Open menu
06 | 07 | 2020

Αθήνα 23/09/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1200

ΘΕΜΑ: Ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων.

 

Κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(Φ.Ε.Κ. Β΄ 2026/12-9-2011) η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄/52/1-7-2011), με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ. και δίνουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 52/1-7-2011) θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τ.μ.. Οι χώροι αυτοί δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Προϋπόθεση της δημιουργίας χώρου καπνιζόντων είναι η καταβολή του ετήσιου ειδικού τέλους το οποίο ορίζεται σε 200,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

  • Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται μεταξύ άλλων, για το πρώτο έτος εφαρμογής της, ως χρόνος λήξης καταβολής του ειδικού τέλους η 30η Νοεμβρίου 2011 και για κάθε έτος ανανέωσης ορίζεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαίου του έτους που αφορά.

Επισημαίνουμε ότι, το καταβαλλόμενο ετήσιο ειδικό τέλος αφορά στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

Περαιτέρω:

α) Το ετήσιο ειδικό τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων βαρύνει τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, οι οποίες διατηρούν τους ειδικούς αυτούς χώρους. Εφόσον, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατηρούν χώρους καπνιζόντων σε περισσότερα καταστήματά τους, η υποχρέωση αυτή υφίσταται αυτοτελώς για κάθε κατάστημά της.
Αναλυτικότερα, η καταβολή του ειδικού αυτού τέλους αφορά όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου (1-7-2011) και διατηρούν χώρο καπνιζόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους για το έτος 2011 έως την 30η Νοεμβρίου 2011.
Εξάλλου, επιχείρηση με έναρξη λειτουργίας μετά την 30η Νοεμβρίου 2011 και πριν την 1η Ιουλίου 2012 ή ήδη λειτουργούσα επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί για πρώτη φορά στο μέτρο μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το ετήσιο αυτό τέλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως το τέλος καλύπτει τη λειτουργία του χώρου καπνιζόντων έως την 30η Ιουνίου 2012.
Κάθε επιχείρηση από τις προαναφερθείσες που επιθυμεί να συνεχίσει να λειτουργεί στους χώρους της σε ίδιο χώρο καπνιζόντων και μετά την 30η Ιουνίου 2012, υποχρεούται για κάθε έτος ανανέωσης να καταβάλλει το τέλος αυτό μέχρι την 31η Μαίου εκάστου έτους.
β) Για το πρώτο έτος εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων το ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων καταβάλλεται μόνο στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με την υποβολή της σχετικής ΔΗΛΩΣΗΣ (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται).
Η ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλεται από αυτόν που ασκεί την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, σε δύο αντίγραφα, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. Εξ΄ αυτών το ένα αντίγραφο παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού τέλους, το δε άλλο φυλάσσεται στη Δ.Ο.Υ. μέχρι τη λήξη της χρονικής περιόδου στην οποία αφορά και στη συνέχεια εντός (2) δύο μηνών διαβιβάζεται, συστημένα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 10 433 ΑΘΗΝΑ - τηλ. 210 5221089).
Για το ποσό, που καταβάλλεται με την ως άνω δήλωση, εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης, τύπου Α ,στο Α.Φ.Μ. του υποχρέου. Τα στοιχεία του σχετικού διπλοτύπου (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης) αναγράφονται στη ΔΗΛΩΣΗ και στη θέση «Θεώρηση και Παραλαβή» από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος θα παραλάβει αυτή ενυπόγραφα και επώνυμα.
Η απόδειξη (διπλότυπο είσπραξης Τύπου Α΄) καταβολής του ειδικού αυτού τέλους αποτελεί τη μοναδική απόδειξη δημιουργίας του χώρου καπνιζόντων στην επιχείρηση.
Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ετήσιου ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μη εμπρόθεσμη καταβολή του ειδικού αυτού τέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επειδή αποδεδειγμένα δεν υφίσταται νόμιμη λειτουργία των χώρων καπνιζόντων της επιχείρησης, παύει και η λειτουργία των χώρων αυτών.
Περαιτέρω, εφόσον σε φορολογικό έλεγχο των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνεται η μη καταβολή του συγκεκριμένου τέλους πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων αρχές, στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων περί απαγόρευσης καπνίσματος, που καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 104720/2010 Φ.Ε.Κ. 1315/τ.Β΄/25-8-2010 και οι οποίες είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους.
δ) Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους αυτού αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (Κ.Α.Ε.) 1253 με τίτλο «ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm