30 | 05 | 2020

Αθήνα 27/03/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1094


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ., που καταλογίζονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011.

 

Με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, που ανέκυψαν κατόπιν των διαλαμβανομένων στις εγκυκλίους μας Πολ. 1093/27.04.2011 και Πολ. 1110/13.05.2011, με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α'), θέτουμε υπόψη σας, συμπληρωματικά με την παρούσα και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1β' της Πολ. 1110/13.05.2011, λογίζεται ως γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (Σ.Β.= 3), η έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία ή ότι η διαπίστωση της παράβασης, συντελείται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.
Διευκρινίζεται ότι, η μετάταξη από την κατηγορία των αυτοτελών παραβάσεων στις γενικές, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, αφορά αποκλειστικά και μόνον τις περιπτώσεις έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, λόγω κωλύματος θεώρησης, που σχετίζονται με την ύπαρξη οφειλών του επιτηδευματία, καθώς και τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 8 (περιπτώσεις α΄ και β΄) του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ..
2. Για τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνεται η έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων χωρίς να συντρέχουν προϋποθέσεις παραδρομής, συνεπώς οφείλονται σε πρόθεση του επιτηδευματία, για αιτία που δεν σχετίζεται με την ύπαρξη οφειλών ή τη μη υποβολή δηλώσεων, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (αυτοτελείς παραβάσεις με Σ.Β.=1), με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος (οροφές αυτοτελών παραβάσεων), ανεξάρτητα από το εάν τα εκδοθέντα αθεώρητα στοιχεία είναι καταχωρημένα ή μη στα τηρούμενα βιβλία και ανεξάρτητα από το εάν έχει παρέλθει ή μη ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων αυτών.
3. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας Πολ. 1093/27.04.2011 και Πολ. 1110/13.05.2011, για διευκόλυνση της αποσαφήνισης των πιθανών περιπτώσεων, που μπορεί να εμφανισθούν στην πράξη, παρατίθεται σχετικός πίνακας, ως κάτωθι:


Περιπτώσεις προστίμων έκδοσης αθεωρήτων (ν. 2523/97, άρθρο 5, §8β)

A/A

Αιτία έκδοσης

Εντός χρόνου ενημέρωσης βιβλίων

Εκτός χρόνου ενημέρωσης βιβλίων

Καταλογιστέες παραβάσεις

Γενικές με Σ.Β.=1

Γενικές με Σ.Β.=3

Αυτοτελείς (άρθρο 5 παρ.9 του Ν. 2523/97)

1

Λόγω ύπαρξης χρεών ή μη υποβολής δηλώσεων (άρθρο 36§8, Κ.Β.Σ.)

X

X

2

Λόγω ύπαρξης χρεών ή μη υποβολής δηλώσεων (άρθρο 36§8, Κ.Β.Σ.)

X

X

3

Από πρόθεση για άλλη αιτία (πλην χρεών ή μη υποβολή δήλωσης)

X

X

X

4

Από παραδρομή

X

X

5

Από παραδρομή

X

X

 

4. Τέλος διευκρινίζεται ότι, επί μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων, η καταχώρηση ή μη σε αυτά, των στοιχείων που εκδόθηκαν αθεώρητα, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εκτύπωσης αυτών, μπορεί να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως είναι λ.χ. η αθεώρητη εκτύπωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των ημερολογίων, που παρέχεται σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού έλεγχου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm