Open menu
16 | 06 | 2021
 

Νόμος 128/1975

22/28.8.1975

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων αναφερομένων εις την λειτουργίαν του χρηματοδοτικού συστήματος. -(Α' 178).

 

 

¶ρθρον 1


Το άρθρον 1 του Ν.Δ. 887/1971 αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:

" 1. Το τυχόν άνοιγμα του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος κοινού λογαριασμού δι' επιστροφήν διαφορών τόκων εις εξαγωγικάς επιχειρήσεις του δημιουργηθέντος κατ' εφαρμογήν της από 19 Μαρτίου 1962 μεταξύ των Τραπεζών συμβάσεως εγκριθείσης δια της 1265/13.1962 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως δια της από 30.1.1969 συμβάσεως εγκριθείσης δια της 1520/17/18.2.1969 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, το προκύπτον κατ' έτος εκ της χρεώσεως αυτού δια πληρωμάς πραγματοποιουμένας συμφώνως προς τας εκάστοτε εκδιδομένας αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, εγκρινομένας υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, μετ' αφαίρεσιν της πιστώσεως του λογαριασμού δια των εισφορών των συμβληθεισών Τραπεζών, καλύπτεται υπό του Δημοσίου, αναγραφομένης ειδικής προς τούτο πιστώσεως εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν. Ο τρόπος δικαιολογήσεως του προκύπτοντος ανοίγματος το οποίον καλύπτεται υπό του Κρατικού Προϋπολογισμού ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών.

2. Ο εν τη προηγουμένη παραγράφω λογαριασμός δύναται να χρεωθή ωσαύτως με διαφοράς τόκων καταβαλλομένας δυνάμει κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού - Προγραμματισμού και Οικονομικών, μετά πρότασιν της Νομισματικής Επιτροπής, εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

α) Της εφαρμογής χαμηλών επιτοκίων επί ειδικών κατηγοριών χρηματοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων αντί του υπό του Νομισματικής Επιτροπής καθοριζομένου γενικού επιτοκίου δια τας ομοίας φύσεως τραπεζικάς χρηματοδοτήσεις.
β) Εις ειδικάς περιπτώσεις αντλήσεως κεφαλαίων υπό πιστωτικών ιδρυμάτων επί επιτοκίω υψηλοτέρω του οριζομένου, δια της κοινής υπουργικής αποφάσεως, ως τελικώς βαρύνοντος τον δανειζόμενον πιστωτικόν οργανισμόν.

3. Επιβάλλεται από του έτους 1976 εισφορά, βαρύνουσα τα πάσης φύσεως εν Ελλάδι λειτουργούντα πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης και της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ του εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμού, ανερχομένη εις ποσοστόν ένα (1) επί τοις χιλίοις ετησίως επί του μόνου ετησίου ύψους των εντός εκάστου ημερολογιακού έτους μηνιαίων υπολοίπων των χορηγουμένων υπ' αυτών πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων, περιλαμβανομένων και των πιστώσεων προς Τραπέζας, ως και προς το Δημόσιον, πλην των εντόκων γραμματίων. 

Η εισφορά αύτη οφείλεται πέραν των δυνάμει της από 19 Μαρτίου 1962 μεταξύ των Τραπεζών συμβάσεως, ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, συμφωνηθεισών εισφορών.
Δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορισθήσονται τα της εκτελέσεως της παρούσης παραγράφου ως και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δι' εφαρμογήν αυτής.

 

 

 

¶ρθρον 2


Το άρθρον 1 του Ν. 4494/1966 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Επιτρέπεται εις τας εν Ελλάδι λειτουργούσας Τραπέζας η χορήγησις δανείων ή πάσης φύσεως ετέρων πιστώσεων και η έναντι αυτών συνομολόγησις οιασδήποτε σχετικώς υποχρεώσεως, περιλαμβανομένων και των εκ συναλλαγματικών ή γραμματίων εις διαταγήν τοιούτων, με ρήτραν ξένου συναλλάγματος (πλην χρυσών νομισμάτων) εις δολλάρια, λίρας Αγγλίας ή έτεραν μετατρέψιμον νόμισμα, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι περιπτώσεις χορηγήσεως των εν λόγω πιστώσεων και οι όροι αυτών θα καθορίζωνται δι' αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής ή των αρμοδίων Υποεπιτροπών αυτής.
2. Η συνολόγησις της κατά την παράγραφον 1 ρήτρας συναλλάγματος επιτρέπεται και εις τας σχετικάς προς τας ως άνω υποχρεώσεις εμπραγμάτους ασφαλείας και εγγυήσεις.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται όπως χορηγή εκάστοτε εις τας Τραπέζας το αναγκαιούν εξωτερικόν συνάλλαγμα δια την εξυπηρέτησιν των κατόπιν εγκρίσεων της Νομισματικής Επιτροπής ή των αρμοδίων Υποεπιτροπών αυτής αποκτωμένων υπ' αυτών δανειακών εκ του εξωτερικού κεφαλαίων κατά κεφάλαιον και τόκους, επί τη καταβολή παρά των Τραπεζών του εις δραχμάς αντιτίμου".

 

 

 

¶ρθρον 3

 

1. Ομολογιακά δάνεια πιστωτικών ιδρυμάτων και δημοσίων επιχειρήσεων, εκδιδόμενα μετά προηγουμένην έγκρισιν της Νομισματικής Επιτροπής δύναται να απολαύουν τινων ή πάντων των ευεργημάτων του Ν.Δ. 3746/1957, κατά την εν αυτώ ως ισχύει νυν διαδικασίαν, ανεξαρτήτως του χρόνου διαρκείας αυτών και του χρόνου εκδόσεως αυτών, μη ισχυούσης ως προς αυτά της υπό του άρθρου 4 του ως άνω ν.δ/τος τασσομένης προθεσμίας ως και της υπό του άρθρου 5 εδαφ. β αυτού οριζομένης ελαχίστης διαρκείας των σχετικών δανείων. Τα εν λόγω δάνεια δύναται να εκδοθούν εις ξένον νόμισμα ή και με ρήτραν ξένου νομίσματος διατιθέμενα εις το εσωτερικόν ή το εξωτερικόν αποκλειστικώς εις καταβάλλοντας την αξίαν των εις συνάλλαγμα μη υποχρεωτικώς εκχωρητέον εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.
Η υπό τραπεζών ή ετέρων πιστωτικών οργανισμών έκδοσις ομολογιών διαρκείας μη υπερβαινούσης τα πέντε έτη δύναται να χαρακτηρίζεται δι αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής ως έκδοσις "τραπεζικών ομολόγων" οπότε δεν ισχύουν δια ταύτα οι ποσοτικοί περιορισμοί, οι οποίοι προβλέπονται υπό της κειμένης νομοθεσίας δια την έκδοσιν κοινών ομολογιακών δανείων. Κατά τα λοιπά δια τα "τραπεζικά ομόλογα" εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Οι τίτλοι των εις ξένον νόμισμα ή και με ρήτραν ξένου νομίσματος εκδιδομένων κατά το προηγούμενον εδάφιον δανείων επιτρέπεται όπως εξάγωνται εκ της Χώρας και εισάγωνται εις αυτήν ελευθέρως, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα είναι ονομαστικοί.

Διαπραγμάτευσις των εν λόγω τίτλων εις το εσωτερικόν, επιτρέπεται μόνον εφ' όσον ο αγοραστής διαθέτει ίδιον μη υποχρεωτικώς εκχωρητέον συνάλλαγμα και υπό όρους καθορισθησομένους ειδικώτερον υπό της Νομισματικής Επιτροπής.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται όπως χορηγή εκάστοτε εις τας εκδιδούσας κατά το εδάφιον 1 του παρόντος άρθρου ομολογιακά δάνεια εις ξένον νόμισμα Τραπέζης και δημοσίας επιχειρήσεις το αναγκαιούν εξωτερικόν συνάλλαγμα δια την εξυπηρέτησιν αυτών.
¶ρθρον 4


1. Η υφισταμένη Νομισματική Επιτροπή θεωρείται ως συνέχεια της δια του Α.Ν. 1015/1946 συσταθείσης Νομισματικής Επιτροπής, εφαρμοζομένων επί ταύτης πασών των διατάξεων, αι οποίαι παρέχουν εις την Νομισματικήν Επιτροπήν ειδικωτέρας αρμοδιότητας ή συναρτούν προς την λειτουργίαν της Νομισματικής Επιτροπής την επέλευσιν ωρισμένων εννόμων συνεπειών.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 588/1948 "περί ελέγχου πίστεως", ως αντικατεστάθη υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3760/1957, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Δια των αποφάσεων τούτων δύναται να καθορίζεται και μεταβάλληται εκάστοτε το ύψος του τόκου και των λοιπών επιβαρύνσεων εκ των προς οιονδήποτε σκοπόν υπό τραπεζών ή ετέρων πιστωτικών οργανισμών παρεχομένων ή παρασχεθεισών πιστώσεων ή δανείων ή εκδοθέντων ομολογιακών δανείων ή τραπεζικών ομολόγων, το επιτόκιον των καταθέσεων πάσης φύσεως, ως και το ύψος και το είδος πάσης επιβαρύνσεως εισπραττομένης υπό των τραπεζών και ετέρων πιστωτικών οργανισμών δια τας παρεχομένας υπ αυτών πάσης φύσεως υπηρεσίας. Αι αποφάσεις αύται δύνανται να λαμβάνωνται κατά παρέκκλισιν από πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως περί του ύψους του τόκου και των λοιπών επιβαρύνσεων, δύνανται δε να ορίζουν ότι τα δι' αυτών καθοριζόμενα εκάστοτε επιτόκια ή όρια επιτοκίων λοιπών επιβαρύνσεων ισχύουν και επί υφισταμένων τοιούτων συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, καταθέσεων, ομολογιακών δανείων ή τραπεζικών ομολόγων ανεξαρτήτως του κατά περίπτωσιν επιλεγέντος υπο των δικαιοπρακτούντων τρόπου προσδιορισμού του επιτοκίου και των λοιπών  επιβαρύνσεων υποκείμεναι εις την περίπτωσιν ταύτην εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου".

 

 

 

¶ρθρον 5


1. Η ονομαστική αξία των ομολογιών του φερομένου ως μετατρεψίμου εις μετοχάς ομολογιακού δανείου 1973 της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), θεωρουμένου ως συνήθους τοιούτου, αυξάνεται από 1.9.1975 κατά ποσοστόν 10%.
2. Ο τόκος του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου δανείου ορίζεται από 1.9.1975 ανώτερος κατά ημίσειαν μονάδα του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων επί ετησία προθεσμία, ως ούτος ισχύει εκάστοτε την πρώτην ημέραν πληρωμής του αμέσως προηγουμένου τοκομεριδίου, δεν δύναται δε να είναι κατώτερος του 9% ετησίως.
3. Οι τίτλοι των ομολογιών του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου δανείου αντικατασταθήσονται δια ταυταρίθμων ως προς την Κατηγορίαν νέων τίτλων εκδοθησομένων υπό της ΔΕΗ. Αι κληρώσεις εις το άρτιον θα αναφέρωνται εις την αρίθμησιν των νέων τίτλων. Από της εισαγωγής των νέων τίτλων εις το Χρηματιστήριον Αξιών Αθηνών, γενησομένης κατόπιν αιτήσεως της ΔΕΗ, παύει η διαπραγμάτευσις εν αυτώ των παλαιών τίτλων.
4. Οι κομισταί των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου ομολογιών δύνανται όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 4 μηνών, αρχομένης από 1.9.1975, ζητήσουν την εξόφλησιν των ομολογιών δια της καταβολής της ονομαστικής αξίας του τίτλου άνευ προσαυξήσεως (δρχ. 500), ως και της αξίας του πληρωτέου την 1.9.1975 τοκομεριδίου.

 

 

 

 

¶ρθρον 6


1. Ο Υπουργός των Οικονομικών μπορεί να παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εντολή να αναλαμβάνει προς Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή ελληνικά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου την υποχρέωση να τους πουλά τα αναγκαία ποσά συναλλάγματος για την εκπλήρωση των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεών τους από δάνεια ή πιστώσεις που τους χορηγήθηκαν ή τους χορηγούνται απευθείας από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από Οργανισμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην επίσημη τιμή πωλήσεως συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος της ημέρας εκχωρήσεως από τους πιο πάνω δανειολήπτες στην Τράπεζα της Ελλάδος του συναλλάγματος από τα πιό πάνω δάνεια ή πιστώσεις.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τη διαφορά που τυχόν θα προκύπτει στην περίπτωση που η τιμή συναλλάγματος της ημέρας εκχωρήσεώς του από τους πιο πάνω δανειολήπτες στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι μικρότερη από την τιμή συναλλάγματος της ημέρας αγοράς του από αυτούς γιύ την εκπλήρωση των πιό πάνω υποχρεώσεών τους. Στην περίπτωση που η τιμή συναλλάγματος της ημέρας εκχωρήσεως προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή συναλλάγματος της ημέρας αγοράς του από τους δανειολήπτες, η διαφορά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να του την αποδώσει.
3. Κυρούται και έχουν ισχύν νόμου αφ' ης εξεδόθησαν, αι υπ' αριθ. 89430/2664 και 89748/2650 της 19ης Ιουνίου 1975 αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευθείσαι εις το υπ' αριθ. 649 της 20ής Ιουνίου 1975 του Β' τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και έχουσαι ούτω:

"Αριθ. 89430/2664 (1)
Περί παροχής της εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της ΕΤΒΑ προς την Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν Επενδύσεων δια δάνειον $ 1.850.000.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του Α.Ν. 747/1945, της παρ. 7 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 9/1967, εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 175/1973.
2. Την υπ' αριθ. 80/5.6.1975 απόφασιν της Νομισματικής Επιτροπής, δι' ης ενεκρίθη:

α) η, υπό της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α), σύναψις δανειστικής συμβάσεως, μετά της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, δια την χορήγησιν αυτή (Ε.Τ.Β.Α) μακροπροθέσμου δανείου μέχρι ποσού $ ΗΠΑ 1.850.000 εν τω πλαισίω του υπ' αριθ. 19 πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνδέσεως της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, υπό τους εν τω πρωτοκόλλω τούτω προβλεπομένους και τους καθορισθησομένους δια της οικείας δανειστικής συμβάσεως όρους, συμφώνως προς τα παρά τη δανειστρία Τραπέζη ισχύοντα. Το δάνειον τούτο διαρκείας εννέα ετών, θα βαρύνεται με το, κατά την ημέραν της υπογραφής της οικείας δανειστικής συμβάσεως, ισχύον παρά τη δανειστρία Τραπέζη επιτόκιον (νυν 9,5%) ετησίως, το προϊόν δε αυτού θέλει χρησιμοποιηθή προς κάλυψιν μέρους των δαπανών ιδρύσεως, εις Οινόφυτα Βοιωτίας, εργοστασίου παραγωγής πλατέων προϊόντων Αλουμινίου της Α.Ε. ΕΛΒΑΛ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία Αλουμινίου,
β) η παροχή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, δια το κατά τα προεκτεθέντα συναφθησόμενον δάνειον.

3. Το υπ' αριθ. 9845/14.6.1975 έγγραφον της Ε.Τ.Β.Α., περί παροχής της κατά τα άνω εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου επί της προκειμένης δανειοδοτήσεως.
4. Το υπ' αριθ. 2875/ΔΕΣ 834/16.6.1975 έγγραφον του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού και το δι' αυτού αποσταλέν Σχέδιον Συμβάσεως Εγγυήσεως.
5. Το σχέδιον συμβάσεως δανείου μεταξύ της δανειστρίας Τραπέζης και της δανειοληπτρίας Ε.Τ.Β.Α. Αποφασίζομεν:

"Παρέχομεν προς την Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν Επεδύνσεων την εγγύησιν του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) δια την προς αυτήν χορήγησιν δανείου μέχρι ποσού δολλαρίων ΗΠΑ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων ($ 1.850.000), το προϊόν του οποίου θέλει χρησιμοποιηθή προς κάλυψιν μέρους των δαπανών ιδρύσεως, εις Οινόφυτα Βοιωτίας, εργοστασίου παραγωγής πλατέων προϊόντων αλουμινίου της Α.Ε. ΕΛΒΑΛ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία Αλουμινίου. Το δάνειον τούτο, εννεατούς διαρκείας και το επιτόκιον το ισχύον παρά τη Ευρωπαϊκή Τραπέζη Επενδύσεων κατά την ημέραν της υπογραφής της δανειστικής συμβάσεως (νυν 9,5%), θέλει συναφθή και εξοφληθή κατά τα, εις την εν τω σκεπτικώ της παρούσης μνημονευομένην απόφασιν της Νομισματικής Επιτροπής, οριζόμενα, ως και τους όρους της συναφθησομένης οικείας δανειστικής συμβάσεως, συμφώνως προς τα παρά τη δανειστρία Τραπέζη ισχύοντα.
Δια της ούτω παρεχομένης εγγυήσεώς του, το Ελληνικόν Δημόσιον ευθύνεται έναντι της δανειστρίας Τραπέζης, αλληλεγγύως μετά της οφειλετρίας Τραπέζης, παραιτούμενον του ευεργετήματος της διζήσεως και υποχρεούται καθ' όλην την διάρκειαν του δανείου εις την καταβολήν του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών βαρυνόντων την οφειλέτριαν Τράπεζαν εξόδων, εις περίπτωσιν καθ' ην αύτη (οφειλέτρια Τράπεζα) δεν εκπληροί εγκαίρως και πλήρως απάσας τας εκ του δανείου τούτου υποχρεώσεις, τας διαλαμβανομένας εις την οικείαν δανειστικήν σύμβασιν.
Επί της παρεχομένης ως άνω εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν ισχύν, ειδικώτερον, άπαντες οι όροι οι καθοριζόμενοι εις το καταρτισθέν σχέδιον της υπογραφησομένης οικείας συμβάσεως περί παροχής της εγγυήσεως ταύτης".

 

Αριθ. 89748/2650 (2)
-----------------
Περί παροχής της εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν Επενδύσεων, επί δανείου της $ 10.000.000 προς την Εθνικήν Τράπεζαν Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του Α.Ν. 747/1945, της παραγράφου 7 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 9/1967, εν συνδυασμώ προς τας τοιαύτας του Ν.Δ. 175/ 1973.
2. Την υπ' αριθ. 80/11/5.6.1975 απόφασιν της Νομισματικής Επιτροπής δι' ης ενεκρίθη:

α. Η υπό της Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) σύναψις δανειακής συμβάσεως μετά της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, δια την χορήγησιν μακροπροθέσμου δανείου ύψους $ 10.000.000 υπό τους εν τη ως άνω αποφάσει αναφερομένους όρους, ως και τους τοιούτους της συναφθησομένης οικείας δανειακής συμβάσεως, του δανείου τούτου χρησιμοποιηθησομένου προς χρηματοδότησιν παραγωγικών επενδύσεων εις τον Ιδιωτικόν τομέα της Οικονομίας.
β. Η υπό της Τραπέζης της Ελλάδος χορήγησις εις την Εθνικήν Τράπεζαν Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως του αναγκαιούντος εκάστοτε συναλλάγματος, δια την εξυπηρέτησιν του συναφθησομένου δανείου κατά κεφάλαιον, τόκους, προμήθειαν αδρανείας και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις, συμφώνως προς τα, εν τη οικεία συμβάσει, προβλεπόμενα και δη τόσον κατά τας κανονικάς λήξεις αυτού, όσον και εν περιπτώσει υποχρεωτικής προπληρωμής ή κηρύξεως αυτού ληξιπροθέσμου και αμέσως απαιτητού, δια τους εν τη οικεία δανειστική συμβάσει, καθοριζομένους λόγους.
Η υπό της Τραπέζης της Ελλάδος πώλησις προς την ΕΤΕΒΑ του εις αυτήν εκάστοτε αναγκαιούντος ποσού συναλλάγματος εις δολλάρια ή έτερα αλλοδαπά νομίσματα, γενήσεται επί τη επισήμω τιμή πωλήσεως συναλλάγματος εκ μέρους της Τραπέζης της Ελλάδος προς τας εξουσιοδοτημένας, δια την ενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος, Τραπέζας, τη ισχυούση κατά την ημέραν της εκχωρήσεως υπό της ΕΤΕΒΑ εις την Τράπεζαν της Ελλάδος του υπ' αυτής (ΕΤΕΒΑ) αντλουμένου εκάστοτε εκ του δανείου αντιστοίχου ποσού συναλλάγματος, της ΕΤΕΒΑ υποχρεουμένης, όπως, κατά πάσαν περίπτωσιν εκχωρήσεως εις την Τράπεζαν της Ελλάδος  συναλλάγματος, προερχομένου εξ αναλήψεως εκ του δανείου, δηλοί εγγράφως εις την Τράπεζαν της Ελλάδος την πηγήν του πωλουμένου συναλλάγματος και παραδίδη αυτή τα σχετικά δικαιολογητικά και
γ. Η παροχή της εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου:

(1) προς την Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν Επενδύσεων δια την κάλυψιν του κατά τα προεκτεθέντα χορηγηθησομένου δανείου δολλαρίων ΗΠΑ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) εις την ΕΤΕΒΑ.
(2) προς την Τράπεζαν της Ελλάδος, δια την κάλυψιν αυτής κατά του κινδύνου εξ ενδεχομένης μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ της ημέρας εκχωρήσεως του συναλλάγματος υπό της ΕΤΕΒΑ εις την Τράπεζαν της Ελλάδος και της ημέρας πωλήσεως αυτού υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εις την ΕΤΕΒΑ, δια την εξυπηρέτησιν του δανείου, δι' αντιστοίχου αναλήψεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου της, εκ της τυχόν τοιαύτης μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, προκυπτούσης διαφοράς.

3. Το υπ' αριθ. 1535/11.6.1975 έγγραφον της ΕΤΕΒΑ περί παροχής της κατά τα άνω εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου επί της προκειμένης δανειοδοτήσεως.
4. Το υπ' αριθ. 2875/ΔΕΣ 834/16.6.1975 έγγραφον του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού και το δι' αυτού αποσταλέν σχέδιον συμβάσεων εγγυήσεως.
5. Το σχέδιον συμβάσεως δανείου μεταξύ της δανειστρίας Τραπέζης και της δανειοληπτρίας ΕΤΕΒΑ, αποφασίζομεν:

Παρέχομεν την ανεπιφύλακτον εγγύησιν του Ελληνικού Δημοσίου, παραιτουμένου της ενστάσεως της διζήσεως, προς την Ευρωπαϊκήν Τράπεζαν Ενενδύσεων, επί χορηγηθησομένου υπ' αυτής δανείου μέχρι ποσού δολλαρίων ΗΠΑ δέκα εκατομμυρίων ($ 10.000.000) προς την Εθνικήν Τράπεζαν Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΕΒΑ), δια την χρηματοδότησιν παραγωγικών επενδύσεων εις τον ιδιωτικόν τομέα της Οικονομίας. Το δάνειον θα τελή υπό τους ακολούθους βασικούς όρους:

Ποσόν: μέχρι $ ΗΠΑ 10.000.000.
Διάρκεια: 11 έτη.
Τόκος: 9,5% ετησίως πληρωτέος ανά εξαμηνίαν.
Προμήθεια αδρανείας: 1% ετησίως επί του εκάστοτε μη αναληφθέντος υπολοίπου του δανείου, καταβλητέα ανά εξαμηνίαν.
Εξόφλησις: Εις 14 εξαμηνιαίας δόσεις (ως ο προσηρτημένος εις την δανειστικήν σύμβασιν εν σχεδίω πίναξ χρεωλυσίων) αρχομένας την 30.11.1979.
Νόμισμα: Τόσον η ανάληψις εκ του δανείου, όσον και αι καταβαλαί έναντι του δανείου, θα γίνωνται εις νόμισμα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων ή εις νομίσματα άλλων Κρατών.
Εξόφλησις προ της λήξεως: Δυνατότης εκουσίας προπληρωμής του δανείου εν όλω ή εν μέρει επί τη καταβολή PRIME 1,75% δια τον χρόνον από της προπληρωμής μέχρι της λήξεως του δανείου. Προπληρωμή υποχρεωτική προώρου εξοφλήσεως των αντιστοίχων υποδανείων της Εθνικής Τραπέζης Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως.
Πρόωρος λήξις: Δικαίωμα της δανειστρίας Τραπέζης, όπως, εν περιπτώσει καθυστερήσεως δόσεώς τινος ή αθετήσεως ετέρας τινος των εν τη δανειστική συμβάσει προβλεπομένων υποχρεώσεων, κηρύξη ολόκληρον το χρέος ληξιπρόθεσμον και αμέσως απαιτητόν.
Προθεσμία αναλήψεως: Αι αναλήψεις εκ του δανείου θα δύνανται να γίνουν μέχρι της 30.6.1978.
Χρησιμοποίησις του δανείου: Το προϊόν του δανείου χρησιμοποιήσεται, αποκλειστικώς, δια την χρηματοδότησιν προγραμμάτων επενδύσεων εν Ελλάδι, εγκρινομένων εκάστοτε υπό της δανειστρίας Τραπέζης.
Διαιτησία: Πάσα διαφορά μεταξύ των μερών θα επιλύηται υπό των δικαστηρίων του Καντονίου της Ζυρίχης (Ελβετία) ή εν περιπτώσει αδυναμίας αποφάσεως των δικαστηρίων τούτων, δια διαιτησίας.
Δια της ούτω παρεχομένης εγγυήσεώς του, το Ελληνικόν Δημόσιον ευθύνεται έναντι της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, αλληλεγγύως, μετά της δανειοληπτρίας Ε.Τ.Ε.Β.Α. και υποχρεούται καθ' όλην την διάρκειαν του δανείου εις την καταβολήν του κεφαλαίου, των τόκων και λοιπών  βαρυνόντων την δανειολήπτριαν εξόδων, εις περίπτωσιν καθ' ην αύτη δεν εκπληροί εγκαίρως και πλήρως απάσας τας, εκ του προκειμένου δανείου,  απορρεσούσας υποχρεώσεις της, τας διαλαμβανομένας εις την οικείαν δανειστικήν σύμβασιν.
Επί της παρεχομένης ως άνω εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου, έχουν ισχύν, ειδικώτερον, άπαντες οι όροι οι καθοριζόμενοι εις το καταρτισθέν σχέδιον της υπογραφησομένης οικείας συμβάσεως περί παροχής της εγγυήσεως ταύτης.
Ομοίως παρέχομεν την εγγύησιν του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζαν της Ελλάδος, δια την καταβολήν, αυτή, πάσης επί έλασσον διαφοράς μεταξύ της τιμής συναλλάγματος της ημέρας της εκχωρήσεως τούτου υπό της Ε.Τ.Ε.Β.Α. και της τιμής συναλλάγματος της ημέρας της αγοράς τούτου υπ' αυτής, προς εκπλήρωσιν των εκ του προκειμένου δανείου υποχρέωσεών της, συμφώνως προς τα οριζόμενα δια της, εν τω σκεπτικώ της παρούσης, αναφερομένης υπ' αριθ. 80/11/5.6.1975 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής, εξουσιοδοτούμεν δε αυτήν, από τούδε, ανακκλήτως, δια την τυχόν σχετικήν προς την ανωτέρω αιτίαν ισόποσον χρέωσιν του παρ' αυτή λογαριασμού "Ε.Δ. - Συγκέντρωσις Εισπράξεων και Πληρωμών" επί τη αναγγελία ημίν

α) Δ9-Α και
β) Υπολόγω Συμψηφισμών της τοιαύτης χρεώσεως.

4. Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Τραπέζης της Ελλάδος, αναλαμβανόμεναι κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, δύνανται να τακτοποιηθούν δια της συνάψεως μεταξύ Δημοσίου και της Τραπέζης ταύτης ειδικής συμβάσες δανεισμού υπό όρους οριζομένους παρά της Νομισματικής Επιτροπής.

 

 

 

 

¶ρθρον 7


Αι παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 800/1937 "περί συμπληρώσεως των νόμων περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ως και των αφορώντων εις τας ασφαλίσεις", ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 13 του Α.Ν. 1704/1939, αντικαθίσταται και αύθις ως ακολούθως:

" 1. Πάσαι αι απαιτήσεις εν γένει προσώπων μονίμως εγκαταστημένων εν τη αλλοδαπή, εκτελεστέαι εν Ελλάδι, αι μη πηγάζουσαι εξ εμβασμάτων εις ελεύθερον συνάλλαγμα, γενομένων μετά την 26 Απριλίου 1932 έναντι εταιρειών, τραπεζών, νομικών ή φυσικών προσώπων, θεωρούνται δεσμευμέναι. Η πληρωμή των εκάστοτε ληξιπροθέσμων απαιτήσεων, οποτεδήποτε πραγματοποιουμένη, γίνεται υποχρεωτικώς δια καταθέσεως του οφειλομένου ποσού παρά Τραπέζη εν Ελλάδι ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω, πιστουμένου ιδίου δεσμεμένου λογαριασμού εκάστου δικαιούχου. Η τοιαύτη κατάθεσις θεωρείται ως γενομένη αντί καταβολής προς τον δικαιούχον, ο δε οφειλέτης θεωρείται τοιουτοτρόπως ως νομίμως εξοφλήσας την σχετικήν οφειλήν. Η παρούσα διάταξις εφαρμόζεται και δια τας μέχρι της ισχύος του παρόντος δημιουργηθείσας τοιαύτας απαιτήσεις. Επίσης θεωρούνται δεσμευμέναι ελληνικαί ομολογίαι ή μετοχαί ευρισκόμεναι εν Ελλάδι και ανήκουσαι εις πρόσωπα μονίμως εγκατεστημένα εν τη αλλοδαπή.
2. Αι Τράπεζαι, το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, υποχρεούνται όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλωσιν εις την Τράπεζαν της Ελλάδος αναλυτικήν κατάστασιν των κατά τα ανωτέρω γενομένων παρ' αυτοίς καταθέσεων. Επί των τοιούτων δεσμευμένων καταθέσεων λογίζεται επιτόκιον, οριζόμενον εκάστοτε δι' αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής".

 

 

 

 

¶ρθρον 8

 
Η ισχύς του  παρόντος  άρχεται  από  της  εν  τη  Εφημερίδι  της  Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του, πλην αν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm