Open menu
07 | 03 | 2021
 

Αθήνα 29/12/2004
YPOIK. 1104059/7953


ΘΕΜΑ: Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

Αποφασίζουμε


¶ρθρο 1
Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος


1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ΄ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ΄ όσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το
άρθρο 61 του Ν. 2238/1994  και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Εξαιρούνται οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών.
3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ΄ όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.
4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.
5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Επιστροφή

 

¶ρθρο 2
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος


1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ως παράρτημα Α.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το οποίο εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και μόνον για τους δικαιούχους του επιδόματος.
β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στον ίδιο ή σε άλλο νομό από την έδρα της σχολής. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής σ΄ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών (σε επικυρωμένο αντίγραφο) για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους .

 

Επιστροφή

 

¶ρθρο 3
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος


1. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας Δ.Ο.Υ. για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ΄ αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται στο Τμήμα Εξόδων της Δ.Ο.Υ., όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού, και γίνεται η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Αν ελλείπουν δικαιολογητικά ή τα προσκομισθέντα δεν είναι πλήρη, η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
2. Εάν μετά την είσπραξη του επιδόματος από τον δικαιούχο αποδειχθεί από τον έλεγχο ότι αυτό καταβλήθηκε αχρεώστητα, τότε:

α) εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου αναζητείται η επιστροφή ποσού ίσου της καταβολής.
β) εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε ενέργειες του εισπράξαντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 10 του Ν. 3220/2004.

Επιστροφή

 

¶ρθρο 4
Λογιστική τακτοποίηση


Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση Έξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Επιστροφή

 

¶ρθρο 5
Πιστοποιητικό Σπουδών


1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.
2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, και φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.
3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα Τ.Ε.Ι., ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

Επιστροφή

 

¶ρθρο 6
Λοιπά


1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004, οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.).
2. Η απόφαση 1004908/381/21.01.2004 «Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών» (ΦΕΚ. 185Β/02.02.2004) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακολουθούν τα παραρτήματα Α και Β για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

ΕπιστροφήΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ


Αιτούμαι τη χορήγηση στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος , που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3220/2004 ΦΕΚ.15Α'/2004, της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138Α/2004) και του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004) και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του άνω ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004), για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω πιστοποιητικό σπουδών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου και δεν έχω λάβει επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα στο οποίο φοιτώ.

1. Ονομα και Επώνυμο δικαιούχου (1)..................................................................

2. Α.Φ.Μ δικαιούχου..........................................................................................

3. Όνομα και Επώνυμο συζύγου...........................................................................

4. Α.Φ.Μ. της συζύγου .......................................................................................

*5. Δηλωθέν   οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου οικον. έτους (......) ευρώ (2).........αρ. παιδιών…...

6. Συνολικά τετραγωνικά μέτρα οικιών ή διαμερισμάτων που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, ή δεν δηλώθηκαν λόγω μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης (3)...............................................

7.Ονοματεπώνυμο φοιτητή.................................................................................

8.Έτος γέννησης φοιτητή ...................................................................................

9. Α.Φ.Μ. φοιτητή (4)........................................Α.Δ.Τ.(4).....................................

10. Σχολή φοίτησης (5)........................................................................................

11. Έτος εισαγωγής.............................................................................................

12.Έτος φοίτησης...............................................................................................

13 .Βεβαίωση καλής επίδοσης (6)...........................................................................

14.Τόπος διαμονής της οικογένειας.......................................................................

* Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.

15. Τόπος διαμονής του φοιτητή...........................................................................

16. Μισθωτήριο συμβόλαιο    ................................................................................

17. Α.Φ.Μ. εκμισθωτή (8).......................................................................................

18. Υπάρχει δικαίωμα είσπραξης επιδόματος άλλου φοιτητή (9) .................................

Αν ναι πόσων ακόμη φοιτητών............

19. Φοιτώ για απόκτηση πρώτου πτυχίου(10)

........................200…..

Ο Υπεύθυνος Δηλών

 

 

 

Δ.Ο.Υ. .....................

 

 

Αριθ Πρωτ.

 

 

Ελέγχθηκε

 

Τμήμα Εισοδήματος

Τμήμα Εξόδων

........................ 200..

Να πληρωθεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ

 

..................................200..    

 

Ο Προϊστάμενος

 

 

 

Εισέπραξα το ποσό των χιλίων ευρώ ...........................200..

 

Ο Λαβών/Η Λαβούσα

 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης:

(1) Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις, εφ' όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.

Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής, η για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

(2) Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του Α.Φ.Μ. της συζύγου.

Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

(3) Για τη χορήγηση του επιδόματος πρέπει οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244Α').

(4) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του φοιτητή για τον οποίο ο δικαιούχος ζητά το επίδομα αν του έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Επίσης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.

Σημειώνεται ότι Α.Φ.Μ. μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της Σχολής, ή Τμήματος αυτής, όπως εμφανίζεται στο σχετικό πιστοποιητικό σπουδών.

(6) Ως σχετικό πιστοποιητικό (απαιτείται η επιτυχία τουλάχιστον στα μισά μαθήματα)

Αναγράφεται η λέξη ναι ή όχι

(7) Αναγράφεται η διεύθυνση της μισθωμένης κατοικίας.

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση το Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ/κης και τις πόλεις και περιοχές του Ν. Αττικής που απέχουν έως σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας που θεωρούνται ως μία πόλη. Οι νησιωτικές όμως περιοχές του Ν. Αττικής καθώς

και οι πόλεις και περιοχές αυτού που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το

κέντρο της Αθήνας θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

 

(8) Αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή της κατοικίας όπου διαμένει ο φοιτητής.

 

(9) Αναγράφεται η λέξη «ναι» ή «όχι», ανάλογα αν ο δικαιούχος δικαιούται να εισπράξει επίδομα και για άλλο φοιτητή. Αν αναγραφεί η λέξη ναι, συμπληρώνεται και ο αριθμός των άλλων φοιτητών για τους οποίους ο δικαιούχος κατέθεσε ή θα καταθέσει δικαιολογητικά για είσπραξη του επιδόματος.

 

(10) αναγράφεται η λέξη ναι ή όχι αναλόγως.

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ……………………………

ΤΜΗΜΑ..........................................

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

 

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) ............................................................................................................................................................

είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος .....................................................................................................................................

του Πανεπιστημίου ......................................................................................................................................................................

όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος ...................................................................................................

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

·       Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη:

.........

·       Έτος σπουδών στο οποίο  φοιτά ο φοιτητής ή  η  φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):

.........

·       Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών:

.........

·       Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος:

.........

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφοντας για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

3. Δεν έχει λάβει επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα μας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Πόλη: ...........................................                                 Ημερομηνία:...........................

 

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

(Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

T.E.I………………………………………

ΤΜΗΜΑ……………………………….…

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

(για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004)

 

1. Πιστοποιείται ότι ο (η) ........…………………………………………………………………………………………………………………………………

είναι φοιτητής (φοιτήτρια) του Τμήματος  ……………………………………………………………………………………………………………………

του T.E.I......................................................………………………………………………………………………………………………………………

όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος……………………………………………………………………………………….

2. Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος.

·       Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη:

..........

·       Έτος  σπουδών στο  οποίο  φοιτά ο  φοιτητής  ή  η  φοιτήτρια (δεύτερο, τρίτο, κλπ.):

………..

·       Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου έτους σπουδών:

…………

·       Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος:

………..

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους φοιτητές (τις φοιτήτριες) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών.

3. Δεν έχει λάβει επίδομα στέγασης από το Ίδρυμα μας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Πόλη:................................................                                                  Ημερομηνία: .......................................

 

Ο (Η) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

(Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm