Open menu
15 | 07 | 2020

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 58

(ΦΕΚ Α΄ 87/8.4.2005)

 

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3190/2003 "Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις" (Α΄ 249).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).

3. Την υπ' αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου" (Β΄ 528).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ' αριθμ. 36/22.2.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

 

¶ρθρο 1
¶δειες: δικαιούχοι - χορήγηση


1. ¶δειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και είναι επαγγελματίες πωλητές ή παραγωγοί, καθώς και συνεταιριστικές οργανώσεις.
2. Η ηλικία των δικαιούχων αδειών καθορίζεται:

α) από 20 μέχρι 55 ετών για τους επαγγελματίες πωλητές, και
β) από 20 μέχρι 65 ετών για τους παραγωγούς

Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
3. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους, η χορηγηθείσα άδεια παύει να ισχύει και επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε.
4. Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας:

α. Ειδική άδεια με την ονομασία "ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ", η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ύψους 0,11 μ. και πλάτος 0,8 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:

α.α) Τον αριθμό αδείας, την ημερομηνία έκδοσής της και τον φορέα
β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του αδειούχου
γ.γ) Το επάγγελμα
δ.δ) Τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την αρμόδια ΔΟΥ του αδειούχου
ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του αδειούχου
στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που παρέχεται στον φορέα της άδειας το δικαίωμα πώλησης. Στην άδεια περιλαμβάνονται μεταγενέστερες μεταβολές στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.
ζ.ζ) Φωτογραφία του αδειούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια
η.η) τον χρόνο ισχύος της άδειας

β. Ειδική άδεια με την ονομασία "ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ", η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:

α.α) Τα στοιχεία ταυτότητας του αδειούχου.
β.β) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.O.Y. του αδειούχου.
γ.γ) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του αδειούχου.
δ.δ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα που παρέχεται στον φορέα της άδειας το δικαίωμα πώλησης καθώς και τις τυχόν μεταβολές.
ε.ε) Τον αριθμό έγκρισης της άδειας και τον χρόνο ισχύος αυτής.
στ.στ) Τα παραγόμενα είδη και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια θεωρείται. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η πρόσθεση νέων.
ζ.ζ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η πρόσθεση νέων.
η.η) Φωτογραφία του αδειούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια.
θ.θ) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια.

 

 

¶ρθρο 2
Επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών:


1. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών:

α. Δικαιούχοι επαγγελματικής άδειας είναι:

α.α) σε ποσοστό 40 % άνεργοι
β.β) σε ποσοστό 25% επί διετία τουλάχιστον υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, και πλανόδιοι έμποροι - πωλητές που άσκησαν το επάγγελμα επί διετία
γ.γ) σε ποσοστό 15% πολύτεκνοι με παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς και τέκνα πολυτέκνων
δ.δ) σε ποσοστό 20% πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις παρακάτω, κατά προτεραιότητα, κατηγορίες:

(i) γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες,

(ii) ανάπηροι που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνταξιοδοτούνται από κάποιο φορέα,
(iii) απεξαρτημένοι αλκοολικοί και τοξικομανείς,

(iv) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από τον Πόντο και την πρώην ΕΣΔΔ,

(v) πολιτικοί πρόσφυγες και τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

α.α) αποδεικτικά στοιχεία προς θεμελίωση της ιδιότητας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που επικαλούνται
β.β) αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης απαλλαγής τους από αυτές

γ.γ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, με τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του ενδιαφερομένου, του / της συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και  ισχύει περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ.δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ. Η επαγγελματική άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης, χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και ως εκ τούτου απαγορεύεται άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος στον δικαιούχο.

2. Διαδικασία χορήγησης αδειών:

α. Ο αριθμός των επαγγελματικών αδειών ανάλογα με τα πωλούμενα στις λαϊκές αγορές είδη, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή για αγορές που συνιστώνται για πρώτη φορά εντός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Ο αριθμός των επαγγελματικών αδειών ανάλογα με τα πωλούμενα στις λαϊκές αγορές είδη, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή για αγορές που συνιστώνται για πρώτη φορά σε περιοχές άλλες εκτός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, καθορίζονται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της κατά περίπτωση αρμοδίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από γνωμοδότηση της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3190/2003).
β. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ο αρμόδιος Οργανισμός Λαϊκών Αγορών προβαίνει στην προκήρυξη επαγγελματικών αδειών, εφ' όσον ο αριθμός κατά κατηγορία δικαιούχων, των υπαρχουσών αδειών είναι μικρότερος του καθορισμένου σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο. Σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την έκδοσή της, η απόφαση προκήρυξης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες μεγάλης  κυκλοφορίας εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών -Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στα καταστήματα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
γ. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών για τις λαϊκές αγορές, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 1, περ. β) του παρόντος άρθρου, μέσα σε προθεσμία η οποία ορίζεται με την  απόφαση της προηγουμένης παραγράφου και η οποία πάντως δεν είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα κατά το προηγούμενο άρθρο τελευταία δημοσίευση της απόφασης. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.
δ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων κατά κατηγορία, όπως ορίζονται αυτές στην παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, είναι ίσος με τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σύμφωνα με την παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, οι άδειες χορηγούνται αντίστοιχα. Αν ο αριθμός των αιτήσεων για μία κατηγορία, όπως ορίζονται αυτές στην παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σύμφωνα με την παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, οι άδειες που περισσεύουν δεν χορηγούνται και προκηρύσσονται με την απόφαση προκηρύξεως του αρμόδιου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών του επόμενου έτους. Αν ο αριθμός των αιτήσεων κατά κατηγορία, όπως ορίζονται αυτές στην παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία σύμφωνα με την παρ. 1 του Κεφ. Α του παρόντος άρθρου, οι  άδειες στην συγκεκριμένη κατηγορία χορηγούνται με κλήρωση η οποία διενεργείται το αργότερο εντός σαρανταπέντε (45) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η κλήρωση γίνεται δημοσίως στην έδρα του αρμόδιου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, από τριμελή επιτροπή του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 2323/1995 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 6 του Ν. 3190/2003).
Η Επιτροπή, αμέσως μετά την κλήρωση, συντάσσει τον πίνακα κατάταξης των δικαιουμένων αδείας επαγγελματιών πωλητών στις Λαϊκές Αγορές και τον υποβάλει στο Δ.Σ. του αντίστοιχου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, ο οποίος τον επικυρώνει άμεσα και τον δημοσιεύει στο κατάστημα του αρμόδιου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών.
ε. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται εντός δέκα ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση να ασκήσει ένσταση στον Υπουργό Ανάπτυξης για πλημμέλειες της διαδικασίας κληρώσεως. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, η κλήρωση επαναλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.
στ. Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι άδειες χορηγούνται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την διαδικασία η οποία περιγράφεται στην περίπτωση δ ανωτέρω με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Την τριμελή επιτροπή για τη διεξαγωγή της κλήρωσης ορίζει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφερείας και αποτελείται από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας, έναν της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ως πρόεδρο, πάρεδρο ή σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας. Η επιτροπή επικουρείται στο έργο της από δημόσιους υπάλληλους, ως γραμματέα και βοηθητικό προσωπικό, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας.

β) Σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την έκδοσή της, η απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία γίνεται η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες εκ των οποίων μία πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία τοπικής, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στα καταστήματα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ) Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται εντός δέκα ημερών από την ανωτέρω τελευταία δημοσίευση να ασκήσει ένσταση στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για πλημμέλειες της διαδικασίας κληρώσεως.

Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, η κλήρωση επαναλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

3. Πωλούμενα είδη:

α. Η άδεια επιτρέπει την πώληση μόνον των ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες. Κάθε πρόσωπο δικαιούται μόνο μίας άδειας:

α.α. αλλαντικά - τυριά
β.β. άνθη
γ.γ. βιολογικά νωπά αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
δ.δ. είδη κυλικείου
ε.ε. είδη νεωτερισμών, λευκά είδη, ψιλικά
στ.στ. είδη παντοπωλείου, όσπρια, επεξεργασμένες ελιές, χαρτικά οικιακής χρήσης
ζ.ζ. είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, εκκλησιαστικά είδη.
η.η. κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά
θ.θ. νωπά πουλερικά και κουνέλια. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που βρίσκονται εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως πρωτευούσης.
ι.ι. νωπά ψάρια
ια.ια. ξηροί καρποί, μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, κομμένος καφές
ιβ.ιβ. οπωρολαχανικά - αβγά
ιγ.ιγ. σακούλες
ιδ.ιδ. φυτά, πήλινα είδη, ψιλικά

Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης.
β. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης για την αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και το εκάστοτε αρμόδιο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μετά από γνωμοδότηση της οικείας Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 6 του Ν. 3190/2003), δύνανται με αποφάσεις τους να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν τα προς πώληση είδη μιας εκάστης των παραπάνω κατηγοριών. Με ίδιες ως άνω αποφάσεις επιτρέπεται η αλλαγή του είδους χορηγηθείσας άδειας ως προς τα πωλούμενα είδη. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω τηρούν υπό την αίρεση της διάταξης ότι το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης.
γ. Η τοποθέτηση των επαγγελματιών κατά κατηγορία, σε χώρους εντός των λαϊκών αγορών (θέσεις), γίνεται, αφού ληφθεί υπόψη η δυναμικότητα, ο αριθμός των πωλητών του είδους και οι υπάρχουσες κενές θέσεις. Σε κάθε περίπτωση οι επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης, πρέπει να τοποθετούνται στην αρχή ή/και στο τέλος της λαϊκής και να είναι απολύτως διακριτοί από τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης. Η τοποθέτηση γίνεται με αποφάσεις του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, και αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων των αρμόδιων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες λαμβάνονται εντός του Μαρτίου εκάστου έτους.

4. Μεταβίβαση αδειών:

α. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών και θέσεων (όπως αναφέρονται στην περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 2) σε συγγενείς του κατόχου εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και στον ή στην σύζυγο και συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, ύστερα από αίτηση του κατόχου.
Σε περίπτωση θανάτου αδειούχου επιτρέπεται μετά από αίτηση προσώπου από τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος κατείχε την σχετική άδεια, τουλάχιστον ένα έτος, να αποκτήσει την άδεια. Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξαμήνου από του θανάτου του αδειούχου μαζί με την παραίτηση των τυχόν άλλων δικαιουμένων.
Σε περίπτωση αναπηρίας αποδεικνυομένης νόμιμα, η άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί στους ανωτέρω συγγενείς του, προσωρινά, μέχρις αποκαταστάσεως της υγείας του αδειούχου. Αν ως συνέπεια της αναπηρίας ο αδειούχος δεν μπορεί να προβεί σε δήλωση βουλήσεως, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται κατά σειράν προτεραιότητας προς τα τέκνα ή αν δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα στον ή στην σύζυγο ή αν δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί σε άλλα πρόσωπα από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (α) κατά βαθμό συγγένειας. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία και ενδιαφέρονται, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις, όπως αυτές απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, με εξαίρεση το όριο ηλικίας.
Αν και πάλι υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται με κλήρωση. Η προσωρινή μεταβίβαση διαρκεί όσο διαρκεί και η αναπηρία του δικαιούχου της άδειας.
Αν ο αδειούχος δεν προβεί στην ως άνω αναφερόμενη προσωρινή μεταβίβαση, ή αν δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί τη μεταβίβαση κάποιο από τα δικαιούμενα πρόσωπα, η άδεια παραμένει ανενεργής επί τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας ανακαλείται η άδεια.

Αν μεταγενέστερα εκλείψει η αναπηρία και ο τέως αδειούχος δεν δικαιούται σύνταξης, αυτοδικαίως αναβιώνει η άδειά του και τοποθετείται σε αγορά που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
β. Με εξαίρεση την προσωρινή μεταβίβαση για λόγους αναπηρίας, η μεταβίβαση γίνεται, μόνο εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, όπως αυτές απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών -  Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης ή του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, αντίστοιχα, για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων για τη μεταβίβαση αδειών όπως αυτές αναφέρονται στην περ. α της παρούσας παραγράφου, αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως
γ. Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, δεν δικαιούται νέας άδειας. Επίσης δεν δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης γήρατος ή αναπηρίας.
δ. Επαγγελματίας πωλητής ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του διαγράφεται οριστικά με απόφαση των οργάνων τα οποία κατά περίπτωση χορηγούν την άδεια.

 

 

 

¶ρθρο 3
Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών:


1. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών:

α. Δικαιούχοι παραγωγικών αδειών είναι:

α.α) τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους - μέλους της Ε.Ε. και εφόσον είναι είτε αγρότες - αυτοκαλλιεργητές, κατά την έννοια που ορίζει ο Ν. 1361/1983, που ασχολούνται προσωπικά, τουλάχιστον, κατά το 50% του εργάσιμου χρόνου τους, με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, το δε 50% του ετήσιου εισοδήματός τους (από πηγές άλλες εκτός από μίσθωση ακινήτων) προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση, είτε παραγωγοί υδατοκαλλιεργητές. Ποσά άνω των πέντε χιλιάδων  (5.000) ευρώ προερχόμενα από μίσθωση ακινήτου λαμβάνονται υπ' όψιν για τον, κατά τα ανωτέρω, προσδιορισμό του ετησίου εισοδήματος.
β.β) Συνεταιριστικές οργανώσεις παραγωγών.

2. Διαδικασία χορήγησης αδειών:

α. Ο αριθμός και ο τύπος των αδειών ορίζεται για μεν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση από το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας με απόφαση από τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3190/2003). Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικών αδειών για τις λαϊκές αγορές, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Οι άδειες χορηγούνται για  μεν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας από τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια. Ο χρόνος ισχύος των αδειών ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλα τα πωλούμενα προϊόντα. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης ή του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, μπορεί να ορίζεται ετήσια χρονική διάρκεια για τα προϊόντα δενδροκαλλιεργειών και λοιπών καλλιεργειών. Οι άδειες είναι δυνατόν να ανανεώνονται. Η σχετική απόφαση πρέπει να εκδίδεται μέχρι την 31 Νοεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
β. Νέες παραγωγικές άδειες δεν χορηγούνται, εφόσον τα προς πώληση είδη του αιτούντος βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία, αποθήκες κ.λπ.).
γ. Σε περίπτωση συγκαλλιέργειας, ο συγκαλλιεργητής πρέπει να είναι συγγενής εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού του ιδιοκτήτη του καλλιεργούμενου κτήματος.

3. Πωλούμενα προϊόντα:

α. αβγά
β. άνθη, φυτά
γ. δενδρύλλια
δ. ελιές στη φυσική τους κατάσταση, ελιές διατηρημένες σε άλμη, μη επεξεργασμένες
ε. κρασί
στ. λάδι συσκευασμένο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 275610/30.10.2003 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1616)
ζ. μέλι
η. ξηροί καρποί, στη φυσική τους κατάσταση (μη επεξεργασμένοι)
θ. οπωρολαχανικά
ι. όσπρια
ια. πουλερικά, κουνέλια. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που βρίσκονται εκτός των ορίων της τέως Διοικήσεως πρωτευούσης.
ιβ. χώμα
ιγ. ψάρια
ιδ. λοιπά αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Για τους υδατοκαλλιεργητές απαιτείται η προσκόμιση της άδειας λειτουργίας της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, από την οποία να προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία. Στην εν λόγω βεβαίωση αναφέρονται τα  είδη και οι ποσότητες των παραγομένων προϊόντων.
β. Για τους αγρότες:

α.α) βεβαίωση που εκδίδεται από την τριμελή επιτροπή της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
β.β) βιβλιάριο Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
γ.γ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (και το έντυπο Ε9) για τα εισοδήματα του ενδιαφερομένου, του / της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, καθώς και απόδειξη καταβολής του φόρου
δ.δ) αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄) ή νόμιμης απαλλαγής
ε.ε) βεβαίωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου διαμονής περί μη κατοχής από τον ενδιαφερόμενο, τον ή την σύζυγο ή τα προστατευόμενα μέλη, άλλης παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για ένα έτος.
στ.στ) αντίγραφο μητρώου καλλιεργητών ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ορίζεται με τον Κοινοτικό Κανονισμό 3508/1992), για καλλιέργειες όπου το ΟΣΔΕ έχει συνταχθεί
ζ.ζ) αντίγραφο της υποχρεωτικής δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής του ΕΛΓΑ από την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος
η.η) για τις ελιές απαιτείται αντίγραφο αποσπάσματος ελαιοκομικού μητρώου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αυτό έχει συνταχθεί
θ.θ) επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου αγροτών, (εφόσον κατά νόμο τούτο τηρείται)
ι.ι) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα αναφέρει ότι ασχολείται προσωπικά με την καλλιέργεια των προϊόντων, που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές και ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, δεν έχει άλλη επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή το υπαίθριο εμπόριο
ια.ια) Για τους παραγωγούς θερμοκηπευτικών καλλιεργειών απαιτούνται αντίγραφα τιμολογίων αγοράς αγροτικών εφοδίων, σπόρων, φυτών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή και άλλων τιμολογίων που καταδεικνύουν την ύπαρξη της σχετικής δραστηριότητας.

γ. Για τις συνεταιριστικές οργανώσεις:

α.α) καταστατικό του συνεταιρισμού
β.β) ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του
γ.γ) κατάσταση των παραγομένων ειδών και την, υπό συνήθεις συνθήκες, παραγόμενη ποσότητα, θεωρημένη από την Δ/νση Γεωργίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για ένα έτος.

Οι άδειες που χορηγούνται στους συνεταιρισμούς δεν μπορεί να υπερβαίνουν κατ' αρχήν τις δέκα (10) για όλη την επικράτεια, εκδίδονται δε σε αυτούς με αναφορά του ονόματος του υπαλλήλου ή του αναπληρωτή του που θα διενεργεί τις πωλήσεις.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή των παραπάνω υπαλλήλων χωρίς την έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Συνεταιρισμού. Εάν αλλάξει υπάλληλος χωρίς έγκριση, το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή τα αρμόδια όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αποφασίζουν
την ανάκληση ή όχι της άδειας του Συνεταιρισμού. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε μέλος του Συνεταιρισμού για πώληση ιδίων ειδών με τα πωλούμενα από τον Συνεταιρισμό.

δ. Για τους αλιείς:

α.α) αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους. Στην τελευταία περίπτωση χορηγείται μία μόνο άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.
β.β) βεβαιώσεις, κατά περίπτωση, των αρμοδίων υπηρεσιών Γεωργίας, Υγείας, Εμπορικής Ναυτιλίας και τυχόν άλλων αρμοδίων φορέων.

ε. ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών α.α, β.β, ε.ε, ζ.ζ, ι.ι, και ια.ια της παρ. 4, εδάφιο β, του παρόντος άρθρου τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος.

5. Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων:

α. Η Τριμελής Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από:

α.α) τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, αναπληρούμενο από ένα μέλος του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, οριζόμενο, από αυτό, ο οποίος και προεδρεύει.
β.β) τον γεωπόνο γεωργικών εφαρμογών ή γεωργικής ανάπτυξης που υπηρετεί στο πλησιέστερο προς το Δήμο ή Κοινότητα Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος, και ελλείψει αυτού, τον υπηρετούντα στην αμέσως επόμενη πλησιέστερη αντίστοιχη υπηρεσία.
γ.γ) τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ή του Συνεταιρισμού της περιοχής ή κατ' εξαίρεση του Μελισσοκομικού Συλλόγου της περιοχής. Όταν ο ενδιαφερόμενος είναι μελισσοπαραγωγός, μετέχει ως μέλος ο Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου της περιοχής, όπου υπάρχει, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Προκειμένου να αποφανθεί η ανωτέρω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει την αίτησή του στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.α) αντίγραφο των αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος παραγωγού (έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών.
β.β) αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου συμβολαίου, ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας, εκτός αν πρόκειται για δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες η διάρκεια του οποίου ορίζεται σε πέντε τουλάχιστον έτη, το οποίο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και θεωρηθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, προκειμένου για μισθωμένα κτήματα. Το μισθωτήριο ειδικά για κτήματα δενδροκαλλιέργειας ή αμπελοκαλλιέργειας πρέπει να έχει συνομολογηθεί, τουλάχιστον, ένα έτος πριν την υποβολή του. Αυτό αποδεικνύεται από την σχετική θεώρηση της οικείας Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση μη θεώρησης από τη Δ.Ο.Υ., για οποιονδήποτε λόγο η θεώρηση γίνεται από την οικεία υπηρεσία εμπορίου.
γ.γ) αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής.

γ. Η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο, εκδίδει τη σχετική βεβαίωση κατά την περίοδο της συγκομιδής, με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή βεβαιώνει τη θέση και την έκταση των κτημάτων, την πιθανή στρεμματική απόδοσή τους, κατά προϊόν, και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).
δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης είναι ψευδή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση των αρμοδίων για την χορήγηση των αδειών οργάνων χρηματικό πρόστιμο από 3.000 μέχρι 7.000 Ευρώ, τόσο σε αυτούς που εξέδωσαν τη βεβαίωση, όσο και σε αυτόν που έκανε χρήση αυτής.
Το πρόστιμο αυτό θα εισπράττεται για λογαριασμό των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά περίπτωση.

6. Ισχύς των παραγωγικών αδειών

Οι άδειες των παραγωγών ισχύουν για την περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την οποία τους χορηγήθηκε.

 

 

 

¶ρθρο 4
Χρησιμοποίηση - Αναπλήρωση - Υποβοήθηση - Πρόσληψη υπαλλήλων


1. Η παραγωγική άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για την χορήγησή της οργάνου και από τον / την σύζυγο του / της αδειούχου ή τα παιδιά τους εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα.
2. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του αδειούχου, τούτων αποδεικνυομένων, με τα προσήκοντα πιστοποιητικά, οι δε λόγοι  υγείας από σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται με απόφαση του οργάνου που εξέδωσε την άδεια να παραταθεί η αναπλήρωση μετά από γνωμοδότηση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο αδειούχος από το όργανο που χορήγησε την άδεια και για όσο χρόνο ορίζεται στην γνωμοδότηση αυτή.
Επιτρέπεται, επίσης, η αναπλήρωση από τον σύζυγο της αδειούχου για λόγους μητρότητας και έως ότου το ή τα τέκνα φθάσουν στην ηλικία των 6 ετών.
Η άδεια παρέχεται από το αρμόδιο όργανο χορήγησης της αδείας στην οποία βεβαιώνονται:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια
β) τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής
γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή
δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.)
ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

3. Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης προσέλευσης οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέχρι 8 και 15 ημέρες τον μήνα, αντίστοιχα.
4. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον / την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.
5. Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο, όταν αυτό ή μέλος της οικογένειάς του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας για λαϊκές αγορές ή πλανόδιο εμπόριο.
6. Επιτρέπεται η πρόσληψη μέχρι δύο (2) υπαλλήλων από πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, ιδίως αυτών που διαθέτουν είδη που δικαιολογούν αυτή την παρέκκλιση (ιδία ογκώδη και βαριά προϊόντα). Η πρόσληψη αυτή εγκρίνεται από το όργανο που χορήγησε την  άδεια, εφόσον προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αίτηση του πωλητή με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ή των υπό πρόσληψη υπαλλήλων.
β) έγγραφη σύμβαση εργασίας, μεταξύ των
γ) κάρτα αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ
δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του υπό πρόσληψη υπαλλήλου
ε) αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου
στ) υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω νόμου του υπό πρόσληψη υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο.
ζ) κάρτα εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς υπαλλήλους.

Η διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με πράξη από το όργανο που ενέκρινε την πρόσληψη μετά από αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του.
Η απόφαση έγκρισης πρόσληψης ή η πράξη διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται από το όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ο υπάλληλος του τόπου κατοικίας του αδειούχου πωλητή.

7. Καθιερώνεται "κάρτα υπαλλήλου πωλητή" που φέρει τα εξής στοιχεία:

α) ονοματεπώνυμο
β) αριθμό ταυτότητας και φωτογραφία του υπαλλήλου.
γ) αριθμό ταυτότητας του κατόχου της άδειας, καθώς και τον αριθμό της άδειας.
δ) αριθμό και ημερομηνία της έγκρισης του αρμόδιου για τη χορήγηση της άδειας οργάνου, καθώς και τη σφραγίδα αυτού.
ε) το χρονικό διάστημα της πρόσληψης

 

 

 

 

¶ρθρο 5
Αλλαγή λαϊκής αγοράς των πωλητών


1. Επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση της άδειας οργάνου, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31 Μαρτίου εκάστου έτους, αλλαγή λαϊκής αγοράς, μετά από αίτηση του κατόχου αδείας, εφ' όσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 1 Μαρτίου εκάστου έτους,
β) ο αιτών έχει παραμείνει στη λαϊκή αγορά από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον, ενός (1) έτους,
γ) η λαϊκή αγορά προς την οποία ζητάει να μετακινηθεί είναι μικρότερης δυναμικότητας από την αγορά που προέρχεται,
δ) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της αναγκαίας σύνθεσης της αγοράς προς την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, όπως αυτή ορίζεται από το συνδυασμό της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρθρου 3,
ε) υπάρχει θέση στην νέα αγορά. Αν για την ίδια αγορά υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις η επιλογή γίνεται με κλήρωση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την χορήγηση αδειών.

2. Επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγηση της άδειας οργάνου, η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή θέσης σε κατόχους αδείας, μόνο, εάν και οι δύο ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπό τον όρο ότι δεν οδηγεί σε ανατροπή της από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αναγκαίας σύνθεσης της αγοράς. Αν οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, η έγκριση παρέχεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 

 

 

¶ρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων

 

Τα διατιθέμενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά και για κάθε είδος από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις.
Ειδικότερα τα είδη ζωικής προέλευσης και τα κατεψυγμένα λαχανικά πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, σύμφωνα με τις οδηγίες για την μεταφορά, διατήρηση και έκθεση διαφόρων  τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1999.

 

 

¶ρθρο 7
Λειτουργία των λαϊκών αγορών

 

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, εκτός των επίσημων ή τοπικών αργιών.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για δε την υπόλοιπη χώρα από τα Νομαρχιακά Συμβούλια των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά από γνώμη των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3190/2003) και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

 

¶ρθρο 8
Έλεγχος των λαϊκών αγορών -  κυρώσεις - παραστατικά πώλησης

 

1. Ο έλεγχος των λαϊκών αγορών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 (άρθρο 7, παρ. 8 και άρθρο 7α, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3190/2003, άρθρα 6 και 7).
2. Πέραν των προβλεπομένων, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3190/2003, κυρώσεων, και των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος κυρώσεων, επιβάλλονται με αποφάσεις των οργάνων που χορήγησαν την άδεια και οι παρακάτω κυρώσεις:

α) χρηματικό πρόστιμο από ευρώ 100 μέχρι ευρώ 300 το οποίο εισπράττεται για λογαριασμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κατά περίπτωση
β) αναστολή της άδειας
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας
δ) αλλαγή της λαϊκής αγοράς.

3. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) όταν ο πωλητής διαταράσσει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, την λειτουργία της αγοράς
β) όταν καθ' οιονδήποτε τρόπο παρακωλύει το έργο των οργάνων ελέγχου.
γ) όταν εκδίδει πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή δελτία αποστολής

Ειδικότερα:

α) Ανακαλείται η άδεια στους επαγγελματίες πωλητές που απουσιάζουν από την εργασία τους αδικαιολόγητα ή καθυστερούν την καταβολή ή τον διακανονισμό των προς τους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς εισφορών πέραν του διμήνου.
Η άδεια τους επαναχορηγείται, εφόσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχουν διακόψει την εργασία τους, ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης καθώς και απόδειξη καταβολής τυχόν επιβληθέντος προστίμου.
Η εν λόγω απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και οι συνέπειές της επέρχονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της.
β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω απόφαση ο επαγγελματίας πωλητής για κάθε ημέρα προσέλευσης καταβάλλει πρόστιμο 100 Ευρώ μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου κατά περίπτωση.
γ) Το ίδιο ως άνω πρόστιμο καταβάλει και ο παραγωγός όταν:

- προσέρχεται στη λαϊκή αγορά μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη λήξη της αδείας του ή την διάθεση προϊόντων μετά την εξάντληση των δηλωθέντων ποσοτήτων
- στερείται κάρτας προσέλευσης.

δ) Η ψευδής δήλωση εκ μέρους του παραγωγού, που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων ή την παραχθείσα, κατεχόμενη και διατιθέμενη απ' αυτόν ποσότητα, συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας και τη μη επαναχορήγηση στον ίδιο και σε μέλος της οικογενείας του, επί ένα τουλάχιστον έτος. Επί πλέον στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται και πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 300 Ευρώ.
ε) Στους υπότροπους πωλητές, δηλαδή σε εκείνους που σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών έχει ανακληθεί η άδεια, τουλάχιστον, δύο φορές ή έχει επιβληθεί πρόστιμο περισσότερο από μία φορά, δύναται να επιβληθεί πρόστιμο μεγαλύτερο του αναφερόμενου στην παράγραφο 3 εδάφιο δ του παρόντος άρθρου, ή να γίνει αλλαγή αγοράς.

 

 

 

¶ρθρο 9
Επιτροπές ελέγχου πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών)

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των οικείων Νομαρχιακών Επιτροπών για τιςυπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, των λαϊκών αγορών οι οποίες απαρτίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

1η Επιτροπή:

α) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης ή της οικείας υπηρεσίας Εμπορίου, ως Πρόεδρο
β) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
γ) έναν υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
δ) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ε) ένα μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή ένα μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή ένα μέλος του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβλημάτων που τίθενται υπόψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά για τη Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας.

 

2η Επιτροπή:

α) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης ή της οικείας υπηρεσίας Εμπορίου, ως Πρόεδρο
β) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
γ) έναν υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών
ε) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, και
στ) έναν εκπρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Έργο της ανωτέρω επιτροπής είναι ο έλεγχος των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, καθώς και ο έλεγχος των παραγωγών στους τόπους παραγωγής των προϊόντων τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το ακριβές της ποσότητας και του είδους των δηλωθέντων από αυτούς προς διάθεση προϊόντων, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών αυτών γίνεται από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή από την οικεία υπηρεσία Εμπορίου, κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω Επιτροπές θα διενεργούν τακτικούς (ανά περιοχή) ελέγχους, με εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση.
Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις ελέγχου.
Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, Θεσσαλονίκης ή των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

 

 

¶ρθρο 10
Χορήγηση θέσεων


1. Οι νέες θέσεις (όπως αναφέρονται στην περ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 2) που προέρχονται, είτε από επεκτάσεις λαϊκών αγορών είτε από τη δημιουργία νέων λαϊκών αγορών καλύπτονται από πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, σε αναλογία 1:1 μεταξύ των.
2. Οι κενούμενες θέσεις καλύπτονται από την κατηγορία πωλητών, επαγγελματιών ή παραγωγών, στην οποία ανήκε ο προκάτοχός τους.
3. Μέχρι την σύμφωνα με το παρόν χορήγηση άδειας για την αντίστοιχη θέση, οι τυχόν υφιστάμενες κενές θέσεις σε επιμέρους λαϊκές διατίθενται σε υφιστάμενους κατόχους αδειών από τα Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης ή τα Νομαρχιακά Συμβούλια των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση.
4. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα, πέραν του τετραμήνου, από τη λαϊκή αγορά στερείται της θέσης του και μετά την τυχόν ανανέωση της άδειάς του όπου αυτή προβλέπεται, τοποθετείται σε αγορά, κατά την κρίση των οργάνων που χορήγησαν την άδεια.
5. Σε κάθε περίπτωση, το 90% των θέσεων σε κάθε αγορά καταλαμβάνουν πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) με αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης.

 

 

 

¶ρθρο 11
Αναθεώρηση επαγγελματικών αδειών


Τα όργανα τα οποία χορηγούν τις άδειες σύμφωνα με το παρόν, δύνανται κατά περίπτωση, ύστερα από ακρόαση των κατόχων αδειών, να προβαίνουν σε αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών εφ' όσον δεν πληρούνται για αυτές οι προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος για τη χορήγηση τους ή έπαψαν αυτές να ισχύουν μεταγενέστερα ή συντρέχει άλλος λόγος σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία. Η σχετική απόφαση προσβάλλεται κατά περίπτωση για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών και Πειραιώς ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης για κάθε άλλη περίπτωση ενώπιον του Περιφερειάρχη. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης.

 

 

 

¶ρθρο 12
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


1. Εντός δύο μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το οποίο σύμφωνα με την παρούσα προβαίνει σε χορήγηση της άδειας θα εξετάσει το σύνολο των χορηγημένων επαγγελματικών αδειών. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει λόγος ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με το παρόν και το Νόμο 2323/1995, μετά από ακρόαση του κατόχου της άδειας, προβαίνει σε ανάκλησή της.
2. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3. του παρόντος Π.Δ. τίθεται σε ισχύ μετά την παρέλευση διμήνου από της δημοσιεύσεως αυτού.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2005

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm