Open menu
17 | 04 | 2021

Αθήνα 25/10/2004
Αριθ.Πρωτ.1082188/6450/0016

ΠΟΛ . 1108
 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α.45881/03.09.2004 (ΦΕΚ 1479Β΄/29.09.2004) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών - Δημόσιας Τάξης, που αφορά τον καθoρισμό νέας διαδικασίας είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες.
 

Α. Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που πληρώνονται εμπρόθεσμα

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. ανατίθεται στον οργανισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) από 1 Νοεμβρίου 2004 και μετά, η είσπραξη των προστίμων που βεβαιώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999), όπως κάθε φορά ισχύει.
Μετά την είσπραξη των προστίμων από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. εκδίδεται, από τα ΕΛ.ΤΑ., καθημερινά επιταγή, με το συνολικό προς απόδοση ποσό, σε διαταγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) - Κεντρικό Κατάστημα και κατατίθεται στο λογαριασμό με τίτλο «ΕΛ.ΤΑ. - Εισπράξεις υπέρ Ο.Τ.Α. από πρόστιμα Κ.Ο.Κ», προκειμένου να αποδοθούν απευθείας στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Το ποσό των εισπραχθέντων προστίμων αποδίδεται από τα ΕΛ.ΤΑ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία είσπραξής τους.
Τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορεί επίσης να εισπράττονται απευθείας από τις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

Β. Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα

Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που δεν πληρώνονται εμπρόθεσμα (σε δέκα ημέρες από της επιβολή τους) στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. ή απευθείας στις ταμειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να εισπραχθούν από αυτές.

Γ. Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που χαρακτηρίζονται πταίσματα.

Τα πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που χαρακτηρίζονται πταίσματα βεβαιώνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, με την αποστολή στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) των υποχρέων, χρηματικού καταλόγου συμπληρωμένου με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989) (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.). Στο χρηματικό κατάλογο αναγράφεται επίσης ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. και το υπέρ αυτού ποσό. Όταν με την ίδια δικαστική απόφαση βεβαιώνονται έσοδα υπέρ των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου, πρέπει στο χρηματικό κατάλογο, να γίνεται σαφής διαχωρισμός των εσόδων, που αφορούν τον κάθε δικαιούχο χωριστά.
Τα εισπραττόμενα από τις Δ.Ο.Υ., ως ανωτέρω, ποσά υπέρ των Ο.Τ.Α. αποδίδονται στους δικαιούχους κάθε μήνα με εντολή μεταφοράς. Κατά την απόδοσή τους παρακρατείται ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) ως έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, με έναρξη της παρακράτησης αυτής για τα ποσά που εισπράττονται από 1 Νοεμβρίου 2004 και μετά.

Δ. Είσπραξη από τις Δ.Ο.Υ. των προστίμων Κ.Ο.Κ. και μετά την 1η Νοεμβρίου 2004 για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι ΔΟΥ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την προηγούμενη διαδικασία είσπραξης των προστίμων της Τροχαίας για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και μετά την 1 Νοεμβρίου 2004 και όχι πέραν της 30 Νοεμβρίου 2004, εφόσον τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί με παλιά έντυπα των κλήσεων και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του δεκαημέρου από την έκδοσή τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm