζεται, προκειμένου για υλικά κινηματογραφίας που εισάγονται για την παραγωγή ταινίας σε εκτέλεση συμβολαίου συμπαραγωγής, το οποίο έχει συναφθεί με πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται κοινά προγράμματα ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης, τα υλικά επαγγελματικής χρήσης μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο μίσθωσης ή ανάλογης σύμβασης, στην οποία συμβάλλεται πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
4. Τα ανταλλακτικά, που εισάγονται εκ των υστέρων για την επιδιόρθωση υλικού επαγγελματικής χρήσης που έχει εισαχθεί προσωρινά, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., με τους ίδιους όπως και για το επαγγελματικό υλικό, όρους.
5. Η διάρκεια παραμονής του υλικού επαγγελματικής χρήσης στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται σε έξι (6) μήνες. Εφ' όσον συντρέχουν λόγοι, η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για διάστημα έξι (6) μηνών ακόμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη του σκοπού της προσωρινής εισαγωγής του υλικού, με τον όρο ότι θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο, πριν από την λήξη της αρχικής 6μηνης προθεσμίας.

 

Αρχή

 

 

 

Β. Αγαθά που προορίζονται για παρουσίαση ή χρησιμοποίηση σε έκθεση, πανήγυρη, συνέδριο ή παρόμοια εκδήλωση.

 

¶ρθρο 102


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται σε:

α. αγαθά που προορίζονται ν' αποτελέσουν αντικείμενο έκθεσης ή επίδειξης σε εκδήλωση,
β. αγαθά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες παρουσίασης αλλοδαπών προϊόντων σε εκδήλωση, όπως:

- τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την επίδειξη των εισαχθεισών μηχανών ή συσκευών που εκτίθενται,
- το υλικό κατασκευής ή διακόσμησης στο οποίο περιλαμβάνεται ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, για τα προσωρινά περίπτερα προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα,
- το διαφημιστικό υλικό επίδειξης και εξοπλισμού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη διαφήμιση των εισαχθέντων αγαθών που εκτίθενται, όπως το υλικό εγγραφής ήχου, οι ταινίες και οι διαφάνειες, καθώς και οι αναγκαίες για τη χρησιμοποίηση αυτών συσκευές.

γ. υλικό - περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων μετάφρασης, των συσκευών εγγραφής ήχου και των ταινιών εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή μορφωτικού χαρακτήρα - που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνελεύσεις, διαλέξεις και διεθνή συνέδρια,
δ. ζώα ζωντανά που προορίζονται γιά έκθεση ή γιά συμμετοχή σε εκδηλώσεις,
ε. τα προϊόντα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, από εμπορεύματα, μηχανήματα, συσκευές ή ζώα που έχουν εισαχθεί προσωρινά.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως "εκδήλωση" νοούνται:

α. οι εμπορικές, βιομηχανικές, γεωργικές ή βιοτεχνικές εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις ή επιδείξεις και οι παρεμφερείς εκδηλώσεις,
β. οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς,
γ. οι εκθέσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται κυρίως με σκοπό επιστημονικό, τεχνικό, βιοτεχνικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό ή μορφωτικό, αθλητικό, θρησκευτικό ή πνευματικό (λατρευτικό), συνδικαλιστικό, τουριστικό ή ακόμα με σκοπό την υποβοήθηση της αλληλοκατανόησης των λαών.
δ. οι συνελεύσεις αντιπροσώπων διεθνών οργανισμών ή διεθνών ενώσεων,
ε. οι επίσημες ή αναμνηστικές τελετές και εκδηλώσεις. Εξαιρούνται οι εκθέσεις που οργανώνονται από ιδιώτες σε καταστήματα και εμπορικούς χώρους, με σκοπό την πώληση των εισαγόμενων αγαθών.

3. Η διάρκεια παραμονής των αγαθών στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Η αρμόδια αρχή δύναται, ανάλογα με τη διάρκεια και τη φύση της εκδήλωσης, να περιορίσει τη διάρκεια αυτή, η οποία όμως θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστο διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία λήξης της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση που τα αγαθά πρόκειται να εκτεθούν ή χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερη εκδήλωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια για έξι (6) μήνες ακόμα, εφ' όσον θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο, πριν από τη λήξη της αρχικής 6μηνης προθεσμίας.

 

Αρχή

 

 

Γ. Υλικά εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

 

¶ρθρο 103


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., παρέχεται σε:

α. υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
β. ανταλλακτικά και εξαρτήματα σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο υλικό,
γ. εργαλεία ειδικά κατασκευασμένα για τη συντήρηση, τον έλεγχο, τη μέτρηση, ή την επιδιόρθωση του εν λόγω υλικού.

2. Ως "υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα" νοούνται τα υλικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας ή επαγγελματικής κατάρτισης και ιδίως υποδείγματα, όργανα, συσκευές, μηχανές, και εξαρτήματα εφ' όσον το υλικό αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.), αριθ. 3599/1982 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1751/1984).

3. Η απαλλαγή για τα αναφερόμενα είδη στην παράγραφο 1 παρέχεται με τον όρο ότι τα είδη αυτά:

α. εισάγονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα, εκπαιδευτικά ή επαγγελματικής μόρφωσης, δημόσια ή ιδιωτικά, των οποίων το κύριο αντικείμενο δράσης είναι μη κερδοσκοπικό και ότι χρησιμοποιούνται κάτω από τον έλεγχο και την ευθύνη των ιδρυμάτων αυτών,
β. χρησιμοποιούνται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς,
γ. εισάγονται σε εύλογες ποσότητες ανάλογα με τον προορισμό τους, και
δ. κατά την διάρκεια του καθεστώτος, εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα.

4. Η διάρκεια παραμονής του εκπαιδευτικού υλικού στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται σε έξι (6) μήνες.
Εφ' όσον συντρέχουν λόγοι, η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για διάστημα έξι (6) μηνών ακόμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή, η επίτευξη του σκοπού της προσωρινής εισαγωγής του υλικού, με τον όρο ότι θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο πριν από τη λήξη της αρχικής 6μηνης προθεσμίας.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 104


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται σε:

α. υλικά επιστημονικού χαρακτήρα,
β. ανταλλακτικά και εξαρτήματα σχετικά με το προαναφερόμενο υλικό,
γ. εργαλεία ειδικά κατασκευασμένα για την συντήρηση, τον έλεγχο, τη μέτρηση ή την επιδιόρθωση του εν λόγω υλικού.

2. Ως "υλικά επιστημονικού χαρακτήρα" νοούνται τα όργανα, οι συσκευές, οι μηχανές και τα εξαρτήματά τους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή διδασκαλίας.

3. Η απαλλαγή για τα αναφερόμενα είδη στην παράγραφο 1 παρέχεται με τον όρο ότι τα είδη αυτά:

α. εισάγονται από αναγνωρισμένα επιστημονικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια, ή ιδιωτικά, των οποίων το κύριο αντικείμενο δράσης είναι μη κερδοσκοπικό και ότι χρησιμοποιούνται κάτω από τον έλεγχο και την ευθύνη των ιδρυμάτων αυτών,

β. χρησιμοποιούνται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς,
γ. εισάγονται σε εύλογες ποσότητες, ανάλογα με τον προορισμό τους, και
δ. κατά την διάρκεια του καθεστώτος εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα προσώπου εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα.

4. Η διάρκεια παραμονής του επιστημονικού υλικού στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Εφ' όσον συντρέχουν λόγοι, η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για διάστημα έξι (6) μηνών ακόμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη του σκοπού της προσωρινής εισαγωγής του υλικού, με τον όρο ότι θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο, πριν από τη λήξη της αρχικής 6μηνης προθεσμίας.

 

Αρχή

 

 

Δ. Ιατροχειρουργικά υλικά και υλικά εργαστηρίου.


¶ρθρο 105


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα ιατροκαρδιοχειρουργικά υλικά και τα υλικά εργαστηρίου που προορίζονται για νοσοκομεία και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.
2. Η απαλλαγή για το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 υλικό παρέχεται με τον όρο ότι το υλικό αυτό:

α. έχει αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένο αποστολής, σε εκτέλεση άτοκου δανείου, και
β. προορίζεται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.

3. Ως "μεμονωμένη αποστολή" νοείται κάθε αποστολή ιατροκαρδιοχειρουργικού υλικού εργαστηρίου που πραγματοποιείται ύστερα από σχετική αίτηση νοσοκομείων και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τα οποία, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικές περιστάσεις, χρειάζονται τα υλικά αυτά για να καλύψουν τις ανεπάρκειες του νοσηλευτικού εξοπλισμού τους.
4. Η διάρκεια παραμονής του ιατροχειρουγικού υλικού και του υλικού εργαστηρίου, στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. περιορίζεται σε έξι (6) μήνες, διάστημα που μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για έξι (6) μήνες ακόμα, προκειμένου να  πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο εισάγεται το υλικό.

 

Αρχή

 

 

 

Ε. Υλικά που προορίζονται για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων καταστροφών.

 

¶ρθρο 106


1. Το ευργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα υλικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων καταστροφών που πλήττουν τη Χώρα μας.

2. Η απαλλαγή για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υλικά παρέχεται με τον όρο ότι τα υλικά αυτά:

α. εισάγονται σε εκτέλεση άτοκου δανείου και
β. προορίζονται για κρατικούς οργανισμούς ή αναγνωρισμένους κοινωφελείς οργανισμούς.

3. Η διάρκεια παραμονής των υλικών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, διάρκεια η οποία μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για εύλογο διάστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο εισάγονται τα υλικά.

 

Αρχή

 

 

 

 

ΣΤ. Συσκευασίες.


¶ρθρο 107


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τις συσκευασίες.
2. Θεωρούνται ως συσκευασίες:

α. Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία εμπορευμάτων,
β. υποστηρίγματα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για το περιτύλιγμα, το δίπλωμα, ή τη στερέωση, εμπορευμάτων.

Εξαιρούνται, τα υλικά συσκευασίας όπως το άχυρο, το χαρτί, ο υαλοβάμβακας ή τα ροκανίδια που εισάγονται χύμα.

3. Η απαλλαγή, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται με τον όρο ότι οι συσκευασίες:

α. αν έχουν εισαχθεί γεμάτες, θα δηλωθεί εγγράφως από το δικαιούχο πρόσωπο ότι θα επανεξαχθούν άδειες ή γεμάτες,
β. αν εισάγονται άδειες, θα δηλωθεί εγγράφως ότι θα επανεξαχθούν γεμάτες.

4. Οι συσκευασίες, που τίθενται κάτω από το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, ακόμα και περιστασιακά, μεταξύ δύο σημείων στο εσωτερικό της χώρας.
Σε περίπτωση που οι συσκευασίες εισάγονται γεμάτες, η απαγόρευση αυτή ισχύει μόνο από τη στιγμή που αδειάζουν από το περιεχόμενό τους.

5. Η διάρκεια παραμονής των συσκευασιών περιορίζεται σε έξι (6) μήνες, όταν εισάγονται γεμάτες και σε τρεις (3) μήνες, όταν εισάγονται άδειες.
Εφ' όσον συντρέχουν λόγοι, οι παραπάνω διάρκειες μπορεί να παραταθούν από την αρμόδια αρχή για διάστημα τριών (3) μηνών ακόμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη του σκοπού της προσωρινής εισαγωγής των συσκευασιών, με τον όρο ότι θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο, πριν από τη λέξη της αρχικής προθεσμίας.

 

Αρχή

Ζ. Προσωπικά είδη ταξιδιωτών.


¶ρθρο 108


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα προσωπικά είδη, το οποία φέρουν μαζί τους ή έχουν στις προσωπικές τους αποσκευές οι ταξιδιώτες, για την προσωρινή παραμονή τους στη χώρα μας.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοούνται ως:

- "προσωπικά είδη" τα μεταχειρισμένα ή καινούργια ενδύματα και άλλα ατομικά αντικείμενα που προορίζονται για την προσωπική χρήση του ταξιδιώτη,
- "προσωπικές αποσκευές" το σύνολο των αποσκευών που μπορεί ο επιβάτης να παρουσιάσει στην τελωνειακή αρχή κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, καθώς επίσης και εκείνες που παρουσιάζει αργότερα στην ίδια υπηρεσία, εφ' όσον αυτές είχαν καταχωρηθεί κατά το χρόνο της αναχώρησής του ως συνοδευόμενες αποσκευές, από την εταιρεία που ανέλαβε τη μεταφορά του επιβάτη στην Ελλάδα. Δεν θεωρούνται προσωπικές αποσκευές τα φορητά δοχεία που περιέχουν καύσιμα.

3. Η διάρκεια παραμονής των προσωπικών ειδών στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δώδεκα (12) μήνες.

 

Αρχή

 

 

 

Η. Εμπορικά δείγματα, διαφημιστικό υλικό και εμπορεύματα για επίδειξη.


¶ρθρο 109


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για:

α. τα αντιπροσωπευτικά δείγματα ορισμένης κατηγορίας αγαθών, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά να παρουσιαστούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο επίδειξης προς αναζήτηση παραγγελιών παρόμοιων εμπορευμάτων,
β. τις κινηματογραφικές ταινίες που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργία προϊόντων ή υλικών τρίτης χώρας, με τον όρο ότι δεν προορίζονται για κερδοσκοπική δημόσια προβολή,
γ. το τουριστικό διαφημιστικό υλικό, εφ' όσον το υλικό αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, εδάφιο (δ), του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 3599/1982 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 1751/1984).
δ. τα αγαθά κάθε είδους τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιμές, πειράματα ή επιδείξεις, περιλαμβανομένων δοκιμών και πειραμάτων που είναι αναγκαία στις μεθόδους εγκρίσεων που χορηγούνται από κρατικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις δοκιμές, πειράματα ή επιδείξεις με κερδοσκοπικό σκοπό,
ε. τα αγαθά κάθε είδους τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην πραγματοποίηση δοκιμών, πειραμάτων ή επιδείξεων, με εξαίρεση τις δοκιμές, τα πειράματα ή τις επιδείξεις με κερδοσκοπικό σκοπό.

2. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζεται σε διάστημα έξι (6) μηνών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ' όσον συντρέχουν λόγοι, η παραπάνω διάρκεια μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για διάστημα έξι (6) μηνών ακόμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη του σκοπού της  προσωρινής εισαγωγής του υλικού, με τον όρο ότι θα υποβληθεί ανάλογο αίτημα από το δικαιούχο πρόσωπο, πριν από την λήξη της αρχικής 6μηνης προθεσμίας.

 

Αρχή

 

 

Θ. Υλικό ευημερίας ναυτιλλομένων.


¶ρθρο 110


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για το υλικό ευημερίας των ναυτιλομένων.
2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου νοούνται ως:

-"υλικό ευημερίας" το υλικό που προορίζεται για τις δραστηριότητες των ναυτιλομένων, που έχουν μορφωτικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό, θρησκευτικό ή αθλητικό χαρακτήρα, εφ' όσον το υλικό αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ.3599/1982 (Παράρτημα VII Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1751/1984),
-"ναυτιλόμενοι" όλα τα πρόσωπα που μεταφέρονται επί πλοίου και έχουν καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία ή την εξυπηρέτηση του πλοίου στη θάλασσα (πλήρωμα πλοίου).

3. Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το υλικό:

α. εκφορτώνεται από το πλοίο για να χρησιμοποιηθεί προσωρινά στην ξηρά από το πλήρωμα του πλοίου, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στο λιμάνι,
β. εισάγεται για να χρησιμοποιηθεί προσωρινά στις εγκαταστάσεις μορφωτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Νοούνται ως "εγκαταστάσεις μορφωτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα" οι εστίες, οι λέσχες και οι χώροι ψυχαγωγίας για τους ναυτιλλομένους, που διευθύνονται από επίσημους οργανισμούς ή από οργανώσεις θρησκευτικές ή άλλες, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και οι χώροι λατρείας, όπου τελούνται τακτικά οι ιεροτελεστίες για τους ναυτιλομένους.

 

Αρχή

 

 

 

Ι. Αγαθά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από δημόσιες αρχές στις παραμεθόριες περιοχές.


¶ρθρο 111


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κάτω από την επίβλεψη και την ευθύνη των δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, για την κατασκευή, την επιδιόρθωση ή τη συντήρηση έργων υποδομής γενικού ενδιαφέροντος στις παραμεθόριες περιοχές.

2. Η διάρκεια παραμονής των υλικών στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, διάρκεια η οποία μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο εισάγονται τα υλικά.

 

Αρχή

 

 

ΙΑ. Ζώα.


¶ρθρο 112


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για:

α. τα ζωντανά ζώα κάθε είδους που εισάγονται για εκγύμναση, για προπόνηση, για αναπαραγωγή ή για να υποβληθούν σε κτηνιατρική θεραπεία,
β. τα ζωντανά ζώα κάθε είδους που εισάγονται για βόσκηση ή εποχιακή μετανάστευση και
γ. τα ζώα έλξεως και τα υλικά που ανήκουν σε πρόσωπα εγκαταστημένα σε τρίτη χώρα που συνορεύει με την Ελλάδα, με τον όρο ότι εισάγονται από τα πρόσωπα αυτά, για την εκμετάλλευση κτημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε παραμεθόρια περιοχή, για τα οποία απαιτείται η εκτέλεση αγροτικών εργασιών και εργασιών φορτοεκφόρτωσης ή μεταφοράς ξυλείας.

2. Η διάρκεια του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της προσωρινής εισαγωγής των αγαθών.

 

Αρχή

 

 

 

ΙΒ. Κινηματογραφικές ταινίες (φίλμς), μαγνητικές ταινίες και άλλα υποθέματα ηχογραφημένου ήχου.

 

¶ρθρο 113


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για:

α. τα θετικά κινηματογραφικών ταινιών, μετά την έκθεση και την εμφάνισή τους, τα οποία προορίζονται να προβληθούν δοκιμαστικά πριν από την εμπορική τους χρήση,
β. τις ταινίες (φίλμς), τις μαγνητικές ταινές και τις ταινίες με μαγνητική πίστα ήχου, που προορίζονται για ηχητικές επενδύσεις, μεταγλώττιση (ντουμπλάρισμα) ή αναπαραγωγή ήχου,
γ. τα εγγεγραμμένα υποθέματα πληροφοριών ήχου και πληροφορικής, στα οποία περιλαμβάνονται οι διάτρητες καρτέλες, που τίθενται προσωρινά και δωρεάν στη διάθεση προσώπου εγκαταστημένου ή μη στην Ελλάδα.

2. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των αναφερομένων στη παράγραφο 1 ειδών  περιορίζεται από την αρμόδια αρχή στο διάστημα που είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει τους έξι (6) μήνες.

 

Αρχή

ΙΓ. Αγαθά που προορίζονται για παραγωγή ειδών που θα εξαχθούν.


¶ρθρο 114


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για:

α. τα καλούπια, μήτρες, εγχάρακτες πλάκες (κλισέ), σχέδια, προσχέδια και άλλα παρόμοια αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ελλάδα, για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, που θα προκύψει από τη χρησιμοποίησή των παραπάνω αντικειμένων, θα εξαχθεί πριν από τη λήξη του καθεστώτος σε τρίτη χώρα,

β. τα όργανα μέτρησης, ελέγχου, επαλήθευσης και άλλα παρόμοια αντικείμενα, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ελλάδα, με τον όρο ότι τουλάχιστον το 75% της παραγωγής των προϊόντων αντικειμένων, θα εξαχθεί πριν από τη λήξη του καθεστώτος σε τρίτη χώρα,
γ. τα ειδικά εργαλεία και όργανα, κυριότητας προσώπου εγκαταστημένου σε τρίτη χώρα, που αποστέλλονται προσωρινά και δωρεάν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από πρόσωπο εγκαταστημένο στην Ελλάδα, για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, με τον όρο ότι, πριν από τη λήξη του καθεστώτος, το σύνολο της παραγωγής θα εξαχθεί στον αποστολέα των ειδικών εργαλείων και οργάνων, στην κυριότητα των ειδικών εργαλείων και οργάνων, στην κυριότητα του οποίου εξακολουθούν να ανήκουν.

2. Η διάρκεια παραμονής του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ορίζεται από την αρμόδια αρχή για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο εισάγονται τα παραπάνω αντικείμενα.

Πάντως, το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

 

Αρχή

 

 

 

ΙΔ. Αναπληρωματικά μέσα παραγωγής.


¶ρθρο 115


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για αναπληρωματικά μέσα παραγωγής που τίθενται, προσωρινά και δωρεάν, στην διάθεση του εισαγωγέα, με πρωτοβουλία του προμηθευτή ανάλογων μέσων παραγωγής, προκειμένου:

- να αναπληρώσουν όμοια μέσα παραγωγής που πρόκειται να εισαχθούν αργότερα για να διατεθούν στην κατανάλωση ή
- να αναπληρώσουν όμοια μέσα παραγωγής, κυριότητας του εισαγωγέα, που έχουν υποστεί βλάβη και θα επαναλειτουργήσουν μετά από επιδιόρθωση.

2. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των μέσων παραγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζεται από την αρμόδια αρχή σε έξι (6) μήνες.

 

Αρχή

 

 

ΙΕ. ¶λλες περιπτώσεις.

 

¶ρθρο 116


1. Το ευεργέτημα του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. παρέχεται για τα αγαθά που εισάγονται προσωρινά στην Ελλάδα, εφ' όσον κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής πρόκειται για ιδιάζουσα περίπτωση, χωρίς οικονομικές επιπτώσεις.
2. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζεται από την αρμόδια αρχή σε διάστημα έξι (6) μηνών.

 

Αρχή

 

 

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΩΛΗΣΗ.

 

¶ρθρο 117


1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 90 παράγραφος 3 στοιχείο (α), το ευεργέτημα του καθεστώτος τη προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το  Φ.Π.Α. παρέχεται για:

α. τα μεταχειρισμένα αγαθά που εισάγονται με σκοπό την πώληση σε πλειστηριασμό,
β. τα αγαθά που εισάγονται στα πλαίσια σύμβασης πώλησης, με την επιφύλαξη ικανοποιητικών δοκιμών,
γ. τις αποστολές με την επιφύλαξη της αποδοχής τους, για γουναρικά, πολύτιμους λίθους, τάπητες και κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, με τον όρο ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, απαγορεύουν την εισαγωγή τους ως δειγμάτων, Ως "αποστολές με την επιφύλαξη της αποδοχής τους" νοούνται οι αποστολές εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχει εκ μέρους του αποστολέα μονομερής πρόθεση να πωληθούν και για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ν αγοραστούν από τον παραλήπτη, αφού αυτός προηγουμένως τα εξετάσει,
δ. τα έργα τέχνης και λοιπά διακοσμητικά αντικείμενα που εισάγονται για να εκτεθούν με σκοπό ενδεχομένως να πωληθούν.

2. Η εφαρμογή της παραγράφου 1, στοιχείο (δ), αφορά τα ακόλουθα αγαθά:

- ζωγραφικούς πίνακες, σχέδια και κρητιδογραφίες (παστέλ), συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, εξαιρουμένων των διακοσμημένων στο χέρι βιομηχανικών ειδών και των βιομηχανικών σχεδίων (Δ. κλάση 99.01 του Κοινού Δασμολογίου),
- εικόνες λιθογραφίες, χαρακτικής και χαλκογραφίας υπογεγραμμένες και αριθμημένες από τον καλλιτέχνη, που τυπώνονται με λιθογραφικές  πλάκες ή άλλες χαραγμένες επιφάνειες και εκτελούνται καθ' ολοκληρίαν με το χέρι (Δ. Κλάση 99.02 του Κοινού Δασμολογίου),
- πρωτότυπα γλυπτά και αγάλματα, εξαιρουμένων των αντιγράφων μαζικής παραγωγής και των χειροτεχνημάτων εμπορικής φύσεως (Δ. Κλάσης 99.03 του Κοινού Δασμολογίου),
- τα χειροποίητα κεντήματα (Δ. Κλάση 58.03 του Κοινού Δασμολογίου) και τα χειροποίητα υφαντά τοίχου (Δ. Κλάση ΕΧ 62.02 BIV του Κοινού Δασμολογίου), που κατασκευάστηκαν με βάση πρωτότυπα σχέδια καλλιτεχνών, με τον όρο ότι εισάγεται ένα μόνον δείγμα από κάθε έργο,
- τα πρωτότυπα έργα κεραμεικής και έργα ψηφιδωτά σε ξύλο.

3. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των αγαθών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζεται:

- σε έξι (6) μήνες στις περιπτώσεις των στοιχείων α', β' και δ',
- σε ένα (1) μήνα μέσα στην περίπτωση του στοιχείου γ'.

Αρχή

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ V.

 

¶ρθρο 118


Για τα αγαθά που εισάγονται προσωρινά, σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου και παρέχεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α., θα παρέχεται απαλλαγή και από τους λοιπούς εισπραττόμενους κατά την εισαγωγή φόρους.
Για τα αγαθά, που εισάγονται από άλλο κράτος - μέλος με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του τίτλου ΙΙ του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου, θα παρέχεται απαλλαγή και από τους λοιπούς εισπραττόμενους κατά την εισαγωγή φόρους αν, στην περίπτωση που τα αγαθά είχαν εισαχθεί από τρίτη χώρα, θα είχαν τύχει απαλλαγής από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου.

 

Αρχή

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

¶ρθρο 119


Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται ότι η απαλλαγή εξαρτάται από τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, το βάρος της απόδειξης αυτών φέρει ο ενδιαφερόμενος.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 120


Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 121


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 του α.ν. 583/1937 (ΦΕΚ 11/37). Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται σε όλη τους την έκταση για τα μηχανήματα και εργαλεία που έχουν εισαχθεί ή που θα εισαχθούν, με βάση τις διατάξεις αυτές, μέχρι 31.12.86.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 122


1.

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του ν. 1402/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Είδη που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών, μη εμπορικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 67, που στέλνονται από ιδιώτες του εξωτερικού σε παραλαβή άλλων ιδιωτών στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από τους φόρους, Φ.Π.Α. τέλη, εισφορές και δικαιώματα που εισπράττονται κατά την εισαγωγή".

β) Το άρθρο 68 του ν. 1402/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

" ¶ρθρο 68.

Δέματα που η συνολική αξία των ειδών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των  115 ECU, εάν συντρέχουν και οι λοιπές για το εμπορικό χαρακτήρα προϋποθέσεις, υποβάλλονται κατά την εισαγωγή τους μόνο σε Φ.Π.Α., ανάλογα με τη δασμολογική κατάταξη των ειδών που περιέχουν".

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1.1.1987.

 

Αρχή

 

 

¶ρθρο 123


1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ και ΔΕ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  καθώς και οι εξακόσιες (600) νέες θέσεις που συστήνονται με την παράγραφο 2 του παρόντος, δύναται να καλυφθούν από τους επιτυχόντες υποψήφιους που έχουν περιληφθεί στους πίνακες του διαγωνισμού του έτους 1984 του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση θέσεων δικαστικών γραμματέων β' τάξης και δικαστικών γραφέων, εφ' όσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα για τους κλάδους αυτούς προσόντα και δεν έχουν κληθεί για διορισμό.

Η τοποθέτηση των παραπάνω υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των ανωτέρω στους κλάδους και υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Συστήνονται εξακόσιες (600) νέες οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν κάθε φορά, η κατανομή στους κλάδους και τις υπηρεσίες του Υπουργείου ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

Αρχή

 

 

 

¶ρθρο 124


Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

α) Η με αριθ. 51780/2101/27.5.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αναπληρωτή Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας "χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών της 2.6.1985", η οποία έχει ως εξής:

"Παραλείπεται κείμενο."

β) Η με αριθ. 115532/3369/2.12.1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών "Έγκριση αποζημίωσης για πρόσθετη εργασία του Πυροσβεστικού προσωπικού, κατά τη θερινή περίοδο έτους 1986", η οποία έχει ως εξής:

"Παραλείπεται κείμενο."
γ) Η με αριθ. 3011/55/12.1.1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας "Καθορισμός της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης", η οποία έχει ως εξής:

"Παραλείπεται κείμενο."
 

Αρχή
¶ρθρο 125


1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 1.1.1987, με εξαίρεση τις διατάξεις του Τίτλου Ι (άρθρα 2-17) του Κεφαλαίου Α', των οποίων η έναρξη ισχύος θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα κυρωθεί νομοθετικά.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm