23 | 08 | 2019

Αθήνα 10/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  1047750/893/A0012
ΠΟΛ. 1074

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος καθώς και των συμπληρωματικών δηλώσεων και του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους που προβλέπει η περίπτ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο 4 και μετά, παρατείνεται κατά μία (1) ημέρα.
2. Η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004, για χρήσεις που έληξαν από 1.1.2003 έως και 30.12.2004 παρατείνεται μέχρι και την 21η Ιουνίου 2005. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

 

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Ημερομηνία υποβολής

1 - 2

την 21η Ιουνίου 2005

3 - 4

την 22η Ιουνίου 2005

5 - 6

την 23η Ιουνίου 2005

7 - 8

την 24η Ιουνίου 2005

9 - 0

την 27η Ιουνίου 2005


3. Η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος περαίωσης Φ.Π.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004 για διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1/1/2003 έως και 31/12/2004 παρατείνεται στις προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16