18 | 06 | 2019

Αθήνα 05/05/2005
Αρ. Πρωτ.:  1047217/1715/381/0014
ΠΟΛ. 1071

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο, της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για υποκείμενους με βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN


‘Εχοντας υπόψη :.............

κ.λ.π.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


¶ρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.


Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο :

α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ2 TAXIS),
β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ3 TAXIS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα «Α» και «Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»

 


¶ρθρο 2
Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις


1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η Απριλίου 2005.
2. Όσον αφορά τον τρόπο, χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής και τη διαδικασία υποβολής, ισχύουν όσα ορίζονται στην
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1019/03.
3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16